Scenarier med flera funktioner för Office 365 PowerShell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd följande PowerShell-scenarier för att ange princip för Skype för företag – Online och hantera SharePoint Online-webbplatssamlingar.

Konfigurera princip för Skype för företag – Online

Principer för Skype för företag – Online kontrollerar globala inställningar och är exempel på Office 365-inställningar som endast kan konfigureras med PowerShell.

Om din organisation regelbundet bjuder in externa användare till ett möte (s.k. konferenser), kan du ändra mötets konfigurationsinställningar så att användare utanför organisationen (anonyma användare) kan ansluta till en konferenssession.

För att börja måste du ansluta till Skype för företag – Online med ett kontonamn och lösenord eller multifaktorautentisering (MFA). Instruktioner finns i Ansluta till Skype för företag – Online.

Följande kommando uppdaterar principen för Skype för företag – Online att TILLÅTA användare utanför din organisation att ansluta till organisationens konferenssessioner:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $True

Följande kommando uppdaterar principen för Skype för företag – Online att NEKA användare utanför din organisation att ansluta till organisationens konferenssessioner:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $False

Skype för företag – Online har funktioner för att spela in mötesljud och -innehåll så att det kan lagras för framtida bruk eller delas med personer som inte deltar i mötet. Du kan konfigurera principen för Skype för företag – Online för att förhindra eller tillåta alla användare från organisationen att spela in ett Skype för företag-möte. Som standard kan användarna spela in möten.

Det här kommandot TILLÅTER deltagare att spela in Skype för företag – Online-möten:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $True

Det här kommandot NEKAR deltagare att spela in Skype för företag Online-möten:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $False

Det är viktigt att tänka på vem som kan vara presentatör under Skype för företag Online-möten. Om du tillåter deltagare att dela innehåll underlättar det samarbetet under möten. I det här scenariot kan du konfigurera principen för Skype för företag – Online så att alla användare i organisationen kan anges som presentatör när de ansluter till ett möte.

Det här kommandot anger ALLA deltagare som presentatör:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Everyone"

Det här kommandot anger ENDAST ORGANISATIONSDELTAGARE som presentatör:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Company"

Det här kommandot INAKTIVERAR den automatiska tilldelningen som presentatör:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "None"

Ta bort en SharePoint Online-webbplatssamling och dess underwebbplatser

När du tar bort en SharePoint Online-webbplatssamling i administrationscentret för Office 365 flyttas den till Papperskorgen för SharePoint-webbplatssamlingar. Den finns kvar där 30 dagar och kan återställas. Om du vill ta bort en SharePoint Online-webbplatssamling och alla dess underwebbplatser permanent utan att använda Papperskorgen måste du använda PowerShell. I det här scenariot visas hur du tar bort en SharePoint Online-webbplatssamling direkt och permanent.

För att börja måste du ansluta till SharePoint Online. Instruktioner finns i Ansluta till SharePoint Online PowerShell.

Om du vill ta bort en webbplatssamling direkt och permanent fyller i webbplatssamlingens URL-adress mellan citattecken, tar bort instruktionstexten och tecknen < och >.

$siteCollURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
Remove-SPOSite -Identity $siteCollURL -NoWait
Start-Sleep -s 20
Remove-SPODeletedSite -Identity $siteCollURL

Kör det resulterande blocket med kommandon i kommandotolken för SharePoint Online Management Shell.

Skapa SharePoint-webbplatssamlingar

Med PowerShell kan du snabbt skapa webbplatssamlingar i SharePoint Online. Du kan också tilldela behörigheter till användarkonton via standardgrupper i SharePoint skapade för SharePoint Online-webbplatssamlingar, vilket gör hela processen enkel och effektiv.

I det här scenariot skapar du en webbplats med en definierad ägare. Sedan lägger du till flera SharePoint-webbplatser på en gång med hjälp av en CSV-fil. Slutligen lägger du till flera behörigheter på en gång för en SharePoint-webbplats.

Om du vill skapa en ny webbplatssamling med hjälp av de minsta obligatoriska värdena fyller du i den webbplatssamlings URL-adress, ägarens UPN (Universal Principal Name) och lagringskvoten, och kör sedan resulterande kommandon:

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage for the site>
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage

Om du vill skapa en enda ny webbplatssamling med ytterligare egenskaper fyller du i variablerna och kör sedan resulterande kommandon.

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage>
$siteName="<title of the site collection>"
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage -Title $siteName -CompatibilityLevel 15 -LocaleID 1033 -ResourceQuota 300 -Template "STS#0" -NoWait

Om du behöver skapa flera webbplatssamlingar kan du automatisera skapandet med hjälp av en CSV-fil med följande fält:

  • Namn,URL,Ägare,Lagringskvot,Resurskvot,Mall

När CSV-filen är klar fyller du i sökvägen och namnet på CSV-filen och kör sedan resulterande kommandon.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitecollections.csv>"
Import-Csv $fileName | % {New-SPOSite -Owner $_.Owner -StorageQuota $_.StorageQuota -Url $_.Url -NoWait -ResourceQuota $_.ResourceQuota -Template $_.Template -Title $_.Name}

Som standard får varje webbplats som skapas utifrån en standardmall, till exempel för en gruppwebbplats (STS #0), tilldelade behörigheter med hjälp av tre SharePoint-grupper: Ägare (fullständig behörighet), medlemmar (delta) och besökare (endast visning). Om du vill tilldela behörigheter till ett användarkonto för att få åtkomst till en SharePoint Online-webbplatssamling lägger du till det i den SharePoint-grupp som har rätt åtkomstnivå.

Om du vill tilldela en användare behörigheter för en SharePoint Online-webbplatssamling fyller du i webbplatsens URL-adress, SharePoint-gruppnamnet och UPN för kontot, och kör sedan resulterande kommandon.

$siteURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
$siteGroup="<name of the SharePoint Online group name>"
$accountUPN="<UPN of the account to add to the SharePoint group>"
Add-SPOUser -Site $siteURL -Group $siteGroup -LoginName $accountUPN

Om du vill lägga till flera användarkontobehörigheter på en gång för SharePoint Online-webbplatssamlingar skapar du en CSV-fil med följande fält:

  • Webbplats-URL, Gruppnamn, Konto-UPN

När CSV-filen är klar fyller du i sökvägen och namnet på CSV-filen och kör sedan resulterande kommandon.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitepermissions.csv>"
Import-Csv $fileName | % {Add-SPOUser -Site $_.SiteURL -Group $_.GroupName -LoginName $_.AccountUPN}

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

PowerShell för Office 365-administratörer

Office 365 PowerShell-scenarier

Konfigurationsscenarier för Office 365 PowerShell

Användarhanteringsscenarier för Office 365 PowerShell

Rapporteringsscenarier för Office 365 PowerShell

Scenarier med flera funktioner för Office 365 PowerShell

Office 365 PowerShell-communityresurser

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×