Pivotdata i en pivottabell- eller pivotdiagramrapport

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du har skapat en pivottabell- eller pivotdiagramrapport använder du rutan Fältlista för pivottabell för att lägga till fält. Om du vill ändra en pivottabell- eller pivotdiagramrapport använder du fältlistan för att ordna om och ta bort fält. Som standard innehåller rutan Fältlista för pivottabell två områden: ett fältområde överst där du kan lägga till och ta bort fält och ett layoutområde längst ned där du kan ändra ordning på och flytta fält. Du kan docka rutan Fältlista för pivottabell mot ena sidan av fönstret och ändra listans bredd. Du kan också välja att inte docka rutan Fältlista pivottabell längs fönstrets ena sida. I så fall kan du ändra rutans storlek både på längden och bredden.

Meddelanden: 

 • Om rutan Fältlista för pivottabell inte visas försäkrar du dig om att du har klickat på pivottabell- eller pivotdiagramrapporten. Om rutan Fältlista för pivottabell fortfarande inte visas klickar du på Fältlista i gruppen Visa/dölj på fliken Alternativ för en pivottabell och på Fältlista i gruppen Data på fliken Analysera för en pivotdiagramrapport.

 • Om de fält som du vill använda inte visas i fältlistan uppdaterar du pivottabellen eller pivotdiagramrapporten så att alla nya fält, beräknade fält, mått, beräknade mått eller dimensioner som du har lagt till sedan den senaste åtgärden visas.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om Fältlista för pivottabell

Lägga till fält

Kopiera fält

Ordna om fält

Ta bort fält

Ändra vyn fältlistan för pivottabellen

Filtrera data innan du lägger till i rapporten

Växla mellan automatisk och manuell uppdatering av rapportlayouten

Lära mig mer om rutan Fältlista för pivottabell

Det är viktigt att du förstår hur rutan Fältlista för pivottabell fungerar och hur du kan ordna olika typer av fält så att rätt resultat visas när du arbetar med en pivottabell- eller pivotdiagramrapport.

Så här fungerar rutan Fältlista för pivottabell

Så fungerar fältlistan för pivottabellen

1. En extern datakälla innehåller strukturerade data som är ordnade som ett eller flera fält (även kallade kolumner) som visas i fältlistan.

2. Flytta ett fält till rapportfilterområdet för rapportfilter i filterlistan, så flyttas fältet automatiskt till området Rapportfilter i pivottabellrapporten.

3. Flytta ett fält till området Kolumnetiketter i fältlistan, så flyttas fältet automatiskt till området Kolumnetiketter i pivottabellrapporten.

4. Flytta ett fält till området Radetiketter i fältlistan, så flyttas fältet automatiskt till området Radetiketter i pivottabellrapporten.

5. Flytta ett fält till området Värden i fältlistan, så flyttas fältet automatiskt till området Värden i pivottabellrapporten.

Riktlinjer för att flytta fält till de fyra rapportområdena

Det här avsnittet innehåller riktlinjer för hur du flyttar fälten Värde, Namn och Dimension från fältområdet till de fyra områdena i layoutområdet.

Värdefält   

 • Om du bara markerar en kryssruta för ett numeriskt fält är standardområdet flyttas till området värden.

Rad och kolumn (fält)   

 • Om ett fält redan finns i området Radetiketter, Kolumnetiketter eller Rapportfilter och du lägger till det i något av områdena igen så ändras fältets placering om det flyttas till samma område och fältets orientering om det flyttas till ett annat område.

Åtgärder   

 • I en Online Analytical Processing (OLAP) datakälla finns ofta många fält (eller mått) ordnade i en hierarki med olika dimensioner, hierarkier och nivåer. Klicka på Visa plus och dölja minus knappar tills du hittar de fält som du vill använda.

 • Du kan bara flytta hierarkier, attribut och namngivna uppsättningar till områdena Radetiketter, Kolumnetiketter och Rapportfilter.

 • Du kan bara flytta mått, beräknade mått och prestationsindikatorer (KPI) till området Värden.

Överst på sidan

Lägga till fält

 • Om du vill lägga till fält i rapporten gör du något av följande:

  • Markera kryssrutan bredvid varje fältnamn i fältområdet. Fältet placeras i ett standardområde i layoutområdet, men du kan byta plats på fälten om du vill.

   Som standard läggs icke-numeriska fält till i området Radetiketter, numeriska fält i området Värden och OLAP-datum- och tidshierarkier i området Kolumnetiketter.

  • Högerklicka på fältnamnet och klicka på lämpligt kommando (Lägg till i rapportfilter, Lägg till i kolumnetiketter, Lägg till i radetiketter eller Lägg till i värden) för att lägga till fältet i ett särskilt område i layoutområdet.

   Tips: Du kan också klicka på och håll ned ett fältnamn och dra fältet mellan fältområdet och ett område i layoutområdet.

Överst på sidan

Kopiera fält

I en pivottabellrapport som är baserad på data i ett Excel-kalkylblad eller externa data från en OLAP-datakälla, kanske du vill lägga till samma fält mer än en gång i området värden. Du kan göra detta om datatypen är numeriska eller icke-numeriskt. Du kanske vill jämföra beräkningar sida-vid-sida, som gross och netto vinstmarginaler, lägsta och högsta försäljning, eller kunden räknas och procent av total kunder.

 1. Klicka på och håll ett fältnamn i Fältavsnittet och dra fältet till området värden i layoutområdet.

 2. Upprepa steg 1 så många gånger som du vill kopiera fältet.

 3. I varje kopierat fält ändrar du summeringsfunktionen eller den anpassade beräkningen som du vill.

  Meddelanden: 

  • När du lägger till två eller flera fält till området värden, oavsett om de är kopior av samma fält eller andra fält i fältlistan automatiskt lägger till en värden kolumnetikett i området värden. Du kan använda det här fältet för att flytta fältet positioner uppåt och nedåt i området värden. Du kan även flytta värden kolumnetikett till etiketter kolumnområde eller raden etiketter områden. Du kan dock flytta värden kolumnetikett till området rapportfilter.

  • Du kan lägga till ett fält endast en gång till rapportfilter, radetiketter eller kolumnetiketter områden om datatypen är numeriska eller icke-numeriskt. Om du försöker lägga till samma fält mer än en gång, till exempel etiketter områdena i layoutområdet radetiketterna och kolumnen – fältet automatiskt bort från det ursprungliga området och återställa till det nya området.

  • Ett annat sätt att lägga till samma fält i värdeområdet är med hjälp av en formel (kallas även en beräknad kolumn) som använder samma fält i formeln.

  • Du kan inte lägga till samma fält mer än en gång i en pivottabellrapport baserat på en OLAP-datakälla.

Överst på sidan

Ordna om fält

Du kan ordna om befintliga fält eller flytta fälten med hjälp av de fyra områdena längst ned i layoutområdet:

Pivottabellrapport

Beskrivning

Pivotdiagram

Beskrivning

Värden    

Använd det här området om du vill visa sammanfattningar av numeriska data.

Värden    

Använd det här området om du vill visa sammanfattningar av numeriska data.

Radetiketter    

Använd det här området om du vill visa fält som rader längs sidan av rapporten. En rad med lägre placering kapslas i en annan rad direkt ovanför.

Axelfält (kategorier)    

Använd det här området om du vill visa fält som en axel i diagrammet.

Kolumnetiketter    

Använd det här området om du vill visa fält som kolumner överst i rapporten. En kolumn med lägre placering kapslas i en annan kolumn direkt ovanför.

Förklaringsfält (serie)    

Använd det här området om du vill visa fält i förklaringen i diagrammet.

Rapportfilter    

Använd det här området om du vill filtrera hela rapporten baserat på det alternativ du valt i rapportfiltret.

Rapportfilter    

Använd det här området om du vill filtrera hela rapporten baserat på det alternativ du valt i rapportfiltret.

 • Om du vill flytta och ordna om fälten klickar du på fältnamnet i något av områdena och väljer något av följande kommandon:

Flytta upp   

Fältet flyttas upp en placering i området.

Flytta ned   

Fältet flyttas ned en placering i området.

Flytta till början   

Fältet flyttas till början av området.

Flytta till slutet   

Flyttar fältet till områdets slut.

Flytta till rapportfilter   

Fältet flyttas till området Rapportfilter.

Flytta till radetiketter   

Fältet flyttas till området Radetiketter.

Flytta till kolumnetiketter   

Fältet flyttas till området Kolumnetiketter.

Flytta till värden   

Fältet flyttas till området Värden.

Värdefältsinställningar, Fältinställningar   

Visar dialogrutan Fältinställningar eller Värdefältsinställningar. Mer information om varje inställning klickar du på Hjälp-knappen Bild av knapp högst upp i dialogrutan.

Tips: Du kan också klicka på ett fältnamn och dra fältet mellan fält- och layoutområdena, och mellan de olika områdena.

Överst på sidan

Ta bort fält

 • Om du vill ta bort ett fält klickar du på fältnamnet i något av layoutområdena och klickar sedan på Ta bort fält eller avmarkerar kryssrutan bredvid varje fältnamn i fältområdet.

  Tips: Du kan också klicka på ett fältnamn i layoutområdet, dra det och släppa det utanför rutan Fältlista för pivottabell.

  Obs!: Om du avmarkerar kryssrutan i fältområdet tas alla förekomster av fältet bort från rapporten.

Överst på sidan

Ändra vy för Fältlista för pivottabell

Rutan Fältlista för pivottabell har fem olika vyer som utformats och optimerats för olika typer av pivottabellrelaterade åtgärder.

 • Om du vill ändra vy väljer du något av följande alternativ i den nedrullningsbara listan överst i Fältlista för pivottabell:

Fält- och områdesavsnitt staplade   

Det här är standardvyn och är avsedd att användas om det bara finns ett fåtal fält.

Fältavsnittet och områden avsnitt sida vid sida   

Den här vyn är avsedd att användas för att lägga till och ta bort fält om det finns mer än fyra fält i varje område.

Endast fält   

Den här vyn har utformats för att göra det enklare att lägga till och ta bort många fält.

Endast områdesavsnitt (2 x 2)   

Den här vyn har utformats för att göra det enklare att ordna många fält.

Endast områdesavsnitt (1 av 4)   

Den här vyn har utformats för att göra det enklare att ordna många fält.

Tips: I vyerna Fältavsnittet och områden avsnitt staplade och Fältavsnittet och områden avsnitt sida vid sida justera du bredd och höjd på varje avsnitt genom att hovra över avsnitt delningslisten tills pekaren ändras till en lodrät dubbelpil Lodrät dubbelpil eller vågrät dubbelpil Vågrät dubbelpil genom att dra den dubbla pilen uppåt eller nedåt eller åt vänster eller höger dit du vill ha den , och sedan antingen genom att klicka på den dubbla pilen eller genom att trycka på RETUR.

Överst på sidan

Filtrera data innan de läggs till i rapporten

Om pivottabellrapporten är kopplad till en extern datakälla som innehåller mycket information kan du filtrera ett eller flera fält innan du lägger till fälten i rapporten. På så sätt kan det gå snabbare att uppdatera rapporten.

Överst på sidan

Växla mellan automatisk och manuell uppdatering av rapportlayouten

Som standard uppdateras rapportlayouten automatiskt så fort du gör ändringar i rutan Fältlista för pivottabell. Om du arbetar med en stor mängd externa data kan det ibland vara bättre att växla till manuell uppdatering. När du byter till manuell uppdatering kan du inte använda rapporten förrän du växlat tillbaka till automatisk uppdatering. Du kan emellertid snabbt lägga till, flytta och ta bort fält från fältområdet till layoutområdet och sedan växla tillbaka till automatisk uppdatering för att kontrollera resultatet.

Om du anger rapportlayouten manuell uppdatering, stänga fältlistan för pivottabellen ändras till fält endast visa och avsluta Excel tar du bort alla layoutändringar som du har gjort i pivottabellrapporten utan bekräftelse.

 • Du aktiverar och inaktiverar manuell uppdatering av pivottabellrapporten genom att markera eller avmarkera kryssrutan Skjut upp layoutuppdatering längst ned i Fältlista för pivottabell.

 • När du har gjort alla ändringar av rapportlayouten i fältlistan klickar du på Uppdatera så visas layouten i pivottabellrapporten.

Obs!: Pivottabellrapporten uppdateras automatiskt varje gång du öppnar arbetsboken.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×