SLUMPMATRIS (Funktionen SLUMPMATRIS)

Funktionen SLUMPMATRIS returnerar en matris med slumptal. Du kan ange antalet rader och kolumner som ska fyllas, lägsta och högsta värden och om du vill returnera heltal eller decimalvärden.

I exemplen nedan har vi skapat en matris som är 5 rader hög och 3 kolumner bred. Först returneras en slumpmässig uppsättning värden mellan 0 och 1, vilket är det som returneras som standard med SLUMPMATRIS. Sedan returneras en serie slumpmässiga decimalvärden mellan 1 och 100. I det tredje exemplet returneras slutligen en serie slumpmässiga heltal mellan 1 och 100.

Funktionen SLUMPMATRIS i Excel. SLUMPMATRIS(5;3) returnerar slumpvärden mellan 0 och 1 i en matris som är 5 rader hög och 3 kolumner bred.

Funktionen SLUMPMATRIS med argument för Min, Max och Decimaltal

Funktionen SLUMPMATRIS med argument för Min, Max och Heltal

Obs!: 14 januari 2019: Funktionen SLUMPMATRIS är en av flera betafunktioner och för närvarande bara tillgänglig för vissa Office Insiders. Vi fortsätter att optimera de här funktionerna under de kommande månaderna. När de är klara släpper vi dem till alla Office Insiders och Office 365-prenumeranter.

=SLUMPMATRIS([rader];[kolumner];[min];[max];[heltal])

Argument

Beskrivning

[rader]

Antalet rader som ska returneras

[kolumner]

Antalet kolumner som ska returneras

[min]

Det minsta antalet som ska returneras

[max]

Det högsta antalet som ska returneras

[heltal]

Returnera ett heltal eller ett decimalvärde

  • SANT för ett heltal

  • FALSKT för ett decimaltal.

Meddelanden: 

  • Om du inte anger ett rad- eller kolumnargument returnerar SLUMPMATRIS ett enda värde mellan 0 och 1.

  • Om du inte anger ett argument för minsta eller högsta värde anges 0 respektive 1 som standard av SLUMPMATRIS.

  • Argumentet för minsta tal måste vara mindre än det maximala talet, annars returnerar SLUMPMATRIS felet #VÄRDEFEL!.

  • Om du inte anger ett argument för heltal används värdet FALSKT, d.v.s. decimalvärde, som standard för SLUMPMATRIS.

  • SLUMPMATRIS-funktionen returnerar en matris som kommer att spilla om det är det slutliga resultatet av en formel. Det innebär att Excel dynamiskt kommer att skapa rätt storlek på matrisområdet när du trycker på RETUR. Om dina understödjande data finns i en Excel-tabell ändras storleken på matrisen automatiskt när du lägger till eller tar bort data från matrisområdet om du använder strukturerade referenser. Mer information finns i den här artikeln om beteenden för matriser och spill.

  • SLUMPMATRIS skiljer sig från funktionen SLUMP på så sätt att SLUMP inte returnerar en matris. SLUMP skulle alltså behöva kopieras till hela området.

  • En matris kan ses som en rad med värden, som en kolumn med värden eller som en kombination av rader och kolumner med värden. I exemplet ovan är matrisen för vår SLUMPMATRIS-formel området D2:F6, alltså 5 rader och 3 kolumner.

  • Excel har begränsat stöd för dynamiska matriser mellan arbetsböcker och detta scenario stöds endast när båda arbetsböckerna är öppna. Om du stänger källarbetsboken får du ett #REF!-felmeddelande för länkade dynamiska matrisformler när de uppdateras.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Funktionen FILTER

Funktionen SEKVENS

Funktionen ENKEL

Funktionen SORTERA

Funktionen SORTERAEFTER

Funktionen UNIK

Felet #SPILL! i Excel

Dynamiska matriser och beteenden för matriser och spill

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×