Relationer, egenskapssida

Den här egenskapssidan innehåller en uppsättning egenskaper för relationerna mellan tabeller i databasen.

Tabellnamn

Visar namnet på tabellen i Table Designer eller den markerade tabellen i databasdiagrammet. Om mer än en tabell är markerad i databasdiagrammet visas bara det första namnet.

Markerad relation:

Visar namnet på den markerade relationen i databasdiagrammet. Om mer än en relation är markerad i databasdiagrammet visas bara namnet på den första relationen. Expandera listan om du vill visa eller ändra egenskaperna för en annan relation.

Till varje post i listan hör en ikon. En nyckelikon visar att tabellen ingår i relationen som den tabell som den andra tabellen refererar till. En oändlighetsikon visar att tabellen ingår som den refererande tabellen. (Den refererande tabellen innehåller relationens sekundärnyckelvillkor.)

Ny

Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny relation för den markerade databastabellen. Mer information finns i Skapa en relation mellan tabeller.

Ta bort

Klicka på en här knappen om du vill ta bort den markerade relationen från databasen. Mer information finns i Ta bort en relation.

Relationsnamn:

Visar namnet på den markerade relationen. Du kan byta namn på relationen genom att ange ett nytt namn i den här rutan. Mer information finns i Ge en relation nytt namn.

Primärnyckeltabell

Visar namnet på primärnyckeltabellen i relationen följt av kolumnerna som utgör primärnyckeln. Information om hur du ändrar primärnyckeln finns i Byta namn på primärnyckel.

Sekundärnyckeltabell

Visar namnet på sekundärnyckeltabellen i relationen följt av kolumnerna som utgör sekundärnyckeln. Information om hur du ändrar sekundärnyckeln finns i Ändra en sekundärnyckel.

Kontrollera befintliga data vid skapandet

Använder villkoret för data som redan finns i databasen när relationen läggs till i sekundärnyckeltabellen.

Tvinga fram relation vid replikering

Använder villkoret när sekundärnyckeltabellen kopieras till en annan databas.

Tvinga fram relation vid INSERT och UPDATE

Använder villkoret för data som läggs till, tas bort eller uppdateras i sekundärnyckeltabellen. Förhindrar också att en rad i primärnyckeltabellen tas bort när det finns en motsvarande rad i sekundärnyckeltabellen.

  • Uppdatera poster i relaterade tabeller

(Endast Microsoft SQL Server 2000.) Gör att databasen automatiskt uppdaterar sekundärnyckelvärden för den här relationen när primärnyckelvärdet uppdateras.

  • Ta bort poster i relaterade fält

(Endast SQL Server 2000.) Gör att databasen automatiskt tar bort rader i sekundärnyckeltabellen när raden som de refererar till i primärnyckeltabellen tas bort.

Verifieringstext

(Endast SQL Server 2000.) Visar texten som visas för användarna när en rad som bryter mot primärnyckelvillkoret anges.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×