Skapa en databasmodell (eller entitetsambandsdiagram som det också kallas)

Skapa en databasmodell (eller entitetsambandsdiagram som det också kallas)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med mallen databasmodelldiagram du skapar en ny modell eller bakåtkompilera en befintlig databas till en modell med hjälp av antingen relationella eller objekt relationella modellering begrepp. Använd stencilen Entitetsamband till modellen databaser som är baserade på SQL92 och tidigare standarder. Använd stencilen relationella objekt som har fler former för att arbeta med typer till modellen databaser som är baserade på SQL99 och senare standarder.

Exempel på databasmodell

Med mallen databasmodelldiagram du skapar en ny modell eller bakåtkompilera en befintlig databas till en modell med hjälp av antingen relationella eller objekt relationella modellering begrepp. Använd stencilen Entitetsamband till modellen databaser som är baserade på SQL92 och tidigare standarder. Använd stencilen relationella objekt som har fler former för att arbeta med typer till modellen databaser som är baserade på SQL99 och senare standarder.

I den här artikeln beskrivs hur du kan skapa en databasmodell och vad du kan göra med modellen när du har skapat den.

Det går inte att hitta databasen modellen funktioner?

Inte alla versioner av Microsoft Visio har funktionen databas modellen. Om du inte kan hitta de funktioner som beskrivs i procedurerna i den här artikeln har du troligtvis en version av Visio som inte innehåller dem.

 • Microsoft Visio Standard inkluderar inte mallen databasmodelldiagram.

 • Microsoft Visio Professional och Premium stöder omvänd tekniska funktioner för mallen databasmodelldiagram (som användningen av en befintlig databas för att skapa en modell i Visio) men stöder inte vidarebefordra teknik (som, med hjälp av en Visio databasmodell att generera SQL-koden).

 1. För att starta databasmodelldiagram gör du något av följande:

  Skapa ett nytt databasmodelldiagram från grunden

  Om du inte har en befintlig databas som du vill använda som en utgångspunkt kan du börja med en tom databasmodell och lägga till tabeller och relationer.

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på Nytt, klicka på programvara och databaser och dubbelklicka på Databasmodelldiagram.

  3. Klicka på Visa alternativ på fliken databas i gruppen Hantera.

  4. I dialogrutan Alternativ för databasen dokument väljer du de symbol som du vill använda och andra alternativ för tabeller och relationer och klicka sedan på OK.

  Använd en befintlig databas som en utgångspunkt

  Om du har en databas som du vill modellera så att du kan förstå bättre eller använda den som en utgångspunkt för en ny modell kan använda du guiden Bakåtkompilering till att extrahera schemat eller struktur i databasen och skapa en ny modell.

  Innan du startar guiden:

  1. Om du är omvänd måste utveckling en Microsoft Excel-arbetsbok innan du startar guiden du öppna arbetsboken och namnge den grupp (eller det cellområde) med celler som innehåller kolumnrubrikerna. Om du vill använda mer än ett kalkylblad bara namnge cellgrupp kolumn i varje kalkylblad. Dessa områden behandlas som tabeller i guiden. Mer information om hur du namnger ett cellområde finns i avsnittet i din Excel hjälp med titeln definiera namngivna cellreferenser eller områden.

  2. För bästa resultat skall vara standarddrivrutin måldatabasen som du vill bakåtkompilera innan du kör guiden Bakåtkompilering. Det här steget säkerställer att guiden mappar inbyggda datatyper korrekt och all kod som guiden extraherar visas korrekt i kodfönstret.

  3. Klicka på fliken Arkiv.

  4. Klicka på Nytt, klicka på programvara och databaser och dubbelklicka på Databasmodelldiagram.

  5. Bakåtkompilera på fliken databas i gruppen modellen.

  6. Gör följande på den första skärmen i guiden Bakåtkompilering:

   1. Välj databasdrivrutin för din databas management system (DBMS). Om du inte redan har associerat drivrutin för Visio-databaser med en viss ODBC-datakälla klickar du på konfiguration.

    Obs!: Om du är bakåtkompilering ett Excel-kalkylblad väljer du allmän ODBC-drivrutin.

   2. Välj datakällan för den databas som du vill uppdatera. Om du inte redan har skapat en datakälla för den befintliga databasen klickar du på Nytt om du vill göra det nu.

    När du skapar en ny källa till dess namn i listan Datakällor.

   3. Klicka på Nästa när du är nöjd med inställningarna.

  7. Följ anvisningarna i dialogrutor som eventuellt drivrutin-specifika.

   Till exempel i dialogrutan Anslut datakälla ange användarnamn och lösenord och klicka sedan på OK.

   Obs!: Om du använder allmän ODBC-drivrutin, kan du få ett felmeddelande som anger att omvänd bakåtkompilerat information kan vara ofullständig. I de flesta fall kan det här är inte ett problem – bara klicka på OK och fortsätta med guiden.

  8. Markera kryssrutorna för typ av information som du vill extrahera och klicka sedan på Nästa.

   Obs!: Vissa objekt kanske inte är tillgänglig (visas nedtonade) eftersom inte alla databas management system stöder alla typer av element som guiden kan extrahera.

  9. Markera kryssrutorna för de tabeller (och eventuella vyer) som du vill extrahera, eller klicka på Markera alla om du vill extrahera alla, och klicka sedan på Nästa.

   Obs!: Om du är bakåtkompilering ett Excel-kalkylblad och inte ser något i den här listan är det sannolikt att du behöver namnge det cellområde som innehåller kolumnrubriker i kalkylbladet.

  10. Om du har markerat kryssrutan Lagrade procedurer Markera procedurer som du vill extrahera eller klicka på Markera alla om du vill extrahera alla, och klicka sedan på Nästa.

  11. Välj om du vill använda omvänd bakåtkompilerat objekt som ska läggas till automatiskt till den aktuella sidan.

   Obs!: Du kan välja att låta guiden Skapa automatiskt ritningen, dessutom till information omvänd bakåtkompilerat objekten i fönstret tabeller och vyer. Om du bestämmer inte dig för att har skapat automatiskt ritningen kan dra du objekten från fönstret tabeller och vyer till ritningssidan ihop manuellt på databasmodell.

  12. Granska dina val för att verifiera att du extraherar den information som du vill använda och klicka sedan på Slutför.

   Guiden hämtar den markerade informationen och visar anteckningar om extrahering av processen i utdatafönstret.

  Importera och förfina en befintlig modell

  Om du har en befintlig VisioModeler eller PLATINUM ERwin modell kan du importera den för att skapa ett databasmodelldiagram i Visio. Denna funktion är begränsad till endast VisioModeler 2.0 eller senare ordlista modellen (.imd) och PLATINUM ERwin 2.6, 3.0 och 3.52 ERX-filer.

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på Nytt, klicka på programvara och databaser och dubbelklicka på Databasmodelldiagram.

  3. Klicka på Importera på fliken databas i gruppen modellen och klicka sedan på den modell.

  4. Skriv sökvägen och filnamnet för den modell som du vill importera eller klicka på Bläddra om du vill leta reda på modellfilen och klicka sedan på Öppna.

  5. Klicka på OK i dialogrutan Importera.

   Visio filen importeras och förloppet visas i utdatafönstret. De importerade tabellerna visas i fönstret tabeller och vyer.

  6. Markera de tabeller som du vill modellera i fönstret tabeller och vyer och dra dem till ritningssidan.

 2. När du har skapat ett databasmodelldiagram börjar arbetet med att finputsa diagrammet. Du kan lägga till och anpassa tabeller och vyer, skapa relationer och anpassa kolumner och datatyper.

  Tabeller

  Använda formen för att skapa en tabell i diagrammet.

  1. Dra formen enhet från antingen Entitetsamband eller Objektet relationella stencil till ritningen.

  2. Dubbelklicka på formen du vill öppna fönstret Databasegenskaper.

  3. Klicka på Definition under kategorier, och Skriv ett namn för tabellen.

  4. Klicka på kolumner under kategorier, Skriv ett namn och välj en datatyp.

  5. Markera kryssrutan krävs för kolumner som inte innehåller null-värden.

  6. Markera kryssrutan PK (primärnyckel) kolumn som unikt identifierar varje rad i databastabellen.

  7. Klicka på index, utlösare, Kontrollera eller utökad om du vill skapa dessa valfria element under kategorier.

  Kolumner

  Använd fönstret Databasegenskaper lägga till eller ändra egenskaper för kolumner, inklusive datatyper och primärnycklar.

  1. Dubbelklicka på tabellen i diagrammet.

  2. Klicka på kolumner i fönstret Databasegenskaper under kategorier.

  3. Klicka i den första tomma cellen Fysiska namn och Skriv ett namn.

  4. Om du vill ändra datatyp för en kolumn, klicka på kolumnens Datatyp fält och välj en datatyp i listan eller skriva den i listan. Du kan till exempel skriva decimal(8,2) eller char(30).

  5. Om du vill förhindra nollvärden markerar du kryssrutan krävs .

  6. Om du vill ange att kolumnen är en primärnyckel, markerar du kryssrutan PK.

  7. Om du vill se fler egenskaper för vykolumner utöver de som visas när du klickar på kategorin kolumner markerar du kolumnen och klicka sedan på Redigera.

  Relationer

  Relationer använda primärnycklar och sekundärnycklar för att tillåta databaser så att de matchar en rad i en tabell med en rad i en relaterad tabell. Du kan visa dessa relationer i diagrammet. Dessutom kan du kan ange sina typen (till exempel ett-till-flera) och använda Kråkfötter, Relationsnotation eller IDEF1X-notation för att visa typen. Du kan inte visa n: n-relationer med någon av dessa beteckningar i mallen databasmodelldiagram.

  1. Skapa en relation mellan tabeller:

   1. Kontrollera att båda tabellerna visas i diagrammet. Om du omvänd utformad modellen från en befintlig databas, kan du behöva dra något eller båda från fönstret tabeller och vyer till ritningssidan.

   2. Dubbelklicka på tabellen som du vill använda för den primära viktiga sidan av relationen.

   3. Klicka på kolumner i fönstret Databasegenskaper under kategorier.

   4. Klicka på den kolumn som du vill använda för att identifiera varje rad i tabellen i rutnätet och markera kryssrutan PK ange det som primärnyckel.

   5. Dra formen relation från stencilen Objektet relationsdata eller Entitetsamband och släpp det på ett tomt utrymme på sidan.

   6. Anslut den övre delen till en tabell med den överordnade tabellen.

   7. Anslut den andra änden till den underordnade tabellen.

    Om den andra tabellen inte redan innehåller en kolumn med samma namn som primärnyckel, modelleraren lägger till den i den andra tabellen som en sekundärnyckel.

    Obs!: Om relationslinjerna försvinner på fliken databas klickar du på Visa alternativ i gruppen Hantera. Markera kryssrutan relationer på fliken relationer under Visa.

  2. Ange relationens typen:

   1. Dubbelklicka på relationen.

   2. Klicka på annat under kategorier, i fönstret Databasegenskaper.

   3. Välj typen som passar bäst relationen under typen. För 1: n-relationer är det bästa valet noll eller flera eller en eller flera. För 1: 1-relationer är det bästa valet antingen noll eller ett eller exakt ett.

 3. Om du vill göra andra förfiningar i diagrammet (till exempel hur du skapar index, kontrollsatsdelar och utlösare) kan du göra följande:

  Skapa index

  Index förbättra prestanda och hastigheten för databasen när du kör en fråga.

  1. Öppna databasmodelldiagrammet.

  2. Dubbelklicka på tabellen som du vill lägga till ett index och klicka på index i fönstret Databasegenskaper i listan kategorier.

  3. Klicka på Nytt.

  4. Skriv ett namn för indexet i dialogrutan Skapa Index och klicka sedan på OK.

  5. Välj ett alternativ för att skapa ett unikt eller icke-unikt index i listan Index.

  6. I listan Tillgängliga kolumner väljer du namnet på varje kolumn som du vill ta med i indexet och klicka sedan på Lägg till >.

  7. Markera kryssrutan Asc att skapa ett index som har en stigande sorteringsordning i listan Indexerade kolumner eller avmarkera kryssrutan om du vill skapa ett index som har sorteras i fallande ordning.

   I databasmodelldiagram uppdateras.

  Skapa vyer

  Du kan se en vy som en sparad fråga. Vyerna är särskilt praktiska om du behöver flera gånger tillgång till samma information från flera tabeller eller om du vill visa data för användare utan så att de kan ändra de faktiska tabellerna.

  Dra formen vy till ritningssidan från stencilen Entitetsamband eller Objektrelationsdatabaser.

  Ange utökade egenskaper för tabeller och vyer

  Beroende på din databas management system (DBMS) kanske du kan ange utökade egenskaper för tabeller eller vyer för att bestämma var de lagras.

  Dubbelklicka på tabellen eller vy vars utökade egenskaper du vill ange och i fönstret Databasegenskaper i listan kategorier klickar du på utökad.

  Skapa kontrollsatsdelar

  Använd kontrollsatsdelar för att säkerställa att data som anges i en kolumn är i ett visst område med värden. Du kan till exempel skapa en Sök-sats som kräver data i en kolumn med namnet ”ålder” om du vill vara över 65.

  1. Dubbelklicka på tabellen om du vill öppna fönstret Databasegenskaper.

  2. Klicka på kolumner och klicka sedan på den kolumn som du vill lägga till en sats för att under kategorier.

  3. Klicka på Redigera.

  4. Ange villkor som du vill använda på fliken Kontrollera i dialogrutan Egenskaper för vykolumner.

   Kontrollera-sats läggs till i kodfönstret under lokal kod.

  Skapa lagrade procedurer och användardefinierade funktioner

  Använda lagrade procedurer och användardefinierade funktioner för att skapa paket med kod som du kan använda för att utföra åtgärden flera gånger. Största skillnaden mellan två är att en användardefinierad funktion returnerar ett värde, medan den lagrade proceduren körs kod utan att returnera ett värde.

  1. Markera kryssrutan kod för att öppna fönstret kod i gruppen Visa/Dölj på fliken databas.

  2. Klicka på Global kod och klicka sedan på Ny.

  3. Klicka på typ av koden som du vill skapa på fliken Egenskaper i Koden Editor och Skriv ett namn för koden.

  4. Skriv kod på fliken information och klicka sedan på OK.

  Skapa utlösare

  Utlösare orsaka SQL-koden som du anger i utlösare ska köras när en viss händelse inträffar i databasen.

  1. Dubbelklicka på tabellen om du vill öppna fönstret Databasegenskaper.

  2. Klicka på utlösare under kategorier och sedan klicka på Lägg till.

  3. Skriv ett namn för utlösaren på fliken Egenskaper.

  4. Skriv kod på fliken information och klicka sedan på OK.

   Utlösaren läggs till i kodfönstret under lokal kod.

I den här artikeln beskrivs hur du kan skapa en databasmodell och vad du kan göra med modellen när du har skapat den. Peka på Nytt för en Snabbstart på Arkiv-menyn, peka på programvara och databaser och klicka sedan på Databasmodelldiagram.

Det går inte att hitta databasen modellen funktioner?

Din version av Microsoft Office Visio ingår förmodligen inte de funktioner som du letar efter. Klicka på Om Microsoft Office VisioHjälp-menyn om du vill ta reda på vilken version av Visio du har. Namnet på versionen finns i den översta textraden i dialogrutan.

 • Microsoft Office Visio Standard inkluderar inte mallen databasmodelldiagram.

 • Microsoft Office Visio Professional stöder omvänd tekniska funktioner för mallen databasmodelldiagram (som användningen av en befintlig databas för att skapa en modell i Visio) men stöder inte vidarebefordra teknik (som, med hjälp av en Visio-databas modellen för att generera SQL-koden).

 • Du hittar hela serien med databasen modellering funktioner, till exempel bakåtkompilering och framåt teknik i Visio for Enterprise Architects. Visio för Enterprise Architects som ingår i MSDN Premium-prenumeration, som ingår i Visual Studio Professional och Visual Studio Team System rollbaserad utgåvor.

 1. För att starta databasmodelldiagram gör du något av följande:

  Skapa ett nytt databasmodelldiagram från grunden

  Om du inte har en befintlig databas som du vill använda som en utgångspunkt kan du börja med en tom databasmodell och lägga till tabeller och relationer.

  1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på programvara och databaser och klicka sedan på Databasmodelldiagram.

  2. databas-menyn pekar du på Alternativ och klicka sedan på dokument.

  3. I dialogrutan Alternativ för databasen dokument väljer du de symbol som du vill använda och andra alternativ för tabeller och relationer och klicka sedan på OK.

  Använd en befintlig databas som en utgångspunkt

  Om du har en databas som du vill modellera så att du kan förstå bättre eller använda den som en utgångspunkt för en ny modell kan använda du guiden Bakåtkompilering till att extrahera schemat eller struktur i databasen och skapa en ny modell.

  Obs!: Innan du startar guiden:

  1. Om du är omvänd måste utveckling Microsoft Office Excel-arbetsbok innan du startar guiden du öppna arbetsboken och namnge den grupp (eller det cellområde) med celler som innehåller kolumnrubrikerna. Om du vill använda mer än ett kalkylblad bara namnge cellgrupp kolumn i varje kalkylblad. Dessa områden behandlas som tabeller i guiden. Mer information om hur du namnger ett cellområde finns i avsnittet i Microsoft Office Excel hjälp med definiera namngivna cellreferenser eller områden.

  2. För bästa resultat skall vara standarddrivrutin måldatabasen som du vill bakåtkompilera innan du kör guiden Bakåtkompilering. Det här steget säkerställer att guiden mappar inbyggda datatyper korrekt och all kod som guiden extraherar visas korrekt i kodfönstret.

  3. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på programvara och databaser och klicka sedan på Databasmodelldiagram.

  4. Bakåtkompileradatabas-menyn.

  5. Gör följande på den första skärmen i guiden Bakåtkompilering:

   1. Välj Microsoft Office Visio databasdrivrutin för din databas management system (DBMS). Om du inte redan har associerat drivrutin för Visio-databaser med en viss ODBC-datakälla klickar du på konfiguration.

    Obs!: Om du är bakåtkompilering ett Excel-kalkylblad väljer du allmän ODBC-drivrutin.

   2. Välj datakällan för den databas som du vill uppdatera. Om du inte redan har skapat en datakälla för den befintliga databasen klickar du på Nytt om du vill göra det nu.

    När du skapar en ny källa till dess namn i listan Datakällor.

   3. Klicka på Nästa när du är nöjd med inställningarna.

  6. Följ anvisningarna i dialogrutor som eventuellt drivrutin-specifika.

   Till exempel skriver ett användarnamn och lösenord i dialogrutan Anslut datakälla och klicka sedan på OK. Om datakällan inte är lösenordsskyddad klickar du på OK.

   Obs!: Om du använder allmän ODBC-drivrutin, kan du få ett felmeddelande som anger att omvänd bakåtkompilerat information kan vara ofullständig. I de flesta fall kan det här är inte ett problem – bara klicka på OK och fortsätta med guiden.

  7. Markera kryssrutorna för typ av information som du vill extrahera och klicka sedan på Nästa.

   Obs!: Vissa objekt kanske inte är tillgänglig (visas nedtonade) eftersom inte alla databas management system stöder alla typer av element som guiden kan extrahera.

  8. Markera kryssrutorna för de tabeller (och eventuella vyer) som du vill extrahera, eller klicka på Markera alla om du vill extrahera alla, och klicka sedan på Nästa.

   Obs!: Om du är bakåtkompilering ett Excel-kalkylblad och inte ser något i den här listan är det sannolikt att du behöver namnge det cellområde som innehåller kolumnrubriker i kalkylbladet.

  9. Om du har markerat kryssrutan Lagrade procedurer i steg 5, markera procedurer som du vill extrahera eller klicka på Markera alla om du vill extrahera dem alla, och klicka sedan på Nästa.

  10. Välj om du vill använda omvänd bakåtkompilerat objekt som ska läggas till automatiskt till den aktuella sidan.

   Obs!: Du kan välja att låta guiden Skapa automatiskt ritningen, dessutom till information omvänd bakåtkompilerat objekten i fönstret tabeller och vyer. Om du bestämmer inte dig för att har skapat automatiskt ritningen kan dra du objekten från fönstret tabeller och vyer till ritningssidan ihop manuellt på databasmodell.

  11. Granska dina val för att verifiera att du extraherar den information som du vill använda och klicka sedan på Slutför.

   Guiden hämtar den markerade informationen och visar anteckningar om extrahering av processen i utdatafönstret.

  Importera och förfina en befintlig modell

  Om du har en befintlig VisioModeler eller PLATINUM ERwin modell kan du importera den för att skapa ett databasmodelldiagram i Visio. Denna funktion är begränsad till endast VisioModeler 2.0 eller senare ordlista modellen (.imd) och PLATINUM ERwin 2.6, 3.0 och 3.52 ERX-filer.

  1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på programvara och databaser och klicka sedan på Databasmodelldiagram.

  2. Peka på Importeradatabas-menyn och klicka sedan på Importera < typ >.

  3. Skriv sökvägen och filnamnet för den modell som du vill importera eller klicka på Bläddra om du vill leta reda på modellfilen och klicka sedan på Öppna.

  4. Klicka på OK i dialogrutan Importera.

   Visio filen importeras och förloppet visas i utdatafönstret. De importerade tabellerna visas i fönstret tabeller och vyer.

  5. Markera de tabeller som du vill modellera i fönstret tabeller och vyer och dra dem till ritningssidan.

 2. När du har skapat ett databasmodelldiagram börjar arbetet med att finputsa diagrammet. Du kan lägga till och anpassa tabeller och vyer, skapa relationer och anpassa kolumner och datatyper.

  Tabeller

  Använda formen för att skapa en tabell i diagrammet.

  1. Dra formen enhet från antingen Entitetsamband eller Objektet relationella stencil till ritningen.

  2. Dubbelklicka på formen du vill öppna fönstret Databasegenskaper.

  3. Klicka på Definition under kategorier, och Skriv ett namn för tabellen.

  4. Klicka på kolumner under kategorier, Skriv ett namn och välj en datatyp.

  5. Markera kryssrutan krävs för kolumner som inte innehåller null-värden.

  6. Markera kryssrutan PK (primärnyckel) kolumn som unikt identifierar varje rad i databastabellen.

  7. Klicka på index, utlösare, Kontrollera eller utökad om du vill skapa dessa valfria element under kategorier.

  Kolumner

  Använd fönstret Databasegenskaper lägga till eller ändra egenskaper för kolumner, inklusive datatyper och primärnycklar.

  1. Dubbelklicka på tabellen i diagrammet.

  2. Klicka på kolumner i fönstret Databasegenskaper under kategorier.

  3. Klicka på den första tomma namn i fysiska cell och Skriv ett namn.

  4. Om du vill ändra datatyp för en kolumn, klicka på kolumnens Datatyp fält och välj en datatyp i listan eller skriva den i listan. Du kan till exempel skriva decimal(8,2) eller char(30).

  5. Om du vill förhindra nollvärden markerar du kryssrutan krävs .

  6. Om du vill ange att kolumnen är en primärnyckel, markerar du kryssrutan PK.

  7. Om du vill se fler egenskaper för vykolumner utöver de som visas när du klickar på kategorin kolumner markerar du kolumnen och klicka sedan på Redigera.

  Relationer

  Relationer använda primärnycklar och sekundärnycklar för att tillåta databaser så att de matchar en rad i en tabell med en rad i en relaterad tabell. Du kan visa dessa relationer i diagrammet. Dessutom kan du kan ange sina typen (till exempel ett-till-flera) och använda Kråkfötter, Relationsnotation eller IDEF1X-notation för att visa typen. Du kan inte visa n: n-relationer med någon av dessa beteckningar i mallen databasmodelldiagram.

  1. Skapa en relation mellan tabeller:

   1. Kontrollera att båda tabellerna visas i diagrammet. Om du omvänd utformad modellen från en befintlig databas, kan du behöva dra något eller båda från fönstret tabeller och vyer till ritningssidan.

   2. Dubbelklicka på tabellen som du vill använda för den primära viktiga sidan av relationen.

   3. Klicka på kolumner i fönstret Databasegenskaper under kategorier.

   4. Klicka på den kolumn som du vill använda för att identifiera varje rad i tabellen i rutnätet och markera kryssrutan PK ange det som primärnyckel.

   5. Dra formen relation från stencilen Objektet relationsdata eller Entitetsamband och släpp det på ett tomt utrymme på sidan.

   6. Anslut den övre delen till en tabell med den överordnade tabellen.

   7. Anslut den andra änden till den underordnade tabellen.

    Om den andra tabellen inte redan innehåller en kolumn med samma namn som primärnyckel, modelleraren lägger till den i den andra tabellen som en sekundärnyckel.

    Obs!: Om relationslinjerna försvinner på databas-menyn pekar du på Alternativ och klicka sedan på dokument. Markera kryssrutan relationer på fliken relationer under Visa.

  2. Ange relationens typen:

   1. Dubbelklicka på relationen.

   2. Klicka på annat under kategorier, i fönstret Databasegenskaper.

   3. Välj typen som passar bäst relationen under typen. För 1: n-relationer är det bästa valet noll eller flera eller en eller flera. För 1: 1-relationer är det bästa valet antingen noll eller ett eller exakt ett.

 3. Om du vill göra andra förfiningar i diagrammet (till exempel hur du skapar index, kontrollsatsdelar och utlösare) kan du göra följande:

  Skapa index

  Index förbättra prestanda och hastigheten för databasen när du kör en fråga.

  1. Öppna databasmodelldiagrammet.

  2. Dubbelklicka på tabellen som du vill lägga till ett index och klicka på index i fönstret Databasegenskaper i listan kategorier.

  3. Klicka på Nytt.

  4. Skriv ett namn för indexet i dialogrutan Skapa Index och klicka sedan på OK.

  5. Välj ett alternativ för att skapa ett unikt eller icke-unikt index i listan Index.

  6. I listan Tillgängliga kolumner väljer du namnet på varje kolumn som du vill ta med i indexet och klicka sedan på Lägg till >.

  7. Markera kryssrutan Asc att skapa ett index som har en stigande sorteringsordning i listan Indexerade kolumner eller avmarkera kryssrutan om du vill skapa ett index som har sorteras i fallande ordning.

   I databasmodelldiagram uppdateras.

  Skapa vyer

  Du kan se en vy som en sparad fråga. Vyerna är särskilt praktiska om du behöver flera gånger tillgång till samma information från flera tabeller eller om du vill visa data för användare utan så att de kan ändra de faktiska tabellerna.

  Dra formen vy till ritningssidan från stencilen Entitetsamband eller Objektrelationsdatabaser.

  Ange utökade egenskaper för tabeller och vyer

  Beroende på din databas management system (DBMS) kanske du kan ange utökade egenskaper för tabeller eller vyer för att bestämma var de lagras.

  Dubbelklicka på tabellen eller vy vars utökade egenskaper du vill ange och i fönstret Databasegenskaper i listan kategorier klickar du på utökad.

  Skapa kontrollsatsdelar

  Använd kontrollsatsdelar för att säkerställa att data som anges i en kolumn är i ett visst område med värden. Du kan till exempel skapa en Sök-sats som kräver data i en kolumn med namnet ”ålder” om du vill vara över 65.

  1. Dubbelklicka på tabellen om du vill öppna fönstret Databasegenskaper.

  2. Klicka på kolumner och klicka sedan på den kolumn som du vill lägga till en sats för att under kategorier.

  3. Klicka på Redigera.

  4. Ange villkor som du vill använda på fliken Kontrollera i dialogrutan Egenskaper för vykolumner. Mer information om alternativen finns i dialogrutan för kolumnen och fältegenskaper (fliken kontroll).

   Kontrollera-sats läggs till i kodfönstret under lokal kod.

  Skapa lagrade procedurer och användardefinierade funktioner

  Använda lagrade procedurer och användardefinierade funktioner för att skapa paket med kod som du kan använda för att utföra åtgärden flera gånger. Största skillnaden mellan två är att en användardefinierad funktion returnerar ett värde, medan den lagrade proceduren körs kod utan att returnera ett värde.

  1. databas-menyn pekar du på Visa och klicka sedan på koden om du vill öppna fönstret kod.

  2. Klicka på Global kod och klicka sedan på Ny.

  3. Klicka på typ av koden som du vill skapa på fliken Egenskaper i Koden Editor och Skriv ett namn för koden.

  4. Skriv kod på fliken information och klicka sedan på OK.

  Skapa utlösare

  Utlösare orsaka SQL-koden som du anger i utlösare ska köras när en viss händelse inträffar i databasen.

  1. Dubbelklicka på tabellen om du vill öppna fönstret Databasegenskaper.

  2. Klicka på utlösare under kategorier och sedan klicka på Lägg till.

  3. Skriv ett namn för utlösaren på fliken Egenskaper.

  4. Skriv kod på fliken information och klicka sedan på OK.

   Utlösaren läggs till i kodfönstret under lokal kod.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×