Reglera formatering vid inklistring av text

När du klipper ut eller kopierar text och sedan klistrar in den i dokumentet, vill du då att texten ska se ut som den gjorde ursprungligen eller vill du att den ska se ut som den omgivande texten på den nya platsen? Ibland kanske du vill använda det ena alternativet och ibland det andra.

Om du till exempel infogar ett citat från en webbsida i dokumentet kanske du vill att citattecknen ska visas precis som på webbsidan. Om du å andra sidan kopierar text från ett av dina egna dokument till ett annat kanske du föredrar att den kopierade texten ser ut som texten i måldokumentet.

I Word kan du välja ett av de här alternativen varje gång du klistrar in text. Om du vanligtvis vill använda ett av alternativen kan ange du det som standard för inklistrad text. I den här artikeln förklaras hur.

Knappen Inklistringsalternativ är aktiverad som standard. Om du inte ser knappen kan den vara inaktiverad. Gör så här om du vill aktivera den:

 1. I Word 2010, 2013 och 2016 klickar du på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

  I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ > Avancerat.

 2. Markera kryssrutan Visa knappen Inklistringsalternativ när innehåll klistras in i avsnittet Klipp ut, kopiera och klistra in.

 3. Klicka på OK.

Den text du flyttar eller kopierar kan ha ett teckensnitt eller någon annan typ av formatering, som fetstil eller kursiv stil, som skiljer sig från dokumentet där du klistrar in texten. Du kan till exempel flytta eller kopiera text som är fetstilt, 10-punkters Times New Roman och klistra in den bredvid text som är vanlig, 11-punkters Calibri. Om du vill att den inklistrade texten ska vara i Times New Roman i stället för i Calibri kan behålla du dess utseende.

 1. Markera den text du vill flytta eller kopiera och tryck på CTRL+X om du vill flytta texten eller på CTRL+C om du vill kopiera den.

 2. Klicka där du vill klistra in texten och tryck på CTRL+V.

 3. Klicka på knappen Inklistringsalternativ Bild av knapp som visas när du klistrat in texten.

  Om du inte ser knappen Inklistringsalternativ trycker du på CTRL+Z för att ångra inklistringen och aktiverar sedan alternativet så att knappen visas. Anvisningar finns i Aktivera knappen Inklistringsalternativ.

 4. Klicka på Behåll källformatering.

  Obs!: Om du klistrar in objekt från en punktlista eller numrerad lista i ett dokument som innehåller en punktlista eller numrerad lista så kanske du inte ser Behåll källformatering när du klickar på knappen Inklistringsalternativ. Mer information om att klistra in listor finns i Klistra in objekt från en punktlista eller numrerad lista i den här artikeln.

Om du klistrar in en del av ett stycke från ett annat Word-dokument och formatmallar som Normal, Rubrik 1 och så vidare definieras på olika sätt i de olika dokumenten kan knappen Inklistringsalternativ visa Behåll källformatering som markerad, men den inklistrade texten kommer ändå inte att se ut som texten i det ursprungliga dokumentet. Det beror på att textformatet i det ursprungliga dokumentet styrs av dess styckeformat. Om du vill behålla den ursprungliga formateringen gör du på följande sätt:

 1. När du klipper ut eller kopierar den ursprungliga texten ska du se till att inkludera stycketecknen (¶).

  Du visar stycketecken genom att klicka på Visa/dölj ¶ i gruppen Stycke på fliken Start.

  Menyfliksområdet i Word

 2. Klistra in texten.

 3. Klicka på knappen Inklistringsalternativ Bild av knapp som visas när du klistrat in texten.

  Om du inte ser knappen Inklistringsalternativ trycker du på CTRL+Z för att ångra inklistringen och aktiverar sedan alternativet så att knappen visas. Anvisningar finns i Aktivera knappen Inklistringsalternativ.

 4. Ta bort eventuell oönskad text före slutet av stycket.

Den text du flyttar eller kopierar kan ha ett teckensnitt eller någon annan typ av formatering, som fetstil eller kursiv stil, som skiljer sig från dokumentet där du klistrar in texten. Du kan till exempel flytta eller kopiera text som är fetstilt, 10-punkters Times New Roman och klistra in den bredvid text som är vanlig, 11-punkters Calibri. Gör så här om du vill att den inklistrade texten ska visas i Calibri så att den matchar den omgivande texten.

 1. Markera den text du vill flytta eller kopiera och tryck på CTRL+X om du vill flytta texten eller på CTRL+C om du vill kopiera den.

 2. Klicka där du vill klistra in texten och tryck på CTRL+V.

 3. Klicka på knappen Inklistringsalternativ Bild av knapp som visas när du klistrat in texten.

  Om du inte ser knappen Inklistringsalternativ trycker du på CTRL+Z för att ångra inklistringen och aktiverar sedan alternativet så att knappen visas. Anvisningar finns i Aktivera knappen Inklistringsalternativ.

 4. Gör något av följande:

  • Om den text du klistrar in innehåller delar av formatering som du vill behålla, som fetstilt eller kursiv text, klickar du på Matcha målformatering.

  • Om du vill ta bort all ursprunglig formatering från texten du klistrar in klickar du på Behåll endast text.

Om markeringen inkluderar innehåll som inte är text ignorerar alternativet Behåll endast text innehållet eller omvandlar det till text. Om du till exempel använder alternativet Behåll endast text när du klistrar in innehåll som inkluderar bilder och en tabell utelämnas bilderna från det inklistrade innehållet och tabellen omvandlas till en serie stycken.

Om markeringen innehåller en punktlista eller numrerad lista

Alternativet Behåll endast text ignorerar eventuellt punkterna eller numreringen beroende på standardinställningen för att klistra in text i Word. Om du vill behålla punkt- och nummertecknen kan du omvandla formateringen för punktlistan eller den numrerade listan till stycken som börjar med punkt- eller nummertecken.

 1. I Word 2010, 2013 och 2016 klickar du på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

  I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Rulla ned till avsnittet Klipp ut, kopiera och klistra in.

 3. Markera kryssrutan Behåll punkter och nummer när du klistrar in text med alternativet Behåll endast text.

Om du klistrar in objekt från en punktlista eller numrerad lista i ett dokument som innehåller en punktlista eller numrerad lista kan du klistra in objekten som en del av en befintlig lista och fortsätta numreringen, eller så kan du klistra in objekten som en ny lista.

Klicka på de här rubrikerna om du vill veta mer.

 1. Markera de listobjekt du vill flytta eller kopiera och tryck på CTRL+X om du vill flytta texten eller på CTRL+C om du vill kopiera den.

 2. Klicka där du vill klistra in objekten och tryck på CTRL+V.

 3. Klicka på knappen InklistringsalternativBild av knapp som visas när du klistrat in texten.

  Om du inte ser knappen Inklistringsalternativ trycker du på CTRL+Z för att ångra inklistringen och aktiverar sedan alternativet så att knappen visas. Anvisningar finns i Aktivera knappen Inklistringsalternativ.

 4. Klicka på Sammanfoga med befintlig lista.

 1. Markera de listobjekt du vill flytta eller kopiera och tryck på CTRL+X om du vill flytta texten eller på CTRL+C om du vill kopiera den.

 2. Klicka där du vill klistra in objekten och tryck på CTRL+V.

 3. Klicka på knappen InklistringsalternativBild av knapp som visas när du klistrat in texten.

  Om du inte ser knappen Inklistringsalternativ trycker du på CTRL+Z för att ångra inklistringen och aktiverar sedan alternativet så att knappen visas. Anvisningar finns i Aktivera knappen Inklistringsalternativ.

 4. Klicka på Klistra in som ny lista eller Klistra in lista utan sammanslagning.

Jag vill klistra in numrerade objekt i en numrerad lista så att de objekt jag klistrar in numreras separat från den omgivande listan.

Om du till exempel vill att de objekt du klistrar in ska numreras från 1–3, som underobjekt till objekt nummer 2 i en befintlig lista, gör du så här:

 1. Klicka framför objektet eller stycket efter punkt 2 och tryck på CTRL+V.

 2. Klicka på InklistringsalternativBild av knapp och sedan på Klistra in lista utan sammanslagning.

  Obs!: Om du klistrar in från en lista till en annan i samma dokument och du använder alternativet Klistra in lista utan sammanslagning kan du behöva börja om numreringen för en av listorna. Om du vill börja om numreringen högerklickar du på det objektet som ska vara först och väljer Starta om på 1 på snabbmenyn.

 3. Markera de numrerade objekt du klistrade in och klicka på Öka indrag i gruppen Stycke på fliken Start .

  Menyfliksområdet i Word

 1. Markera de listobjekt du vill flytta eller kopiera och tryck på CTRL+X om du vill flytta texten eller på CTRL+C om du vill kopiera den.

 2. Klicka där du vill klistra in objekten och tryck på CTRL+V.

 3. Klicka på knappen InklistringsalternativBild av knapp som visas när du klistrat in texten.

  Om du inte ser knappen Inklistringsalternativ trycker du på CTRL+Z för att ångra inklistringen och aktiverar sedan alternativet så att knappen visas. Anvisningar finns i Aktivera knappen Inklistringsalternativ.

 4. Om du vill att objekten från punktlistan ska konverteras till numrerade objekt klickar du på Sammanfoga med befintlig lista. Om du vill att objekten från punktlistan ska vara en punktlista i den numrerade listan klickar du på Klistra in lista utan sammanslagning.

Jag vill klistra in objekt från en punktlista så att de skapar en underordnad lista till ett av objekten i en numrerad lista.

Om du till exempel vill att de objekt du klistrar in ska vara underordnade punktlisteobjekt till objekt nummer 2 i en befintlig lista gör du så här:

 1. Markera de listobjekt du vill klistra in som underordnade objekt i din numrerade lista och tryck på CTRL+X om du vill flytta objekten eller på CTRL+C om du vill kopiera dem.

 2. Klicka framför objektet eller stycket efter punkt 2 och tryck på CTRL+V.

 3. Klicka på InklistringsalternativBild av knapp och sedan på Klistra in lista utan sammanslagning.

 4. Om du behöver dra in de punktlisteobjekt du klistrade in markerar du objekten och klickar på Öka indrag i gruppen Stycke på fliken Start .

  Menyfliksområdet i Word

 1. Markera de listobjekt du vill flytta eller kopiera och tryck på CTRL+X om du vill flytta texten eller på CTRL+C om du vill kopiera den.

 2. Klicka där du vill klistra in objekten och tryck på CTRL+V.

 3. Klicka på knappen InklistringsalternativBild av knapp som visas när du klistrat in texten.

  Om du inte ser knappen Inklistringsalternativ trycker du på CTRL+Z för att ångra inklistringen och aktiverar sedan alternativet så att knappen visas. Anvisningar finns i Aktivera knappen Inklistringsalternativ.

 4. Om du vill att objekten från den numrerade listan ska konverteras till punktlisteobjekt klickar du på Sammanfoga med befintlig lista. Om du vill att de numrerade objekten ska vara en numrerad lista i punktlistan klickar du på Klistra in lista utan sammanslagning.

Jag vill klistra in numrerade objekt i en punktlista så att de skapar en underordnad numrerad lista till ett av objekten i punktlistan.

Om du till exempel vill att de objekt du klistrar in ska numreras från 1–3, som underobjekt till ett punktlisteobjekt i en befintlig lista, gör du så här:

 1. Placera markören framför objektet eller stycket efter det objekt där du vill skapa den nya numrerade listan och tryck på CTRL+V.

 2. Klicka på InklistringsalternativBild av knapp och sedan på Klistra in lista utan sammanslagning.

 3. Högerklicka på objektet som ska vara först i den nya listan och klicka på Starta om på 1 på snabbmenyn.

 4. Markera de numrerade objekt du klistrade in och klicka på Öka indrag i gruppen Stycke på fliken Start .

  Menyfliksområdet i Word

Om du ofta använder ett av inklistringsalternativen kan du konfigurera Word så att det alternativet används automatiskt. På så sätt behöver du inte ange vilket alternativ du vill använda varje gång du klistrar in text. Du kan åsidosätta standardbeteendet när du klistrar in text genom att välja ett annat alternativ på menyn Inklistringsalternativ.

 1. I Word 2010, 2013 och 2016 klickar du på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

  I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ > Avancerat.

 2. Rulla ned till avsnittet Klipp ut, kopiera och klistra in.

 3. Markera kryssrutorna för önskade inställningar.

  • Klistra in i samma dokument

  • Klistra in mellan dokument

  • Klistra in mellan dokument med olika formatdefinitioner

  • Klistra in från andra program

  Mer information om de här alternativen finns i Alternativ för inklistring inom och mellan dokument samt från andra program.

 4. Om du vill anpassa urklipp och inklistring markerar du kryssrutan Anpassa urklipp och inklistring. Klicka på Inställningar och välja sedan de inställningar du vill använda. Mer information finns i Ange alternativ för Anpassa urklipp och inklistring.

 5. Klicka på OK.

Alternativ för inklistring inom och mellan dokument samt från andra program

Eftersom formatering kan lagras i formatdefinitioner för stycken kan du finjustera hur Word klistrar in text från olika källor.

Klistra in i samma dokument

När du klistrar in innehåll i samma dokument som du kopierade innehållet från kan du ange följande standardbeteende.

 • Behåll källformatering (standard)     Med det här alternativet bevaras teckenformat och direkt formatering som tillämpats på den kopierade texten. Direkt formatering omfattar till exempel teckenstorlek, kursivering och annan formatering som inte ingår i styckeformatet.

 • Matcha målformatering     Med det här alternativet inaktiveras de flesta av den kopierade textens direktformateringsegenskaper. Viss betonande formatering, till exempel fetstil eller kursivering, bevaras om den bara används i en del av markeringen. Texten tilldelas samma formategenskaper som stycket där den klistras in. Texten tilldelas också eventuell direkt formatering eller teckenformatsegenskaper för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in.

 • Behåll endast text     Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla element som inte är text, till exempel bilder och tabeller. Texten får de formategenskaper som gäller i stycket där den klistras in och tilldelas eventuell direkt formatering eller teckenformat för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element tas bort och tabeller konverteras till ett antal stycken.

Klistra in mellan dokument

När du klistrar in innehåll som kopierats från ett annat dokument i Word kan du ange följande standardbeteende.

 • Behåll källformatering (standard)     Med det här alternativet bevaras den kopierade textens ursprungliga formatering. Alla formatmallsdefinitioner som är kopplade till den kopierade texten kopieras till måldokumentet.

 • Matcha målformatering     Med det här alternativet inaktiveras de flesta av den kopierade textens direktformateringsegenskaper. Viss betonande formatering, till exempel fetstil eller kursivering, bevaras om den bara används i en del av markeringen. Texten tilldelas samma formategenskaper som stycket där den klistras in. Texten tilldelas också eventuell direkt formatering eller teckenformatsegenskaper för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in.

 • Behåll endast text     Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla element som inte är text, till exempel bilder och tabeller. Texten får de formategenskaper som gäller i stycket där den klistras in och tilldelas eventuell direkt formatering eller teckenformat för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element tas bort och tabeller konverteras till ett antal stycken.

Klistra in mellan dokument med olika formatdefinitioner

När du klistrar in innehåll som kopierats från ett annat dokument i Word, och formatet som används för den kopierade texten definieras annorlunda i dokumentet där texten ska klistras in, kan du ange följande standardbeteende.

 • Behåll källformatering     Med det här alternativet används formatmallen Normal och direkt formatering för den kopierade texten, och på så sätt bevaras textens ursprungliga utformning. Direkt formatering omfattar till exempel teckenstorlek, kursivering och annan formatering som behövs för att den kopierade textens formatmallsdefinition ska efterliknas.

 • Använd målformat (standard)     Med det här alternativet bevaras det formatmallsnamn som är kopplat till den kopierade texten, men formatmallsdefinitionen för dokumentet där texten klistras in används. Anta att du kopierar Rubrik 1-text från ett dokument till ett annat. I källdokumentet är Rubrik 1 definierad som Arial, Fet, 14 punkter, och i måldokumentet är Rubrik 1 definierad som Cambria, Fet, 16 punkter. När du väljer alternativet Använd målformatmallar tilldelas den inklistrade texten Rubrik 1-formatmallen för Cambria, Fet och 16 punkter.

 • Matcha målformatering     Med det här alternativet inaktiveras formatdefinitionen och de flesta av den kopierade textens direktformateringsegenskaper. Viss betonande formatering, till exempel fetstil eller kursivering, bevaras om den bara används i en del av markeringen. Texten tilldelas samma formatdefinition som i dokumentet där den klistras in.

 • Behåll endast text     Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla element som inte är text, till exempel bilder och tabeller. Texten får de formategenskaper som gäller i stycket där den klistras in och tilldelas eventuell direkt formatering eller teckenformat för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element tas bort och tabeller konverteras till ett antal stycken.

Klistra in från andra program

När du klistrar in innehåll som kopierats från ett annat program kan du ange följande standardbeteende.

 • Behåll källformatering (standard)     Med det här alternativet bevaras den kopierade textens formatering.

 • Matcha målformatering     Med det här alternativet inaktiveras de flesta av den kopierade textens direktformateringsegenskaper. Viss betonande formatering, till exempel fetstil eller kursivering, bevaras om den bara används i en del av markeringen. Texten tilldelas samma formategenskaper som stycket där den klistras in. Texten tilldelas också eventuell direkt formatering för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in.

 • Behåll endast text     Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla element som inte är text, till exempel bilder och tabeller. Texten får de formategenskaper som gäller i stycket där den klistras in och tilldelas eventuell direkt formatering eller teckenformat för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element tas bort och tabeller konverteras till ett antal stycken.

Tillbaka till Ange standardinställningar för inklistring av text i Word

Med alternativet Anpassa urklipp och inklistring får du hjälp att automatiskt justera formateringen när du klistrar in text.

I dialogrutan Inställningar kan du ange standardbeteenden vid sammanslagning, urklippning och inklistring av text. Om du vill åsidosätta standardbeteendet kan du använda knappen Inklistringsalternativ som visas när du klistrar in innehåll från urklipp. Denna knapp är endast tillgänglig när alternativet Anpassa urklipp och inklistring är aktiverat.

 • Använd standardalternativ för     Klicka på ett objekt i listan om du vill förvälja en uppsättning alternativ i dialogrutan. Om du vill välja egna alternativ klickar du på Anpassat i den här listan.

 • Justera menings- och ordavstånd automatiskt     Välj det här alternativet om du vill att extra blanksteg ska tas bort när du tar bort text och att nödvändiga blanksteg ska läggas till när du klistrar in text från Urklipp.

 • Justera styckeavstånd vid inklistring     Välj det här alternativet om du vill förhindra oregelbundna styckeavstånd och att tomma stycken skapas.

 • Anpassa formatering och justering av tabell vid inklistring     Välj det här alternativet om du vill anpassa formatering och justering av tabeller. När alternativet är aktiverat klistras enstaka celler in som text, delar av tabeller klistras in som rader i en befintlig tabell (i stället för som en kapslad tabell), och tabeller som läggs till i en befintlig tabell anpassas efter den befintliga tabellen.

 • Smarta formatmallsegenskaper     Det gör ingen skillnad att markera det här alternativet. Använd alternativen för Inklistring i avsnittet Klipp ut, kopiera och klistra in under Avancerat om du vill anpassa formatmallsegenskaper för inklistring av innehåll.

 • Koppla formatering vid inklistring från Microsoft Office PowerPoint     Välj det här alternativet om du vill anpassa resultatet när du klistrar in innehåll från en PowerPoint-presentation. När alternativet är aktiverat tillämpas den omgivande textens eller tabellens formatering på den inklistrade texten. Det senast använda formatet för punktlistor eller nummerlistor tillämpas på en inklistrad lista och den ursprungliga utformningen för exempelvis tabeller, hyperlänkar, bilder, OLE-objekt och figurer i PowerPoint bevaras.

 • Justera formatering vid inklistring från Microsoft Office Excel     Välj det här alternativet om du vill anpassa resultatet när du klistrar in data från Excel. När alternativet är aktiverat placeras den inklistrade informationen i en tabell och diagram klistras in som bilder, inte som Word-objekt.

 • Sammanfoga inklistrade listor med omgivande listor     Välj det här alternativet om du vill att listobjekts formatering ska anpassas efter den omgivande listan när du klistrar in objekt i en lista.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×