Regler som används av Tillgänglighetskontroll

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Se till att alla kan läsa filen genom att köra Hjälpmedelskontrolleraren. Den flaggor problem och innehåller instruktioner för hur de kan åtgärdas.

Hjälpmedelskontrolleraren testar innehåll för faktorer som påverkar tillgängligheten i tre kategorier:

Fel

Hjälpmedelskontrolleraren visar ett fel eller fel när innehåll blir ett mycket svårt eller omöjligt för personer med funktionshinder att förstå. För varje regel som förbättrar tillgängligheten testar Hjälpmedelskontrolleraren för de faktorer som anges i följande tabell.

Namn på regel

Program

Tester av Hjälpmedelskontrolleraren

Alla objekt har alternativ text

Excel, PowerPoint, Word

 • Alla objekt använder alternativtext

 • Alternativtext innehåller inte en bild eller ett filnamnstillägg.

Tabeller har kolumrubrikinformation

Excel, PowerPoint, Word

 • Kryssrutan för rubrik är markerad för alla block med celler som har definierats som en tabell (Excel)

 • Kryssrutan för rubrik är markerad för alla tabeller i en bildsamling (PowerPoint)

 • Tabeller har en angiven rubrikrad eller formatet Normal tabell (Word).

Alla bilder har namn

PowerPoint

 • Alla bilder i en bildsamling har namn.

Långa dokument använder format för att ge struktur

Word

 • Rubriker och en innehållsförteckning för att organisera innehållet.

Detaljerad förklaring av felrelaterade regler:

I följande avsnitt beskrivs varför dessa fel regler är viktiga och hur du kan förbättra innehållet att eliminera dessa problem.

Regel: Alla objekt har alternativ text

Den här regeln om alternativ text är tillgänglig för följande typer av objekt.

 • Bilder

 • ClipArt

 • Diagram

 • Tabeller

 • Pivottabeller

 • Former (som inte innehåller text och som inte ingår i grupper)

 • SmartArt-grafik

 • Grupper (alla objekt i den här listan, förutom former, måste också ha alternativ text om de ingår i grupper)

 • Inbäddade objekt

 • Pennanteckningar

 • Video- och ljudfiler

Varför är det viktigt att rätta till detta?    Alternativ text gör det lättare för den som läser ett dokument att förstå informationen i bilder och andra objekt.

Hur du åtgärdar detta    Lägga till alternativ text i objektet. Du kan göra det genom att högerklicka på objektet och sedan på ett menyalternativ på objektet eller redigera dess egenskaper.

Lägga till alternativ text till ett objekt
 1. Högerklicka på objektet och välj Format > Alt-Text.

 2. Skriv en beskrivning av objektet i textrutorna Rubrik och Beskrivning.

 3. Klicka på Stäng när du är klar.

Regel: Tabeller anger kolumnen rubrikinformation

Den här regeln kontrollerar att datatabeller har en rubrikrader (exklusive pivottabeller). En datatabell är en tabell som inte har formatet ”Normal tabell”.

Varför är det viktigt att rätta till detta?    En rubrikrad för en tabell innehåller kolumnrubriker som ger sammanhang och som underlättar navigeringen i data i tabellen.

Hur du åtgärdar detta    Definiera en rubrikrad.

Definiera en rubrikrad i en tabell
 1. Markera tabellen och markera den eller de rader som du vill använda som rubrik.

 2. Klicka på Layout > Upprepa rubrikrader.

Regel: Alla bilder har rubriker

Den här regeln kontrollerar att det finns en rubrik för varje bild i en presentation. Den här regeln förstås enklast om du tänker på vad som visas som den översta punkten för en bild i fönstret Disposition.

Varför är det viktigt att rätta till detta?    Bildubriker används av personer som inte kan se bilden för att navigera och välja.

Så här löser du det   

Lägga till en rubrik för varje bild som saknar en rubrik.

Lägga till en synlig text till bilden
 1. Återställ bildplatshållarna för den markerade bilden genom att klicka på Återställ på fliken Start.

 2. Skriv ett unikt namn i textrutan Rubrik.

Lägga till en rubrik som inte är synlig i bilden
 1. Klicka på Start > Ordna > Markeringsfönster.

 2. Klicka på ögonikonen bredvid textrutan för bildtiteln för att göra den synlig eller dölja den.

Regel: Långa dokument med format ger struktur

Denna regel kontrollerar om författare har använt inbyggda formatmallar för dokument om 1 200 ord eller längre. Med hjälp av definierade format som ger struktur för personer som använder en skärmläsare eller som använder referenshandbok för rubriker.

Varför åtgärda detta?    Skapa struktur och gör det enklare för användare att söka efter information i dokumentet.

Så här löser du det    Använd rubrikformat i hela dokumentet.

Ange text i ett dokument som en rubrik
 1. Markera text som är avsedd att vara en rubrik eller lägga till text eller en rubrik och markera den.

 2. Klicka på Start och välj en typ av rubrikformat i galleriet Snabbformat.

Obs!:  Det är praktiskt att ha en rubrik på minst varannan sida i dokumentet.

Överst på sidan

Varningar

Hjälpmedelskontrolleraren visas en varning när den upptäcker innehåll som i de flesta, men inte alla fall är svårt för personer med funktionshinder att förstå.

Namn på regel

Program

Tester av Hjälpmedelskontrolleraren

Texten för hyperlänkar är meningsfull

Excel, PowerPoint, Word

 • Länktexten har ett skärmtips OCH matchar länkmålet.

Tabellen har en enkel struktur

Excel, PowerPoint, Word

 • Det finns inga problem som gör att tabellerna inte är rektangulära, t.ex. delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller.

Tabeller innehåller inte tomma celler för formatering

Excel, PowerPoint, Word

 • Det finns inga helt tomma rader eller kolumner i en tabell.

Bladflikar har namn som inte är standardnamn

Excel

 • Blad med innehåll i en arbetsbok har inte namnet "bladn"

Undvik att använda "tomma" tecken

Word

 • Det finns inga körningar av blanksteg, tabbtecken eller vagnreturer.

Rubriker innehåller inte för mycket information

Word

 • Rubriker är för långt.

Användningen av flytande objekt undviks

Word

 • Objekt har figursättning som är "i nivå med text".

Detaljerad förklaring av varningsrelaterade regler

I följande avsnitt beskrivs varför reglerna varning är viktiga och hur du kan förbättra innehållet att eliminera dessa problem.

Regel: Hyperlänktexten är meningsfull

Den här regeln kontrollerar att hyperlänkar har lagts till på ett sätt som gör att de kan visas i ett läsbart format.

En hyperlänk flaggas om:

 • Den länkade texten är identisk med mål, istället för att visa en URL till en http://office.com/en-us/help/HA103691921033.xml, visar t ex den länkade texten på riktade rubrik.

 • Länktexten är fem eller färre tecken, börjar med en punkt och har inga skärmtips, t ex med filnamnstillägget (.pdf) för länktext.

Varför är det viktigt att rätta till detta?    Hyperlänktexten bör vara en tydlig beskrivning av länkmålet, snarare än bara URL:en.

Hur du åtgärdar detta    Lägga till text som identifierar mål för URL: en.

Lägga till eller ändra en beskrivande text för en hyperlänk
 1. Markera länken, klicka på Infoga > Hyperlänk.

 2. Skriv en kortfattad beskrivning av länkmålet i rutan Text som ska visas.

 3. Click OK.

Regel: Tabellen har en enkel struktur

Denna regel kontrollerar om ett dokument har kapslade tabeller, eller kopplade eller dela celler i datatabeller. Kapslade tabeller och dela eller sammanfogade celler kan göra förstå data i tabellen svårare.

Varför åtgärda detta?    En tabell måste ha en enkel tvådimensionell struktur så att tabellen som lätt kan förstås av personer med funktionshinder.

Hur du åtgärdar detta    Testa tabellstrukturen och förenkla den om inte har en enkel tvådimensionell struktur.

Så här testar du en tabell för tvådimensionell struktur och dela eller slå samman tabellceller
 1. Markera den första cellen.

 2. Tryck på TAB flera gånger för att kontrollera att fokus flyttas först i raden och sedan flyttas till nästa rad.

 3. Om du behöver sammanfoga eller dela upp celler för att förenkla tabellen klickar du på Sammanfoga celler eller Dela upp celler på fliken Tabellverktyg | Layout.

Regel: Tabeller inte använder tomma celler för formatering

Det här alternativet kontrollerar om eventuella tabeller som har en helt tom rad eller kolumn i en datatabell som hjälper till att förenkla tabellens struktur och läsbarhet för personer med funktionshinder.

Varför åtgärda detta?    Tomma tabellceller kan få personer med nedsatt syn att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Hur du åtgärdar detta    Ta bort onödiga tomma celler eller om en tabell är endast avsedd att layouten innehållet i dokumentet, avmarkera alla tabellformat i tabellen.

Rensa tabeller formatmallar från en tabell
 1. Markera hela tabellen.

 2. Klicka på Tabellverktyg | Design > pilen intill formatgalleriet för att visa galleriet med tabellformat.

 3. Klicka på Rensa på menyn under galleriet.

Regel: Bladflikar har icke-standardnamn

Denna regel kontrollerar om varje Excel-kalkylblad med innehåll i den har ett beskrivande namn.

Varför åtgärda detta?    Som Blad1 göra navigering via arbetsboken svårare för personer med funktionshinder. Bladnamn bör ge information om vad som finns i kalkylbladet och tomma blad bör tas bort.

Hur du åtgärdar detta    Byt namn på varje blad som har innehåll som ska ersätta standardnamnet.

Byta namn på ett blad
 1. Högerklicka på bladfliken och klicka på Byt namn.

 2. Skriv ett kort namn som beskriver innehållet i kalkylbladet.

Ta bort ett tomt ark
 • Högerklicka på bladfliken och klicka på Ta bort.

Regel: Undvika upprepade tomma tecken

Den här regeln söker efter efterföljande blanksteg (blanksteg, tabbar och vagnreturer). I stället för tomma tecken har punkterna styckeformatering som skapar den önskade mängden tomt utrymme runt dem.

Varför är det viktigt att rätta till detta?    Blanksteg, tabbar och tomma stycken kan uppfattas som tomma områden av personer som använder skärmläsare. När de har hört "tomt" flera gånger kan det tolkas som att läsaren har kommit till slutet av informationen.

Så här löser du det    Använd formatering, indrag och format om du vill skapa mellanrum i stället för att infoga flera tomma tecken.

Så här korrigerar du tomt utrymme runt ett stycke eller stycken
 1. Ta bort eventuellt befintligt mellanrum runt stycket.

 2. Markera texten, högerklicka på den och klicka på Stycke.

 3. Skapa mellanrummet genom att välja värden för Indrag och Avstånd.

Regel: Rubrikerna inte innehåller för mycket information

Den här regeln säkerställer att rubrikerna är kort, på engelska, färre än 20 ord. (Hjälpmedelskontrolleraren kan bara kontrollera längden på en rubrik om den är formaterad med ett rubrikformat.) Detta förhindrar att dokumentstrukturen som muddled på grund av långa stycken som har formaterats som en semantisk stil.

Varför är det viktigt att rätta till detta?    Korta, koncisa rubriker gör det lättare för personer med funktionshinder att snabbt navigera i dokumentstrukturen.

Hur du åtgärdar detta    Använd koncisa ord eller en kort fras i rubrikerna för att ge ledtrådar om informationen i den efterföljande texten. Rubriker bör i allmänhet vara en lång rad högst.

Regel: Använd flytande objekt

Denna regel kontrollerar om objekt har textlayout överkant och nederkant eller i nivå med Text.

Varför åtgärda detta?    Objekt som inte är i nivå med text är svåra att navigera till och kan vara oåtkomliga för personer med synnedsättningar.

Hur du åtgärdar detta    Ändra objekt till infogade och ta bort figursättning.

Göra text runt ett objekt inåt
 1. Markera objektet och högerklicka på den.

 2. Klicka på Radbyte och klicka sedan på I nivå med text eller Över- och nederkant.

Överst på sidan

Tips

Ett tips visas om innehållet kan förstås av användare med funktionshinder, men om det kan struktureras bättre eller presenteras på ett sätt som optimerar upplevelsen för dessa användare.

Namn på regel

Program

Följande kontrolleras med Tillgänglighetskontroll:

Dolda undertexter har lagts till för ljud och video

Excel, PowerPoint, Word

 • Ljud- och videoobjekt i dokumentet har dolda undertexter.

Läsordningen i en bild bör vara logisk

PowerPoint

 • Bilderna verkar komma i logisk ordning.

Namnen på bilderna i en bildsamling bör vara unika

PowerPoint

 • Alla bilder i en bildsamling som inte är tomma har ett unikt namn.

Layouttabeller är strukturerade för enkel navigering

Word

 • Layoutordningen bör vara logisk för språket och tabbordningen är inte cirkulär.

Inga vattenstämplar används i bilder

Word

 • Det finns inga vattenstämplar i dokumentet.

Alla rubriker är i rätt ordning

Word

 • Alla rubriker följer en logisk ordning

Detaljerad förklaring av tipsrelaterade regler

I följande avsnitt beskrivs varför dessa tips regler är viktiga och hur du kan förbättra innehållet att eliminera dessa problem.

Regel: Textning ingår för infogade ljud och video

Denna regel kontrollerar huruvida där personer har använt ljud eller video, dess meddelanden överförs i alternativa format. Hjälpmedelskontrollerarens test är mycket grundläggande och flaggor helt enkelt alla ljud- eller objekt.

Varför är det viktigt att rätta till detta?    Visuella media, liksom tal eller ljud kan förmedla viktig information som kanske inte är tillgänglig för personer med vissa funktionshinder.

Hur du åtgärdar detta    Förmedla viktig talad och annan icke-textinformation med alternativa metoder, till exempel alternativ text. Om kan du använda en video med closed-captioned text, avskrift eller ljudbeskrivning.

Regel: Läsordningen för en bild ska vara logiska

Den här regeln säkerställer att dokument är objekt som inte ingår i mallen bild, läsordningen för innehåll för sidan passar. Hjälpmedelskontrollerarens test är mycket grundläggande regel och bara flaggor i alla bilder med sådana objekt.

Varför åtgärda detta?    En person som inte kan se bilden hör text, formetiketter och innehåll läsas upp i en viss ordning. Du bör kontrollera att läsordningen och etiketterna begripliga i den ordning de läsa tillbaka.

Så här löser du det    Kontrollera i vilken ordning innehållet kommer att läsas upp.

Att kontrollera läsordningen i innehållet i en presentation
 1. Markera den första bilden i presentationen.

 2. Klicka på Start > Ordna > Markeringsfönster.

 3. Markera ett objekt i rutan markering som du vill flytta och klicka på upp eller ned pilspets till flytta i listan.

  Objekt läses från slutet av listan till början. Flytta så de första objekten som ska läsas längst ned i listan.

Regel: Bildrubriker i ett däck bör vara unik

Denna regel kontrollerar om varje bild i en presentation har ett unikt namn. Denna kontroll kan du validera att bildrubrikerna är meningsfullt och har unika titlar är ett praktiskt sätt att relatera presentation struktur för läsaren.

Varför åtgärda detta?    Varje bild bör ha en unik bildrubrik så att de som inte kan se bilden ändå lätt kan hitta information.

Så här löser du det    Uppdatera texten i textrutan Rubrik så att bildens innehåll beskrivs unikt.

Om rutan Rubrik för bilden inte visas kan du klicka på Start > Ordna > Markeringsfönster. Leta upp Rubrik i listan med objekt i fönstret. Klicka på ögonikonen bredvid textrutan för bildtiteln för att göra den synlig eller dölja den.

Regel: Layouttabeller är strukturerade för enkel navigering

Den här regeln kontrollerar att läsordningen i eventuella layouttabeller (tabeller med formatet Normal tabell) verifieras av dokumentförfattaren så att den är logisk (t.ex. vänster till höger, ovanifrån och nedåt för svenska). Det här är en väldigt grundläggande regel som flaggar alla layouttabeller.

Varför är det viktigt att rätta till detta?    Tabeller som används i layoutsyfte bör visa information i en logisk ordning från den första cellen till den sista.

Så här löser du det    Kontrollera tabellens läsordning genom att tabba dig igenom cellerna och kontrollera att informationen visas i en logisk ordning.

Obs!:  Om tabellen ska visa listor eller strukturerade data tillämpar du ett tabellformat från galleriet Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg.

Regel: Bild bortfaller vattenmärket

Denna regel kontrollerar om ett Word-dokument har en vattenstämpel bild. Vattenstämpel bilder kan försämra läsbarheten och layout och läsbarhet för personer som är synskadade.

Varför är det viktigt att rätta till detta?    Bilder som används som vattenstämplar kan vara svåra att förstå för personer med nedsatt syn eller andra funktionshinder.

Hur du åtgärdar detta    Viktig information bör meddelas med endast en vattenstämpel, eftersom denna information inte kan göras tillgängliga. Kontrollera att all information som ingår i en vattenstämpel är finns någon annanstans i dokumentet. Till exempel om en vattenstämpel identifierar ett dokument som konfidentiell, måste du även ange detta i brödtext.

Regel: Alla rubriker är i rätt ordning

Den här regeln säkerställer att författare har använt rubriker utan att hoppa över en nivå (till exempel genom att ha Rubrik 4 som underordnad till rubrik 3).

Varför åtgärda detta?    Rubriknivåer i sekventiell ordning gör det lättare för läsarna att hitta information och navigera i dokumentet.

Hur du åtgärdar detta    Justera nivån på rubriker så att de är sekventiella.

Så här ändrar du ett rubrikformat
 1. Markera den rubrik som du vill ändra.

 2. Välj den rubrikformatmall som anger rubriken till rätt nivå i gruppen Format på fliken Start.

Lägga till en rad rubrik
 1. Infoga en rad med text för att formatera som den nya rubriken.

 2. På fliken Start i gruppen Format, väljer du den rubrikformatmall som anger rubriken till rätt nivå.

Om du vill kontrollera dokumentets organisation, klickar du på Visa och välj sedan Navigeringsfönstret. För att kunna gå längre dokument, kontrollera att dokumentet har minst en rubrik var två sidor eller, och att nivåerna av rubrikerna är sekventiella (t ex Rubrik 3 är under rubrik 2, Rubrik 2 är under rubrik 1 osv.).

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!