Skapa eller ändra ett anpassat fält och en uppslagstabell

Du kan skapa eller ändra anpassade fält i Microsoft Project Web App och lägga till fälten i dina projekt. En nyhet i Project Server 2010 är möjligheten att lägga till arbetsflödesstyrda anpassade fält och anpassade fält med flera rader.

Du kan också använda listor (eller attribut) för anpassade fält som gör det lättare att skapa de värden som gruppmedlemmarna ser och använder. Attributen kommer från:

 • Uppslagstabeller    Uppslagstabeller innehåller fördefinierade värden som, när de har skapats, kan hämtas från en lista av gruppmedlemmar när de lägger till ett anpassat fält i sina projektplaner.

 • Formler    Formler kan användas för att generera fältvärden genom att flera fält och funktioner beräknas.

Vad vill du göra?

Skapa eller ändra ett anpassat fält

Skapa eller ändra en uppslagstabell

Skapa eller ändra ett anpassat fält

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Anpassade företagsfält och uppslagstabeller på sidan Serverinställningar.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa ett nytt fält klickar du på Nytt fält.

  • Om du vill ändra ett fält markerar du det fält som du vill ändra genom att klicka på fältnamnet i tabellen.

 4. Skriv ett namn för fältet i rutan Namn på sidan Nytt anpassat fält (eller sidan Redigera anpassat fält om du ändrar ett befintligt fält).

 5. Klicka på Projekt, Resurs eller Aktivitet i listan Entitet i området Entitet och typ och klicka sedan på fälttypen i listan Typ. Fler fältattribut visas beroende på vilken typ du väljer.

 6. Ange om fältet har en tillhörande uppslagstabell med fördefinierade värden i området Anpassade attribut. Uppslagstabeller kan bara användas med anpassade fält med typen Text. Information om hur du skapar eller ändrar en uppslagstabell finns i avsnittet Skapa eller ändra en uppslagstabell.

  Obs!:  Endast fält med typen Text för Project-entiteter kan ha flera rader med text. Fält med flera rader med text är emellertid inte tillgängliga i Project Professional.

 7. Om du vill skapa en formel som genererar ett värde för det anpassade fältet väljer du Formel i området Anpassade attribut och skriver ekvationen för formeln. Om du vill skapa en funktion kan du klicka på Välj en funktion. Klicka på en funktionskategori i listan med funktioner och klicka sedan på den funktion som du vill använda. Om du vill använda ett fält i funktionen klickar du på Välj ett fält. Du kan också skriva namnet på fältet med hjälp av hakparenteser.

 8. Om du vill utveckla funktionen klickar du på Välj en operator och klickar på en operator. Operatorn läggs till i formeln. Här följer två exempel.

  • Formeln [Name]&"."&[Project] returnerar ett värde som innehåller namnet på aktiviteten följt av namnet på projektet med en punkt (.) mellan de båda namnen, i formatet Aktivitetsnamn.Projektnamn.

  • Följande formel returnerar värdet "Ingen originalplan", "Över budget med 20 % eller mer" eller "Under budget":

   Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "Ingen originalplan", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Över budget med 20 % eller mer", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Över budget",True,"Under budget")

   Obs!:  Funktionen CStr i formeln ovan fungerar bara om fältet [Baseline Finish] definieras. Annars returnerar formeln #FEL i fallet "Ingen originalplan". Om du provar formeln använder du den utan grafiska indikatorer så att du kan se textresultatet. När du använder formeln med grafiska indikatorer är felet inte tydligt i Project Professional 2010 eftersom ingen indikator visas.

 1. Välj den avdelning i organisationen som fältet hör till i området Avdelning. Om ingen avdelning väljs gäller fältet för alla användare av Project Web App. Anpassade fält på avdelningsnivå kan bara visas och ändras av dessa användare på en avdelning.

 2. Om fältet är en entitetstyp av typen Resurs eller Aktivitet väljer du hur det här fältet ska visas och summeras till sammanfattningsrader i området Beräkning för sammanfattningsrader. Välj alternativet Använd formler om du vill använda fältets formel i området Anpassade attribut för att bestämma hur fältet summeras.

 3. Om fältet är en entitetstyp av typen Resurs eller Aktivitet väljer du om det här fältet kan flyttas ned (eller om dess värden kan fördelas) till tilldelade resurser eller underaktiviteter i området Beräkning för tilldelningsrader.

 4. Om du vill visa fältvärden som den typ av data eller text som ska visas, som du valde i området Entitet och typ i området Värden som ska visas, klickar du på Data.

 5. Om du vill visa grafiska indikatorer i stället för data klickar du på Grafiska indikatorer i området Värden som ska visas.

  • Klicka på Sammanfattningsrader, Icke-sammanfattningsrader eller Projektsammanfattning i listan Villkor för för att ange vilken typ av information som du vill visa grafiska indikatorer för.

  • Om du vill ange fler inställningar för vilken typ av information som ska visas med grafiska indikatorer väljer du ett test, ett fältvärde som du vill testa mot och den bild som ska visas för den grafiska indikatorn i rutnätet.

  • Markera kryssrutan Visa värden i knappbeskrivningar om du vill visa fältvärdet som ett skärmtips.

 6. Klicka på Ja eller Nej i området Funktion för att ange om användarna måste ange data i fältet eller inte. Om kryssrutan Funktionen styrs av arbetsflödet är markerad kan fältet inte ställas in som obligatoriskt med inställningen Ja eller Nej i det här avsnittet. Fältet kan dock ställas in som obligatoriskt om definitionen av själva arbetsflödet kräver att fältet definieras.

 7. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Skapa eller ändra en uppslagstabell

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Anpassade företagsfält och uppslagstabeller på sidan Serverinställningar.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en ny uppslagstabell klickar du på Ny uppslagstabell längst ned på sidan.

  • Om du vill ändra en befintlig uppslagstabell klickar du på uppslagstabellens namn i tabellen Uppslagstabeller för anpassade fält.

 4. Skriv ett namn för uppslagstabellen i rutan Namn på sidan Ny uppslagstabell (eller på sidan Redigera uppslagstabell om du ändrar en befintlig uppslagstabell).

 5. Välj vilken typ av projektinformation som du vill använda i uppslagstabellen i området Typ.

 6. Om uppslagstabellen innehåller textvärden visas området Kodmask. Ange den numeriska eller alfabetiska strukturen för varje värde i uppslagstabellen i området Kodmask.

  Om du till exempel vill att värdena i uppslagstabellen ska innehålla två bokstäver följt av tre siffror i en hierarkisk struktur, klickar du på Tecken på den första raden i kodmasktabellen, skriver 2 för att ange antalet tecken och skriver sedan en punkt för att avgränsa värdena. Klicka på Tal på den andra raden, skriv 3 och skriv sedan en punkt för den andra delen av uppslagstabellens värden.

Tips: Strukturen för uppslagsfältens koder visas i rutan Förhandsgranska kod.

 1. Skriv värdena i tabellen och skapa ett hierarkiskt samband mellan värdena i området Uppslagstabell. Hierarkiska relationer kan bara skapas med textfält. Värdena måste matcha kodmaskdefinitionen i området Kodmask. Det här är de värden som användarna kan välja mellan när de anger data i de anpassade fälten.

  Du kan använda knapparna i verktygsfältet ovanför tabellen för att skapa värdenas hierarkiska samband:

  • Om du vill skapa ett hierarkiskt samband klickar du på raden som innehåller det värde som du vill dra in och klickar sedan på Indrag Bild av knapp .

  • Om du vill skapa en ny rad klickar du på Infoga rad Bild av knapp .

   Låt oss fortsätta med exemplet ovan. Om du vill att värdena för uppslagstabellen ska innehålla två bokstäver följt av tre tal i en hierarkisk struktur, skriver du det första teckenvärdet på två bokstäver på den första raden med uppslagstabellens värden. På den andra, tredje och fjärde raden skriver du de tresiffriga talen som är hierarkiskt relaterade till den första raden och drar in varje rad under den första raden. På den femte raden skriver du värdet för det andra teckenvärdet på två bokstäver o.s.v.

 2. Under tabellen väljer du hur du vill att värdena i uppslagstabellen ska visas:

  • Efter radnummer Använd det här alternativet om du vill visa uppslagsvärden i den ordning som de visas i tabellen.

  • Sortera stigande Använd det här alternativet om du vill visa uppslagsvärden i stigande ordning.

  • Sortera fallande Använd det här alternativet om du vill visa uppslagsvärden i fallande ordning.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×