Skapa eller redigera en innehållsförteckning

För att Word ska skapa en innehållsförteckning automatiskt måste du först använda rubrikformat för de objekt som du vill ska ingå i innehållsförteckningen. När det här steget är slutfört kan du infoga innehållsförteckningen i dokumentet. Formateringen av rubrikerna påverkar inte formateringen av innehållsförteckningen. Formatmallarna för varje regleras separat.

Du kan också skapa en innehållsförteckning manuellt. Mer information finns i Skapa en innehållsförteckning manuellt.

Varning!: Om du infogar en innehållsförteckning från fliken Dokumentelement i ett dokument som redan innehåller en manuellt formaterad innehållsförteckning ersätter Word posterna i den befintliga innehållsförteckningen med platshållartexten.

Gör något av följande:

Lägga till en innehållsförteckning

 1. I dokumentet tillämpar du rubrikformat (Rubrik 1, Rubrik 2 och så vidare, upp till Rubrik 9) på den text som du vill ska visas i innehållsförteckningen.

  Om du inte hittar det rubrikformat du vill ha klickar du på Start under fliken Format, pekar på ett format och klickar sedan på Pil för mer nedan .

  Tips: Använd inte Rubrik 1 för rubriken om du vill förhindra att dokumentets titel visas i innehållsförteckningen. Använd formatet Rubrik, Bokens Titel eller något annat format i rubriken i stället för ett rubrikformat.

 2. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga innehållsförteckningen.

  Tips: Om du vill placera innehållsförteckningen på en separat sida eller använda andra sidnummer i innehållsförteckningen än resten av dokumentet placerar du innehållsförteckningen i ett separat avsnitt genom att lägga till avsnittsbrytningar före och efter innehållsförteckningen.

 3. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 4. På fliken Dokumentelement under fliken Innehållsförteckning klickar du på en innehållsförteckningsdesign som du vill använda.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Innehållsförteckning

Ändra antalet nivåer i en innehållsförteckning

Som standard har en innehållsförteckning tre rubriknivåer. Du kan dock öka eller minska antalet nivåer som visas i innehållsförteckningen.

 1. Dokumentelement under fliken Innehållsförteckning klickar du på Alternativ.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Innehållsförteckning

 2. Välj önskat antal nivåer du vill visa i listan (upp till 9 nivåer) i rutan Visa nivåer i dialogrutan Innehållsförteckning och klicka sedan på OK.

  Om du tillfrågas om du vill ersätta den valda innehållsförteckningen klickar du på Ja.

Uppdatera innehållsförteckningen

Du kan uppdatera innehållsförteckningen om du gör ändringar i dokumentet. Du kan uppdatera antingen hela innehållsförteckningen eller endast sidnummer.

 1. Håll ned CTRL, klicka på innehållsförteckningen och klicka sedan på Uppdatera fält.

 2. Klicka på önskat alternativ.

  Om du ser "Fel! Bokmärket är inte definierat"

  Om du ser "Fel! Bokmärket är inte definierat" i stället för sidnummer i innehållsförteckningen betyder det att dokumentet har ändrats efter att innehållsförteckningen uppdaterades eller att fältkoden är skadad. Innehållsförteckningen är inte synkroniserad med dokumentet och måste uppdateras.

Ta bort en innehållsförteckning

 1. Klicka på innehållsförteckningen.

 2. På bilden som visas klickar du på pilen bredvid Innehållsförteckning och klickar sedan på Ta bort innehållsförteckning på snabbmenyn.

  Snabbmenyn Innehållsförteckning

Anpassa formateringen för innehållsförteckningen

Du kan ändra formatet för respektive nivå i innehållsförteckningen så att det passar dina behov. Exempel: om din formatmallslista kräver olika formatering för innehållsförteckningen än de som finns i de inbyggda mallarna kan du ändra teckensnitt, indrag, tabbutfyllnadspunkter och andra attribut.

 1. Dokumentelement under fliken Innehållsförteckning klickar du på Alternativ.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Innehållsförteckning

  Tips: För att ändra tabbutfyllnadspunkter på popup-menyn Tabbutfyllnad klickar du på det format du vill ha.

 2. På fliken Innehållsförteckning klickar du på Ändra.

 3. I rutan Formatmallar klickar du på den innehållsförteckningsnivå som du vill ändra (till exempel TOC 1 för nivå 1).

 4. Klicka på Ändra och gör sedan de ändringar du vill för teckensnitt, teckenstorlek, teckenfärg och så vidare.

  För att ändra indrag, styckeavstånd och andra attribut på popup-menyn Format klickar du på den typ av ändring som du önskar, använder popup-menyer för att välja alternativ och klickar sedan på OK.

  Tips: För att ändra skiftläge på popup-menyn Format klickar du på Teckensnitt och avmarkerar sedan Kapitäler eller Versaler.

 5. Upprepa steg 3 och 4 för varje nivå i innehållsförteckningen och klicka sedan på Använd.

 6. När rutan Förhandsgranskning visar de format du vill ha klickar du på OK.

Spara innehållsförteckningens format som en mall

Du kan återanvända innehållsförteckningens formatering i framtida dokument genom att spara den som en mall i mappen Mina mallar. Du kan sedan öppna mallen från dokumentgalleriet och infoga innehållsförteckningen genom att använda menyn Infoga.

 1. I det dokument som du vill basera en mall på gör du ändringar i det format som du vill spara.

 2. Ta bort text och bilder som du inte vill ska visas i nya dokument.

 3. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Spara som.

 4. På popup-menyn Format klickar du på Word-mall (.dotx).

 5. I rutan Spara som skriver du in namnet du vill använda för den nya mallen och klickar sedan på Spara.

  Om du inte väljer en annan plats sparar Word mallfilen i följande mapp: /Användare/ användarnamn/Bibliotek/Programstöd/Microsoft/Office/Användarmallar/Mina mallar/.

  Meddelanden: 

  • För att skapa ett nytt dokument baserat på mallen går du till menyn Arkiv och klickar på Ny från mall. Under Mallar klickar du på Mina mallar och dubbelklickar sedan på den mall du vill använda.

  • För att infoga en innehållsförteckning baserat på din mall går du till menyn Infoga och klickar på Index och förteckningar, och i rutan Format klickar du på Från mall.

Se även

Tillämpa, ändra, skapa eller ta bort en formatmall

Infoga, ta bort eller ändra en avsnittsbrytning

Skapa eller ändra en figurförteckning

Skapa en innehållsförteckning manuellt

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×