Skapa en databasmodell (eller entitetsambandsdiagram som det också kallas)

Skapa en databasmodell (eller entitetsambandsdiagram som det också kallas)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med mallen Databasmodelldiagram kan du skapa en ny modell eller bakåtkompilera en befintlig databas till en modell genom att använda objektrelations- eller relationsmodelleringskoncepten. Använd stencilen Entitetsamband om du vill skapa databasmodeller som baseras på SQL92 och tidigare standarder. Använd stencilen Objektrelationer, som innehåller fler former som du kan använda för att arbeta med typer, om du vill skapa databasmodeller som baseras på SQL99 och senare standarder.

Exempel på en databasmodell

Med mallen Databasmodelldiagram kan du skapa en ny modell eller bakåtkompilera en befintlig databas till en modell genom att använda objektrelations- eller relationsmodelleringskoncepten. Använd stencilen Entitetsamband om du vill skapa databasmodeller som baseras på SQL92 och tidigare standarder. Använd stencilen Objektrelationer, som innehåller fler former som du kan använda för att arbeta med typer, om du vill skapa databasmodeller som baseras på SQL99 och senare standarder.

Den här artikeln innehåller information om hur du kan skapa en databasmodell och vad du kan göra med modellen när du skapat den.

Det går inte att hitta databasen modellen funktioner?

Alla versioner av Microsoft Visio har inte funktioner för databasmodellering. Om du inte kan hitta de funktioner som beskrivs i den här artikeln har du troligen en version av Visio som saknar de här funktionerna.

 • Microsoft Visio Standard innehåller inte mallen Databasmodelldiagram.

 • Versionerna Microsoft Visio Professional samt Premium stöder bakåtkompileringsfunktionerna för mallen Databasmodelldiagram (d.v.s. användningen av en befintlig databas för att skapa en modell i Visio) men stöder inte framåtkompilering (d.v.s. användningen av en Visio-databasmodell för att generera SQL-kod).

 1. Gör något av följande för att starta databasmodelldiagrammet:

  Skapa ett nytt databasmodelldiagram från grunden

  Om du inte har en befintlig databas som du vill använda som utgångspunkt kan du börja med en tom databasmodell och lägga till egna tabeller och relationer.

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på Ny, klicka på Programvara och databas och dubbelklicka sedan på Databasmodelldiagram.

  3. Klicka på Visningsalternativ i gruppen Hantera på fliken Databas.

  4. Välj vilken symboluppsättning du vill använda och andra alternativ för tabeller och relationer i dialogrutan Alternativ för databasdokument och klicka på OK.

  Använd en befintlig databas som en utgångspunkt

  Om du har en databas som du vill modellera så att den blir lättare att förstå eller om du vill använda den som utgångspunkt för en ny modell, kan du använda guiden Bakåtkompilering för att extrahera schemat, eller strukturen, för databasen och skapa en ny modell.

  Innan du startar guiden:

  1. Om du bakåtkompilerar en Microsoft Excel-arbetsbok måste du öppna arbetsboken och namnge gruppen (eller området) med celler som innehåller kolumnrubrikerna innan du startar guiden. Om du vill använda mer än ett kalkylblad namnger du bara gruppen med kolumnceller i varje kalkylblad. Områdena behandlas som tabeller i guiden. Mer information om hur du namnger ett cellområde finns i avsnittet Definiera namngivna cellreferenser eller cellområden i hjälpen till Excel.

  2. För bästa möjliga resultat bör du konfigurera standarddrivrutinen till den måldatabas som du vill bakåtkompilera innan du kör guiden Bakåtkompilering. Detta steg gör att guiden mappar inbyggda datatyper korrekt och att all kod som extraheras av guiden visas som den ska i kodfönstret.

  3. Klicka på fliken Arkiv.

  4. Klicka på Ny, klicka på Programvara och databas och dubbelklicka sedan på Databasmodelldiagram.

  5. Klicka på Bakåtkompilering i gruppen Modell på fliken Databas.

  6. Gör följande i den första dialogrutan som visas i guiden Bakåtkompilering:

   1. Välj databasdrivrutinen för databashanteringssystemet. Om du inte redan har associerat databasdrivrutinen för Visio med en bestämd ODBC-datakälla klickar du på Konfigurera.

    Obs!: Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad väljer du den allmänna ODBC-drivrutinen.

   2. Välj datakällan för den databas du uppdaterar. Om du inte redan har skapat en datakälla för den befintliga databasen gör du det nu genom att klicka på Ny.

    När du skapar en ny källa läggs namnet på den till i listan Datakällor.

   3. När du är nöjd med inställningarna klickar du på Nästa.

  7. Följ instruktionerna i de drivrutinsspecifika dialogrutorna.

   Ange till exempel användarnamn och lösenord i dialogrutan Anslut datakälla och klicka sedan på OK.

   Obs!: Om du använder den allmänna ODBC-drivrutinen kan det hända att ett felmeddelande om att bakåtkompileringsinformationen kanske inte är fullständig visas. I de flesta fall kan du ignorera det här meddelandet och klicka på OK för att fortsätta med guiden.

  8. Markera kryssrutorna för de typer av information som du vill extrahera och klicka sedan på Nästa.

   Obs!: En del element kanske inte är tillgängliga (nedtonade) eftersom inte alla databashanteringssystem stöder alla typer av element som kan extraheras av guiden.

  9. Markera kryssrutorna för de tabeller och eventuella vyer som du vill extrahera, eller klicka på Markera alla om du vill extrahera alla, och klicka sedan på Nästa.

   Obs!: Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad och ingenting visas i den här listan beror det förmodligen på att du måste namnge cellområdet som innehåller kolumnrubrikerna i kalkylbladet.

  10. Om du markerade kryssrutan Lagrade procedurer markerar du de procedurer som du vill extrahera, eller klickar på Markera alla om du vill extrahera alla procedurer, och klickar sedan på Nästa.

  11. Ange om du vill att de bakåtkompilerade elementen automatiskt ska läggas till på den aktuella sidan.

   Obs!: Du kan ange att ritningen ska skapas automatiskt. Bakåtkompileringselementen visas fortfarande i fönstret Tabeller och vyer. Om du väljer att inte skapa ritningen automatiskt kan du dra elementen från fönstret Tabeller och vyer till ritningssidan för att skapa databasmodellen manuellt.

  12. Gå igenom de alternativ du valt och kontrollera att den information som du behöver extraheras. Klicka på Slutför.

   Den valda informationen extraheras och information om extraheringsprocessen visas i rutan Utdata.

  Importera och förfina en befintlig modell

  Om du har en befintlig VisioModeler- eller PLATINUM ERwin-modell kanske du kan importera den för att skapa ett Visio-baserat databasmodelldiagram. Den här möjligheten är bara begränsad till VisioModeler 2.0 eller senare IMD-filer och PLATINUM ERwin 2.6-, 3.0- och 3.52 ERX-filer.

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på Ny, klicka på Programvara och databas och dubbelklicka sedan på Databasmodelldiagram.

  3. Klicka på Importera i gruppen Modell på fliken Databas och klicka sedan på rätt modelltyp.

  4. Ange sökväg och filnamn för den modell du vill importera eller klicka på knappen Bläddra, leta upp modellfilen och klicka på Öppna.

  5. Klicka på OK i dialogrutan Importera.

   Filen importeras och förloppet visas i rutan Utdata. De importerade tabellerna visas i rutan Tabeller och vyer.

  6. Markera de tabeller som du vill modellera i fönstret Tabeller och vyer och dra dem till ritningssidan.

 2. När du har skapat ett databasmodelldiagram fortsätter du med att finjustera diagrammet. Du kan lägga till och anpassa tabeller och vyer, skapa samband och anpassa kolumner och datatyper.

  Tabeller

  Använd formen Entitet för att skapa en tabell i diagrammet.

  1. Dra en form av typen Entitet från stencilen Entitetsamband eller Objektrelationer till ritningen.

  2. Dubbelklicka på formen för att öppna fönstret Databasegenskaper.

  3. Klicka på Definition under Kategorier och skriv ett namn för tabellen.

  4. Klicka på Kolumner under Kategorier, skriv ett namn och välj en datatyp.

  5. Markera kryssrutan Krävs för kolumner som inte får innehålla null-värden.

  6. Markera kryssrutan PN (primärnyckel) för kolumner som identifierar varje rad i databastabellen unikt.

  7. Klicka på Index, Utlösare, Kontroll eller Utökad under Kategorier om du vill skapa dessa valfria element.

  Kolumner

  Använd fönstret Databasegenskaper om du vill lägga till eller ändra egenskaper för kolumner, inklusive datatyper och primärnycklar.

  1. Dubbelklicka på tabellen i diagrammet.

  2. Klicka på Kolumner under Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

  3. Klicka på den första tomma cellen av typen Fysiskt namn och skriv ett namn.

  4. Om du vill ändra datatyp för en kolumn klickar du i fältet Datatyp för kolumnen och väljer en datatyp i listan eller skriver datatypen i listan. Du kan exempelvis ange decimal(8,2) eller char(30).

  5. Om du vill förhindra null-värden markerar du kryssrutan Krävs.

  6. Om du vill ange att kolumnen utgör en primär nyckel markerar du kryssrutan PN.

  7. Om du vill visa fler kolumnegenskaper utöver de som visas när du klickar på kategorin Kolumner markerar du kolumnen och klickar på Redigera.

  Relationer

  Relationer baseras på primära och externa nycklar som används för att matcha en rad i en databastabell med en rad i en relaterad databastabell. Du kan visa dessa relationer i diagrammet. Du kan dessutom ange relationernas inbördes förhållande (t.ex. 1:N) och använda kråkfotsnotation, relationsnotation eller IDEF1X-notation för att indikera associeringstypen. Du kan inte visa N:N-relationer med någon av dessa notationer i mallen Databasmodelldiagram.

  1. Skapa en relation mellan tabeller:

   1. Kontrollera att båda tabellerna visas i diagrammet. Om du bakåtkompilerar modellen från en befintlig databas kan du behöva dra den ena eller båda från fönstret Tabeller och vyer till ritningssidan.

   2. Dubbelklicka på den tabell som du vill använda för primärnyckeldelen av relationen.

   3. Klicka på Kolumner under Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

   4. Klicka på den kolumn i rutnätet som du vill använda för att identifiera varje rad i tabellen unikt och markera kryssrutan PN för att ange den som primärnyckel.

   5. Dra en form av typen Relation från stencilen Objektrelationer eller Entitetsamband och släpp den i ett tomt område på sidan.

   6. Koppla den högre änden till tabellen med den överordnade tabellen.

   7. Koppla den andra änden till den underordnade tabellen.

    Om den andra tabellen inte redan innehåller en kolumn med samma namn som primärnyckeln läggs den automatiskt till i den andra tabellen som en extern nyckel.

    Obs!: Om relationslinjerna försvinner klickar du på Visningsalternativ i gruppen Hantera på fliken Databas. Markera kryssrutan Relationer under Visa på fliken Relationer.

  2. Definiera relationernas inbördes förhållande:

   1. Dubbelklicka på relationen.

   2. Klicka på Diverse under Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

   3. Välj det samband under Kardinalitet som bäst beskriver relationen. För 1:N-relationer använder du lämpligen alternativet Över noll eller Minst en. För 1:1-relationer använder du lämpligen alternativet Noll eller ett eller Exakt ett.

 3. Om du vill göra andra ändringar i diagrammet (t.ex. skapa index, kontrollsatsdelar och utlösare) kan du göra följande:

  Skapa index

  Du kan skapa index för att förbättra databasens prestanda, eller hastighet, när du kör en fråga.

  1. Öppna databasmodelldiagrammet.

  2. Dubbelklicka på den tabell som du vill lägga till ett index till och klicka på Index i listan Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

  3. Klicka på Nytt.

  4. Ange ett namn för indexet i dialogrutan Skapa index och klicka sedan på OK.

  5. Skapa sedan ett unikt eller ej unikt index genom att välja ett alternativ i listan Indextyp.

  6. Markera namnen på de kolumner som du vill ta med i indexet i listan Tillgängliga kolumner och klicka sedan på Lägg till.

  7. Skapa ett index med stigande sorteringsordning genom att markera kryssrutan Stigande i listan Indexerade kolumner eller avmarkera kryssrutan om du vill skapa ett index med fallande sorteringsordning.

   Databasmodelldiagrammet uppdateras.

  Skapa vyer

  En vy kan jämföras med en sparad fråga. Vyer är särskilt praktiska om du ofta behöver visa samma information från flera tabeller eller om du vill att andra användare ska kunna visa informationen utan att kunna ändra själva tabellerna.

  Dra en form av typen Vy från stencilen Entitetsamband eller Objektrelationer till ritningssidan.

  Ange utökade egenskaper för tabeller och vyer

  Beroende på ditt databashanteringssystem kan du kanske definiera fler egenskaper för tabeller eller vyer för att ange var de lagras.

  Dubbelklicka på den tabell eller vy vars utökade egenskaper du vill definiera och klicka på Utökad i listan Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

  Skapa kontrollsatsdelar

  Använd kontrollsatsdelar för att förvissa dig om att informationen som anges i en kolumn ligger inom ett visst värdeintervall. Du kan till exempel skapa en kontrollsatsdel som kräver att värdet i kolumnen "Ålder" är högre än 65.

  1. Dubbelklicka på tabellen för att öppna fönstret Databasegenskaper.

  2. Klicka på Kolumner under Kategorier och klicka på den kolumn som du vill lägga till en kontrollsatsdel i.

  3. Klicka på Redigera.

  4. Ange önskade begränsningar på fliken Kontroll i dialogrutan Kolumnegenskaper.

   Kontrollsatsdelen läggs till i kodfönstret under Lokal kod.

  Skapa lagrade procedurer och användardefinierade funktioner

  Använd lagrade procedurer och användardefinierade funktioner om du vill skapa kodpaket som kan återanvändas för att utföra samma åtgärder flera gånger. Den främsta skillnaden mellan de två är att en användardefinierad funktion returnerar ett värde, medan den lagrade proceduren kör kod utan att något värde returneras.

  1. Markera kryssrutan Kod i gruppen Visa/dölj på fliken Databas så öppnas fönstret Kod.

  2. Klicka på Global kod och sedan på Ny.

  3. Klicka på den typ av kod som du vill skapa på fliken Egenskaper i Kodredigeraren och skriv ett namn för koden.

  4. Skriv koden på fliken Text och klicka på OK.

  Skapa utlösare

  Du kan använda utlösare för att automatiskt köra den SQL-kod som du anger i utlösaren när en viss händelse inträffar i databasen.

  1. Dubbelklicka på tabellen för att öppna fönstret Databasegenskaper.

  2. Klicka på Utlösare under Kategorier och klicka på Lägg till.

  3. Ange ett namn för utlösaren på fliken Egenskaper.

  4. Skriv koden på fliken Text och klicka på OK.

   Utlösaren läggs till i kodfönstret under Lokal kod.

Den här artikeln innehåller information om hur du kan skapa en databasmodell och vad du kan göra med modellen när du skapat den. Börja med att öppna Arkiv-menyn, peka på Nytt, peka på Programvara och databas och klicka på Databasmodelldiagram.

Det går inte att hitta databasen modellen funktioner?

Förmodligen innehåller din version av Microsoft Office Visio inte de funktioner som du letar efter. Om du vill kontrollera vilken utgåva av Visio du har, klickar du på Om Microsoft Office VisioHjälp-menyn. Namnet på versionen visas överst i dialogrutan.

 • Microsoft Office Visio Standard inkluderar inte mallen Databasmodelldiagram.

 • Microsoft Office Visio Professional stöder bakåtkompileringsfunktionerna för mallen Databasmodelldiagram (d.v.s. användningen av en befintlig databas för att skapa en modell i Visio) men stöder inte framåtkompilering (d.v.s. användningen av en Visio-databasmodell för att generera SQL-kod).

 • Visio for Enterprise Architects innehåller samtliga databasmodelleringsfunktioner, och stöder både bakåt- och framåtkompilering. Visio for Enterprise Architects ingår i MSDN Premium Subscription, som levereras med rollbaserade utgåvor av Visual Studio Professional och Visual Studio Team System.

 1. Gör något av följande för att starta databasmodelldiagrammet:

  Skapa ett nytt databasmodelldiagram från grunden

  Om du inte har en befintlig databas som du vill använda som utgångspunkt kan du börja med en tom databasmodell och lägga till egna tabeller och relationer.

  1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på Programvara och databas och klicka på Databasmodelldiagram.

  2. Peka på AlternativDatabas-menyn och klicka sedan på Dokument.

  3. Välj vilken symboluppsättning du vill använda och andra alternativ för tabeller och relationer i dialogrutan Alternativ för databasdokument och klicka på OK.

  Använd en befintlig databas som en utgångspunkt

  Om du har en databas som du vill modellera så att den blir lättare att förstå eller om du vill använda den som utgångspunkt för en ny modell, kan du använda guiden Bakåtkompilering för att extrahera schemat, eller strukturen, för databasen och skapa en ny modell.

  Obs!: Innan du startar guiden:

  1. Om du bakåtkompilerar en Microsoft Office Excel-arbetsbok måste du öppna arbetsboken och namnge gruppen (eller området) med celler som innehåller kolumnrubrikerna innan du startar guiden. Om du vill använda mer än ett kalkylblad namnger du bara gruppen med kolumnceller i varje kalkylblad. Områdena behandlas som tabeller i guiden. Mer information om hur du namnger ett cellområde finns i avsnittet Definiera namngivna cellreferenser eller cellområden i Microsoft Office Excel-hjälpen.

  2. För bästa möjliga resultat bör du konfigurera standarddrivrutinen till den måldatabas som du vill bakåtkompilera innan du kör guiden Bakåtkompilering. Detta steg gör att guiden mappar inbyggda datatyper korrekt och att all kod som extraheras av guiden visas som den ska i kodfönstret.

  3. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på Programvara och databas och klicka på Databasmodelldiagram.

  4. Klicka på BakåtkompileringDatabas-menyn.

  5. Gör följande i den första dialogrutan som visas i guiden Bakåtkompilering:

   1. Välj databasdrivrutinen för Microsoft Office Visio för databashanteringssystemet. Om du inte redan har associerat databasdrivrutinen för Visio med en bestämd ODBC-datakälla klickar du på Konfigurera.

    Obs!: Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad väljer du den allmänna ODBC-drivrutinen.

   2. Välj datakällan för den databas du uppdaterar. Om du inte redan har skapat en datakälla för den befintliga databasen gör du det nu genom att klicka på Ny.

    När du skapar en ny källa läggs namnet på den till i listan Datakällor.

   3. När du är nöjd med inställningarna klickar du på Nästa.

  6. Följ instruktionerna i de drivrutinsspecifika dialogrutorna.

   Ange exempelvis ett användarnamn och lösenord i dialogrutan Anslut datakälla och klicka sedan på OK. Om datakällan inte är lösenordsskyddad klickar du bara på OK.

   Obs!: Om du använder den allmänna ODBC-drivrutinen kan det hända att ett felmeddelande om att bakåtkompileringsinformationen kanske inte är fullständig visas. I de flesta fall kan du ignorera det här meddelandet och klicka på OK för att fortsätta med guiden.

  7. Markera kryssrutorna för de typer av information som du vill extrahera och klicka sedan på Nästa.

   Obs!: En del element kanske inte är tillgängliga (nedtonade) eftersom inte alla databashanteringssystem stöder alla typer av element som kan extraheras av guiden.

  8. Markera kryssrutorna för de tabeller och eventuella vyer som du vill extrahera, eller klicka på Markera alla om du vill extrahera alla, och klicka sedan på Nästa.

   Obs!: Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad och ingenting visas i den här listan beror det förmodligen på att du måste namnge cellområdet som innehåller kolumnrubrikerna i kalkylbladet.

  9. Om du markerade kryssrutan Lagrade procedurer i steg 5, markerar du de procedurer som du vill extrahera, eller klickar på Markera alla om du vill extrahera alla procedurer, och klickar sedan på Nästa.

  10. Ange om du vill att de bakåtkompilerade elementen automatiskt ska läggas till på den aktuella sidan.

   Obs!: Du kan ange att ritningen ska skapas automatiskt. Bakåtkompileringselementen visas fortfarande i fönstret Tabeller och vyer. Om du väljer att inte skapa ritningen automatiskt kan du dra elementen från fönstret Tabeller och vyer till ritningssidan för att skapa databasmodellen manuellt.

  11. Gå igenom de alternativ du valt och kontrollera att den information som du behöver extraheras. Klicka på Slutför.

   Den valda informationen extraheras och information om extraheringsprocessen visas i rutan Utdata.

  Importera och förfina en befintlig modell

  Om du har en befintlig VisioModeler- eller PLATINUM ERwin-modell kanske du kan importera den för att skapa ett Visio-baserat databasmodelldiagram. Den här möjligheten är bara begränsad till VisioModeler 2.0 eller senare IMD-filer och PLATINUM ERwin 2.6-, 3.0- och 3.52 ERX-filer.

  1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på Programvara och databas och klicka på Databasmodelldiagram.

  2. Klicka på Databas-menyn, peka på Importera och klicka sedan på Importera modelltyp.

  3. Ange sökväg och filnamn för den modell du vill importera eller klicka på knappen Bläddra, leta upp modellfilen och klicka på Öppna.

  4. Klicka på OK i dialogrutan Importera.

   Filen importeras och förloppet visas i rutan Utdata. De importerade tabellerna visas i rutan Tabeller och vyer.

  5. Markera de tabeller som du vill modellera i fönstret Tabeller och vyer och dra dem till ritningssidan.

 2. När du har skapat ett databasmodelldiagram fortsätter du med att finjustera diagrammet. Du kan lägga till och anpassa tabeller och vyer, skapa samband och anpassa kolumner och datatyper.

  Tabeller

  Använd formen Entitet för att skapa en tabell i diagrammet.

  1. Dra en form av typen Entitet från stencilen Entitetsamband eller Objektrelationer till ritningen.

  2. Dubbelklicka på formen för att öppna fönstret Databasegenskaper.

  3. Klicka på Definition under Kategorier och skriv ett namn för tabellen.

  4. Klicka på Kolumner under Kategorier, skriv ett namn och välj en datatyp.

  5. Markera kryssrutan Krävs för kolumner som inte får innehålla null-värden.

  6. Markera kryssrutan PN (primärnyckel) för kolumner som identifierar varje rad i databastabellen unikt.

  7. Klicka på Index, Utlösare, Kontroll eller Utökad under Kategorier om du vill skapa dessa valfria element.

  Kolumner

  Använd fönstret Databasegenskaper om du vill lägga till eller ändra egenskaper för kolumner, inklusive datatyper och primärnycklar.

  1. Dubbelklicka på tabellen i diagrammet.

  2. Klicka på Kolumner under Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

  3. Klicka på den första tomma cellen av typen Fysiskt namn och skriv ett namn.

  4. Om du vill ändra datatyp för en kolumn klickar du i fältet Datatyp för kolumnen och väljer en datatyp i listan eller skriver datatypen i listan. Du kan exempelvis ange decimal(8,2) eller char(30).

  5. Om du vill förhindra null-värden markerar du kryssrutan Krävs.

  6. Om du vill ange att kolumnen utgör en primär nyckel markerar du kryssrutan PN.

  7. Om du vill visa fler kolumnegenskaper utöver de som visas när du klickar på kategorin Kolumner markerar du kolumnen och klickar på Redigera.

  Relationer

  Relationer baseras på primära och externa nycklar som används för att matcha en rad i en databastabell med en rad i en relaterad databastabell. Du kan visa dessa relationer i diagrammet. Du kan dessutom ange relationernas inbördes förhållande (t.ex. 1:N) och använda kråkfotsnotation, relationsnotation eller IDEF1X-notation för att indikera associeringstypen. Du kan inte visa N:N-relationer med någon av dessa notationer i mallen Databasmodelldiagram.

  1. Skapa en relation mellan tabeller:

   1. Kontrollera att båda tabellerna visas i diagrammet. Om du bakåtkompilerar modellen från en befintlig databas kan du behöva dra den ena eller båda från fönstret Tabeller och vyer till ritningssidan.

   2. Dubbelklicka på den tabell som du vill använda för primärnyckeldelen av relationen.

   3. Klicka på Kolumner under Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

   4. Klicka på den kolumn i rutnätet som du vill använda för att identifiera varje rad i tabellen unikt och markera kryssrutan PN för att ange den som primärnyckel.

   5. Dra en form av typen Relation från stencilen Objektrelationer eller Entitetsamband och släpp den i ett tomt område på sidan.

   6. Koppla den högre änden till tabellen med den överordnade tabellen.

   7. Koppla den andra änden till den underordnade tabellen.

    Om den andra tabellen inte redan innehåller en kolumn med samma namn som primärnyckeln läggs den automatiskt till i den andra tabellen som en extern nyckel.

    Obs!: Om relationslinjerna försvinner öppnar du Databas-menyn, pekar på Alternativ och klickar på Dokument. Markera kryssrutan Relationer under Visa på fliken Relationer.

  2. Definiera relationernas inbördes förhållande:

   1. Dubbelklicka på relationen.

   2. Klicka på Diverse under Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

   3. Välj det samband under Kardinalitet som bäst beskriver relationen. För 1:N-relationer använder du lämpligen alternativet Över noll eller Minst en. För 1:1-relationer använder du lämpligen alternativet Noll eller ett eller Exakt ett.

 3. Om du vill göra andra ändringar i diagrammet (t.ex. skapa index, kontrollsatsdelar och utlösare) kan du göra följande:

  Skapa index

  Du kan skapa index för att förbättra databasens prestanda, eller hastighet, när du kör en fråga.

  1. Öppna databasmodelldiagrammet.

  2. Dubbelklicka på den tabell som du vill lägga till ett index till och klicka på Index i listan Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

  3. Klicka på Nytt.

  4. Ange ett namn för indexet i dialogrutan Skapa index och klicka sedan på OK.

  5. Skapa sedan ett unikt eller ej unikt index genom att välja ett alternativ i listan Indextyp.

  6. Markera namnen på de kolumner som du vill ta med i indexet i listan Tillgängliga kolumner och klicka sedan på Lägg till.

  7. Skapa ett index med stigande sorteringsordning genom att markera kryssrutan Stigande i listan Indexerade kolumner eller avmarkera kryssrutan om du vill skapa ett index med fallande sorteringsordning.

   Databasmodelldiagrammet uppdateras.

  Skapa vyer

  En vy kan jämföras med en sparad fråga. Vyer är särskilt praktiska om du ofta behöver visa samma information från flera tabeller eller om du vill att andra användare ska kunna visa informationen utan att kunna ändra själva tabellerna.

  Dra en form av typen Vy från stencilen Entitetsamband eller Objektrelationer till ritningssidan.

  Ange utökade egenskaper för tabeller och vyer

  Beroende på ditt databashanteringssystem kan du kanske definiera fler egenskaper för tabeller eller vyer för att ange var de lagras.

  Dubbelklicka på den tabell eller vy vars utökade egenskaper du vill definiera och klicka på Utökad i listan Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

  Skapa kontrollsatsdelar

  Använd kontrollsatsdelar för att förvissa dig om att informationen som anges i en kolumn ligger inom ett visst värdeintervall. Du kan till exempel skapa en kontrollsatsdel som kräver att värdet i kolumnen "Ålder" är högre än 65.

  1. Dubbelklicka på tabellen för att öppna fönstret Databasegenskaper.

  2. Klicka på Kolumner under Kategorier och klicka på den kolumn som du vill lägga till en kontrollsatsdel i.

  3. Klicka på Redigera.

  4. Ange villkor som du vill använda på fliken Kontrollera i dialogrutan Egenskaper för vykolumner. Mer information om alternativen finns i dialogrutan för kolumnen och fältegenskaper (fliken kontroll).

   Kontrollsatsdelen läggs till i kodfönstret under Lokal kod.

  Skapa lagrade procedurer och användardefinierade funktioner

  Använd lagrade procedurer och användardefinierade funktioner om du vill skapa kodpaket som kan återanvändas för att utföra samma åtgärder flera gånger. Den främsta skillnaden mellan de två är att en användardefinierad funktion returnerar ett värde, medan den lagrade proceduren kör kod utan att något värde returneras.

  1. Öppna Databas-menyn, peka på Visa och klicka på Kod för att öppna kodfönstret.

  2. Klicka på Global kod och sedan på Ny.

  3. Klicka på den typ av kod som du vill skapa på fliken Egenskaper i Kodredigeraren och skriv ett namn för koden.

  4. Skriv koden på fliken Text och klicka på OK.

  Skapa utlösare

  Du kan använda utlösare för att automatiskt köra den SQL-kod som du anger i utlösaren när en viss händelse inträffar i databasen.

  1. Dubbelklicka på tabellen för att öppna fönstret Databasegenskaper.

  2. Klicka på Utlösare under Kategorier och klicka på Lägg till.

  3. Ange ett namn för utlösaren på fliken Egenskaper.

  4. Skriv koden på fliken Text och klicka på OK.

   Utlösaren läggs till i kodfönstret under Lokal kod.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×