Självstudiekurs: Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 2

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Abstrakta:    I slutet av föregående självstudiekursen Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 1, Excel-arbetsboken hade tre Power View-rapporter och många visualiseringar, inklusive interaktiva kartor, cirkeldiagram och liggande och stående stapeldiagram. I den här självstudiekursen får du lära dig hur du skapar ytterligare interaktiva Power View-rapporter.

Lägg också märke till att när du publicerar de här rapporterna och gör dem tillgängliga på SharePoint är de här visualiseringarna precis så interaktiva som de är i den här självstudiekursen, för alla som ser dem

Följande är avsnitten i den här självstudiekursen:

Skapa multipeldiagram

Skapa interaktiva rapporter med kort och brickor

Skapa punktdiagram och bubbeldiagram med tidsbaserad uppspelning av visualiseringar

Kontrollpunkt och test

I slutet av självstudiekursen finns ett test du kan ta för att testa vad du har lärt dig. Du kan även se en lista över videoklipp som visar många av begreppen och funktionerna i Power View.

I den här serien används data som beskriver olympiska medaljer, värdländer och olika olympiska sporthändelser. Följande är självstudiekurserna i den här serien:

 1. Importera data till Excel 2013 och skapa en datamodell

 2. Utöka datamodellrelationer med Excel 2013, Power Pivot, och DAX

 3. Skapa kartbaserade Power View-rapporter

 4. Införliva Internet-data och ange standardinställningar för Power View-rapporter

 5. Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 1

 6. Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 2

Vi föreslår att du går igenom dem i tur och ordning.

I de här självstudiekurserna används Excel 2013 med Power Pivot aktiverat. Mer information om Excel 2013 finns i Snabbstartsguide för Excel 2013. Råd om hur du aktiverar Power Pivot finns i Tilläggsprogrammet Power Pivot.

Skapa multipeldiagram

I det här avsnittet kan du fortsätta skapa interaktiva visualiseringar med Power View. I det här avsnittet beskrivs hur du skapar några olika typer av multipeldiagram. Multiplar kallas ibland även för trellisdiagram.

Skapa interaktiva Lodrät Multipeldiagram

Om du vill skapa ett multipeldiagram kan du börja med ett annat diagram, till exempel ett cirkeldiagram eller ett linjediagram.

 1. I Excel väljer du kalkylbladet Liggande/Stapel. Skapa en ny Power View-rapport genom att välja POWER VIEW > Infoga > Power View på menyfliksområdet. Ett tomt Power View-rapportblad skapas. Byt namn på rapporten Multiplar genom att högerklicka på fliken längst ned och välja Byt namn på menyn som visas. Du kan även byta namn på fliken genom att dubbelklicka på den.

 2. Expandera tabellen Medaljer i Power View-fält och välj fälten Kön och Evenemang. I området FÄLT klickar du på pilknappen bredvid Event och väljer Antal (inte blank). Den tabell som skapas av Power View ser ut som på bilden nedan.

  Power View-tabellvisualisering

 3. Välj DESIGN > Växla visualisering > Andra diagram > Cirkeldiagram på menyfliksområdet. Nu ser rapporten ut som på följande bild.

  Power View-cirkeldiagram

 4. Du tycker nu att det skulle vara intressant att visa antalet tävlingar efter kön över tiden. Ett sätt att visa den informationen är att använda multiplar. Dra År från tabellen Medaljer till fältet LODRÄTA MULTIPLAR. Om du vill visa fler multiplar tar du bort förklaringen från rapporten genom att välja LAYOUT > Förklaring > Ingen på menyfliksområdet.

 5. Ändra layouten så att multipelrutnätet visar sex diagram på bredden och sex diagram på höjden. Markera diagrammet och välj LAYOUT > Rutnätshöjd > 6 och sedan LAYOUT > Rutnätsbredd > 6. Skärmen ser nu ut som på bilden nedan.

  Multipelcirkeldiagram i Power View

 6. Multipeldiagramtyp är också interaktiv. Hovra över ett cirkeldiagram så visas information om den sektorn. Klicka på valfri cirkelsektor i rutnätet så markeras det urvalet för varje diagram i multipeln. I bilden nedan har den gula sektorn (kvinnor) för 1952 valts och alla andra gula sektorer är därför markerade. När det finns fler diagram än vad som kan visas på en skärm visas en lodrät rullningslist längs högerkanten i visualiseringen.

  Interagera med Power View-multipeldiagram

Skapa interaktiva vågräta multipeldiagram

Vågräta diagram fungerar ungefär som lodräta multipeldiagram.

 1. Du vill ändra de lodräta multipeldiagrammen till vågräta multipeldiagram. Det gör du genom att dra fältet År från området LODRÄTA MULTIPLAR till området VÅGRÄTA MULTIPLAR så som visas på bilden nedan.


  Ändra Power View-visualiseringen i Power View-fält

 2. Power View-rapportvisualiseringen ändras till ett vågrätt multipeldiagram. Lägg märke till rullningslisten längst ned i visualiseringen och som visas på bilden nedan.

  Vågräta multiplar i Power View

Skapa multipellinjediagram

Det är också enkelt att skapa linjediagram som multiplar. I följande steg visas hur du skapar multipellinjediagram baserade på antalet medaljer för varje år.

 1. Skapa ett nytt Power View-blad, och byt namn på det till Linjemultiplar. Välj Antal medaljer och År i tabellen Medaljer i Power View-fält. Ändra visualiseringen till ett linjediagram genom att välja DESIGN > Andra Diagram > Linje. Dra nu År till området AXEL. Diagrammet ser ut som på bilden nedan.
  Power View-linjediagram

 2. Vi fokuserar nu på vintermedaljer. Välj DIAGRAM i rutan Filter och dra sedan Årstid från tabellen Medaljer till rutan Filter. Välj Vinter så som visas på bilden nedan.

  Filtrera ett diagram i Power View

 3. Skapa multipellinjediagram genom att dra NOC_LandRegion från tabellen Medaljer till området LODRÄTA MULTIPLAR. Rapporten ser nu ut som på bilden nedan.
  Linjemultiplar i Power View

 4. Du kan välja att ordna multipeldiagrammen baserat på olika fält samt i stigande eller fallande ordning genom att klicka på alternativen i det övre vänstra hörnet i visualiseringen.

Skapa interaktiva rapporter med kort och brickor

Brickor och kort konverterar tabeller till en serie ögonblicksbilder som presenterar informationen i kortformat, ungefär som indexkort. I följande steg använder du kort till att visualisera antalet medaljer som delats ut i olika sporter och begränsar sedan visualiseringen genom att skapa resultatbrickor baserat på Edition.

Skapa kortvisualiseringar

 1. Skapa en ny Power View-rapport och byt namn på den till Kort. Välj Gren i tabellen Grenar i Power View-fält. Välj Unikt antal för årgång, Antal medaljer och NOC_LandRegion i tabellen Medaljer. Klicka på pilen bredvid NOC_LandRegion och välj Antal (unika) i området FÄLT i Power View-fält.

 2. Välj DESIGN > Växla visualisering > Tabell > Kort på menyfliksområdet. Tabellen ser ut som på bilden nedan.
  Kortvisualisering i Power View

 3. Markera kortvisualiseringen och välj DiscImage från tabellen DiscImage. Det kan hända att en säkerhetsvarning visas som uppmanar dig att klicka på en knapp för att aktivera innehåll så att bilderna kan visas, så som visas på bilden nedan.

  Varning om externa dataanslutningar i Excel

 4. I området FÄLT ordnar du fälten i följande ordning: DiscImage, Gren, Antal medaljer, Antal NOC_LandRegion och slutligen Unikt antal för årgång. Korten bör nu se ut ungefär som på bilden nedan.
  Kortvisualisering med omordnade fält

Använda brickor med Kortvisualiseringar

 1. Det är enkelt att granska de här korten baserat på vilket år medaljerna delades ut. Dra fältet År från tabellen Medaljer till området DELA IN EFTER i Power View-fält. Visualiseringen ser nu ut som på bilden nedan.
  Använda DELA IN EFTER-funktionen i Power View

 2. Nu är korten uppdelade på brickor för varje år men något annat har hänt också. Fältet DELA IN EFTER har blivit en behållare som vid det här laget bara innehåller de kort som du skapade i föregående steg. Vi kan lägga till i den behållaren däremot och se hur DELA IN EFTER kan användas till att skapa interaktiva rapporter som samordnar vyn med dina data.

 3. Klicka i området bredvid kortvisualiseringen men fortfarande i behållaren DELA IN EFTER. Rutan Power View-fält ändras för att visa att du är kvar i behållaren DELA IN EFTER men inte i kortvisualiseringen. I bilden nedan visas hur det ser ut i rutan Power View-fält.
  Behållaren DELA IN EFTER i en Power View-rapport

 4. Visa alla tillgängliga tabeller genom att välja ALLA i Power View-fält. I tabellen Värdar väljer du Ort, Årstid, NOC_LandRegion och FlaggURL. Välj sedan DESIGN > Växla visualisering > Tabell > Kort på menyfliksområdet. Du vill att den tabell som du just skapat ska ta upp mer av det tillgängliga rapportutrymmet så du bestämmer dig för att ändra typ av kortvisualisering. Välj DESIGN > Alternativ > Kort > Bildtext. Det var bättre. Rapporten ser nu ut som på bilden nedan.
  Lägga till en till visualisering i behållaren DELA IN EFTER i Power View

 5. Observera att när du väljer ett annat år från brickorna längst upp i behållaren DELA IN EFTER synkroniseras det bildtextkort du just skapat med ditt val. Det beror på att båda kortvisualiseringar finns i behållaren DELA IN EFTER som du skapat. När du rullar brickurvalet och väljer 2002 till exempel ser din rapport ut som på bilden nedan.

  Interagera med BRICKOR i Power View

 6. Du kan också ändra hur Power View delar in informationen i brickor. Välj DESIGN > Brickor > Typ > Brickflöde på menyfliksområdet. Brickvisualiseringarna ändras och Power View flyttar brickorna längst ned i behållaren för brickor, så som visas i bilden nedan.
  Använda BRICKFLÖDE i Power View

Som tidigare nämnts, när du publicerar de här rapporterna och gör dem tillgängliga i SharePoint är de här visualiseringarna precis lika interaktiva för alla som visar dem.

Skapa punktdiagram och bubbeldiagram med tidsbaserad uppspelning av visualiseringar

Du kan också skapa interaktiva diagram som visar förändringar över tid. I det här avsnittet skapar du punkt- och bubbeldiagram och visualiserar OS-data på sätt som gör att alla som visar dina Power View-rapporter kan interagera med dem på intressanta och fantastiska sätt.

Skapa ett punktdiagram och ett bubbeldiagram

 1. Skapa en ny Power View-rapport genom att välja POWER VIEW > Infoga > Power View på menyfliksområdet. Byt namn på rapporten till Bubblor. Välj Antal medaljer och NOC_LandRegion i tabellen Medaljer. I området FÄLT klickar du på pilen bredvid NOC_LandRegion och väljer Antal (unika) för att erhålla antalet land- och regionskoder snarare än själva koderna. Välj Sport i tabellen Evenemang.

 2. Ändra visualiseringen till ett punktdiagram genom att välja DESIGN > Växla visualisering > Andra diagram > Punkt. Rapporten ser ut som på bilden nedan.

  Ett punktdiagram i Power View

 3. Dra nu Evenemang från tabellen Evenemang till området STORLEK i Power View-fält. Rapporten blir nu betydligt mer intressant och ser nu ut som på bilden nedan.

  Använda STORLEK i ett Power View-bubbeldiagram

 4. Ditt punktdiagram är nu ett bubbeldiagram och bubblans storlek baseras på det antal medaljer som delats ut i varje sport.

 5. Ditt bubbeldiagram är nu också interaktivt. När du hovrar över roddsportbubblan visas ytterligare information om sporten i Power View, så som visas i bilden nedan.

  Hovra över Power View-bubbeldiagram för mer information

Skapa tidsbaserade uppspelningsvisualiseringar

Många av de visualiseringar du skapar baseras på händelser som inträffar över tid. I Olympics-datauppsättningen kan det vara intressant att se hur medaljer har delats ut genom åren. I följande steg visas hur du kan skapa visualiseringar som spelas upp eller animeras baserat på tidsbaserade data.

 1. Lägg märke till området UPPSPELNINGSAXEL i Power View-fält för det punktdiagram du skapade i föregående steg, så som visas på bilden nedan.

  Power View-uppspelningsaxeln

 2. Dra År från tabellen Medaljer till området UPPSPELNINGSAXEL. Nu kommer det roliga. En axel skapas längst ned i punktdiagramvisualiseringen med en uppspelningsikon bredvid, så som visas i bilden nedan. Tryck på uppspelningsknappen.

  Uppspelningsknappen i en Power View-rapport

 3. Titta på när bubblorna rör sig, växer och krymper medan åren rör sig längs uppspelningsaxeln. Du kan också markera en viss bubbla, i det här fallet är en viss sport, och tydligt se hur den ändras medan uppspelningsaxeln fortskrider. Linjer följer sina banor samt framhäver och följer sina datapunkter visuellt medan axeln rör sig framåt.

 4. Välj Vattensport och klicka sedan på uppspelningsknappen. Vattensport markeras och en vattenstämpel i det övre högra hörnet i rapporten visar året (uppspelningsaxeln) medan uppspelningsaxeln rör sig framåt. I slutet är den bana Vattensport har rört sig längs med markerad i visualiseringen medan andra sporter är nedtonade. På bilden nedan visas rapporten när uppspelningsaxeln nått slutet.

  Tidsbaserade bubbelvisualiseringar i Power View

 5. Du kan markera mer än en sport genom att hålla ned CTRL-tangenten och göra flera val. Prova själv. På bilden nedan är tre sporter markerade: Brottning, Friidrott och Vattensport.

  Markera flera bubblor i Power View-uppspelningsrapporter

 6. Slutligen kan du filtrera punktdiagram precis som alla andra visualiseringar. Det finns många färger eftersom det finns många sporter i datauppsättningen. Dra Årstid från tabellen Medaljer till området FÄRG i Power View-fält. Nu används bara två färger, en för vardera årstid (vinter och sommar). Det här visas på bilden nedan, men om du vill se hur häftigt det här ser ut kan du titta på videoklippet i slutet av den här självstudiekursen.

  Använda utsnitt i Power View-uppspelningsrapporter

Med Power View kan du skapa alla möjliga fantastiska och tilltalande rapporter. Varje visualisering ger en viss distinkt inblick i dina data. För ännu mer tilltalande rapporter kan du kombinera olika visualiseringar på en enda rapportsida och på så sätt göra dina mer levande.

Kontrollpunkt och test

Gå igenom det du lärt dig

I den här självstudiekursen har du lärt dig hur du skapar multipeldiagram, linjediagram, bubbeldiagram och punktdiagram. Du har också lärt dig att skapa brickor i rapporten och hur du skapar en behållare där du kan inkludera många rapporter.

Den här självstudiekursen avslutar serien om att skapa Power View-rapporter.

Videoklipp från Olympics-datauppsättningen

Ibland kan det vara bra att se de här uppgifterna i praktiken. I det här avsnittet hittar du länkar till videoklipp som har skapats med Olympics-datauppsättningen. De här videoklippen liknar självstudiekurser men vissa arbetsböcker, Power Pivot-bilder eller Power View-blad kan vara något annorlunda.

Power Pivot videoklipp:

 • Ange standardvärden

 • Dölj kolumner och tabeller

 • Lägga till beskrivningar i kolumner och tabeller

 • Relationer

 • Summera efter

Power View-videoklipp:

 • Komma igång med Power View i Excel 2013

 • Bubbel- och punktdiagram

 • Kort

 • Öka detaljnivån i en ad hoc-hierarki

 • Öka detaljnivån med en hierarki i modellen

 • Filter

 • Hierarkier

 • Markering

 • Kartor

 • Kartor: Åtgärda tvetydiga kartdata

 • Matris

 • Multiplar

 • Cirkeldiagram

 • Uppdatera data i datamodellen

 • Utsnitt

 • Sortera

 • Brickor

Tack! Jag hoppas att du uppskattade den här självstudiekursserien och att den gjorde det lättare att förstå hur du kan skapa egna Power View-rapporter. Du kan skapa fantastiska, fängslande och interaktiva rapporter med Power View och dela dem med Business Intelligence Portal i SharePoint.

Självstudiekurser i den här serien

Följande lista innehåller länkar till alla självstudiekurser i den här serien:

 1. Importera data till Excel 2013 och skapa en datamodell

 2. Utöka datamodellrelationer med Excel 2013, Power Pivot, och DAX

 3. Skapa kartbaserade Power View-rapporter

 4. Införliva Internet-data och ange standardinställningar för Power View-rapporter

 5. Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 1

 6. Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 2

TEST

Vill du ta reda på hur väl du kommer ihåg det du lärt dig? Nu har du chansen. Följande test tar upp de funktioner, möjligheter och krav du har läst om i den här självstudiekursen. Du hittar svaren längst ned på sidan. Lycka till!

Fråga 1: Vilket av följande är ett annat namn på multipeldiagramtypen?

A: Rulldiagram.

B: Tupeldiagram.

C: Trellisdiagram.

D: Siddiagram

Fråga 2: I vilket område i Power View-fält kan du skapa en behållare där du kan placera flera visualiseringar?

A: Området KOLUMNER.

B: Området SUMMERA.

C: Området DELA IN EFTER.

D: Området BEHÅLLARE.

Fråga 3: Om du ska skapa en animerad visualisering baserat på ett fält, till exempel ett datumfält, vilket område i Power View-fält ska du då välja?

A: Området UPPSPELNINGSAXEL.

B: Området VÅGRÄTA MULTIPLAR.

C: Området ANIMERING.

D: Kan man skapa så häftiga visualiseringar?

Fråga 4: Vad händer med multipeldiagram om det finns fler cirkeldiagram än vad som får plats på skärmen?

A: Power View börjar automatiskt rulla igenom cirkeldiagrammen.

B: Power View tillhandahåller en rullningslist så att du kan rulla genom de andra cirkeldiagrammen.

C: Power View skapar en rapport för endast så många cirkeldiagram som kan visas på skärmen samtidigt.

D: Power View placerar automatiskt alla cirkeldiagram på en skärm oavsett antalet cirkeldiagram.

Testsvar

 1. Rätt svar: C

 2. Rätt svar: C

 3. Rätt svar: A

 4. Rätt svar: B

Meddelanden: Data och bilder i den här självstudiekursserien bygger på följande:

 • Olympics-datauppsättningen från Guardian News & Media Ltd.

 • Flaggbilder från CIA Factbook (cia.gov)

 • Befolkningsdata från Världsbanken (worldbank.org)

 • Piktogram över olympiska grenar av Thadius856 och Parutakupiu

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×