Sätt att räkna värden i ett kalkylblad

Skillnaden mellan att räkna och summera Att räkna antal är en viktig del av dataanalys, oavsett om du räknar antalet anställda på en avdelning i din organisation eller antalet enheter som såldes per kvartal. Du kan räkna antalet celler, rader eller kolumner med data på flera sätt i Excel.

Den här artikeln innehåller en fullständig sammanfattning av de olika metoderna, stödinformation som hjälper dig att snabbt välja vilken teknik du ska använda, samt länkar till ingående artiklar.

Att räkna antalet ska inte förväxlas med att summera. Mer information om att summera värden i celler, kolumner eller rader finns i Olika sätt att summera värden i ett kalkylblad.

I den här artikeln

Enkel räkning

Video: Räkna antalet celler med statusfältet i Excel

Räkna antalet celler i en kolumn eller rad med ett inbyggt kommando

Räkna antalet celler i ett område med funktionen ANTAL

Räkna antalet celler i en kolumn med kommandot Delsumma i en disposition

Räkna antalet celler i en kolumn eller rad med hjälp av en pivottabell

Räkna antalet celler i en lista eller i en Excel-tabellkolumn med funktionen DELSUMMA

Räkna antal baserat på ett eller flera villkor

Video: Använd funktionerna ANTAL, ANTAL.OM och ANTALV

Räkna antalet celler i ett område baserat på ett enda villkor med funktionen ANTAL.OM

Räkna antalet celler i en kolumn baserat på ett eller flera villkor med hjälp av funktionen DANTAL

Räkna antalet celler i ett område baserat på flera villkor med hjälp av funktionen ANTAL.OMF eller en kombination av funktionerna ANTAL och OM

Räkna antal när dina data innehåller tomma värden

Räkna antalet ifyllda celler i ett område med funktionen ANTALV

Räkna antalet ifyllda celler i en lista med funktionen DANTALV

Räkna antalet tomma celler i ett angränsande område med funktionen ANTAL.TOMMA

Räkna antalet tomma celler i ett icke angränsande område med en kombination av funktionerna SUMMA och OM

Räkna antalet unika förekomster av värden

Räkna antalet unika värden i ett område med hjälp av en pivottabellrapport

Räkna antalet unika värden i ett område baserat på ett enda villkor med funktionen ANTAL.OM

Räkna antalet unika värden i ett område baserat på flera villkor med hjälp av en kombination av funktionerna SUMMA och OM i en matrisformel

Räkna antalet unika värden i en listkolumn med hjälp av Avancerat filter

Räkna antalet unika värden i ett område som uppfyller ett eller flera villkor med hjälp av en sammansatt formel

Specialfall (räkna alla celler, räkna ord)

Räkna det totala antalet celler i ett område med hjälp av funktionerna RADER och KOLUMNER

Räkna antalet ord i ett område med hjälp av en sammansatt formel

Visa beräkningar och antal i statusfältet

Enkel räkning

Du kan räkna antalet värden i ett område eller tabell med hjälp av en enkel formel, genom att klicka på en knapp eller med hjälp av en kalkylbladsfunktion.

Det går även att visa antalet markerade celler i Excels statusfält. Se videodemon för en snabb översikt av hur statusfältet kan användas. Se även avsnittet Visa beräkningar och antal i statusfältet för mer information. Du kan använda värdena i statusfältet när du vill ha en snabb översikt över dina data och inte har tid att ange formler.

Video: Räkna antalet celler med hjälp av statusfältet i Excel

Se följande video för att lära dig visa summor i statusfältet.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Överst på sidan

Räkna antalet celler i en kolumn eller rad med ett inbyggt kommando

Använd funktionen Antal tal för kommandot Autosumma genom att välja ett område med celler som innehåller minst ett numeriskt värde. Gå sedan till fliken Start, gruppen Redigering och klicka på pilen bredvid Autosumma. Klicka sedan på Antal tal. Excel returnerar antalet numeriska värden i området i en cell intill det område du valt. Det här resultatet visas vanligtvis i en cell till höger för ett vågrätt område eller i en cell nedanför för ett lodrätt område.

Använd kommandot Antal tal Autosumma

Överst på sidan

Räkna antalet celler i ett område med funktionen ANTAL

Använd funktionen ANTAL i en formel för att räkna antalet numeriska värden i ett område. I följande exempel finns det tre tal (5, 32 och 10) och ett textvärde ("hej") i cellområdet A2:A5. Du använder funktionen ANTAL i en formel så här: =ANTAL(A2:A5). Resultatet är 3, antalet numeriska värden som finns i cellområdet.

1

2

3

4

5

6

A

Exempelvärde

5

32

hej

10

=ANTAL(A2:A5)

Mer information finns i avsnittet "Räkna antalet celler som innehåller tal som inte finns i en angränsande rad eller kolumn" i artikeln Funktionen ANTAL.

Överst på sidan

Räkna antalet celler i en kolumn med kommandot Delsumma i en disposition

Använd kommandot Delsumma (fliken Data, gruppen Disposition) när du vill gruppera och summera en kolumn med data.

Om dina data är ordnade i en lista och om de kan grupperas logiskt efter kolumnvärden, kan du gruppera och sammanfatta dem genom att skapa en disposition.

Kommandot Delsumma grupperar data i en disposition

Som den här bilden visar är den totala försäljningen grupperad efter region och det är lätt att se att det finns fyra kvartalsvärden för Öst respektive Väst. Som en bonus summeras värdena för varje region och en totalsumma beräknas också.

Mer information finns i följande artiklar:

Överst på sidan

Räkna antalet celler i en kolumn eller rad med hjälp av en pivottabell

Skapa en Pivottabellrapport som sammanfattar dina data och hjälper dig att utföra analyser genom att du kan välja med vilka kategorier du vill visa dina data.

Du kan snabbt skapa en pivottabell genom att markera en cell i ett område med data eller en Excel-tabell och sedan klicka på Pivottabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

Följande exempel med många rader försäljningsdata (det finns egentligen 40 rader, men endast några av dem visas i bilden) illustrerar vad en pivottabell kan göra. Dessa data är inte sammanfattade och de har varken delsummor eller någon totalsumma.

Data som används i en pivottabellrapport

En pivottabellrapport baserad på samma data med delsummor, totalsummor och en lättöverskådlig sammanfattning.

Summerade data i en pivottabellrapport

Du kan behöva förbereda dina data och känna till vissa begrepp innan du skapar och arbetar med pivottabeller.

Detaljerad information som hjälper dig att komma igång finns i följande artiklar:

Överst på sidan

Räkna antalet celler i en lista eller i en Excel-tabellkolumn med funktionen DELSUMMA

Du kan använda funktionen DELSUMMA i en formel för att räkna antalet värden i en Excel-tabell eller ett område med celler.

Med funktionen DELSUMMA kan du styra huruvida dolda rader ska tas med i resultatet. Funktionen ignorerar alltid rader som har filtrerats.

Om du till exempel använder funktionen på de sju värdena i följande tabell (cellerna A2 till A8) returneras antalet 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Antal sålda enheter

25

8

12

32

11

40

16

=DELSUMMA(2;A2:A8)

I formeln anger "2" att funktionen ska använda funktionen SUMMA för att returnera antalet värden i området A2:A8 och att eventuella dolda rader ska inkluderas. Antalet (resultatet i cell A9) är 7.

Om du har dolt raderna 4, 5 och 6 och inte vill att de raderna ska räknas, kan du använda funktionen DELSUMMA på ett annat sätt. I stället för att ange "2" i formeln kan du ange "102", som anger att Excel ska ignorera dolda rader. Kalkylbladet kanske ser ut som följande (med raderna 4, 5 och 6 dolda):

1

2

3

7

8

9

A

Antal sålda enheter

25

8

40

16

=DELSUMMA(102;A2:A8)

I det här fallet returnerar funktionen 4, vilket är antalet celler i kolumnen som inte är dolda och som innehåller värden.

Mer information finns i artikeln om funktionen DELSUMMA.

Överst på sidan

Räkna antal baserat på ett eller flera villkor

Du kan räkna antalet celler i ett område som uppfyller vissa villkor (kallas även kriterier) som du anger med hjälp av ett antal kalkylbladsfunktioner.

Video: Använda funktionerna ANTAL, ANTAL.OM och ANTALV

Titta på följande video och lär dig hur du använder funktionen ANTAL och hur du med funktionerna ANTAL.OM och ANTALV kan räkna antalet celler som uppfyller de villkor som du anger.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Överst på sidan

Räkna antalet celler i ett område baserat på ett enda villkor med funktionen ANTAL.OM

Du kan använda funktionen ANTAL.OM när du vill räkna antalet celler som uppfyller ett villkor (kallas även ett kriterium). I följande exempel returnerar funktionen antalet värden i området A2:A8 som är större än 20, vilket är 3. Observera att villkoret, ">20", måste omges av citattecken.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Antal sålda enheter

25

8

12

32

11

40

16

= ANTAL.OM(A2:A8;">20")

Mer information finns i artikeln om funktionen ANTAL.OM.

Överst på sidan

Räkna antalet celler i en kolumn baserat på ett eller flera villkor med hjälp av funktionen DANTAL

Om du vill matcha de villkor du anger ska du använda databasfunktionen DANTAL.

Du kan använda funktionen DANTAL om du har en kolumnlista och du tycker att det är lättare att definiera villkor i ett separat cellområde i stället för att använda en kapslad funktion.

I följande exempel antar vi att du vill hitta antalet månader inklusive eller senare än mars 2008 som hade fler än 400 antal sålda enheter. När du tittar i den här tabellen kan du se att två månader uppfyller det här kravet: April (442) och juni (405).

Obs!: Processen som följer kanske inte är intuitiv, men den fungerar. Det är viktigt att du följer anvisningarna exakt och ordna data i kalkylbladet som vi visar här. Du kan kopiera data från tabellen och klistra in dem i ett kalkylblad i cell A1. Resultatet ska visas i cell B13.

Du lägger till ytterligare ett cellområde som är ordnat på liknande sätt i dina försäljningsdata, som finns i cellerna A1 till B7. Det ytterligare cellområdet består av cellerna A10 till B11, och har samma kolumnetiketter ("Försäljning i enheter" och "Månadsslut"), och ett villkor på raden direkt under varje kolumnetikett (cellerna A11 och B11).

Du anger sedan en formel i en tom cell (platsen har ingen betydelse, men i det här exemplet anges formeln i cell B13). Formeln i det här exemplet använder funktionen DANTAL enligt följande: =DANTAL(A1:B7;;A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Försäljning i enheter

Månadsslut

339

2008-01-31

270

2008-02-29

314

2008-03-31

442

2008-04-30

336

2008-05-31

405

2008-06-30

Försäljning i enheter

Månadsslut

="> 400"

=">=2008-03-31"

=DANTAL(A1:B7;;A10:B11)

Funktionen DANTAL söker igenom data i området A2 till A7, tillämpar de villkor som finns i A11 och B11 och returnerar 2, vilket är antalet rader som uppfyller båda villkoren (raderna 5 och 7).

Mer information finns i artikeln om funktionen DANTAL.

Överst på sidan

Räkna antalet celler i ett område baserat på flera villkor med hjälp av funktionen ANTAL.OMF eller en kombination av funktionerna ANTAL och OM

Använd funktionen ANTAL.OMF eller en kombination av funktionerna ANTAL och OM.

Använda funktionen ANTAL.OM på ett cellområde

På den här bilden visas när funktionen ANTAL.OMF används för att hitta bilar som ger mer än 250 hästkrafter men ändå har ett genomsnitt på mer än 25 mile per gallon på motorväg. Funktionen returnerar 2, det antal rader som uppfyller båda villkoren (raderna 3 och 4).

Obs!: I funktionen ANTAL.OMF måste alla villkor omges av citattecken ("") – till exempel "<250", ">25" eller "240".

Du kan räkna antalet gånger ett enskilt värde visas i ett område med hjälp av funktionen ANTAL.OM. Om du till exempel vill se hur många gånger värdet 70 visas i området A2 till A40, kan du använda formeln =ANTAL.OM(A2:A40;70).

Mer information finns i artiklarna Räkna antalet förekomster av ett värde och Funktionen ANTAL.OMF.

Överst på sidan

Räkna antal när dina data innehåller tomma värden

Du kan räkna antalet celler som antingen innehåller data eller är tomma genom att använda kalkylbladsfunktioner.

Räkna antalet ifyllda celler i ett område med funktionen ANTALV

Du kan använda funktionen ANTALV om du bara vill räkna antalet celler i ett område som innehåller värden.

När du räknar celler vill du ibland ignorera tomma celler eftersom endast celler med värden är användbara för dig. Du kanske till exempel vill räkna alla säljare som har gjort minst en försäljning i en region.

Om du till exempel använder funktionen på värdena i kolumnen Försäljning region Väst, returneras antalet 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Säljare

Försäljning region Väst

Farnstrand

24 000

Daniel

Erlandsson

Torbjörn

31 000

Holmqvist

Håkan

8 000

=ANTALV(B2:B7)

Eftersom cellerna B3, B4, och B6 är tomma ignorerar funktionen ANTALV dem. Endast de celler som innehåller värdena 24 000, 31 000 och 8 000 räknas. Antalet (resultatet i cell B8) är 3.

Mer information finns i artikeln om funktionen ANTALV.

Överst på sidan

Räkna antalet ifyllda celler i en lista med funktionen DANTALV

Du kan använda funktionen DANTALV när du vill räkna antalet ifyllda celler i en kolumn med poster i en lista eller databas som matchar villkor som du anger.

I följande exempel används funktionen DANTALV för att räkna antalet poster i databasen som finns i området A4:B9 och som uppfyller de villkor som anges i villkorsområdet A1:B2. Dessa villkor är att Produkt-ID måste vara större än eller lika med 4000 och att värdet Klassificering måste vara större än eller lika med 50. Bara en post på rad 7 uppfyller båda villkoren.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Produkt-ID

Klassificering

=">=4000"

=">=50"

Produkt-ID

Klassificering

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

=DANTALV(A4:B9;"Klassificering";A1:B2)

Mer information finns i artikeln om funktionen DANTALV.

Överst på sidan

Räkna antalet tomma celler i ett angränsande område med funktionen ANTAL.TOMMA

Använd funktionen ANTAL.TOMMA när du vill returnera antalet tomma celler i ett angränsande område (celler är angränsande om alla är länkade i en obruten sekvens). Om en cell innehåller en formel som returnerar tom text (""), räknas den cellen.

Obs!: När du räknar antalet celler kan det finnas tillfällen när du vill ta med tomma celler eftersom de är användbara för dig. Du kanske till exempel vill räkna alla säljare i en region, oavsett om de har gjort någon försäljning eller inte.

Mer information finns i artikeln om funktionen ANTAL.TOMMA.

Överst på sidan

Räkna antalet tomma celler i ett icke angränsande område med en kombination av funktionerna SUMMA och OM

Du kan använda en kombination av funktionerna SUMMA och OM. Generellt sett kan du göra det genom att använda funktionen OM i en matrisformel för att avgöra om de celler som det refereras till innehåller ett värde, och sedan summera antalet FALSKA värden som returneras av formeln.

Mer information finns i Knowledge Base-artikeln XL: When to Use SUM(IF()) instead of CountBlank() (När ska jag använda SUMMA(OM()) i stället för ANTAL.TOMMA()?).

Överst på sidan

Räkna antalet unika förekomster av värden

Du kan räkna antalet unika värden i ett område med hjälp av en pivottabellrapport, funktionen ANTAL.OM, en kombination av funktioner eller genom att använda dialogrutan Avancerat filter.

Räkna antalet unika värden i ett område med hjälp av en pivottabellrapport

Du kan använda en Pivottabellrapport när du vill visa summor och räkna antalet förekomster av unika värden.

Mer information finns i avsnittet "Räkna antalet förekomster av flera värden med hjälp av en pivottabellrapport" i artikeln Räkna antalet förekomster av ett värde.

Överst på sidan

Räkna antalet unika värden i ett område baserat på ett enda villkor med funktionen ANTAL.OM

Du kan använda funktionen ANTAL.OM om du vill räkna antalet förekomster av ett värde i ett område.

I följande exempel returnerar funktionen ANTAL.OM 2. Det är antalet förekomster av värdet 250 i cellområdet A2:A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Antal sålda enheter

245

250

250

EJ TILLÄMPLIGT

=ANTAL.OM(A2:A7;250)

Mer information finns i avsnittet "Räkna antalet förekomster av ett värde i ett område" i artikeln Räkna antalet förekomster av ett värde.

Överst på sidan

Räkna antalet unika värden i ett område baserat på flera villkor med hjälp av en kombination av funktionerna SUMMA och OM i en matrisformel

Du kan använda funktionen SUMMA med funktionen OM. Generellt sett kan du göra det genom att använda funktionen OM i en matrisformel för att avgöra om kriterier som består av flera villkor uppfylls, och sedan summera antalet SANNA värden som returneras av formeln.

I följande exempel används funktionen OM för att undersöka varje cell i området A2:A10 och avgöra om den innehåller antingen Farnstrand eller Erlandsson. Antalet gånger värdet SANT returneras summeras med hjälp av funktionen SUMMA, vilket är 7. Du kan kopiera och klistra in det här exemplet i ett kalkylblad i cell A1. När du har klistrat in exemplet ser du att cell A11 innehåller ett #VÄRDEFEL!-fel. Om du vill få formeln att fungera måste du konvertera den till en matrisformel genom att trycka på F2 och sedan på CTRL+SKIFT+RETUR. Siffran 7 visas sedan i cell A11.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Säljare

Faktura

Farnstrand

15 000

Erlandsson

11 000

Farnstrand

11 000

Erlandsson

4 000

Holmqvist

8 000

Erlandsson

6 000

Holmqvist

14 000

Farnstrand

7 000

12 000

Formel

Beskrivning (resultat)

=SUMMA(OM((A2:A10="Farnstrand")+(A2:A10="Erlandsson");1;0))

Antal fakturor för Farnstrand eller Erlandsson (7)

Mer information finns i avsnittet "Räkna antalet förekomster av flera text- eller talvärden med hjälp av funktioner" i artikeln Räkna antalet förekomster av ett värde.

Se även följande Knowledge Base-artiklar för ytterligare information:

Överst på sidan

Räkna antalet unika värden i en listkolumn med hjälp av Avancerat filter

Med hjälp av dialogrutan Avancerat filter kan du hitta unika värden i en kolumn med data. Du kan antingen filtrera värdena på plats eller extrahera och klistra in dem på en annan plats. Sedan kan du använda funktionen RADER och räkna antalet objekt i det nya området.

Meddelanden: 

 • Om du filtrerar dina data på plats tas värdena inte bort från kalkylbladet – en eller flera rader kan vara dolda. Klicka på Ta bort i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data om du vill visa dessa värden igen.

 • Om du bara snabbt vill se antalet unika värden kan du markera dina data när du har använt Avancerat filter (antingen de filtrerade eller de kopierade) och titta i statusfältet. Värdet för Antal i statusfältet ska vara lika med antalet unika värden.

Du kan hitta unika värden med hjälp av kommandot Avancerat (fliken Data, gruppen Sortera och filtrera).

På följande bild visas hur du använder Avancerat filter för att endast kopiera unika poster till en ny plats i kalkylbladet.

Använda Avancerat filter på ett dataområde

På följande bild innehåller kolumn C de fem unika värdena som kopierades från området i kolumn A.

Unika värden från området i kolumn A

Mer information finns i avsnittet "Räkna antalet unika värden med hjälp av ett filter" i artikeln Räkna unika värden bland dubbletter.

Överst på sidan

Räkna antalet unika värden i ett område som uppfyller ett eller flera villkor med hjälp av en sammansatt formel

Du kan använda olika kombinationer av funktionerna OM, SUMMA, FREKVENS, PASSA och LÄNGD.

Mer information finns i avsnittet "Räkna antalet unika värden med hjälp av funktioner" i artikeln Räkna unika värden bland dubbletter.

Se även artikeln XL: How to determine the number of unique items in a list (Ta reda på antalet unika objekt i en lista).

Överst på sidan

Specialfall (räkna alla celler, räkna ord)

Du kan räkna antalet celler eller antalet ord i ett område med hjälp av olika kombinationer av kalkylbladsfunktioner.

Räkna det totala antalet celler i ett område med hjälp av funktionerna RADER och KOLUMNER

Anta att du vill ta reda på storleken på ett stort kalkylblad för att bestämma om du ska använda manuell eller automatisk beräkning i arbetsboken. Om du vill räkna alla celler i ett område kan du använda en formel som multiplicerar de värden som returneras med funktionerna RADER och KOLUMNER.

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

Så här kopierar du ett exempel

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

 2. Markera exemplet i hjälpavsnittet.

  Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

  Markera ett exempel i hjälpen
  Markera ett exempel i hjälpen
 3. Tryck på Ctrl+C.

 4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på Ctrl+V.

 5. Om du vill växla mellan att visa resultatet och de formler som returnerar resultatet trycker du på Ctrl+§. Du kan också gå till fliken Formler och klicka på Visa formler i gruppen Formelgranskning.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Region

Månad

Försäljning

Öst

jan

18 000 kr

Öst

feb

23 000 kr

Öst

mar

19 000 kr

Formel

Beskrivning (resultat)

=RADER(A2:C4) * KOLUMNER(A2:C4)

Det totala antalet celler i området (9)

Överst på sidan

Räkna antalet ord i ett område med hjälp av en sammansatt formel

Du kan använda en kombination av funktionerna SUMMA, OM, LÄNGD och BYT.UT i en matrisformel. I följande exempel visas resultatet av att använda en sammansatt formel för att hitta antalet ord i ett område med 7 celler (3 är tomma). Vissa celler innehåller inledande eller avslutande blanksteg. Med funktionerna RENSA och BYT.UT tas de här extra blankstegen bort innan räkningen sker.

Kopiera texten från A2 till A11 i följande tabell. Innan du klistrar in texten i cell A1 i kalkylbladet kan du ändra bredden på kolumn A så att den är ca 100.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Textsträng

Sex ord och fyra avslutande blanksteg    

   Sex ord och tre inledande blanksteg

Åtta ord, några kommatecken och två avslutande blanksteg  

Vissa tecken ignoreras, till exempel kommatecken och punkter.

Formel

=SUMMA(OM(LÄNGD(RENSA(A2:A8))=0,0,LÄNGD(RENSA(A2:A8))-LÄNGD(BYT.UT(A2:A8;" ";""))+1))

När du har klistrat in texten i kalkylbladet på cellplats A1, markerar du cell A11, trycker på F2 och sedan på SKIFT+CTRL+RETUR för att ange formeln som en matrisformel. Rätt resultat, 29, ska visas i cell A11.

Överst på sidan

Visa beräkningar och antal i statusfältet

När en eller flera celler är markerade visas information om data i cellerna i statusfältet i Excel. Om till exempel fyra celler i kalkylbladet är markerade, och de innehåller värdena 2, 3, en textsträng (till exempel "moln") och 4, kan samtliga av följande värden visas i statusfältet samtidigt: Medelvärde, Antal, Numeriskt antal, Min, Max och Summa. Högerklicka i statusfältet om du vill visa eller dölja något eller samtliga av dessa värden. Dessa värden visas i bilden nedan.

Statusfält med beräknade värden och antal markerade celler

Obs!: I tidigare versioner av Excel kan samma slags värden visas i statusfältet, men endast ett värde i taget.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×