Presentera data som ett diagram eller en kurva

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om Microsoft Office Excel 2007 är installerat på datorn kan du utnyttja de avancerade diagramfunktionerna i Microsoft Office Word 2007.

Viktigt!: Om Office Excel 2007 inte är installerat när du skapar ett nytt diagram i Office Word 2007 öppnas Microsoft Graph.Då visas ett diagram med tillhörande data i en särskild tabell (ett så kallat datablad).Du kan registrera egna data i databladet, importera data från en textfil till databladet och klistra in data från ett annat program i databladet.

Vad vill du göra?

Lära dig om diagram

Steg 1: Skapa ett enkelt diagram

Steg 2: Ändra layout eller format i ett diagram

Steg 3: Lägga till eller ta bort rubriker eller dataetiketter

Steg 4: Visa eller dölja en förklaring

Steg 5: Visa eller dölja diagramaxlar eller stödlinjer

Steg 6: Flytta eller ändra storlek på ett diagram

Steg 7: Spara ett diagram som mall

Lära dig om diagram

Diagram används för att visa serier med numeriska data i ett grafiskt format så att det blir lättare att förstå stora mängder data samt förhållandet mellan olika serier med data.

Data och diagram i ett kalkylblad

1. Data i ett kalkylblad

2. Diagram som skapats utifrån data i ett kalkylblad

Excel har stöd för många typer av diagram där du kan visa data på sätt som är användbara för målgruppen. När du skapar ett diagram eller ändrar ett befintligt diagram, kan du välja bland en mängd diagramtyper (till exempel ett stapeldiagram eller ett cirkeldiagram) och deras undertyper (till exempel ett staplat stapeldiagram eller ett cirkeldiagram i 3D). Du kan även skapa ett kombinationsdiagram genom att använda fler än en diagramtyp i ett diagram.

Kombinationsdiagram
Exempel på ett kombinationsdiagram med diagramtyperna stapel och linje.

Mer information om de olika diagramtyperna som du kan välja i Excel finns i avsnittet Tillgängliga diagramtyper.

Bekanta dig med elementen i ett diagram

Ett diagram innehåller många element. Vissa visas som standard medan andra kan läggas till vid behov. Du kan ändra visningen av diagramelement genom att flytta dem i diagrammet, ändra storlek på dem eller ändra formatet. Du kan även ta bort diagramelement som inte ska visas.

Ett diagram och dess element

1. diagramområde i diagrammet.

2. rityta i diagrammet.

3. datapunkter i dataserie som ritas upp i diagrammet.

4. Den vågräta (kategori) och lodräta (värde) axel där data ritas upp i diagrammet.

5. förklaring till diagrammet.

6. En diagram- och axelrubrik som du kan använda i diagrammet.

7. En dataetikett som du kan använda för att visa information om en datapunkt i en dataserie.

Ändra ett enkelt diagram efter dina behov

När du har skapat ett diagram kan du ändra elementen i det. Du kanske till exempel vill ändra hur axlarna visas, lägga till en diagramrubrik, flytta eller dölja förklaringen, eller visa ytterligare diagramelement.

Om du vill ändra ett diagram kan du:

 • Ändra hur axlarna visas i ett diagram    Du kan ange skalan för axlar och anpassa intervallet mellan de värden eller kategorier som visas. Om du vill göra diagrammet mer lättläst kan du även lägga till skalstreck på en axel, och ange intervallet mellan dem.

 • Lägga till rubriker och dataetiketter i ett diagram    Om du vill förtydliga informationen som visas i ett diagram kan du lägga till en diagramrubrik, axelrubriker och dataetiketter.

 • Lägga till en förklaring eller datatabell    Du kan visa eller dölja en förklaring, flytta den eller ändra posterna i den. I vissa diagram kan du även lägga till en datatabell med seriemönster och värdena som visas i diagrammet.

 • Använda särskilda alternativ för varje diagramtyp    Andra alternativ som är tillgängliga för olika diagramtyper är bland annat särskilda linjer (till exempel högsta-lägsta-linjer och trendlinjer), staplar (till exempel uppstaplar, nedstaplar och felstaplar) och databrytpunkter.

Använda fördefinierade diagramformat och diagramlayouter för ett professionellt utseende

I stället för att lägga till eller ändra diagramelement eller formatera diagrammet manuellt kan du snabbt lägga till en fördefinierad diagramlayout och diagramformatering till diagrammet. Word har många användbara fördefinierade layouter och format och du kan vid behov finjustera en layout eller ett format genom att göra manuella ändringar i de individuella diagramelementen, till exempel i diagrammets diagramområde, rityta, dataserier och förklaring.

När du använder en fördefinierad diagramlayout visas en viss uppsättning diagramelement (till exempel rubriker, en förklaring, en datatabell eller dataetiketter) i en särskild ordning i diagrammet. Du kan välja mellan en rad olika layouter för varje diagramtyp.

När du använder ett fördefinierat diagramformat formateras diagrammet efter det tema som du använder så att diagrammet matchar ditt företags eller dina egna temafärger (en färguppsättning), temateckensnitt (en uppsättning teckensnitt för rubriker och text) och temaeffekter (en uppsättning linjer och fyllningseffekter).

Du kan inte skapa egna diagramlayouter och diagramformat, men du kan skapa diagrammallar som innehåller de layouter och format som du vill ha.

Formatera ett diagram

Förutom att använda ett fördefinierat diagramformat kan du enkelt formatera enskilda diagramelement, till exempel brytpunkter, diagramområdet, ritytan och siffror och text i rubriker och etiketter för att ge ditt diagram ett eget snyggt utseende. Du kan använda särskilda figurformat och WordArt-format, och du kan även formatera figurerna och texten för diagramelement manuellt.

Om du vill lägga till formatering kan du:

 • Fylla i diagramelement    Du kan använda färger, strukturer, bilder och toningar för att dra uppmärksamhet till särskilda diagramelement.

 • Ändra dispositionen av diagramelement    Du kan använda färger, linjeformat och linjetjocklek för att framhäva diagramelement.

 • Lägga till specialeffekter till diagramelement    Du kan använda specialeffekter, till exempel skugga, reflektion, ljussken, mjuka kanter, fasning och 3D-rotation, på elementfigurer som ger diagrammet ett fulländat utseende.

 • Formatera text och siffror    Du kan formatera text och siffror i rubriker, etiketter och textrutor i ett diagram på samma sätt som i ett kalkylblad. Om du vill få text och siffror att verkligen sticka ut kan du till och med använda WordArt-format.

Återanvända diagram genom att skapa diagrammallar

Om du vill återanvända ett diagram som du har anpassat som det passar dig kan du spara diagrammet som en diagrammall (*.crtx) i mappen med diagrammallar. När du skapar ett diagram kan du sedan använda diagrammallen på samma sätt som vilken annan inbyggd diagramtyp som helst. Diagrammallar är anpassade diagramtyper – du kan även använda dem för att ändra diagramtypen för ett befintligt diagram. Om du använder en viss diagrammall ofta kan du spara den som standarddiagramtyp.

Överst på sidan

Steg 1: Skapa ett enkelt diagram

Du kan lägga till ett diagram i ett Word-dokument på ett av två sätt: infoga ett diagram genom att bädda in det i ett dokument eller klistra in ett Excel-diagram i ett Word-dokument med en koppling till data i ett Office Excel 2007-kalkylblad.De viktigaste skillnaderna mellan inbäddade diagram och länkade diagram ligger i hur data lagras och hur du uppdaterar data när du väl har dem i Word-dokumentet.

Obs!: Vissa diagramtyper kräver att du ordnar dina data på ett visst sätt i Excel-kalkylbladet.Mer information finns i Ordna data i Excel-kalkylblad.

Infoga ett diagram genom att bädda in det i dokumentet

När du bäddar in ett Excel-diagram ändras inte informationen i Word-filen när du ändrar käll-Excel-filen.Inbäddade objekt blir en del av Word-filen: när de väl har infogats är de inte längre en del av källfilen.

Eftersom informationen är helt innesluten i ett enda Word-dokument är det användbart med inbäddning om du inte vill att informationen ska återspegla ändringar i källfilen samt om du inte vill att dokumentets mottagare ska uppdatera den länkade informationen.

 1. Klicka på den plats i Word-dokumentet där du vill infoga diagrammet.

 2. Gå till gruppen Illustrationer på fliken Infoga och klicka på Diagram.

 3. I dialogrutan Infoga diagram klickar du på ett diagram och klickar sedan på OK.

  Office Excel 2007 öppnas i ett delat fönster: där visas exempeldata i ett kalkylblad.

  Exempeldata för diagram

 4. Du ersätter dessa exempeldata genom att i Excel klicka på en cell i kalkylbladet och sedan ange de data du vill använda.

  Du kan också ersätta exempelaxeletiketterna i kolumn A och förklaringspostnamnet i rad 1.

  Obs!: När du har uppdaterat kalkylbladet uppdateras diagrammet i Word automatiskt med motsvarande nya data.

 5. Klicka på Microsoft Office-knappen i Excel Bild av Office-knappen . Klicka på Spara som.

 6. I listan Spara i i dialogrutan Spara som väljer du den mapp eller enhet där du vill spara kalkylbladet.

  Om du vill spara kalkylbladet i en ny mapp klickar du på Skapa ny mapp Bild av knapp .

 7. Ange ett nytt namn för filen i rutan Filnamn.

 8. Klicka på Spara.

 9. Klicka på Microsoft Office-knappen i Excel Bild av Office-knappen . Klicka på Stäng.

Överst på sidan

Klistra in ett länkat Excel-diagram i ett dokument

Du kan skapa och kopiera ett diagram i ett externt Excel 2007-kalkylblad och sedan klistra in en länkad version av det diagrammet i ett Word-dokument.När du har länkat ett diagram kan du uppdatera informationen om det externa Excel-kalkylbladet ändras.Länkade data lagras i Excel-kalkylbladet.I Word-dokumentet sparas endast platsen för källfilen samt visas en bild av de länkade data.

Länka är också användbart när du vill ta med information som lagras någon annanstans, till exempel data samlas in från någon annan avdelning och när du vill hålla informationen aktuell i ett Word-dokument. Mer information om hur du skapar diagram i Excel finns i Skapa ett diagram.

 1. Markera diagrammet i Excel genom att klicka på dess kantlinje. Klicka sedan på Klipp ut på fliken Start i gruppen Urklipp.

  Diagrammet tas bort, men alla data finns kvar i Excel.

 2. Klicka på den plats i Word-dokumentet där du vill infoga diagrammet.

 3. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Knappen Inklistringsalternativ visar att diagrammet är kopplat till data i Excel.

 4. Spara Word-dokumentet med det diagram som du har kopplat till data i Excel.

  När du öppnar Word-dokumentet igen klickar du på Ja för att uppdatera berörda Excel-data.

Du kan också skapa visuella representationer av information med hjälp av SmartArt-grafik.Mer information finns i Skapa en SmartArt-grafik.

Överst på sidan

Ordna data i Excel-kalkylblad

Du kan använda de flesta diagram, t.ex. stapeldiagram och liggande diagram, för att illustrera informationen på raderna och kolumnerna i ett kalkylblad i ett diagram. En del diagramtyper (till exempel cirkel- och bubbeldiagram) kräver emellertid en särskild dataorganisation.

 1. Ordna och strukturera den information i kalkylbladet som du vill återge i ett diagram.

  Data kan ordnas i rader eller kolumner – det bästa sättet att visa informationen i diagrammet fastställs automatiskt i Excel. För vissa diagramtyper (till exempel cirkel- och bubbeldiagram) krävs en viss dataorganisation: se följande tabell.

För den här typen av diagram

Ordnar du informationen så här

Stapeldiagram, liggande diagram, linjediagram, ytdiagram, funktionsyta eller polärdiagram

I kolumner och på rader, till exempel:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Eller:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Cirkel- eller ringdiagram

För en dataserie, i en kolumn eller rad med data och en kolumn eller rad med dataetiketter, till exempel:

A

1

B

2

C

3

Eller:

A

B

C

1

2

3

För flera dataserier, i flera kolumner eller rader med data och en kolumn eller rad med dataetiketter, till exempel:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Eller:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

Punkt- eller bubbeldiagram

I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden och bubbelstorleksvärden i angränsande kolumner, som t.ex.:

X

Y

Bubbelstorlek

1

2

3

4

5

6

Börskursdiagram

I kolumner eller rader i följande ordning, med namn eller datum som etiketter:

högsta värden, lägsta värden och sista värden

Så här:

Datum

Hög

Låg

Stäng

2002-01-01

46,125

42

44,063

Eller:

Datum

2002-01-01

Hög

46,125

Låg

42

Stäng

44,063

 1. Markera cellerna som innehåller den information som du vill använda i diagrammet.

  Tips: Om du bara markerar en cell återges automatiskt alla celler som innehåller information som är placerade direkt intill den cellen i diagrammet. Om de celler som du vill illustrera i ett diagram inte ligger intill varandra kan du markera icke angränsande celler eller cellområden förutsatt att markeringen bildar en rektangel. Du kan också dölja de rader eller kolumner som du inte vill visa i diagrammet.

  Så här markerar du celler, områden, rader eller kolumner

  Om du vill markera

  Gör du så här

  En enda cell

  Klicka på cellen eller tryck på piltangenterna om du vill flytta cellen.

  Ett cellområde

  Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned Skift medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

  Du kan också markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 om du vill utöka de markerade cellerna med hjälp av piltangenterna. Tryck på F8 igen om du vill sluta utöka markeringen.

  Ett stort cellområde

  Klicka i den första cellen och håll sedan ned Skift och klicka i den sista cellen i området. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

  Alla celler i ett kalkylblad

  Klicka på Markera alla.

  Knappen Markera allt

  Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på CTRL+A.

  Om kalkylbladet innehåller data markerar CTRL+A det aktuella området. Om du trycker på CTRL+A en gång till markeras hela kalkylbladet.

  Diskontinuerliga celler eller cellområden

  Markera den första cellen eller cellområdet och håll sedan ned CTRL medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

  Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på SKIFT+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på SKIFT+F8 igen.

  Obs!: Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

  En hel rad eller kolumn

  Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

  Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

  1. Radrubrik

  2. Kolumnrubrik

  Du kan också markera cellerna i en rad eller kolumn genom att markera den första cellen och sedan trycka på CTRL+SKIFT+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader och UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

  I raden eller kolumnen som innehåller data markerar CTRL+SKIFT+PILTANGENT raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på CTRL+SKIFT+PILTANGENT en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

  Intilliggande rader eller kolumner

  Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned SKIFT och markera den sista raden eller kolumnen.

  Diskontinuerliga rader eller kolumner

  Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

  Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

  Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på CTRL+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader, UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

  Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

  Tryck på CTRL+HOME om du vill markera den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

  Tryck CTRL+END om du vill markera den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

  Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

  Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+END om du vill utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

  Celler till början av kalkylbladet

  Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+HOME om du vill utöka markeringen av celler till början av kalkylbladet.

  Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

  Håll ned SKIFT medan du klickar i den sista cellen som du vill ha med i den nya markeringen. Det rektangulära området mellan aktiv cell och den cell du klickar i blir den nya markeringen.

  Klicka på vilken cell som helst i kalkylbladet om du vill avbryta markeringen av celler.

 2. Gör ett av följande i gruppen Diagram på fliken Infoga:

  • Klicka på diagramtypen och klicka sedan på en undertyp som du vill använda.

  • Om du vill se alla tillgängliga diagramtyper klickar du på en diagramtyp och klickar sedan på Alla diagramtyper. Då visas dialogrutan Infoga diagram. Klicka på pilarna för att bläddra igenom alla tillgängliga diagramtyper och -undertyper. Klicka på dem som du vill använda.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

   Ett skärmtips med namnet på diagramtypen visas när du placerar muspekaren över en diagramtyp eller undertyp. Mer information finns i Tillgängliga diagramtyper.

 3. Som standard infogas diagrammet i kalkylbladet som ett inbäddat diagram. Om du vill lägga till diagrammet som ett separat diagramblad kan du ändra diagrammets placering genom att göra följande:

  1. Markera det inbäddade diagrammet genom att klicka på det.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på Flytta diagram i gruppen Plats på fliken Design.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  3. Gör något av följande under Välj var du vill placera diagrammet:

   • Klicka på Nytt blad om du vill visa diagrammet i ett diagramblad.

    Om du vill ersätta det föreslagna diagramnamnet skriver du ett annat namn i rutan Nytt blad.

   • Om du vill visa diagrammet som ett inbäddat diagram i ett kalkylblad klickar du på Objekt i och väljer ett kalkylblad i rutan Objekt i.

 4. Diagrammet får automatiskt ett namn, till exempel Diagram 1 om det är det första diagrammet du skapar i ett kalkylblad. Gör följande om du vill ändra diagrammets namn:

  1. Klicka på diagrammet.

  2. Klicka i textrutan Diagramnamn i gruppen Egenskaper på fliken Layout.

   Du kanske måste klicka på ikonen Egenskaper i gruppen Egenskaper så att gruppen utvidgas.

  3. Skriv ett nytt namn.

  4. Tryck på RETUR.

 • Du kan snabbt skapa ett diagram som baseras på standarddiagramtypen genom att markera den information som du vill använda för diagrammet och sedan trycka på ALT+F1 eller F11. Om du trycker på ALT+F1 visas diagrammet som ett inbäddat diagram och om du trycker på F11 visas diagrammet i ett separat diagramblad.

 • När du skapar ett diagram fastställs orienteringen för dataserien baserat på hur många i Excel kalkylbladsrader och kolumner som ingår i diagrammet. När du har skapat ett diagram kan ändra du hur att rader och kolumner ritas i diagrammet genom att växla rader till kolumner eller tvärtom. Mer information finns i Rita dataserier från rader eller kolumner.

 • När du har skapat ett diagram kan du snabbt ändra diagramtypen för hela diagrammet om du vill ge diagrammet ett annat utseende. Du kan också välja en egen diagramtyp för en enskild dataserie: du får då ett kombinationsdiagram. Mer information finns i Ändra diagramtypen för ett befintligt diagram.

 • Om du inte behöver ett diagram längre kan du ta bort det. Markera diagrammet genom att klicka på det och tryck sedan på DELETE.

Överst på sidan

Steg 2: Ändra layout eller format i ett diagram

När du har skapat ett diagram kan du genast ändra diagrammets utseende. I stället för att lägga till eller ändra diagramelement eller formatera diagrammet manuellt kan du snabbt lägga till en fördefinierad layout och formatering till diagrammet. Word innehåller en mängd fördefinierade layouter och format (eller snabblayouter och snabbformat) som du kan välja mellan, och du kan anpassa en layout eller ett format om det behövs genom att manuellt ändra layouten eller formatet för enskilda diagramelement.

Använda en fördefinierad diagramlayout

 1. Klicka på det diagram som du vill formatera med en fördefinierad diagramlayout.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Snabblayout på fliken Design och välj önskad diagramlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: När Excel-fönstret har förminskats är diagramlayouterna tillgängliga i galleriet Snabblayout i gruppen Diagramlayouter.

  Om du vill visa alla tillgängliga layouter klickar du på Mer Bild av knapp .

Överst på sidan

Använda ett fördefinierat diagramformat

 1. Klicka på det diagram som du vill formatera med ett fördefinierat diagramformat.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Diagramformat på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: När Excel-fönstret har förminskats är diagramformaten tillgängliga i galleriet Snabbformat för diagram i gruppen Diagramformat.

  Om du vill visa alla fördefinierade diagramformat klickar du på Mer Bild av knapp .

Överst på sidan

Ändra diagramelementens layout manuellt

 1. Klicka på det diagram eller diagramelement där du vill ändra layouten eller gör följande för att välja diagramelement från en lista med diagramelement.

  1. Klicka någonstans i diagrammet så att Diagramverktyg visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på det diagramelement som du vill ändra i gruppen Etiketter, Axlar eller Bakgrund på fliken Layout. Klicka på det layoutalternativ som du vill använda.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Obs!: De layoutalternativ du väljer tillämpas på det diagramelement som du har markerat. Om du till exempel har markerat hela diagrammet, används dataetiketter för alla dataserie. Om du bara har markerat en enstaka datapunkt, används dataetiketter bara på den markerade dataserien eller datapunkten.

Överst på sidan

Ändra diagramelementens format manuellt

 1. Klicka på det diagram eller diagramelement där du vill ändra formatet eller gör följande för att välja diagramelement från en lista med diagramelement.

  1. Klicka på ett diagram för att visa Diagramverktyg.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 3. Gör något av följande på fliken Format:

  1. Om du vill formatera ett markerat diagramelement klickar du på Formatera markering i gruppen Aktuell markering.

  2. Om du vill formatera formen på ett markerat diagramelement klickar du på det format du vill ha i gruppen Figurformat, eller också klickar du på Figurfyllning, Kontur eller Figureffekter och markerar de formateringsalternativ du vill ha.

  3. Om du vill formatera texten i ett markerat diagramelement med WordArt klickar du på önskat format i gruppen WordArt-format. Du kan också klicka på Textfyllning, Textkontur eller Texteffekter och markera de formateringsalternativ du vill ha.

   Obs!: När du har använt ett WordArt-format går det inte att ta bort det. Om du inte vill använda det WordArt-format som du har valt kan du välja ett annat WordArt-format eller klicka på Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst för att återgå till det tidigare textformatet.

   Tips: Om du vill använda vanlig textformatering när du formaterar texten i diagramelement högerklickar du eller markerar texten och klickar på de formateringsalternativ som du vill använda i formateringsverktygsfältet. Du kan också använda formateringsknapparna i menyfliksområdet (fliken Start, gruppen Tecken).

Överst på sidan

Steg 3: Lägga till eller ta bort rubriker eller dataetiketter

Om du vill göra diagrammet enklare att förstå kan du lägga till rubriker, till exempel diagramrubriker och axelrubriker. Axelrubriker finns vanligtvis tillgängliga för alla axlar som kan visas i ett diagram, inklusive djupaxlar (serie) i 3D-diagram. Vissa diagramtyper (till exempel polärdiagram) innehåller axlar, men kan inte visa axelrubriker. Diagramtyper som inte innehåller axlar (till exempel cirkeldiagram och ringdiagram) kan inte heller visa axelrubriker.

Du kan även länka diagram- och axelrubriker till motsvarande text i kalkylblad genom att skapa en referens till de cellerna. Länkade rubriker uppdateras automatiskt i diagrammet när du ändrar den tillhörande texten i kalkylbladet.

Om du snabbt vill identifiera dataserie i ett diagram kan du lägga till dataetiketter för datapunkter i diagrammet. Som standard är dataetiketterna länkade till värden i kalkylbladet och uppdateras automatiskt när värdena ändras.

Lägga till en diagramrubrik

 1. Klicka på det diagram där du vill lägga till en rubrik.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Diagramrubrik i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  Gruppen Etiketter på menyflik i Excel

 3. Klicka på Centrerad överlagrad rubrik eller Över diagram.

 4. Ange den text du vill använda i textrutan Diagramrubrik som visas i diagrammet.

  Om du vill infoga en radbrytning, klickar du där du vill ha radbrytningen och trycker på RETUR.

 5. Om du vill formatera texten markerar du den och klickar på de formateringsalternativ som du vill använda i formateringsverktygsfältet.

  Du kan också använda formateringsknapparna i menyfliksområdet (fliken Start, gruppen Tecken). Om du vill formatera hela rubriken kan du högerklicka på den, klicka på Formatera diagramrubrik och därefter välja de formateringsalternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Lägga till axelrubriker

 1. Klicka på det diagram där du vill lägga till axelrubriker.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Axelrubriker i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  Gruppen Etiketter på menyflik i Excel

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en rubrik till en primär vågrät axel (kategori) klickar du på Rubrik för primär vågrät axel och sedan på det alternativ som du vill använda.

   Om diagrammet innehåller en sekundär vågrät axel kan du även klicka på Rubrik på sekundär vågrät axel.

  • Om du vill lägga till en rubrik på den primära lodräta axeln (värde) klickar du på Rubrik för primär lodrät axel och sedan på önskat alternativ.

   Om diagrammet innehåller en sekundär lodrät axel kan du även klicka på Rubrik för sekundär lodrät axel.

  • Om du vill lägga till en rubrik till en djupaxel (serie) klickar du på Rubrik för djupaxel och klickar sedan på det alternativ som du vill använda.

   Obs!: Det här alternativet är bara tillgängligt om det markerade diagrammet är ett riktigt 3D-diagram, till exempel ett 3D-stapeldiagram.

 4. Ange den text du vill använda i textrutan Axelrubrik som visas i diagrammet.

  Om du vill infoga en radbrytning, klickar du där du vill ha radbrytningen och trycker på RETUR.

 5. Om du vill formatera texten markerar du den och klickar på de formateringsalternativ som du vill använda i formateringsverktygsfältet.

  Du kan också använda formateringsknapparna i menyfliksområdet (fliken Start, gruppen Tecken). Om du vill formatera hela rubriken kan du högerklicka på den, klicka på Formatera axelrubrik och därefter välja de formateringsalternativ som du vill använda.

  Meddelanden: 

  • Om du växlar till en annan diagramtyp som inte stöder axelrubriker (till exempel ett cirkeldiagram) visas inte längre axelrubriken. Rubrikerna visas igen när du växlar tillbaka till en diagramtyp som stöder axelrubriker.

  • Axelrubriker som visas för sekundära axlar förloras när du växlar till en diagramtyp som inte visar sekundära axlar.

Överst på sidan

Länka en rubrik till en cell i ett kalkylblad

 1. Klicka på den diagram- eller axelrubrik i ett diagram som du vill länka till en kalkylbladscell.

 2. Klicka i formelfältet på kalkylbladet och skriv sedan ett likhetstecken (=).

 3. Markera den kalkylbladscell som innehåller de data eller den text som du vill visa i diagrammet.

  Du kan också skriva referensen till kalkylbladscellen i formelfältet. Ta med ett likhetstecken och kalkylbladets namn följt av ett utropstecken; till exempel =Blad1!F2

 4. Tryck på Retur.

Överst på sidan

Lägga till dataetiketter

 1. Gör något av följande i ett diagram:

  • Om du vill lägga till dataetiketter för alla datapunkter i alla dataserier klickar du i diagramområde.

  • Om du vill lägga till dataetiketter för alla datapunkter i en dataserie klickar du i den dataserie som du vill lägga till en etikett för.

  • Om du vill lägga till en dataetikett för en enskild datapunkt i en dataserie klickar du på den dataserie som innehåller datapunkten som du vill lägga till en etikett för och klickar därefter på datapunkten som du vill lägga till en etikett för.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Dataetiketter i gruppen Etiketter på fliken Layout och klicka sedan på det visningsalternativ som du vill använda.

  Gruppen Etiketter på menyflik i Excel

  Obs!: Vilka alternativ för dataetiketter som är tillgängliga beror på vilken diagramtyp du använder.

Mer information om hur du Ändra etikett datainmatningar eller hur duändrar data etiketter, finns i Lägg till eller ta bort dataetiketter i ett diagram.

Överst på sidan

Ta bort rubriker eller dataetiketter från ett diagram

 1. Klicka på diagrammet.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Gör något av följande i gruppen Etiketter på fliken Layout:

  • Om du vill ta bort en diagramrubrik klickar du på Diagramrubrik och sedan på Ingen.

  • Om du vill ta bort en axelrubrik klickar du på Axelrubriker, den typ av axelrubrik som du vill ta bort och sedan på Ingen.

  • Om du vill ta bort dataetiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på Ingen.

   Gruppen Etiketter på menyflik i Excel

Om du snabbt vill ta bort en rubrik eller dataetikett klickar du på den och trycker sedan på DELETE.

Överst på sidan

Steg 4: Visa eller dölja en förklaring

När du skapar ett diagram visas förklaring, men du kan dölja eller flytta den när du har skapat diagrammet.

 1. Klicka på det diagram som du vill visa eller dölja förklaringen i.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Förklaring i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  Gruppen Etiketter på menyflik i Excel

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja förklaringen klickar du på Ingen.

   Om du snabbt vill ta bort en förklaring eller en förklaringspost i ett diagram markerar du förklaringen eller förklaringsposten och trycker på DELETE. Du kan också högerklicka på förklaringen eller förklaringsposten och klicka på Ta bort.

  • Om du vill visa en förklaring klickar du på önskat visningsalternativ.

   Obs!: När du klickar på ett visningsalternativ flyttas förklaringen, och rityta justeras och anpassas automatiskt. Observera att ritytan inte justeras automatiskt om du flyttar eller ändrar storlek på förklaringen med hjälp av musen.

  • Om du vill visa fler alternativ klickar du på Fler alternativ för förklaring och väljer önskat visningsalternativ.

   Tips: Som standard överlappar inte förklaringen diagrammet. Om du behöver mer utrymme kan du minska diagrammets storlek genom att avmarkera kryssrutan Visa förklaringen utan att överlappa diagrammet.

När en förklaring visas i ett diagram kan du ändra de enskilda förklaringsposterna. Mer information finns i Ändra förklaringsposterna i ett diagram.

Överst på sidan

Steg 5: Visa eller dölja diagramaxlar eller stödlinjer

När du skapar ett diagram visas primära axlar för de flesta diagramtyper. Du kan aktivera eller inaktivera dem efter behov. När du lägger till axlar kan du ange vilken detaljnivå som ska visas. En djupaxel visas när du skapar ett 3D-diagram.

När värdena i ett diagram varierar kraftigt från dataserie till dataserie, eller när du har blandade datatyper (till exempel pris och volym), kan du rita en eller fler dataserier på en sekundär lodrät axel (värde). Skalan för den sekundära lodräta axeln anger värdena för den associerade dataserien. När du har lagt till en sekundär lodrät axel i ett diagram kan du även lägga till en sekundär vågrät axel (kategori), som kan vara användbar i ett punktdiagram eller bubbeldiagram.

Om du vill göra ett diagram mer lättläst kan du visa eller dölja vågräta och lodräta stödlinjer som sträcker sig från valfria vågräta och lodräta axlar över rityta i diagrammet.

Visa eller dölja primära axlar

 1. Klicka på diagrammet du vill visa eller dölja axlar i.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Axlar i gruppen Axlar på fliken Layout och gör sedan något av följande:

Överst på sidan

Visa eller dölja sekundära axlar

 1. Klicka på dataserien som du vill rita längs en sekundär lodrät axel i diagrammet, eller välj dataserien från en lista med diagramelement på följande sätt:

  1. Klicka på diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen vid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och sedan på den dataserie som du vill rita längs en sekundär lodrät axel.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 3. Klicka på Alternativ för serie om det inte är markerat och klicka sedan på Sekundär axel och på Stäng under Rita serie på.

 4. Klicka på Axlar i gruppen Axlar på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 5. Gör något av följande:

  1. Om du vill visa en sekundär lodrät axel klickar du på Sekundär lodrät axel och sedan på ett visningsalternativ.

   Om du vill kunna urskilja den sekundära lodräta axeln lättare, kan du ändra diagramtypen för bara en dataserie. Du kan till exempel ändra en dataserie till ett linjediagram.

 6. Om du vill visa en sekundär vågrät axel klickar du på Sekundär vågrät axel och sedan på ett visningsalternativ.

  Obs!: Det här alternativet blir tillgängligt när du visar en sekundär lodrät axel.

 7. Om du vill dölja en sekundär axel klickar du på Sekundär lodrät axel eller Sekundär vågrät axel och sedan på Ingen.

  Du kan också klicka på den sekundära axeln som du vill ta bort och sedan trycka på DELETE.

Överst på sidan

Visa eller dölja stödlinjer

 1. Klicka på det diagram där du vill lägga till stödlinjer.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Stödlinjer i gruppen Axlar på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Gör följande:

  • Om du vill lägga till vågräta stödlinjer i diagrammet pekar du på Primära vågräta stödlinjer och klickar sedan på det alternativ som du vill använda. Om diagrammet innehåller en sekundär vågrät axel kan du även klicka på Sekundära vågräta stödlinjer.

  • Om du vill lägga till lodräta stödlinjer i diagrammet pekar du på Primära lodräta stödlinjer och klickar sedan på det alternativ som du vill använda. Om diagrammet innehåller en sekundär lodrät axel kan du även klicka på Sekundära lodräta stödlinjer.

  • Om du vill lägga till stödlinjer för djup i ett 3D-diagram pekar du på Stödlinjer för djup och klickar sedan på önskat alternativ. Det här alternativet är bara tillgängligt om det markerade diagrammet är ett riktigt 3D-diagram, till exempel ett 3D-stapeldiagram.

  • Om du vill dölja diagramstödlinjer pekar du på Primära vågräta stödlinjer, Primära lodräta stödlinjer eller Stödlinjer för djup (i ett 3D-diagram) och klickar sedan på Ingen. Om diagrammet innehåller en sekundär axel kan du även klicka på Sekundära vågräta stödlinjer eller Sekundära lodräta stödlinjer och sedan på Ingen.

  • Om du snabbt vill ta bort diagramstödlinjer markerar du dem och trycker på DELETE.

Överst på sidan

Steg 6: Flytta eller ändra storlek på ett diagram

Du kan flytta ett diagram till valfri plats i ett dokument. Du kan även ändra storlek på diagrammet så att det bättre passar in storleksmässigt.

Flytta ett diagram

 • Om du vill flytta ett diagram drar du det till önskad plats.

Överst på sidan

Ändra storlek på ett diagram

Gör något av följande om du vill ändra storlek på ett diagram:

 • Klicka på diagrammet och ändra sedan storlek på det med storlekshandtagen.

 • Ange en storlek i rutan Figurhöjd och Figurbredd i gruppen Storlek på fliken Format.

  Bild av menyfliksområdet i Outlook

Fler storleksalternativ hittar du genom att gå till gruppen Storlek på fliken Format och där klicka på dialogruteikonen Bild på knapp .I dialogrutan Storlek på fliken Storlek kan du ändra storlek på, rotera och ändra skala på diagrammet.På fliken för alternativtext kan du ange alternativtext om du tänker publicera diagrammet på en webbsida.

Överst på sidan

Steg 7: Spara ett diagram som mall

Om du vill skapa ytterligare ett diagram som det du just skapade kan du spara diagrammet som en mall som du kan använda som bas för andra liknande diagram.

 1. Klicka på det diagram som du vill spara som en mall.

 2. Klicka på Spara som mall i gruppen Typ på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Ange ett namn på mallen i rutan Filnamn.

  Tips: Om du inte anger någon annan mapp sparas filen (CRTX) med mallen i mappen Diagram och mallen blir tillgänglig under Mallar i dialogrutorna Infoga diagram (fliken Infoga, gruppen Diagram, Dialogruteikonen Bild på knapp ) och Ändra diagramtyp (fliken Design, gruppen Typ, Ändra diagramtyp).

  Mer information om hur du använder mallar för diagram finns i Återanvända favoritdiagram med hjälp av mallar.

Obs!: En diagrammall innehåller diagramformatering och lagrar de färger som används när du sparar diagrammet som en mall. När du använder en diagrammall för att skapa ett diagram i en annan arbetsbok använder det nya diagrammet färgerna från diagrammallen – inte färgerna i dokumenttemat som tillämpas i arbetsboken. Om du istället vill använda färgerna i dokumenttemat högerklickar du på diagramområde och sedan på Återställ/matcha format på snabbmenyn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×