Sekretesspolicy för Microsoft Office Live Meeting 2007

Senast uppdaterad: September 2007

Microsoft arbetar fortgående med att skydda din sekretess i samband med leverans av tjänster och programvara som ger dig den prestanda, kraft och enkelhet du önskar i din personliga datoranvändning. Denna sekretesspolicy förklarar många av de metoder för datainsamling och användning som tillämpas i samband med tjänsten Microsoft® Office Live Meeting 2007 ("Tjänsten").

Microsofts affärstjänster drivs av Microsoft för dess affärskunders eller partners räkning. Alla personliga uppgifter som du lämnar via Tjänsten kan delas med den kund eller partner som har anlitat Microsoft för att tillhandahålla tjänsten, om inget annat uttryckligen angivits. Mer information om hur din personliga information hanteras kan du få av Microsofts affärskunder eller partners.

I listan ligger fokus på funktioner som används för kommunikationen med Internet och det handlar därför inte om någon uttömmande lista. Microsofts övriga produkter, tjänster och webbplatser, för användning online eller offline, omfattas inte av listan.

Tjänsten är inte avsedd för barn och kommer inte avsiktligen att användas för att samla in personlig information från barn.

Insamling, användning och vidarebefordran av personlig information

Microsoft betraktar personlig information som samlas in genom Tjänsten som konfidentiella uppgifter för dig och den affärs- eller företagskund, eller den partner för Tjänsten genom vilken informationen samlats in. Vi kommer att samla in och använda din personliga information för tillhandahållande, drift och förbättring av Tjänsten.

Informationen används för planering av servicekapacitet – förutse, diagnostisera, ge support för eller lösa problem som kan begränsa eller avbryta Tjänsterna – samt för att förbättra Tjänstens kvalitet. Den kan även användas såväl för att ge dig en mer effektiv kundservice som för att göra Tjänsten lättare att använda. Detta genom att eliminera behovet av att upprepade gånger ange samma information eller anpassa Tjänsten till dina särskilda preferenser eller intressen.

Vi kan också använda din personliga information för att lämna viktig information om den produkt eller tjänst du använder, inklusive uppdateringar och meddelanden.

Förutom i de fall som anges i detta dokument vidarebefordrar vi inte dina personliga uppgifter till någon annan än Microsoft och dess dotterbolag och samarbetspartners utan ditt medgivande. Ibland anlitar vi andra företag för att tillhandahålla begränsade tjänster, till exempel teknisk support, behandling av transaktioner eller statistisk analys. Dessa företag får endast ta del av den personliga information de behöver för att kunna tillhandahålla tjänsten. De har inte tillåtelse att använda informationen för andra syften.

Den information som samlas in eller skickas till Microsoft kan komma att lagras eller bearbetas i USA eller något annat land i vilket Microsoft eller företagets filialer, dotterbolag eller representanter bedriver verksamhet, och genom att använda en Microsoft-webbplats eller -tjänst ger du ditt medgivande till den här typen av informationsöverföring till ett annat land. Microsoft fogar sig efter de skyddsramar (Safe Harbor Framework) som det amerikanska handelsdepartementet fastställt med avseende på insamling, användning och lagring av data från Europeiska unionen.

Microsoft kan komma att lämna ut personuppgifter om lagen så kräver eller om företaget övertygats om att så krävs för att (a) åtlyda lagstiftningen eller stämningar som delges Microsoft, (b) skydda och försvara rättigheter som tillhör Microsoft (inklusive verkställande av avtal) och (c) agera i akutsituationer för att skydda den personliga säkerheten för Microsofts anställda, de som använder Microsofts webbplatser, samt allmänheten.

Tillgång till personlig information

När du är inloggad på Tjänsten kan du klicka på länkarna Hantera användarinställningar för att ändra din personliga information. Du kan också skriva till oss via vårt webbformulär varefter vi kontaktar dig inom 30 dagar beträffande din förfrågan. Ange "data protection" (dataskydd) i ämnesraden.

Kommunikationsinställningar

Den kontaktinformation du tillhandahåller genom Tjänsten kan användas såväl för att skicka anskaffningsinformation som information och utbildningsmaterial om Tjänsten. Microsoft kan använda webbidentifierare, anpassade länkar eller liknande teknik för att avgöra om e-postmeddelandet har öppnats och vilka länkar du klickar på, för att kunna förse dig med mer relevant information. Du kan välja att i framtiden avstå från att få information och utbildningsmaterial skickat till dig via Tjänsten genom att följa de specifika instruktioner som anges i respektive e-postmeddelande.

Ditt val att inaktivera e-postmeddelanden som innehåller informations- och utbildningsmaterial gäller inte information som är nödvändig för din användning av Tjänsten och hanteringen av ditt konto. Dessa e-postmeddelanden kommer att skickas till dig regelbundet tills du säger upp Tjänsten.

Skydd av din information

Microsoft värnar om att skydda din information. Vi använder en rad olika tekniker och säkerhetsmetoder för att skydda din information mot otillbörlig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi lagrar till exempel den information du uppger på datorer med begränsad åtkomst i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känslig information (till exempel ett kreditkortsnummer eller ett lösenord) via Internet skyddas informationen genom kryptering, till exempel med SSL-protokollet (Secure Socket Layer).

Om du använder ett lösenord för att skydda dina konton och din personliga information måste du se till att lösenordet hålls hemligt. Du får inte delge informationen till någon annan person. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut innan du lämnar webbplatsen eller tjänsten så att ingen annan användare kan komma åt din information.

TRUSTe-certifiering

Microsoft är en licensinnehavare av TRUSTe:s sekretessprogram. TRUSTe är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att skapa förtroende på Internet genom att arbeta för användning av rimlig informationshantering. Vi redovisar vår informationshantering i samband med Tjänsten och våra sekretessrutiner granskas av TRUSTe. TRUSTe-programmet täcker endast information som samlas in via Tjänstens webbplatser, och inte information som kan inhämtas via programvarukomponenter i Tjänsten.

Efterlevnad av denna sekretesspolicy

Om du har frågor om denna policy bör du först kontakta Microsoft på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100982. Ange "data protection" (dataskydd) i ämnet. Om du inte får bekräftelse eller om din fråga inte blir hanterad på ett tillfredsställande sätt bör du kontakta TRUSTe på deras webbplats, http://www.truste.org/users/users_watchdog.html. TRUSTe fungerar som samarbetspartner för Tjänsten för att lösa dina problem..

Ändringar av sekretesspolicyn

Denna sekretesspolicy uppdateras när våra produkter och tjänster ändras, och när kunder kommer med förslag på lämpliga ändringar. När policyn uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn. Du bör med jämna mellanrum läsa igenom policyn för att hålla dig uppdaterad om hur Microsoft skyddar din information.

Mer information

Microsoft välkomnar dina synpunkter på den här sekretesspolicyn. Om du misstänker att Microsoft inte har agerat i överensstämmelse med den här policyn ber vi dig kontakta oss med hjälp av vårt webbformulär.

Microsofts sekretesspolicy – UCG
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington, 98052-6399 USA

Specifika funktioner för tjänsten Microsoft Office Live Meeting 2007

Genom den här Tjänsten kan användarna hålla virtuella möten. Detta innefattar även att visa material och styra andra deltagares datorer, att dela presentationer samt att byta filer med varandra. Tjänsten är avsedd att låta andra få åtkomst till och/eller styra ditt skrivbord eller specifika dokument och program på din dator via Internet. Du kan även använda Internettelefoni och röstinspelning.

I sekretesspolicyn för Microsoft Office Live Meeting beskrivs vissa funktioner som gäller användning av Microsoft Office Live Meeting-klienten med Tjänsten. Några tillämpliga avsnitt är till exempel ”Inspelning på min dator”, ”Loggning på klientsidan”, ”Hjälp om Microsoft Office Live Meeting” samt ”Kontaktkort”.

Återstoden av det här dokumentet handlar om följande specifika funktioner:

Säkerhetsinformation om Live Meeting

Den information du publicerar genom Tjänsten är tillgänglig för de du tillåter se den. Om du väljer att inte använda Tjänstens säkerhetskontroller för åtkomst kan det innehåll du publicerar bli tillgängligt för vem som helst som anger adressen till ditt möte via en webbläsare.

Särskilda informationskategorier som behålls eller loggas i Tjänsten

Microsoft kan i samband med Tjänsten samla in många typer av information, samt logga denna information. Personlig information som samlas in eller loggas kan vara ditt namn, din postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt faxnummer, ditt företagsnamn, din befattning samt information om ditt företag. Den kan även vara information om hur du använder Tjänsten, inklusive antal mötesdeltagare, mötenas varaktighet och frekvens samt det totala antalet möten. Vi kan även samla in och logga viss information om ditt besök, till exempel namnet på Internetleverantören och den IP-adress (Internet Protocol) genom vilka du har tillgång till Internet, datum och tid för dina besök på webbplatserna, de sidor du besöker samt Internetadresserna för de webbplatser från vilka du skapat länkar direkt till våra webbplatser.

Detta kan omfatta information som samlats in för att hjälpa mötesorganisatörer eller administratörer att använda Tjänsten, till exempel mötesscheman, deltagarlistor, ämnen och innehåll i eventuella webbpresentationer, live eller inspelade, visuella presentationer eller ljudpresentationer, samt innehåll som överförts till våra servrar.

Dessutom samlar vi, som en del av Tjänsten, in och loggar information som genererats av mötesdeltagarnas klientprogram, inklusive vilka mötesdeltagare som visat bilder under presentationen, frågor och svar som levererats till mötespresentatörerna och deltagarna, bildövergångar, anteckningar eller kommentarer som gjorts av dig eller de övriga mötesdeltagarna, programdelning, publicering av kommentarer eller begäranden att skriva ut eller hämta presentationer. En del av den här informationen kan också ses av andra mötesdeltagare. Det kan även hända att vi samlar in detaljerade undersökningsresultat som registrerats på användarnivå och om hur varje enskild individ röstat.

Den här listan över olika typer av insamlad information utgör ingen fullständig eller uttömmande uppräkning av alla typer av information som Microsoft kan behålla eller logga i samband med driften av Tjänsten.

Insamling och användning av information om din dator

Vid tillhandahållandet av Tjänsten används programvara som innehåller Internetaktiverade funktioner för att samla in standardinformation om din dator (”standardinformation om din dator”) och skicka den till Microsoft. Standardinformationen om din dator omfattar vanligtvis information som datornamn, IP-adress, operativsystemsversion, webbläsarversion, maskinvaru-ID (som anger tillverkaren av enheten), enhetsnamn och version samt dina nationella inställningar och språkinställningar. Informationen används för att stödja och förbättra Tjänsten (till exempel genom att övervaka tillförlitligheten hos enheter som kan påverka prestanda).

Inspelningar

Tjänsten kan användas för att spela in möten. Inspelningarna kan lagras genom Tjänsten eller på användarens lokala enhet. De innehåller information som kan användas för att spela upp material från mötet, till exempel åtgärder som utförts på skärmen eller ”chatt”-material från mötet. Administratörerna och organisatörerna kan begränsa eller ta bort den här möjligheten för konferensdeltagarna.

Tjänsten omfattar möjligheten att låta deltagarna delta i ljudkommunikation, inklusive PSTN-telefonkonferenser (public switched telephone network) eller ljudkonversationer via VoIP (Voice over IP) med datorn, eller telefonsamtal via en telekonferenspartner, eller båda dessa samtidigt. Tjänsten medger även att en deltagare spelar in ljudkonversationerna. Microsoft Office Live Meeting-klienten visar när en inspelning pågår. Mer information finns i sekretesspolicyn för Microsoft Office Live Meeting-klienten.

Genom att använda tjänsten godkänner alla deltagare att kommunikationen kan övervakas eller spelas in när som helst under mötet.

Om en deltagare startar en ljud- eller videoinspelning är det dennes ansvar att informera samtliga övriga mötesdeltagare att de spelas in och inhämta dessas samtycke där detta är tillämpligt. När inspelningsfunktionen används måste alla deltagare rätta sig efter tillämplig lagstiftning.

Funktionen Dold deltagare

Administratörer och organisatörer har möjligheten att ta bort ditt alias och annan information om dig från visningsfönstret som ses av övriga deltagare. Trots att informationen om dig inte visas i visningsfönstret är den fortfarande tillgänglig via klientloggar, nätverkstrafiken, vissa deltagare och på andra sätt. Den här Tjänsten ger dig inte anonymitet under mötena. Information om din närvaro är tillgänglig för övriga mötesdeltagare.

Information om prov- och försökserbjudanden

Kunder som använder en förhands- eller tidsbegränsad utvärderingsversion måste ge sitt samtycke till att bli kontaktade för marknadsföringsändamål i gengäld för sin användning av förhands- eller utvärderingsversionen. Om du gett ditt samtycke men inte längre vill bli kontaktad klickar du på länken längst ned i e-postmeddelandet med prov- eller försöksreklam för att avbryta fortsatt prenumeration på reklammeddelanden. Du kan också meddela oss att du inte längre vill bli kontaktad beträffande Tjänsten enligt beskrivning under “Tillgång till personlig information”. Dessutom kan det hända att inspelningar som lagrats av Tjänsten inte längre är tillgängliga när den erbjudna tidsperioden har gått ut, och de kan tas bort av Tjänsten när som helst efter periodens slut.

Virusskydd

Tjänsten genomsöker överförda filer efter virus eller andra egenskaper som kan vara skadliga för Tjänsten (skadlig programvara). Filer som befinns kunna innehålla skadliga program, även sådana som innehåller personlig information, kan användas av Microsoft för att förbättra Microsofts teknik för bekämpning av skadliga program.

Funktionerna Delade anteckningar och Textsida

Genom funktionerna Delade anteckningar och Textsida kan en text delas av samtliga deltagare i mötet. Dessa funktioner är inte avsedda för en-till-en-kommunikation.

Outlook-tillägget för Live Meeting

Konferenstillägget för Microsoft® Office Outlook® kan användas för att schemalägga möten i Tjänsten med programvaran Microsoft® Office Outlook. Sekretessinformation om tillägget finns beskrivna i sekretesspolicyn för konferenstillägget till Microsoft Office Outlook, särskilt avsnitten om “Loggning på klientsidan” och “Microsoft Office Communicator-integration.” När du använder tillägget med Tjänsten kommunicerar tillägget med Microsoft och levererar användar- och deltagaradresser, liksom ljudledarkoden. Om du vill hindra att tillägget automatiskt kommunicerar med Microsoft stänger du Outlook eller anger hämtningsalternativet i Outlook till Arbeta offline.

Live Meeting Manager-funktioner

Undersökning och registrering: Dessa funktioner kan användas som en del av Tjänsten för att skapa och skicka registreringar eller undersökningar till mötesdeltagare eller andra. All undersökningsinformation som samlas in som en del av funktionerna i Live Meeting Manager kommer att kopplas till den registreringsinformation som du angett. Denna kan innefatta personlig information. Den här informationen kommer att finnas tillgänglig såväl för den organisatör som skapar mötesregistreringen som för administratören som utses av Microsofts affärskunder, och som köpt kontot kopplat till registrerings- eller undersökningsinformationen.

Cookies: Tjänsten använder cookies för att skydda integriteten hos registreringsprocessen och för att anpassa Live Meeting-webbplatsen. En cookie är en liten textfil som lagras på din hårddisk av en webbserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies tilldelas unikt till dig och kan läsas av Tjänsten eller webbplatsen i den domän som utfärdade denna cookie till dig. Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies. Det kan dock hända att vissa funktioner i den här Tjänsten inte fungerar korrekt om du avvisar cookies.

Webbidentifierare: Microsofts webbsidor kan innehålla elektroniska bilder som brukar kallas webbidentifierare – kallas ibland även en bildpunkt stora GIF-bilder – som kan användas som hjälp vid leverans av cookies på våra webbplatser och för att räkna användare som har besökt dessa sidor samt för att leverera tjänster i samarbete med andra företag. Vi kan skicka med webbidentifierare i reklammeddelanden eller nyhetsbrev för att avgöra om meddelandena har öppnats eller använts.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×