Presentera data som ett diagram eller en kurva

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om Excel är installerat på datorn kan dra du nytta av de avancerade diagramfunktionerna i Word.

Vad vill du göra?

Lära dig om diagram

Steg 1: Skapa ett enkelt diagram

Steg 2: Ändra layout eller format i ett diagram

Steg 3: Lägga till eller ta bort rubriker eller dataetiketter

Steg 4: Visa eller dölja en förklaring

Steg 5: Visa eller dölja primära diagramaxlar eller stödlinjer

Steg 6: Flytta eller ändra storlek på ett diagram

Steg 7: Spara ett diagram som en mall

Lära dig om diagram

Diagram används för att visa serier med numeriska data i ett grafiskt format så att det blir lättare att förstå stora mängder data samt förhållandet mellan olika serier med data.

Data och diagram i ett kalkylblad

1. Data i ett kalkylblad

2. Diagram som skapats utifrån data i ett kalkylblad

Excel har stöd för många typer av diagram där du kan visa data på sätt som är användbara för målgruppen. När du skapar ett diagram eller ändrar ett befintligt diagram, kan du välja bland en mängd diagramtyper (till exempel ett stapeldiagram eller ett cirkeldiagram) och deras undertyper (till exempel ett staplat stapeldiagram eller ett cirkeldiagram i 3D). Du kan även skapa ett kombinationsdiagram genom att använda fler än en diagramtyp i ett diagram.

Kombinationsdiagram
Exempel på ett kombinationsdiagram med diagramtyperna stapel och linje.

Mer information om de olika diagramtyperna som du kan välja i Excel finns i avsnittet Tillgängliga diagramtyper.

Bekanta dig med elementen i ett diagram

Ett diagram innehåller många element. Vissa visas som standard medan andra kan läggas till vid behov. Du kan ändra visningen av diagramelement genom att flytta dem i diagrammet, ändra storlek på dem eller ändra formatet. Du kan även ta bort diagramelement som inte ska visas.

Ett diagram och dess element

1. diagramområde i diagrammet.

2. rityta i diagrammet.

3. datapunkter i dataserie som ritas upp i diagrammet.

4. Den vågräta (kategori) och lodräta (värde) axel där data ritas upp i diagrammet.

5. förklaring till diagrammet.

6. En diagram- och axelrubrik som du kan använda i diagrammet.

7. En dataetikett som du kan använda för att visa information om en datapunkt i en dataserie.

Ändra ett enkelt diagram efter dina behov

När du har skapat ett diagram kan du ändra elementen i det. Du kanske till exempel vill ändra hur axlarna visas, lägga till en diagramrubrik, flytta eller dölja förklaringen, eller visa ytterligare diagramelement.

Om du vill ändra ett diagram kan du:

 • Ändra hur axlarna visas i ett diagram    Du kan ange skalan för axlar och anpassa intervallet mellan de värden eller kategorier som visas. Om du vill göra diagrammet mer lättläst kan du även lägga till skalstreck på en axel, och ange intervallet mellan dem.

 • Lägga till rubriker och dataetiketter i ett diagram    Om du vill förtydliga informationen som visas i ett diagram kan du lägga till en diagramrubrik, axelrubriker och dataetiketter.

 • Lägga till en förklaring eller datatabell    Du kan visa eller dölja en förklaring, flytta den eller ändra posterna i den. I vissa diagram kan du även lägga till en datatabell med seriemönster och värdena som visas i diagrammet.

 • Använda särskilda alternativ för varje diagramtyp    Andra alternativ som är tillgängliga för olika diagramtyper är bland annat särskilda linjer (till exempel högsta-lägsta-linjer och trendlinjer), staplar (till exempel uppstaplar, nedstaplar och felstaplar) och databrytpunkter.

Använda fördefinierade diagramformat och diagramlayouter för ett professionellt utseende

I stället för att lägga till eller ändra diagramelement eller formatera diagrammet manuellt kan du snabbt lägga till en fördefinierad diagramlayout och diagramformatering till diagrammet. Word har många användbara fördefinierade layouter och format och du kan vid behov finjustera en layout eller ett format genom att göra manuella ändringar i de individuella diagramelementen, till exempel i diagrammets diagramområde, rityta, dataserier och förklaring.

När du använder en fördefinierad diagramlayout visas en viss uppsättning diagramelement (till exempel rubriker, en förklaring, en datatabell eller dataetiketter) i en särskild ordning i diagrammet. Du kan välja mellan en rad olika layouter för varje diagramtyp.

När du använder ett fördefinierat diagramformat formateras diagrammet efter det tema som du använder så att diagrammet matchar ditt företags eller dina egna temafärger (en färguppsättning), temateckensnitt (en uppsättning teckensnitt för rubriker och text) och temaeffekter (en uppsättning linjer och fyllningseffekter).

Du kan inte skapa egna diagramlayouter och diagramformat, men du kan skapa diagrammallar som innehåller de layouter och format som du vill ha.

Formatera ett diagram

Förutom att använda ett fördefinierat diagramformat kan du enkelt formatera enskilda diagramelement, till exempel brytpunkter, diagramområdet, ritytan och siffror och text i rubriker och etiketter för att ge ditt diagram ett eget snyggt utseende. Du kan använda särskilda figurformat och WordArt-format, och du kan även formatera figurerna och texten för diagramelement manuellt.

Om du vill lägga till formatering kan du:

 • Fylla i diagramelement    Du kan använda färger, strukturer, bilder och toningar för att dra uppmärksamhet till särskilda diagramelement.

 • Ändra dispositionen av diagramelement    Du kan använda färger, linjeformat och linjetjocklek för att framhäva diagramelement.

 • Lägga till specialeffekter till diagramelement    Du kan använda specialeffekter, till exempel skugga, reflektion, ljussken, mjuka kanter, fasning och 3D-rotation, på elementfigurer som ger diagrammet ett fulländat utseende.

 • Formatera text och siffror    Du kan formatera text och siffror i rubriker, etiketter och textrutor i ett diagram på samma sätt som i ett kalkylblad. Om du vill få text och siffror att verkligen sticka ut kan du till och med använda WordArt-format.

Återanvända diagram genom att skapa diagrammallar

Om du vill återanvända ett diagram som du har anpassat som det passar dig kan du spara diagrammet som en diagrammall (*.crtx) i mappen med diagrammallar. När du skapar ett diagram kan du sedan använda diagrammallen på samma sätt som vilken annan inbyggd diagramtyp som helst. Diagrammallar är anpassade diagramtyper – du kan även använda dem för att ändra diagramtypen för ett befintligt diagram. Om du använder en viss diagrammall ofta kan du spara den som standarddiagramtyp.

Överst på sidan

Steg 1: Skapa ett enkelt diagram

Du kan lägga till ett diagram i ett Word-dokument på ett av två sätt: infoga ett diagram genom att bädda in det i ett dokument eller klistra in ett Excel-diagram i ett Word-dokument med en koppling till data i ett Office Excel 2007-kalkylblad.De viktigaste skillnaderna mellan inbäddade diagram och länkade diagram ligger i hur data lagras och hur du uppdaterar data när du väl har dem i Word-dokumentet.

Obs!: Vissa diagramtyper kräver att du ordnar dina data på ett visst sätt i Excel-kalkylbladet.Mer information finns i Ordna data i Excel-kalkylblad.

Infoga ett diagram genom att bädda in det i dokumentet

När du bäddar in ett Excel-diagram ändras inte informationen i Word-filen när du ändrar käll-Excel-filen.Inbäddade objekt blir en del av Word-filen: när de väl har infogats är de inte längre en del av källfilen.

Eftersom informationen är helt innesluten i ett enda Word-dokument är det användbart med inbäddning om du inte vill att informationen ska återspegla ändringar i källfilen samt om du inte vill att dokumentets mottagare ska uppdatera den länkade informationen.

 1. Klicka på Infoga > Diagram i ditt Word-dokument.

  Del av fliken Infoga med knappen Diagram

 2. Välj den typ av diagram som du vill använda, till exempel ett stapel- eller cirkeldiagram, och klicka på OK. (Om du inte är säker på vilken typ du ska välja kan du gå nedåt i listan Alla diagram och förhandsgranska de olika typerna.)

  Dialogrutan Infoga diagram med diagramalternativ och förhandsgranskning

 3. Ange dina data i kalkylbladet som automatiskt öppnas med diagrammet. Diagrammet uppdateras så att det matchar data när du har skrivit klart data i en cell och flyttar till nästa.

 1. Klicka på den plats i Word-dokumentet där du vill infoga diagrammet.

 2. Gå till gruppen Illustrationer på fliken Infoga och klicka på Diagram.

 3. I dialogrutan Infoga diagram klickar du på ett diagram och klickar sedan på OK.

 4. Ange dina data i kalkylbladet som automatiskt öppnas med diagrammet. Diagrammet uppdateras så att det matchar data när du har skrivit klart data i en cell och flyttar till nästa.

 1. Klicka på den plats i Word-dokumentet där du vill infoga diagrammet.

 2. Gå till gruppen Illustrationer på fliken Infoga och klicka på Diagram.

 3. I dialogrutan Infoga diagram klickar du på ett diagram och klickar sedan på OK.

  Office Excel 2007 öppnas i ett separat fönster där visas exempeldata i ett kalkylblad.

  Exempeldata för diagram

 4. Ersätt dessa exempeldata genom att klicka på en cell i kalkylbladet och sedan ange de data som du vill använda i Excel-fönstret.

  Du kan också ersätta exempelaxeletiketterna i kolumn A och förklaringspostnamnet i rad 1.

  Obs!: När du har uppdaterat kalkylbladet uppdateras diagrammet i Word automatiskt med motsvarande nya data.

 5. Klicka på Spara som i Excel, Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen .

 6. I listan Spara i i dialogrutan Spara som väljer du den mapp eller enhet där du vill spara kalkylbladet.

  Om du vill spara kalkylbladet till en ny mapp klickar du på Skapa ny mapp Bild av knapp .

 7. Ange ett nytt namn för filen i rutan Filnamn.

 8. Klicka på Spara.

 9. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i Excel, och klicka sedan på Stäng.

Överst på sidan

Klistra in ett länkat Excel-diagram i ett dokument

Du kan skapa och kopiera ett diagram i ett externt Excel 2007-kalkylblad och sedan klistra in en länkad version av det diagrammet i ett Word-dokument.När du har länkat ett diagram kan du uppdatera informationen om det externa Excel-kalkylbladet ändras.Länkade data lagras i Excel-kalkylbladet.I Word-dokumentet sparas endast platsen för källfilen samt visas en bild av de länkade data.

Länkning är även användbart när du vill ta med information som lagras någon annanstans, till exempel data från en annan avdelning och när du vill hålla informationen aktuell i ett Word-dokument. Mer information om hur du skapar diagram i Excel finns i Skapa ett diagram.

 1. Markera diagrammet i Excel genom att klicka på dess kantlinje. Klicka sedan på Klipp ut på fliken Start i gruppen Urklipp.

  Diagrammet tas bort, men alla data finns kvar i Excel.

 2. Klicka på den plats i Word-dokumentet där du vill infoga diagrammet.

 3. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Knappen Inklistringsalternativ visar att diagrammet är kopplat till data i Excel.

 4. Spara Word-dokumentet med det diagram som du har kopplat till data i Excel.

  När du öppnar Word-dokumentet igen klickar du på Ja för att uppdatera berörda Excel-data.

Du kan också skapa visuella representationer av information med hjälp av SmartArt-grafik.Mer information finns i Skapa en SmartArt-grafik.

Överst på sidan

Ordna data i Excel-kalkylblad

Du kan använda de flesta diagram, t.ex. stapeldiagram och liggande diagram, för att illustrera informationen på raderna och kolumnerna i ett kalkylblad i ett diagram. En del diagramtyper (till exempel cirkel- och bubbeldiagram) kräver emellertid en särskild dataorganisation.

 1. Ordna och strukturera den information i kalkylbladet som du vill återge i ett diagram.

  Data kan ordnas i rader eller kolumner – det bästa sättet att visa informationen i diagrammet fastställs automatiskt i Excel. För vissa diagramtyper (till exempel cirkel- och bubbeldiagram) krävs en viss dataorganisation: se följande tabell.

  För den här typen av diagram

  Ordnar du informationen så här

  Stapeldiagram, liggande diagram, linjediagram, ytdiagram, funktionsyta eller polärdiagram

  I kolumner och på rader, till exempel:

  Lorem

  Ipsum

  1

  2

  3

  4

  Eller:

  Lorem

  1

  3

  Ipsum

  2

  4

  Cirkel- eller ringdiagram

  För en dataserie, i en kolumn eller rad med data och en kolumn eller rad med dataetiketter, till exempel:

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  Eller:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  För flera dataserier, i flera kolumner eller rader med data och en kolumn eller rad med dataetiketter, till exempel:

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Eller:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Punkt- eller bubbeldiagram

  I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden och bubbelstorleksvärden i angränsande kolumner, som t.ex.:

  X

  Y

  Bubbelstorlek

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Börskursdiagram

  I kolumner eller rader i följande ordning, med namn eller datum som etiketter:

  högsta värden, lägsta värden och sista värden

  Så här:

  Datum

  Hög

  Låg

  Stäng

  2002-01-01

  46,125

  42

  44,063

  Eller:

  Datum

  2002-01-01

  Hög

  46,125

  Låg

  42

  Stäng

  44,063

 2. Markera cellerna som innehåller den information som du vill använda i diagrammet.

  Tips: Om du bara markerar en cell återges automatiskt alla celler som innehåller information som är placerade direkt intill den cellen i diagrammet. Om de celler som du vill illustrera i ett diagram inte ligger intill varandra kan du markera icke angränsande celler eller cellområden förutsatt att markeringen bildar en rektangel. Du kan också dölja de rader eller kolumner som du inte vill visa i diagrammet.

  Så här markerar du celler, områden, rader eller kolumner

  Om du vill markera

  Gör följande

  En enda cell

  Klicka på cellen eller tryck på piltangenterna om du vill flytta cellen.

  Ett cellområde

  Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned Skift medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

  Du kan också markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 om du vill utöka de markerade cellerna med hjälp av piltangenterna. Tryck på F8 igen om du vill sluta utöka markeringen.

  Ett stort cellområde

  Klicka i den första cellen och håll sedan ned Skift och klicka i den sista cellen i området. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

  Alla celler i ett kalkylblad

  Klicka på Markera alla.

  Knappen Markera allt

  Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på CTRL+A.

  Om kalkylbladet innehåller data markerar CTRL+A det aktuella området. Om du trycker på CTRL+A en gång till markeras hela kalkylbladet.

  Diskontinuerliga celler eller cellområden

  Markera den första cellen eller cellområdet och håll sedan ned CTRL medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

  Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på SKIFT+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på SKIFT+F8 igen.

  Obs!: Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

  En hel rad eller kolumn

  Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

  Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

  1. Radrubrik

  2. Kolumnrubrik

  Du kan också markera cellerna i en rad eller kolumn genom att markera den första cellen och sedan trycka på CTRL+SKIFT+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader och UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

  I raden eller kolumnen som innehåller data markerar CTRL+SKIFT+PILTANGENT raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på CTRL+SKIFT+PILTANGENT en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

  Intilliggande rader eller kolumner

  Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned SKIFT och markera den sista raden eller kolumnen.

  Diskontinuerliga rader eller kolumner

  Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

  Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

  Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på CTRL+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader, UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

  Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

  Tryck på CTRL+HOME om du vill markera den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

  Tryck CTRL+END om du vill markera den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

  Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

  Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+END om du vill utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

  Celler till början av kalkylbladet

  Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+HOME om du vill utöka markeringen av celler till början av kalkylbladet.

  Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

  Håll ned SKIFT medan du klickar i den sista cellen som du vill ha med i den nya markeringen. Det rektangulära området mellan aktiv cell och den cell du klickar i blir den nya markeringen.

  Klicka på vilken cell som helst i kalkylbladet om du vill avbryta markeringen av celler.

 1. Gör ett av följande i gruppen Diagram på fliken Infoga:

  • Klicka på diagramtypen och klicka sedan på en undertyp som du vill använda.

  • Att se alla tillgängliga diagramtyper, klicka på en diagramtyp och klicka sedan på Alla diagramtyper eller menyalternativet mer vill visa dialogrutan Infoga diagram klickar du på pilarna för att bläddra igenom alla tillgängliga diagramtyper och undertyper, och sedan Klicka på de kortkommandon som du vill använda.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

   Ett skärmtips med namnet på diagramtypen visas när du placerar muspekaren över en diagramtyp eller undertyp. Mer information finns i Tillgängliga diagramtyper.

 2. Som standard infogas diagrammet i kalkylbladet som ett inbäddat diagram. Om du vill lägga till diagrammet som ett separat diagramblad kan du ändra diagrammets placering genom att göra följande:

  1. Markera det inbäddade diagrammet genom att klicka på det.

   Då visas fliken Diagramverktyg.

  2. Klicka på Flytta diagram i gruppen Plats på fliken Design.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  3. Gör något av följande under Välj var du vill placera diagrammet:

   • Klicka på Nytt blad om du vill visa diagrammet i ett diagramblad.

    Om du vill ersätta det föreslagna diagramnamnet skriver du ett annat namn i rutan Nytt blad.

   • Om du vill visa diagrammet som ett inbäddat diagram i ett kalkylblad klickar du på Objekt i och väljer ett kalkylblad i rutan Objekt i.

 • Markera de data som du vill använda för ett diagram för att snabbt skapa ett diagram som baseras på diagramtyp, och tryck sedan på ALT + F1. När du trycker på ALT + F1 visas diagrammet som ett inbäddat diagram.

 • När du skapar ett diagram fastställs orienteringen för dataserien utifrån nenligt kalkylbladsrader och kolumner som ingår i diagrammet i Excel. När du har skapat ett diagram kan ändra du hur att rader och kolumner ritas i diagrammet genom att växla rader till kolumner eller tvärtom.

 • Om du inte behöver ett diagram längre kan du ta bort det. Markera diagrammet genom att klicka på det och tryck sedan på DELETE.

Överst på sidan

Steg 2: Ändra layout eller format i ett diagram

När du har skapat ett diagram kan du genast ändra diagrammets utseende. I stället för att lägga till eller ändra diagramelement eller formatera diagrammet manuellt kan du snabbt lägga till en fördefinierad layout och formatering till diagrammet. Word innehåller en mängd fördefinierade layouter och format (eller snabblayouter och snabbformat) som du kan välja mellan, och du kan anpassa en layout eller ett format om det behövs genom att manuellt ändra layouten eller formatet för enskilda diagramelement.

Använda en fördefinierad diagramlayout

 1. Klicka på det diagram som du vill formatera med en fördefinierad diagramlayout.

  Då visas fliken Diagramverktyg och flikarna Design och Format.

 2. Klicka på Snabblayout på fliken Design i gruppen Layouter för organisationsscheman och klicka sedan på den Diagramlayout som du vill använda.

  Om du vill visa alla tillgängliga layouter klickar du på mer knappen Mer .

Överst på sidan

 1. Klicka på det diagram som du vill formatera med en fördefinierad diagramlayout.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Snabblayout på fliken Design och välj önskad diagramlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Överst på sidan

Använda ett fördefinierat diagramformat

 1. Klicka på det diagram som du vill formatera med ett fördefinierat diagramformat.

  Då visas Diagramverktyg, och flikarna Design och Format läggs till.

 2. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Diagramformat på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Om du vill visa alla fördefinierade diagramformat klickar du på fler knappen Mer .

Överst på sidan

 1. Klicka på det diagram som du vill formatera med ett fördefinierat diagramformat.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Diagramformat på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: När Excel-fönstret har förminskats är diagramformaten tillgängliga i galleriet Snabbformat i gruppen Diagramformat.

  Om du vill visa alla fördefinierade diagramformat klickar du på fler knappen Mer .

Överst på sidan

Ändra diagramelementens format manuellt

 1. Klicka på det diagram eller diagramelement där du vill ändra formatet eller gör följande för att välja diagramelement från en lista med diagramelement.

  1. Klicka på ett diagram för att visa Diagramverktyg.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Gör något av följande på fliken Format:

  1. Om du vill formatera ett markerat diagramelement klickar du på Formatera markering i gruppen Aktuell markering.

  2. Om du vill formatera formen på ett markerat diagramelement klickar du på det format du vill ha i gruppen Figurformat, eller också klickar du på Figurfyllning, Kontur eller Figureffekter och markerar de formateringsalternativ du vill ha.

  3. Om du vill formatera texten i ett markerat diagramelement med WordArt klickar du på önskat format i gruppen WordArt-format. Du kan också klicka på Textfyllning, Textkontur eller Texteffekter och markera de formateringsalternativ du vill ha.

   Obs!: När du har använt ett WordArt-format går det inte att ta bort det. Om du inte vill använda det WordArt-format som du har valt kan du välja ett annat WordArt-format eller klicka på Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst för att återgå till det tidigare textformatet.

   Tips: Om du vill använda vanlig textformatering när du formaterar texten i diagramelement högerklickar du eller markerar texten och klickar på de formateringsalternativ som du vill använda i formateringsverktygsfältet. Du kan också använda formateringsknapparna i menyfliksområdet (fliken Start, gruppen Tecken).

Överst på sidan

Steg 3: Lägga till eller ta bort rubriker eller dataetiketter

Om du vill göra diagrammet enklare att förstå kan du lägga till rubriker, till exempel diagramrubriker och axelrubriker. Axelrubriker finns vanligtvis tillgängliga för alla axlar som kan visas i ett diagram, inklusive djupaxlar (serie) i 3D-diagram. Vissa diagramtyper (till exempel polärdiagram) innehåller axlar, men kan inte visa axelrubriker. Diagramtyper som inte innehåller axlar (till exempel cirkeldiagram och ringdiagram) kan inte heller visa axelrubriker.

Du kan även länka diagram- och axelrubriker till motsvarande text i kalkylblad genom att skapa en referens till de cellerna. Länkade rubriker uppdateras automatiskt i diagrammet när du ändrar den tillhörande texten i kalkylbladet.

Om du snabbt vill identifiera dataserie i ett diagram kan du lägga till dataetiketter för datapunkter i diagrammet. Som standard är dataetiketterna länkade till värden i kalkylbladet och uppdateras automatiskt när värdena ändras.

Lägga till en diagramrubrik

 1. Klicka på det diagram som du vill lägga till en rubrik och klicka sedan på knappen Diagramelement Knappen Diagramelement .

 2. Markera Diagramrubrik i listan Diagramelement.

 3. Ange den text du vill använda i textrutan Diagramrubrik som visas i diagrammet.

  Om du vill infoga en radbrytning, klickar du där du vill ha radbrytningen och trycker på RETUR.

 4. Om du vill formatera texten markerar du den och klickar på de formateringsalternativ som du vill använda i formateringsverktygsfältet.

Överst på sidan

 1. Klicka på det diagram där du vill lägga till en rubrik.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Diagramrubrik i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Centrerad överlagrad rubrik eller Över diagram.

 4. Ange den text du vill använda i textrutan Diagramrubrik som visas i diagrammet.

  Om du vill infoga en radbrytning, klickar du där du vill ha radbrytningen och trycker på RETUR.

 5. Om du vill formatera texten markerar du den och klickar på de formateringsalternativ som du vill använda i formateringsverktygsfältet.

  Du kan också använda formateringsknapparna i menyfliksområdet (fliken Start, gruppen Tecken). Om du vill formatera hela rubriken kan du högerklicka på den, klicka på Formatera diagramrubrik och därefter välja de formateringsalternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Lägga till axelrubriker

 1. Klicka på det diagram som du vill lägga till axelrubriker och klicka sedan på knappen Diagramelement Knappen Diagramelement .

 2. Välj Axelrubriker i listan Diagramelement.

 3. Markera axelrubriker som läggs till i diagrammet och Skriv den text som du vill använda.

 4. Om du vill formatera texten markerar du den och klickar på de formateringsalternativ som du vill använda i formateringsverktygsfältet.

Överst på sidan

 1. Klicka på det diagram där du vill lägga till axelrubriker.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Axelrubriker i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en rubrik till en primär vågrät axel (kategori) klickar du på Rubrik för primär vågrät axel och sedan på det alternativ som du vill använda.

   Om diagrammet innehåller en sekundär vågrät axel kan du även klicka på Rubrik på sekundär vågrät axel.

  • Om du vill lägga till en rubrik på den primära lodräta axeln (värde) klickar du på Rubrik för primär lodrät axel och sedan på önskat alternativ.

   Om diagrammet innehåller en sekundär lodrät axel kan du även klicka på Rubrik för sekundär lodrät axel.

  • Om du vill lägga till en rubrik till en djupaxel (serie) klickar du på Rubrik för djupaxel och klickar sedan på det alternativ som du vill använda.

   Obs!: Det här alternativet är bara tillgängligt om det markerade diagrammet är ett riktigt 3D-diagram, till exempel ett 3D-stapeldiagram.

 4. Ange den text du vill använda i textrutan Axelrubrik som visas i diagrammet.

  Om du vill infoga en radbrytning, klickar du där du vill ha radbrytningen och trycker på RETUR.

 5. Om du vill formatera texten markerar du den och klickar på de formateringsalternativ som du vill använda i formateringsverktygsfältet.

  Du kan också använda formateringsknapparna i menyfliksområdet (fliken Start, gruppen Tecken). Om du vill formatera hela rubriken kan du högerklicka på den, klicka på Formatera axelrubrik och därefter välja de formateringsalternativ som du vill använda.

  Meddelanden: 

  • Om du växlar till en annan diagramtyp som inte stöder axelrubriker (till exempel ett cirkeldiagram) visas inte längre axelrubriken. Rubrikerna visas igen när du växlar tillbaka till en diagramtyp som stöder axelrubriker.

  • Axelrubriker som visas för sekundära axlar förloras när du växlar till en diagramtyp som inte visar sekundära axlar.

Överst på sidan

Lägga till dataetiketter

 1. Klicka på det diagram som du vill lägga till dataetiketter och sedan på knappen Diagramelement Knappen Diagramelement .

 2. Välj Dataetiketter i listan Diagramelement.

 3. Markera dataetiketterna som läggs till i diagrammet och Skriv den text som du vill använda.

  Obs!: Vilka alternativ för dataetiketter som är tillgängliga beror på vilken diagramtyp du använder.

Mer information om hur du ändrar dataetikettposter och flyttar dataetiketter finns i Lägga till eller ta bort dataetiketter i ett diagram.

Överst på sidan

 1. Gör något av följande i ett diagram:

  • Om du vill lägga till dataetiketter för alla datapunkter i alla dataserier klickar du i diagramområde.

  • Om du vill lägga till dataetiketter för alla datapunkter i en dataserie klickar du i den dataserie som du vill lägga till en etikett för.

  • Om du vill lägga till en dataetikett för en enskild datapunkt i en dataserie klickar du på den dataserie som innehåller datapunkten som du vill lägga till en etikett för och klickar därefter på datapunkten som du vill lägga till en etikett för.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Dataetiketter i gruppen Etiketter på fliken Layout och klicka sedan på det visningsalternativ som du vill använda.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: Vilka alternativ för dataetiketter som är tillgängliga beror på vilken diagramtyp du använder.

Mer information om hur du ändrar dataetikettposter och flyttar dataetiketter finns i Lägga till eller ta bort dataetiketter i ett diagram.

Överst på sidan

Steg 4: Visa eller dölja en förklaring

När du skapar ett diagram visas förklaring, men du kan dölja eller flytta den när du har skapat diagrammet.

 1. Klicka på det diagram som du vill visa eller dölja förklaringen och klicka sedan på knappen Diagramelement Knappen Diagramelement .

 2. Markera eller avmarkera förklaring i listan Diagramelement.

När en förklaring visas i ett diagram kan du ändra de enskilda förklaringsposterna. Mer information finns i Ändra förklaringsposterna i ett diagram.

Överst på sidan

 1. Klicka på det diagram som du vill visa eller dölja förklaringen i.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Förklaring i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja förklaringen klickar du på Ingen.

   Om du snabbt vill ta bort en förklaring eller en förklaringspost i ett diagram markerar du förklaringen eller förklaringsposten och trycker på DELETE. Du kan också högerklicka på förklaringen eller förklaringsposten och klicka på Ta bort.

  • Om du vill visa en förklaring klickar du på önskat visningsalternativ.

   Obs!: När du klickar på ett visningsalternativ flyttas förklaringen, och rityta justeras och anpassas automatiskt. Observera att ritytan inte justeras automatiskt om du flyttar eller ändrar storlek på förklaringen med hjälp av musen.

  • Om du vill visa fler alternativ klickar du på Fler alternativ för förklaring och väljer önskat visningsalternativ.

   Tips: Som standard överlappar inte förklaringen diagrammet. Om du behöver mer utrymme kan du minska diagrammets storlek genom att avmarkera kryssrutan Visa förklaringen utan att överlappa diagrammet.

När en förklaring visas i ett diagram kan du ändra de enskilda förklaringsposterna. Mer information finns i Ändra förklaringsposterna i ett diagram.

Överst på sidan

Steg 5: Visa eller dölja primära diagramaxlar eller stödlinjer

När du skapar ett diagram visas primära axlar för de flesta diagramtyper. Du kan aktivera eller inaktivera dem efter behov. När du lägger till axlar kan du ange vilken detaljnivå som ska visas. En djupaxel visas när du skapar ett 3D-diagram.

Om du vill göra ett diagram mer lättläst kan du visa eller dölja vågräta och lodräta stödlinjer som sträcker sig från valfria vågräta och lodräta axlar över rityta i diagrammet.

 1. Klicka på det diagram som du vill visa eller dölja axlar eller stödlinjer och klicka sedan på knappen Diagramelement Knappen Diagramelement .

 2. Markera eller avmarkera axlar eller stödlinjer i listan Diagramelement.

Överst på sidan

 1. Klicka på det diagram som du vill visa eller dölja axlar eller stödlinjer.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på axlar eller stödlinjer på fliken Layout i gruppen axlar och välj sedan det alternativ du vill ha.

Överst på sidan

Steg 6: Flytta eller ändra storlek på ett diagram

Du kan flytta ett diagram till valfri plats i ett dokument. Du kan även ändra storlek på diagrammet så att det bättre passar in storleksmässigt.

Flytta ett diagram

 • Om du vill flytta ett diagram drar du det till önskad plats.

Överst på sidan

Ändra storlek på ett diagram

Gör något av följande om du vill ändra storlek på ett diagram:

 • Klicka på diagrammet och ändra sedan storlek på det med storlekshandtagen.

 • Ange en storlek i rutan Figurhöjd och Figurbredd i gruppen Storlek på fliken Format.

  Bild av menyfliksområdet i Outlook

Klicka på Dialogruteikonen Bild av knapp fler storlek på alternativ på fliken Format i gruppen storlek. Du kan välja alternativ för att ändra storlek, rotera eller skala diagrammet på fliken storlek.

Överst på sidan

Steg 7: Spara ett diagram som mall

Om du vill skapa ytterligare ett diagram som det du just skapade kan du spara diagrammet som en mall som du kan använda som bas för andra liknande diagram.

 1. Högerklicka på det diagram som du vill spara som en mall och klicka sedan på Spara som mall.

 2. Ange ett namn på mallen i rutan Filnamn.

Obs!: En diagrammall innehåller diagramformatering och lagrar de färger som används när du sparar diagrammet som en mall. När du använder en diagrammall för att skapa ett diagram i en annan arbetsbok använder det nya diagrammet färgerna från diagrammallen – inte färgerna i dokumenttemat som tillämpas i arbetsboken. Om du istället vill använda färgerna i dokumenttemat högerklickar du på diagramområde och sedan på Återställ/matcha format på snabbmenyn.

Överst på sidan

 1. Klicka på det diagram som du vill spara som en mall.

 2. Klicka på Spara som mall i gruppen Typ på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Ange ett namn på mallen i rutan Filnamn.

Obs!: En diagrammall innehåller diagramformatering och lagrar de färger som används när du sparar diagrammet som en mall. När du använder en diagrammall för att skapa ett diagram i en annan arbetsbok använder det nya diagrammet färgerna från diagrammallen – inte färgerna i dokumenttemat som tillämpas i arbetsboken. Om du istället vill använda färgerna i dokumenttemat högerklickar du på diagramområde och sedan på Återställ/matcha format på snabbmenyn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×