Presentera data i punktdiagram eller linjediagram

Punktdiagram och linjediagram har stora likheter, särskilt om punktdiagrammet innehåller sammanbindande linjer mellan punkterna. Mellan de båda diagramtyperna är det dock stor skillnad på hur datapunkterna infogas längs den vågräta axeln (kallas även X-axel) och den lodräta axeln (kallas även Y-axel).

Formaterat punktdiagram
I det här formaterade punktdiagrammet visas numeriska värden längs den vågräta och den lodräta axeln. Värdena kombineras till datapunkter som inte är jämnt fördelade.
Formaterat linjediagram
I det här formaterade linjediagrammet är kategoridata (i det här exemplet ett tidsintervall) distribuerade jämnt längs den vågräta axeln, och alla numeriska data är distribuerade jämnt längs den lodräta axeln.

Innan du väljer någon av de båda diagramtyperna kanske du vill lära dig mer om skillnaderna mellan dem, så att du kan avgöra när det är mer lämpligt att använda ett linjediagram i stället för ett punktdiagram eller tvärtom.

Artikelinnehåll

Mer om skillnaderna mellan punktdiagram och linjediagram

Avgöra om ett punktdiagram eller linjediagram ska användas

Undersöka typer av punktdiagram och linjediagram

Skapa ett punktdiagram

Skapa ett linjediagram

Spara ett diagram som mall

Mer om skillnaderna mellan punktdiagram och linjediagram

Informationens placering längs den vågräta axeln är den främsta skillnaden mellan punktdiagram och linjediagram. Om du skapar ett punktdiagram och ett linjediagram med följande kalkylbladsdata ser du att informationen distribueras olika.

Bild av kalkylbladsdata för dagsnederbörd

I punktdiagrammet visas nederbördsvärdena från kolumn A som X-värden längs den vågräta axeln (X-axeln) och partikelvärdena från kolumn B visas som värden längs den lodräta axeln (Y-axeln). Punktdiagram, som ofta kallas för XY-diagram, har inga kategorier längs den vågräta axeln.

Bild av punktdiagram

Ett punktdiagram har alltid två värdeaxlar: en vågrät värdeaxel för en viss uppsättning av numeriska data, och en lodrät värdeaxel för en annan uppsättning av numeriska data. Datapunkterna infogas vid skärningspunkten mellan numeriska X-värden och Y-värden, och dessa datapunkter kan vara jämnt eller ojämnt fördelade längs den vågräta axeln, beroende på informationen.

Den första datapunkten i punktdiagrammet representerar både Y-värdet 137 (partikel) och X-värdet 1,9 (dagsnederbörd). Punkten motsvarar värdena i cell A9 och B9 i kalkylbladet.

I ett linjediagram visas värdet för dagsnederbörd och partikelvärdet som två separata datapunkter, som är jämt fördelade längs den vågräta axeln. Det beror på att linjediagrammet bara har en värdeaxel (d.v.s. den lodräta axeln). Linjediagrammets vågräta axel motsvarar jämnt fördelade kategorier av data. Eftersom ursprungsinformationen inte innehåller data om kategorier, skapas kategorierna automatiskt, till exempel 1, 2, 3 och så vidare.

Det här är ett bra exempel på en situation då ett linjediagram inte bör användas.

Bild av linjediagram

I ett linjediagram fördelas kategoridata jämnt längs den vågräta axeln (kategoriaxeln), och alla numeriska data fördelas längs den lodräta axeln, d.v.s. värdeaxeln.

Partikelvärdet (Y-värdet) 137 (cell B9) och dagsnederbördsvärdet (X-värdet) 1,9 (cell A9) är separata datapunkter i linjediagrammet. Ingen av datapunkterna är den första datapunkt som visas i diagrammet. I stället motsvarar den första datapunkten för varje dataserie värdena i den första dataraden i kalkylbladet (cell A2 och B2).

Typ av axel och skillnader i skala

Eftersom den vågräta axeln i ett punktdiagram alltid är en värdeaxel kan den motsvara numeriska värden eller datavärden (till exempel dagar eller timmar) som representeras som numeriska värden. Om du vill ändra visningen av numeriska värden kan du ändra alternativen för axelns skala, på samma sätt som för den lodräta axeln.

Eftersom den vågräta axeln i ett linjediagram är en kategoriaxel, kan den bara vara en text- eller datumaxel. Längs en textaxel visas bara jämnt fördelad text (icke-numeriska data eller numeriska kategorier som inte är värden). Längs en datumaxel visas datum i kronologisk ordning vid vissa intervall eller basenheter, till exempel antalet dagar, månader eller år, även om datumen i kalkylbladet inte visas i kronologisk ordning eller med samma basenheter.

Skalalternativen för en kategoriaxel är begränsade i jämförelse med skalalternativen för en värdeaxel. De tillgängliga skalalternativen beror också på den typ av axel som används.

Överst på sidan

Avgöra om ett punktdiagram eller linjediagram ska användas

Punktdiagram används vanligtvis för visning och jämförelse av numeriska värden, till exempel vetenskapliga och statistiska data. Punktdiagram är användbara om du vill visa relationer mellan numeriska värden i flera dataserier, och de kan innehålla två grupper av värden som en serie av XY-koordinater.

Linjediagram kan visa över tid kontinuerliga data med en gemensam skala. Därför är linjediagram perfekta för förtydligande av tendenser i data vid jämna intervall eller över tid. I ett linjediagram är kategoridata jämnt fördelade längs den vågräta axeln och alla värdedata är fördelade längs den lodräta axeln. Som tumregel bör du använda ett linjediagram om ursprungsinformationen innefattar icke-numeriska X-värden. För numeriska X-värden är det oftast bättre att använda ett punktdiagram.

Överväg att använda ett punktdiagram i stället för ett linjediagram om du vill:

 • Ändra skalan på den vågräta axeln    Eftersom den vågräta axeln i ett punktdiagram är en värdeaxel är fler skalningsalternativ tillgängliga.

 • Använda en logaritmisk skala för den vågräta axeln    Du kan omvandla den vågräta axeln till en logaritmisk skala.

 • Visa kalkylbladsdata som innehåller värdepar eller grupperade uppsättningar av värden    I ett punktdiagram kan du få fram mer information om de grupperade värdena genom att anpassa axlarnas oberoende skalor.

 • Visa mönster i stora datauppsättningar    Punktdiagram är användbara om du vill framhäva mönster i data, till exempel genom att visa linjära eller icke-linjära tendenser, kluster eller extremvärden.

 • Jämföra ett stort antal datapunkter utan hänsyn till tidsfaktorn    Ju mer information du tar med i ett punktdiagram, desto bättre jämförelser kan du göra.

Överväg att använda ett linjediagram i stället för ett punktdiagram om du vill:

 • Visa textetiketter längs den vågräta axeln    Textetiketterna kan motsvara jämnt fördelade värden för exempelvis månader, kvartal eller räkenskapsår.

 • Använda ett fåtal numeriska etiketter längs den vågräta axeln    Om du använder ett fåtal, jämnt fördelade numeriska etiketter som motsvarar tidsintervall, till exempel år, kan du använda ett linjediagram.

 • Använda en tidsskala längs den vågräta axeln    Använd ett linjediagram om du vill visa datum i kronologisk ordning vid vissa intervall eller basenheter, till exempel antal dagar, månader eller år, även om datumen i kalkylbladet inte visas i ordning eller med samma basenheter.

Överst på sidan

Undersöka typer av punktdiagram och linjediagram

Det finns följande undertyper av punktdiagram.

 • Punktdiagram med brytpunkter    Den här typen av diagram används för jämförelse av värdepar. Använd ett punktdiagram med brytpunkter men utan linjer, om du har många datapunkter som skulle bli svårtydda om sammanbindande linjer infogades. Du kan också använda den här diagramtypen om det inte är nödvändigt att visa samband mellan datapunkterna.

  Punktdiagram med bara brytpunkter

 • Punkter med utjämnade linjer och Punkt med utjämnade linjer och brytpunkter    Den här typen av diagram innehåller en utjämnad linje som sammanbinder datapunkterna. Utjämnade linjer kan visas med eller utan brytpunkter. Använd en utjämnad linje utan brytpunkter om du har många datapunkter.

  Punktdiagram med utjämnade linjer och punktdiagram med utjämnade linjer och brytpunkter

 • Punkt med raka linjer och och punkt med raka linjer och brytpunkter    Den här typen av diagram har raka sammanbindande linjer mellan datapunkterna. Raka linjer kan visas med eller utan brytpunkter.

  Punktdiagram med räta linjer och punktdiagram med räta linjer och brytpunkter

Det finns följande undertyper till linjediagram.

 • Linje och Linje med brytpunkter    Visas utan brytpunkter eller med brytpunkter för indikering av enskilda datavärden. Linjediagram är användbara för visning av tendenser över tid eller i sorterade kategorier, särskilt om det finns många datapunkter och det har betydelse i vilken ordning de visas. Använd ett linjediagram utan brytpunkter om det finns många kategorier eller om värdena är ungefärliga.

  Linjediagram med och utan brytpunkter

 • Staplad linje och Staplad linje med brytpunkter    Visas utan brytpunkter eller med brytpunkter för indikering av enskilda datavärden. Du kan använda staplade linjediagram för att visa tendensen för varje värdes bidrag över tid, eller sorterade kategorier. Eftersom det kan vara svårt att se att linjerna är staplade bör du överväga att använda någon annan typ av linjediagram eller ett diagram med staplad yta i stället.

  Staplad linje och staplad linje med brytpunkter

 • 100 % staplad fraktionslinje och 100 % staplad fraktionslinje med brytpunkter    Visas utan brytpunkter eller med brytpunkter för indikering av enskilda datavärden. 100 % staplade fraktionslinjer är användbara om du vill visa tendensen för den andel som varje värde bidrar med över tid eller sorterade kategorier. Använd en 100 % staplad fraktionslinje utan brytpunkter om du har många kategorier eller om värdena är ungefärliga.

  Tips: Om du vill förtydliga visningen av den här typen av data bör du överväga att använda en staplad fraktionsyta i stället.

  Staplad fraktionslinje med och utan brytpunkter

 • 3D-linje    I 3D-linjediagram visas varje rad eller kolumn av data som en 3D-stapel. Ett 3D-linjediagram har en vågrät axel, en lodrät axel och en djupaxel som du kan anpassa.

  3D-linjediagram

Överst på sidan

Skapa ett punktdiagram

Formaterat punktdiagram

Hur skapades då det här punktdiagrammet? Med hjälp av instruktionerna nedan skapar du ett liknande punktdiagram. Vi använde data ur exempelkalkylbladet. Du kan kopiera dessa data eller använda egna.

 1. Kopiera exempelkalkylbladets data till ett tomt kalkylblad eller öppna ett kalkylblad med data som du vill visa i ett punktdiagram.

  Så här kopierar du data från exempelkalkylblad

  1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

  2. Markera exemplet i hjälpavsnittet.

   Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

   Markera ett exempel i hjälpen
   Markera ett exempel i hjälpen
  3. Tryck på CTRL+C.

  4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8 %

9

10

A

B

Daglig nederbör d

Partikel

4,1

12,2

4,3

117

5,7

1–12

5,4

114

5,9

110

5,0

114

3,6

128

1,9

01:37

7,3

1,04

 1. Markera de data som ska visas i punktdiagrammet.

 2. Klicka på Punkt i gruppen Diagram på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Punkt med endast brytpunkter.

  Tips: Om du vill visa en diagramtyps namn kan du placera muspekaren på diagramtypen.

 4. Klicka på diagrammets diagramområde.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna Design, Layout och Format.

 5. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Diagramformat på fliken Design.

  Diagramformat på menyflik i Excel

  För det här punktdiagrammet valdes Format 26.

 6. Klicka på diagramrubriken och ange sedan en rubriktext.

  För det här punktdiagrammet angavs Partikelnivåer i nederbörd.

 7. Om du vill göra diagramrubriken mindre högerklickar du på rubriken och anger sedan en storlek i rutan Teckenstorlek på snabbmenyn.

  I vårt punktdiagram används storleken 14.

 8. Klicka på diagramytan.

 9. Klicka på Axelrubriker i gruppen Etiketter på fliken Layout och gör sedan så här:

  1. Klicka på Rubrik för primär vågrät axel och sedan på Rubrik nedanför axel om du vill lägga till en rubrik för den vågräta axeln.

  2. Lägg till en rubrik för den lodräta axeln genom att klicka på Rubrik för primär lodrät axel och sedan på en typ av rubrik för axeln.

   I det här punktdiagrammet används Roterad rubrik.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  3. Klicka på varje rubrik, ange en text och tryck sedan på RETUR.

   För det här punktdiagrammet angavs Dagsnederbörd för den vågräta axelns rubrik, och Partikelnivå för den lodräta axelns rubrik.

 10. Klicka på diagrammets rityta eller välj Rityta i listan över element (rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Layout).

 11. Klicka på knappen Mer Bild av knapp i gruppen Figurformat på fliken Format, och klicka sedan på den effekt som ska användas.

  För det här punktdiagrammet valdes Diskret effekt - dekorfärg 3.

  Figurformat på menyflik i Excel

 12. Klicka på diagrammets diagramyta.

 13. Klicka på knappen Mer Bild av knapp i gruppen Figurformat på fliken Format, och klicka sedan på den effekt som ska användas.

  För det här punktdiagrammet valdes Diskret effekt - dekorfärg 1.

 14. Gör så här om du vill använda andra temafärger än dem som ingår i standardtemat för arbetsboken:

  1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på det tema som du vill använda under Inbyggd.

   I det här linjediagrammet används temat Kontor.

Överst på sidan

Skapa ett linjediagram

Formaterat linjediagram

Hur skapades då det här linjediagrammet? Med hjälp av instruktionerna nedan skapar du ett liknande linjediagram. Vi använde data ur exempelkalkylbladet. Du kan kopiera dessa data eller använda egna.

 1. Kopiera exempelkalkylbladets data till ett tomt kalkylblad eller öppna ett kalkylblad med data som du vill visa i ett linjediagram.

  Så här kopierar du data från exempelkalkylblad

  1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

  2. Markera exemplet i hjälpavsnittet.

   Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

   Markera ett exempel i hjälpen
   Markera ett exempel i hjälpen
  3. Tryck på CTRL+C.

  4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8 %

9

10

A

B

C

Datum

Daglig nederbör d

Partikel

2007-01-01

4,1

12,2

2007-01-02

4,3

117

2007-01-03

5,7

1–12

2007-01-04

5,4

114

2007-01-05

5,9

110

2007-01-06

5,0

114

2007-01-07

3,6

128

2007-01-08

1,9

01:37

2007-01-09

7,3

1,04

 1. Markera de data som ska visas i linjediagrammet.

 2. Klicka på Linje i gruppen Diagram på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Linje med brytpunkter.

 4. Klicka på diagrammets diagramområde.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna Design, Layout och Format.

 5. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Diagramformat på fliken Design.

  Diagramformat på menyflik i Excel

  I det här linjediagrammet används Format 2.

 6. Klicka på Diagramrubrik i gruppen Etiketter på fliken Layout, och klicka sedan på Över diagram.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 7. Klicka på diagramrubriken och ange sedan en rubriktext.

  För det här linjediagrammet angavs Partikelnivåer i nederbörd.

 8. Om du vill göra diagramrubriken mindre högerklickar du på rubriken och anger sedan en storlek i rutan Teckenstorlek på snabbmenyn.

  I vårt linjediagram används storleken 14.

 9. Klicka på diagrammets förklaring eller välj den i listan över element (rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Layout).

 10. Klicka på Förklaring i gruppen Etiketter på fliken Layout och klicka sedan på en position.

  För det här linjediagrammet valdes Visa förklaring i överkant.

 11. Om en av dataserierna ska ritas längs en sekundär lodrät axel klickar du på dataserien för nederbörd, eller väljer den i listan över element (rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Layout).

 12. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering på fliken Layout.

  Gruppen Aktuell markering på menyflik i Excel

 13. Välj Sekundäraxel under Alternativ för serie och klicka sedan på Stäng.

 14. Klicka på Axelrubriker i gruppen Etiketter på fliken Layout och gör sedan så här:

  1. Lägg till en primär lodrät axel genom att klicka på Rubrik för primär lodrät axel och sedan på en typ av rubrik för axeln.

   I det här linjediagrammet används Roterad rubrik.

  2. Lägg till en rubrik för den sekundära lodräta axel genom att klicka på Rubrik på sekundär lodrät axel och sedan på en typ av rubrik för axeln.

   I det här linjediagrammet används Roterad rubrik.

  3. Klicka på varje rubrik, ange en text och tryck sedan på RETUR.

   För det här linjediagrammet angavs Partikelnivå som rubrik för den primära lodräta axeln, och Dagsnederbörd som rubrik för den sekundära lodräta axeln.

 15. Klicka på diagrammets rityta, eller välj den i listan över diagramelement (rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Layout).

 16. Klicka på knappen Mer Bild av knapp i gruppen Figurformat på fliken Format, och klicka sedan på den effekt som ska användas.

  För det här linjediagrammet valdes Diskret effekt - mörk 1.

  Figurformat på menyflik i Excel

 17. Klicka på diagrammets diagramyta.

 18. Klicka på knappen Mer Bild av knapp i gruppen Figurformat på fliken Format, och klicka sedan på den effekt som ska användas.

  För det här linjediagrammet valdes Diskret effekt - dekorfärg 3.

 19. Gör så här om du vill använda andra temafärger än dem som ingår i standardtemat för arbetsboken:

  1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på det tema som du vill använda under Inbyggd.

   I det här linjediagrammet används temat Kontor.

Överst på sidan

Spara ett diagram som mall

Om du vill skapa ett till, liknande diagram kan du spara det nyligen skapade diagrammet som en mall. Sedan kan du basera nya, liknande diagram på mallen.

 1. Klicka på diagrammet som du vill spara som mall.

 2. Klicka på Spara som mall i gruppen Typ på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Ange ett namn på mallen i rutan Filnamn.

  Tips: Såvida du inte anger någon annan mapp sparas mallfilen (CRTX) i mappen Diagram och mallen blir tillgänglig under Mallar i både dialogrutan Infoga diagram (fliken Infoga, gruppen Diagram, dialogruteikonen Bild av knapp ) och dialogrutan Ändra diagramtyp (fliken Design, gruppen Typ, Ändra diagramtyp).

  Mer information om hur du använder mallar för diagram finns i Återanvända favoritdiagram med hjälp av mallar.

Obs!: En diagrammall innehåller diagramformatering och de färger som användes när du sparade diagrammet som en mall. När du använder diagrammallen för att skapa ett nytt diagram i en annan arbetsbok används diagrammallens färger, inte färgerna i arbetsbokens dokumenttema. Om du vill använda dokumenttemats färger i stället för diagrammallens färger högerklickar du på diagramområde och klickar sedan på Återställ/matcha format på snabbmenyn.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×