Samtalsflöde via ExpressRoute

Den här artikeln hjälper till att förklara de centrala principerna för samtalsflöden för Skype för företag – Online och ExpressRoute, och innehåller några detaljerade exempel på samtalsflöden så att du kan förstå och planera dessa korrekt.

Om du använder Skype för företag – Online som en del av Office 365, Skype för företag Server Hybrid eller Skype för företag Cloud Connector Edition, behöver du förstå kommunikationen mellan Skype för företag-klient och -server och samtalsflödet så att du kan planera, distribuera och felsöka dina tjänster för Skype för företag – Online på ett effektivt sätt.

Översikt över samtalsflödet

Det här dokumentet beskriver de nätverkssegment som kan innehålla data för dessa samtalsflöden och hjälper dig att förstå vilken trafik som förblir lokal i nätverket till skillnad mot trafik som går via internet eller ExpressRoute. När du vet vilken trafik som använder ExpressRoute kan du enklare avgöra vilka fördelar som ditt företag kan få genom att använda ExpressRoute. Det blir även enklare för dig att förstå ExpressRoute-distributionen för validering och felsökning av distributionen när du väl har valt att använda ExpressRoute.

De samtalsflöden som beskrivs här kan påverkas av en rad olika faktorer som du kan styra över, inklusive brandväggsregler, NAT-konfiguration, proxyservrar och routerkonfiguration. Detta dokument förutsätter att de rekommenderade inställningarna har gjorts. Dessa rekommenderade inställningar beskrivs i:

Installationer och konfigurationer som inte följer installationsanvisningarna i dokumentationen ovan kan ha andra samtalsflöden än de som vi har dokumenterat här. De kan även leda till konfigurationsproblem som asymmetriska och icke optimala nätverksvägar eller icke optimala transportprotokoll. Asymmetriska vägar är avgörande när ExpressRoute är inblandat, eftersom ExpressRoute integrerar en andra väg till Office 365. Detta innebär att det blir möjligt med en väg med trafik via internet i ena riktningen och en annan väg som använder ExpressRoute i den andra riktningen. Det kan leda till att trafik blockeras på vägen tillbaka, om den passerar en tillståndskänslig brandvägg.

Nätverkssegment och trafiktyper

Nätverkssegment

Innan vi kan förklara samtalsflödet behöver vi definiera vissa termer som hjälper dig att förstå de nätverkssegment och typer av media som används i Skype för företag – Online.

I diagrammen för samtalsflöden nedan visas fyra olika nätverkssegment som alla hanteras av olika organisationer (ditt interna nätverk, leverantören av din nätverkstjänst och deras partner för internetpeering och Microsoft) och har olika prestandaegenskaper. Du hittar riktlinjer om mål för nätverksprestanda i Mediakvalitet och nätverksanslutningsprestanda i Skype för företag – Online.

Nedan visas de nätverkssegment som vi kommer att behandla.

Samtalsflöde nätverkssegment.

Ditt nätverk Detta är det nätverkssegment som är en del av ditt övergripande nätverk som du styr och hanterar. Det inkluderar alla anslutningar på dina kontor, såväl trådburna som trådlösa, mellan kontorsbyggnader, till lokala datacenter och dina anslutningar till internetleverantörer eller ExpressRoute-partner.

Ofta har din nätverksgräns en eller flera DMZ med brandväggar och/eller proxyservrar som höjer organisationens säkerhet och endast tillåter den nätverkstrafik som du har konfigurerat. Eftersom det är du som hanterar det här nätverket har du direkt kontroll över nätverkets prestanda. Vi rekommenderar att du gör utvärderingar av nätverket för att bekräfta prestandan, både för de olika platserna i ditt nätverk och från ditt nätverk till Skype för företag – Online. Du hittar prestandakraven i Mediakvalitet och nätverksanslutningsprestanda i Skype för företag – Online.

Internet Detta är det nätverkssegment som är en del av ditt övergripande nätverk och som de användare som ansluter till Skype för företag – Online utanför ditt nätverk har tillgång till. Internet används för alla anslutningar när ExpressRoute inte är konfigurerat. Internet och alla dess anslutningar hanteras inte av dig eller Microsoft, vilket innebär att prestanda och vägar inte kan styras. Detta har den största påverkan på det övergripande samtalsflödet och kvaliteten.

ExpressRoute Detta är det nätverkssegment som är en del av ditt övergripande nätverk som ger dig en dedikerad privat anslutning till Microsoft-nätverket. Detta är det alternativ som rekommenderas för anslutning av ditt nätverk till Microsoft-nätverket (Office 365-datacenter) för allt arbete som kräver hög nätverkshastighet och prestanda, till exempel realtidskommunikation via Skype för företag – Online. ExpressRoute-anslutningarna som upprättas mellan ditt nätverk och Microsoft-nätverket använder ExpressRoute-anslutningsleverantörer som tillhandahåller ett privat och hanterat nätverk, med 99,9 % drifttid och stöd för Quality of Service (QoS) som kan förbättra prestandan för realtidsmedia vid överbelastning i nätverket.

Microsoft-nätverk Detta är det nätverkssegment som är en del av ditt övergripande nätverk som har stöd för Office 365-tjänster. Detta inkluderar all kommunikation mellan onlineservrar för Office 365. Detta kan inkludera trafik som passerar Microsofts stamnät och skickas mellan geografiska regioner.

Typer av trafik

Nätverkstrafiken för Skype för företag – Online delas upp i två huvudsakliga kategorier, som illustreras som en separat väg i samtalsflödet:

Realtidsmedia är data som kapslas in i RTP (Real-time Transport Protocol) och har stöd för ljud, video, programdelning och filöverföring. Mediatrafik har i allmänhet hög latenskänslighet. Det bästa är därför att den här trafiken går en så direkt väg som möjligt och att använda UDP som transportlagerprotokoll eftersom TCP ger högre latens.

Signaler är kommunikationslänken mellan klient och server, eller andra klienter som används för att kontrollera aktiviteter (till exempel när ett samtal inleds) och leverera snabbmeddelanden. Den största delen av signaltrafiken använder SIP-protokollet, även om vissa klienter använder HTTP-baserade REST-gränssnitt. För att göra det enkelt tar vi hänsyn till en rad signaler som kan skickas via HTTP- och HTTPS- eller TLS-anslutningar i den här typen av trafik. Det är viktigt att förstå att den här trafiken är mycket mindre latenskänslig, men kan orsaka driftstopp i tjänsten eller timeout i samtal om latensen mellan slutpunkterna överskrider några sekunder.

Destinationerna för den här trafiken finns i URL-adresser och IP-adressintervall för Office 365 för alla Office 365-tjänster. För varje URL-adress indikeras om den delen av trafiken kan passera ExpressRoute för Office 365. Du hittar diagram som visar att internet fortfarande används för viss trafik när ExpressRoute är aktiverat i Azure ExpressRoute för Office 365. Det är viktigt att förstå att även URL-adresser som finns angivna som dirigerbara via ExpressRoute även är dirigerbara via internet. Detta innebär att det i vissa scenarier är placeringen av klienten och konfigurationen av proxyservrar och brandväggar som avgör om det är internet eller ExpressRoute som används Det är även viktigt att förstå att en internetanslutning krävs även om du köper ExpressRoute från en ExpressRoute-partner, eftersom inte alla URL-adresser som är relaterade till Office 365 kan använda ExpressRoute.

Trafik som endast kan skickas via internet är bland annat vanliga internetberoenden som listor över återkallade certifikat, DNS-sökningar och -namnmatchningar, URL-adresser för delade Office 365-tjänster som administrationscentret för Office 365 samt vissa funktioner för kommunikation som inte sker i realtid i Skype för företag – Online, exempelvis telemetri och federation för samverkan med Skype-kunder, samt media som strömmas för Skype-mötessändning. Du hittar mer information om vad du behöver ta hänsyn till när du planerar nätverksvägar i Hantering av nätverkstrafik för Office 365.

Principer för samtalsflöden med Skype för företag

Innan vi kommer in på den mer detaljerade informationen om specifika scenarier för samtalsflöden, finns det sex principer som hjälper dig att förstå samtalsflöden för Skype för företag.

  1. En Skype för företag-konferens är baserad i den region där konferensens organisatör finns. Detta är i Office 365-molnet om organisatören är en onlineanvändare eller i ett lokalt datacenter om mötesorganisatören är en lokal användare.

  2. Mediatrafiken som skickas från en klient till en värdbaserad konferens går alltid till den server där konferensen är baserad. Detta kan vara en lokal server i ett datacenter som du hanterar eller en onlineserver i Office 365-molnet. En Edge-server används dock alltid för mediaflödet för onlinekonferenser.

  3. Mediatrafiken för peer-to-peer-samtal tar den mest direkta vägen som finns tillgänglig. Den önskade vägen är direkt till en fjärr-peer (klient), men om den vägen inte finns tillgänglig på grund av att en brandvägg blockerar trafiken eller liknande slussas trafiken vidare av en eller flera Edge-servrar.

  4. Signaltrafik går alltid till den server där användaren finns, antingen online eller lokalt. En Edge-server används om det inte går att ansluta direkt till frontservern.

  5. Användare som ansluter till en Online-baserad konferens använder alltid en Edge-server (eller två om detta krävs för klientens brandväggskonfiguration).

  6. Användare som ansluter till en lokalt baserad konferens använder normalt sett inte en Edge-server vid anslutning inifrån samma nätverk som innehåller den lokala distributionen, utan använder antingen en eller två Edge-servrar vid anslutning utifrån nätverket.

Du hittar mer information om den mediaväg som väljs i ICE – Edge Media Connectivity. Denna video handlar om Lync Server 2013, men principerna och protokollen är tillämpliga även för Skype för företag.

Skype för företag-samtalsflöden med ExpressRoute

Nu när du har fått en mer ingående förståelse för de fyra olika nätverkssegmenten och några allmänna vägledande principer för samtalsflöden i Skype för företag kan du använda den informationen för att bättre förstå vilken Skype för företag-trafik som passerar ett ExpressRoute-nätverkssegment.

I allmänhet passerar nätverkstrafiken ExpressRoute-anslutningen om en slutpunkt finns i ditt nätverk och den andra slutpunkten finns i Office 365-datacentret. Detta inkluderar signaltrafik mellan klient och server, mediatrafik som används under konferenssamtal eller peer-to-peer-samtal som använder en Online Edge-server.

Trafiken passerar inte ExpressRoute-anslutningen om båda slutpunkter kan kommunicera direkt via internet eller finns i ditt nätverk. Detta inkluderar media för peer-to-peer-samtal, trafik från internet med destination i en lokal distribution eller trafik mellan internet och Office 365 Edge-servrar. Ett exempel på detta skulle vara en användare som ansluter till en onlinekonferens från ett hotell.

Grundläggande samtalsflöde i Skype för företag

För att det ska vara enklare för dig att tillämpa de generella principerna för samtalsflöden i Skype för företag finns det i nästa avsnitt i artikeln ett flertal diagram som referens. Detta är inte någon fullständig lista över alla tänkbara samtalsflöden, utan är tänkt som ett stöd för tillämpning av de principer som beskrivs ovan. Scenarierna i diagrammen har valts ut eftersom de omfattar vanliga distributionstyper, som Online, Hybrid, Cloud Connector och, i ett specialfall, Skype-mötessändning.

Obs!: En trafikdelmängd som används av Skype för företag kan inte dirigeras via ExpressRoute och tar alltid en väg via internet. Du hittar information om hur du fastställer vilka URL-adresser som kan påverkas i URL-adresser och IP-adressintervall för Office 365.

Peer to peer-samtal för användare av Office 365 från kundens nätverk

För peer-to-peer-samtal tar mediatrafiken alltid den mest direkta vägen till destinationen. Signaltrafiken går emellertid till ett Office 365-datacenter där onlineanvändaren finns. Eftersom båda användare finns i samma WAN och inget hindrar klienterna från att kommunicera direkt flödar media direkt mellan dem. Signaltrafiken för båda användare passerar ExpressRoute-anslutningen med vardera organisationens datacenter som destination. Samtalsflödet i det här scenariot illustreras här.

Samtalsflöde för peer-to-peer-samtal

Samtalsflöde med peer to peer-samtal.

Onlineanvändare i ditt nätverk som ansluter till en onlinebaserad konferens

I exemplet med peer-to-peer tar mediatrafiken alltid den mest direkta vägen till destinationen, men för en onlinekonferens är destinationen i Office 365-molnet. Det innebär att mediatrafik för alla användare som ansluter till konferensen inifrån ditt nätverk passerar ExpressRoute-anslutningen och signaltrafiken går till Office 365-molnet. I grafiken nedan ser du att både media och signaler passerar ExpressRoute-anslutningen för en användare i ditt nätverk och passerar internet direkt för användare som är anslutna till internet från en plats utanför ditt nätverk, till exempel ett kafé eller hotell.

Kom ihåg att platsen för en konferens definieras av mötesorganisatören och inte av deltagarna. Om ett möte har schemalagts av en lokal kund innebär detta att mediatrafiken inte går till Office 365-molnet via ExpressRoute, utan istället passerar internet till mötesorganisatörens lokala datacenter.

Destinationen för media för onlinekonferenser blir ett datacenter i Office 365-molnet, men datacentret kan finnas i en annan geografisk region än de användare som ansluter till en konferens. Det kan ske på två olika sätt:

  • Om mötesorganisatören kommer från ett annat företag än deltagarna, och organisatörens organisation är baserad på en annan geografisk plats eller land/region.

  • Om en användare ansluter från ett annat land/en annan region än där företagets organisation finns, antingen på grund av att företaget är multinationellt eller användaren är på resande fot.

Fördelen med att använda ExpressRoute är att ExpressRoute premiumtillägg gör att data som följer ExpressRoute-vägen automatiskt passerar genom Microsofts stamnät oavsett i vilken geografisk region mötesorganisatörens datacenter ligger.

Onlineanvändare med samtalsflöde för onlinemöte

Samtalsflöde för ett konferenssamtal med värd online.

Ansluter till en konferens med lokal användare som värd i Hybrid-distribution

Kom ihåg att de konferensservrar som har stöd för värdbaserade konferenser avgörs av var mötesorganisatören finns. I detta scenario flödar media för alla användare som ansluter till en konferens som schemaläggs av en lokal användare i en Hybrid-distribution till ett lokalt datacenter.  Signaler för onlinebaserade användare etableras genom deras organisation i Office 365-molnet, medan media försöker upprätta en direkt anslutning. En direkt mediaanslutning är möjlig i detta scenario eftersom båda användare ansluter inifrån nätverket, så ExpressRoute används endast för signaltrafik för onlineanvändaren. Om en onlineanvändare ansluter från internet, kan media passera ExpressRoute om en Online Edge-server används för anslutningen.

Samtalsflöde för konferens med Hybrid-användare som värd

Samtalsflöde lokal värd

Lokal Edge-server med Office 365-baserade konferenser

När en Hybrid-användare ansluter till en onlinebaserad konferens vet vi att signaler och media går till Office 365-molnet, och normalt sett tas en direkt väg via internet eftersom användaren ansluter från internet. I vissa fall är en direkt internetväg inte tillgänglig, till exempel på grund av brandväggsbegränsningar. I detta fall kan en lokal Edge-server återutsända mediatrafiken, vilket leder till att mediatrafiken kommer tillbaka till ditt lokala nätverk innan den passerar ExpressRoute-kretsen till Office 365-molnet.

Lokal användare ansluter till ett konferenssamtal online via en lokal Edge-server

Samtalsflöde för ett konferenssamtal som går via en Edge-server.

PSTN-samtal via Skype för företag Cloud Connector Edition

Via Skype för företag – Online Cloud Connector Edition möjliggörs PSTN-anslutning via lokala resurser som en SIP-trunk, en PSTN-gateway eller en liten maskinvaruenhet för integration med Skype för företag. Med Cloud Connector Edition baseras användarna online och agerar som vanliga onlineanvändare när de inte använder PSTN-samtal. Signaler för PSTN-scenarier går mellan klienten och molnet via en ExpressRoute-anslutning, om tillgänglig, och mediatrafiken stannar inne i ditt WAN. I detta fall vänder signalen i Office 365-molnet och avslutas i Cloud Connector.

PSTN-samtal via Cloud PBX och Cloud Connector

Samtalsflöde för ett PSTN-samtal via Cloud PBX Cloud Connector.

Skype-mötessändning med användare som ansluter från kundens nätverk

Skype-mötessändning är ett särskilt användningsscenario, som består av möte med två parter där parterna har olika profiler för nätverkstransport. Den första delen, och den som är viktigast med tanke på nätverksprestanda, är det inre mötet. Detta är mötets realtidsdel som inkluderar en eller flera klientslutpunkter som ansluter till konferensservern i Office 365-molnet. Data som överförs via den här delen av mötet är exakt densamma som i exemplet ovan där en Office 365-användare ansluter till en onlinekonferens.

Det som gör Skype-mötessändning unikt är att mötes distribueras till ett stort antal konferensdeltagare via en sändningstjänst. Denna tjänst kan inte dirigeras via ExpressRoute, utan använder istället internet, eventuellt med stöd av CDN-tjänster (Content Delivery Network). Det är bra att känna till att mötessändning är ett enkelriktat mediaflöde, eftersom deltagarna lyssnar, men inte talar. Det finns stöd för buffring, vilket innebär att det är mycket mindre känsligt för problem med nätverksprestanda, som latens, paketförlust och jitter. Istället för att optimera sändningstrafiken för dessa problem optimeras den för utnyttjande av bandbredd eftersom det finns ett mycket stort antal potentiella deltagare som tar emot strömmade media.

Skype-mötessändning med användare från kundens nätverk

Samtalsflöde för Skype-mötessändning.

Mönster för samtalsflöden per distributionstyp

I exemplen med vanliga samtalsflöden ovan, mot bakgrund av en förståelse för de generella principer som styr trafikmönstren, ger tabellerna nedan en sammanfattning av trafikmönstren för en stor kombination av scenarier för distribution och användning. De här tabellerna omfattar inte alla tänkbara kombinationer av samtalsflöden, men bör hjälpa dig att ytterligare kunna förstå de generella principerna för samtalsflöden.

Data förs över och listas som lokal för organisationen, de lämnar inte kundens nätverk, internet eller ExpressRoute. De mönster som listas nedan bygger på de mest vanliga nätverksinställningarna, till exempel brandväggar, federation och internet, och förutsätter att alla organisationer som är inblandade i flöden med flera parter eller federerade flöden har ExpressRoute. I praktiken kan olika inställningar leda till olika trafikmönster än de som finns angivna nedan.

Samtalsflöden för Skype för företag – Online

Användningsscenarierna för Skype för företag – Online involverar användare som finns online och kan ringa från antingen ditt interna nätverk eller internet. Lokala servrar är inte en del av dessa scenarier, så alla konferens- eller PSTN-relaterade media går till Office 365-molnet och onlineanvändarnas Edge-server finns också i molnet.

Sammanfattning av samtalsflöden för Skype för företag – Online

Användningsscenario

Slutpunkter

Signalväg

Mediaväg

Exempelflöde

Anmärkningar

Peer-to-peer-samtal

Två klienter, båda i ditt nätverk.

ExpressRoute

lokal

Peer to peer-samtal för användare av Office 365 från kundens nätverk

Peer-to-peer-samtal

Två klienter, ett i ditt nätverk (intern) och den andra klienten på internet (extern).

Intern användare: ExpressRoute

Extern användare: Internet

Intern användare: ExpressRoute

Extern användare: Internet till Office 365 Edge-server.

Onlineanvändare i ditt nätverk som ansluter till en onlinebaserad konferens

Förutsätter att brandvägg blockerar direktanslutningar mellan klienter som kräver en Online Edge server. Trafik från intern användare till online edge-server följer en liknande väg som till konferensserver för konferenssamtal.

Peer-to-peer-samtal till en användare i en federerad organisation

Två klienter, i ditt nätverk (internt) och onlineanvändare i federerad organisations nätverk (federerat).

ExpressRoute

ExpressRoute

Onlineanvändare i ditt nätverk som ansluter till en onlinebaserad konferens

Förutsätter brandvägg som blockerar direktanslutningar mellan klienter, kräver Online Edge server. Trafik från den interna användaren till Online Edge-server följer en liknande väg som till konferensserver för konferenssamtal.

Anslut till konferenssamtal för användare i kundnätverk

Klient i ditt nätverk och konferensserver i Office 365-molnet.

ExpressRoute

ExpressRoute

Onlineanvändare i ditt nätverk som ansluter till en onlinebaserad konferens

Anslut till konferenssamtal för användare på internet

Klient på internet och konferensserver i Office 365-molnet.

Internet

Internet

Onlineanvändare i ditt nätverk som ansluter till en onlinebaserad konferens

Anslut till konferens baserad på annat företags lokala server

Klient i ditt nätverk och konferensserver i tredjepartsdatacenter.

Internet

Internet

Ej tillämpligt

Eftersom konferensservern som är värd för konferensen finns i ett lokalt nätverk hos en annan kund passerar inga data genom Microsofts moln.

PSTN-samtal

Klient i kundnätverk och Cloud PBX-servrar i Office 365-molnet

ExpressRoute

ExpressRoute

Onlineanvändare i ditt nätverk som ansluter till en onlinebaserad konferens

PSTN-samtal

Klient på internet och Cloud PBX-servrar i Office 365-molnet

Internet

Internet

Ej tillämpligt

Media och signaler flödar till Office 365-datacentret. Eftersom klientslutpunkten finns på internet flödar alla data till Microsofts datacenter via internet (även om en Online Edge-server behövs för anslutningen).

Obs!: ExpressRoute används på mediavägen från användaren i ett företagsnätverk till en Edge-server online, men används inte om Edge-servern för en annan kunds lokala distribution används.

Samtalsflöden för Skype för företag – Hybrid

Flöden för Hybrid-samtal är tillämpliga i en Skype för företag-distribution som inkluderar åtminstone några användare som är lokalt baserade. Samtalsflödena i det här avsnittet inkluderar både lokala konferenser och peer-to-peer- eller PSTN-samtal med minst en lokalt baserad användare.

Användningsscenario

Slutpunkter

Signalväg

Mediaväg

Exempelflöde

Anmärkningar

Peer-to-peer-samtal

Två klienter, båda i kundens nätverk och lokalt baserade

Lokal

lokal

Peer to peer-samtal för användare av Office 365 från kundens nätverk

Eftersom användarna är lokalt baserade flödar signalerna till det lokala datacentret istället för Office 365-molnet.

Peer-to-peer-samtal

Två klienter, båda ansluter från kundnätverket. En är baserad online, den andra är lokalt baserad.

Online-användare: ExpressRoute

Lokal användare: lokal

lokal

Peer to peer-samtal för användare av Office 365 från kundens nätverk

Endast den Online-baserade användaren skickar signaltrafik till Office 365-molnet.

Peer-to-peer-samtal till en användare i en federerad organisation

Två klienter, lokal användare i kundens nätverk (internt) och onlineanvändare i federerat företags nätverk (federerat).

Intern användare: lokal

Federerad användare: ExpressRoute

Internet eller ExpressRoute (beror på om en onlinebaserad eller lokal Edge-server används)

Onlineanvändare i ditt nätverk som ansluter till en konferens som är baserad online och en del av lokal Edge-server med Office 365-baserade konferenser (för mediatrafik).

Förutsätter brandvägg som blockerar direktanslutningar mellan klienter, kräver Online Edge server. ICE-förhandling erbjuder både online- (onlineanvändare) och lokala Edge-servrar (lokal användare) för anslutning.

Anslutning till konferenssamtal av användare i kundnätverk (konferens schemalagd av Online-användare)

Lokal användare i ditt nätverk och konferensserver i Office 365-molnet.

ExpressRoute

ExpressRoute

Onlineanvändare i ditt nätverk som ansluter till en onlinebaserad konferens

Serverresurser för konferenssamtal definieras av mötesorganisatören. I detta fall har det schemalagts av en onlineanvändare, vilket innebär att resurserna finns i Office 365-molnet.

PSTN-samtal

Lokal användare i ditt nätverk och lokalt Skype för företag-datacenter.

Lokal

Lokal

PSTN-samtal via Skype för företag Cloud Connector Edition

Liknande scenario som för Cloud Connector Edition, förutom att användaren är baserad lokalt så att signalen stannar i ditt nätverk.

Samtalsflöden för Skype för företag med Cloud Connector

Användare som ansluter till Cloud Connector Edition är alla baserade online. Detta innebär att konferenserna sker online och signalerna följer samma mönster som för onlineanvändare. För andra scenarier än PSTN-samtal blir samtalsflödet exakt som det som beskrivs ovan för Skype för företag – Online.

Användningsscenario

Slutpunkter

Signalväg

Mediaväg

Exempelflöde

Anmärkningar

PSTN-samtal

Onlineanvändare i ditt nätverk via Cloud Connector Edition.

lokal

lokal

PSTN-samtal via Skype för företag Cloud Connector Edition

PSTN-samtal

Onlineanvändare som använder internet via Cloud Connector Edition.

Internet

Internet

Kombination av lokal Edge-server med Office 365-baserade konferenser och PSTN-samtal via Skype för företag Cloud Connector Edition.

Internetanvändare ansluter via den Edge-server som ingår i Cloud Connector och Cloud Connector ansluter till PSTN-nätverket.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×