Outlook Web App Light > E-post

Uppdaterades senast 2015-12-04

Light-versionen av Outlook Web App är enklare i både utseende och funktion. Den innehåller färre funktioner för att läsa och skriva e-post än standardversionen av Outlook Web App. Om du vill veta mer om skillnaderna kan du läsa Jämför standard- och light-versionen av Outlook Web App.

Visa meddelandena genom att välja E-post i navigeringsfönstret. Du sorterar meddelandena genom att välja en kolumnrubrik.

Om du undrar varför du ser light-versionen av Outlook Web App, hur du går tillbaka till standardversionen av Outlook Web App eller till Office, eller hur du använder ett annat e-postprogram på en mobil enhet eller dator, se Outlook Web App Light.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Vilka e-postfunktioner saknas i light-versionen?

Hur organiserar jag mina meddelanden?

Vad händer när jag tar bort ett meddelande?

Hur skapar jag ett meddelande?

Hur läser jag ett meddelande?

Hur svarar jag på ett meddelande?

Hur är det med bifogade filer?

Felsökning: skicka och ta emot e-post

Behöver jag veta något mer?

Vilka e-postfunktioner saknas i light-versionen?

Light-versionen av Outlook Web App är mycket enkel. I den kan du till exempel inte utföra de här uppgifterna:

 • Ändra teckensnitt. I light-versionen av Outlook Web App kan du bara använda oformaterad text, utan fet, understruken eller kursiv text. Du kan inte heller använda infogade bilder eller "heta" länkar (direktlänkar).

 • Kontrollera stavningen. Det finns ingen stavningskontroll i light-versionen av Outlook Web App. Om det finns stavningskontroll i din webbläsare kan du använda den.

 • Förhandsgranska meddelanden. Det finns inget fönster för läsning eller förhandsgranskning.

 • Ändra kolumnbredd, eller visa mer av ämnet i listvyn.

 • Använda flera e-postsignaturer, eller välja i vilka meddelanden en signatur ska infogas.

 • Använda regler för att vidarebefordra meddelanden.

 • Ansluta eller koppla bort andra e-postkonton.

 • Öppna en annan persons postlåda.

 • Skriva ut ett meddelande.

 • Kopiera ett meddelande eller en bifogad fil. Du kan använda CTRL+C och CTRL+V om du vill kopiera och klistra in innehåll i ett meddelande.

 • Spara ett meddelande som en fil.

 • Få en avisering eller varning när ett meddelande inkommer.

 • Begära ett läs- eller leveranskvitto på ett meddelande.

 • Hantera uppgifter, anteckningar eller inkorgsregler.

 • Återkalla ett e-postmeddelande.

 • Skapa eller ändra kontaktgrupper. Du hittar information om vad du kan och inte kan göra med kontakter i Outlook Web App Light > Kontakter.

Hur organiserar jag mina meddelanden?

E-postmeddelanden levereras till den server där din postlåda finns. Meddelandena lagras som standard i Inkorgen i din postlåda. I e-postmappar visas nya meddelanden i fet stil. När de nya meddelandena har öppnats visas de med vanlig stil.

Om du vill sortera efter en kolumn markerar du kolumnrubriken. Om du till exempel vill visa de senaste meddelandena först väljer du kolumnrubriken Mottaget.

Du kan även ordna dina meddelanden med hjälp av mappar. I postlådan finns det ett antal standardmappar, bland annat Kalender, Kontakter, Borttaget, Utkast, Inkorgen, Skräppost och Skickat.

Meddelanden som skickas till dig lagras som standard i Inkorgen. Du kan dock sortera meddelandena i ett hierarkiskt mappsystem och anpassa det allt eftersom dina behov ändras. Du kan till exempel ha en mapp med namnet Mitt team, med undermappar för de olika medlemmarna i teamet. Om någon lämnar teamet kan du ta bort den personens mapp. Om någon flyttar till ett annat team kan du flytta mappen till det teamets mapp.

Använd Meddelandealternativ för att styra hur många meddelanden som visas på varje sida.

Visa dina mappar och mappinnehållet

 1. Välj Hantera mappar. Sedan väljer du Klicka för att visa alla mappar i navigeringsfönstret. Nu visas alla mappar som har skapats i light-versionen av Outlook Web App och i andra e-postprogram som Outlook och Outlook Web App.

 2. I den nedrullningsbara listrutan väljer du den mapp du vill ha i listan och markerar sedan den gröna pilen.

Skapa en ny mapp

 1. Klicka på Hantera mappar i navigeringsfönstret.

 2. Välj plats för den nya mappen i listan Skapa mapp i under Skapa ny mapp.

 3. Ange namnet på den nya mappen i rutan Mappnamn.

 4. Välj Skapa.

Flytta ett meddelande till en annan mapp

 1. Välj ett meddelande som du vill flytta genom att markera kryssrutan bredvid meddelandet i meddelandelistan, eller öppna det meddelande du vill flytta.

 2. Klicka på Flytta i verktygsfältet.

 3. Fönstret Flytta till mapp öppnas. I Flytta till-listan väljer du mappen du vill flytta meddelandet till.

 4. Flytta meddelandet till den mapp du valt genom att klicka på Flytta.

Om du bestämmer dig för att inte flytta meddelandet klickar du bara på Stäng i verktygsfältet, så återgår du till föregående skärm.

Vad kan jag mer göra med mappar?

När du klickar på Hantera mappar kan du förutom att skapa nya mappar även byta namn på, flytta och ta bort mappar.

Du kan inte:

 • Kopiera ett meddelande till en annan mapp.

 • Gå in i Arkiv-mappar som skapats i Outlook eller Outlook Web App.

Överst på sidan

Vad händer när jag tar bort ett meddelande?

När du tar bort ett objekt i postlådan flyttas objektet till mappen Borttaget. Om du ångrar dig kan du leta upp det i mappen Borttaget och flytta tillbaka det till inkorgen.

Du kan ta bort allt innehåll i en mapp, inklusive alla undermappar, genom att klicka på Hantera mappar och sedan använda alternativet Ta bort mapp.

Ta bort objekt permanent från mappen Borttaget

 1. Klicka på mappen Borttaget i E-post.

 2. Om du vill ta bort allt innehåll i mappen Borttaget permanent klickar du på Töm mappen Borttaget i verktygsfältet.

 3. Om du bara vill ta bort en del av innehållet i mappen Borttaget permanent markerar du kryssrutan bredvid de objekt du vill ta bort och klickar på Ta bort i verktygsfältet.

 4. Det kan finnas en princip för mappen Borttaget som gör att objekt tas bort permanent efter en viss tid.

Överst på sidan

Hur skapar jag ett meddelande?

När du skapar ett nytt meddelande använder du formuläret för nya meddelanden. Det här är samma formulär som du använder för att svara på eller vidarebefordra ett meddelande. När du svarar på ett meddelande fylls uppgifterna i meddelandehuvudet (Till, Från och Ämne) i automatiskt.

Om du vill använda en e-postsignatur, gå till meddelandealternativen för att skapa eller ändra din signatur.

 1. Klicka på Nytt meddelande i verktygsfältet i E-post.

 2. Ange adress för meddelandet:

  • Skriv namnen eller e-postaliasen för de önskade mottagarna i rutorna Till, Kopia och Hemlig kopia efter behov. Avgränsa flera namn med semikolon. Matcha namnen mot adressboken med hjälp av ikonen Kontrollera namn i verktygsfältet. Om det finns fler än en möjlig matchning visas de omatchade namnen i rött och en lista visas i navigeringsfönstret. Välj önskade namn i listan genom att klicka på dem.

  • Information om fler alternativ finns i Outlook Web App Light > Adressbok.

 3. Skriv ett ämne i rutan Ämne.

 4. Skriv meddelandet i brödtextrutan.

 5. Klicka på Skicka i meddelandets verktygsfält när du vill skicka meddelandet till mottagarna.

 6. Om du inte vill skicka meddelandet direkt klickar du på Spara eller Stäng i meddelandets verktygsfält. Meddelandet sparas i mappen Utkast tills du öppnar och skickar det.

Andra alternativ i meddelandets verktygsfält.

 • Klicka på utropstecknet om du vill ange att meddelandet har hög prioritet.

 • Klicka på nedpilen om du vill ange att meddelandet har låg prioritet.

 • Klicka på ikonen med ett gem om du vill lägga till en bifogad fil, eller klicka på Bifogade filer under ämnet.

Överst på sidan

Hur läser jag ett meddelande?

Med meddelandealternativen kan du bestämma hur många objekt som ska visas per sida och vad som ska hända när du flyttat eller raderat ett objekt eller när ett meddelande har läskvitto. Det finns inget alternativ för hur ofta sökning efter nya meddelanden ska utföras eftersom e-posten är tillgänglig så snart den tagits emot på e-postservern. Du kan uppdatera webbläsarsidan om du vill se om du fått ny e-post.

 1. Välj E-post i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på mappen som innehåller det meddelande du vill läsa. Om mappen du söker inte visas klickar du på Klicka om du vill visa alla mappar när du vill visa en lista över tillgängliga mappar. Markera den mapp du vill öppna i listan och klicka sedan på pilen när du vill gå till den mappen. Nya e-postmeddelanden kommer alltid till Inkorgen och visas i fet stil.

 3. Klicka på ämnet för det meddelande du vill läsa för att öppna det.

 4. Använd navigeringspilarna i verktygsfältet när du vill visa Föregående eller Nästa objekt i den aktuella mappen. Samma pilar finns tillgängliga längst ned på sidan.

När du öppnar ett e-postmeddelande visas följande information i sidhuvudet:

 • Ämne Meddelandets ämne.

 • Från Avsändarens eller organisationens namn eller e-postadress.

 • Skickat Datum och tid då meddelandet skickades.

 • Till De primära mottagarnas namn eller e-postadress.

 • Kopia Namn eller e-postadress på mottagare som får en kopia.

Om du vill ha mer information om en sändare eller mottagare, till exempel personens gatuadress eller telefonnummer, klickar du på namnet på raden Från, Till eller Kopia.

Varning!: I vissa e-postmeddelanden du tar emot kan följande länk visas i rubriken: Visa som webbsida. När den här länken visas betyder det att det ursprungliga meddelandet innehöll objekt som blockerades på grund av att de kan vara en säkerhetsrisk. Det kan till exempel handla om Java-appletar och ActiveX-kontroller. Klicka på länken om du vill visa meddelandet i ofiltrerad form i ett separat webbläsarfönster. Innan meddelandet öppnas visas en varning om att det kan innebära en säkerhetsrisk att visa innehållet.

Överst på sidan

Hur svarar jag på ett meddelande?

När du svarar på ett meddelande öppnas formuläret för nya meddelanden med aktuella namn ifyllda i rutorna Till och Kopia. Du kan lägga till och ta bort namn som du vill. När du vidarebefordrar ett meddelande fyller du själv i mottagarna.

Du kan konfigurera ett frånvaromeddelande som kommer att skickas till personer som skickar ett meddelande medan du är borta.

S vara avsändaren av ett meddelande

 1. Välj Svara i det öppna meddelandets verktygsfält. När du väljer Svara innehåller rutan Till redan adressen till avsändaren av det ursprungliga meddelandet.

 2. Raden Ämne fylls i automatiskt.

 3. Texten i det ursprungliga meddelandet kopieras till meddelandetexten. Skriv ditt svar i eller ovanför avsändarens ursprungliga meddelande.

S vara avsändaren och alla andra mottagare av ett meddelande

 1. Välj Svara alla i det öppna meddelandets verktygsfält. När du väljer Svara alla innehåller rutorna Till och Kopia redan adresserna till avsändaren och alla andra mottagare av det ursprungliga meddelandet.

 2. Raden Ämne fylls i automatiskt.

 3. Texten i det ursprungliga meddelandet kopieras till meddelandetexten. Skriv ditt svar i eller ovanför avsändarens ursprungliga meddelande.

V idarebefordra ett meddelande

 1. Klicka på Vidarebefordra i det öppna meddelandets verktygsfält.

 2. Skriv e-postadressen dit du vill vidarebefordra meddelandet i rutan Till.

 3. Texten i det ursprungliga meddelandet kopieras till meddelandetexten. Skriv eventuell ytterligare information i eller ovanför avsändarens ursprungliga meddelande.

Klicka på Skicka i meddelandets verktygsfält när du är klar.

Överst på sidan

Vad är bifogade filer?

En bifogad fil kan ha skapats i vilket program som helst. Det går till exempel att bifoga ett Word-dokument, ett Excel-kalkylblad, en WAV-fil eller en bitmappsfil. Du kan bifoga alla typer av filer som du kommer åt från datorn eller via nätverket till alla typer av objekt som skapats i Outlook Web App. Du kan också ta bort bifogade filer från ett objekt.

Om ett meddelande innehåller en bifogad fil visas en gemikon bredvid det i meddelandelistan. I kalenderobjekt visas en gemikon i ett hörn av kalendervyn och en lista över bifogade filer visas när objektet öppnas. I kontakter visas en lista över bifogade filer när kontakten öppnas.

När ett objekt med en bifogad fil öppnas visas namnet på den bifogade filen i listan över bifogade filer. Vissa bifogade filer, till exempel TXT-filer och GIF-filer, kan öppnas i webbläsaren.

B ifoga en fil i ett e -post meddelande eller i något annat objekt

 1. Klicka på Bifogade filer när du skapar ett meddelande, en avtalad tid eller en kontakt. I meddelanden visas länken Bifogade filer i meddelandets sidhuvud. I kalenderobjekt finns länken Bifogade filer i verktygsfältet eller, om objektet är ett möte, direkt ovanför meddelandetexten. I kontakter finns länken Bifogade filer längst ned på kontaktens sida.

 2. Skriv sökvägen till filen i navigeringsfönstret eller välj Bläddra och leta reda på filen.

 3. När du har hittat den fil du vill bifoga klickar du på Öppna när du vill lägga till den i listan över bifogade filer.

 4. Välj Bifoga så visas filen under Bifogade filer. Upprepa steg 1–3 för varje fil du vill bifoga.

 5. Om du vill återgå till formuläret du arbetade i väljer du Klart i verktygsfältet. Filerna du valt visas nu i meddelandehuvudet bredvid Bifogade filer.

Långa filnamn kanske trunkeras innan filerna bifogas. Det påverkar inte filinnehållet. Om du till exempel använder Internet Explorer 6 med SP2 eller en senare version, är namn på bifogade filer begränsade till 76 tecken. Om filnamnet trunkeras för att inte överstiga den här gränsen kanske de första två tecknen i filnamnet ändras, I tidigare versioner av Internet Explorer ersätts det långa filnamnet med ett generiskt namn, till exempel filnamn[1].txt.

Överst på sidan

T a bort en eller fler bifogade filer från ett objekt

 1. Öppna meddelandet och klicka på Bifogade filer i sidhuvudet.

 2. Markera kryssrutorna bredvid de filer du vill ta bort under Bifogade filer.

 3. Välj Ta bort.

 4. Spara ändringarna och återgå till objektet genom att klicka på Klart.

Bifogade filer inkluderas inte när du svarar på ett meddelande. I stället för filen visas en platshållarikon. Om du vill inkludera bifogade filer ska du vidarebefordra meddelandet i stället för att svara på det. Innan du redigerar bifogade filer behöver du ladda ned dem på datorn.

L äsa eller spara en bifogad fil

 • Klicka på namnet på den bifogade filen. Du kan välja att antingen öppna den bifogade filen i rätt program eller spara den på hårddisken.

 • För vissa typer av bifogade filer kan du använda Öppna som webbsida när du vill öppna den bifogade filen som en webbsida som kan visas i webbläsaren. Filtyper som kan öppnas som en webbsida är exempelvis:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Adobe Acrobat PDF-filer

Varning!: Öppna inte bifogade filer om du inte litar på innehållet och på personen som har skickat filen. Bifogade filer är ett vanligt sätt att sprida virus på. Om du inte är helt säker på att en bifogad fil är säker är det bäst att du använder alternativet Öppna som webbsida. Du hittar mer information i Outlook Web App Light > Öppna som webbsida.

Överst på sidan

S kicka en bifogad fil

Om du ska kunna skicka en redigerad bifogad fil måste programmet som användes för att skapa den bifogade filen vara installerat på datorn. Om du till exempel vill redigera en bifogad fil som är en Word-fil måste Word vara installerat på datorn.

 1. Öppna meddelandet där originalfilen är bifogad.

 2. Klicka på den bifogade filen och sedan på Spara så att filen sparas på din dator.

 3. Öppna den bifogade filen från den plats där du sparade den och gör sedan önskade ändringar.

 4. Spara ändringarna och stäng dokumentet.

 5. Gå tillbaka till Outlook Web App och öppna det ursprungliga meddelandet.

 6. Klicka på Svara om du vill ta bort den ursprungliga bifogade filen från meddelandet och bifoga den version som du har ändrat.

 7. Klicka på Vidarebefordra om du vill skicka både den ursprungliga versionen och den som du har ändrat.

Behöver jag veta något mer om bifogade filer ?

 • Vissa bifogade filer kan tas bort eller spärras av antivirusprogram som används av din organisation eller av mottagarens organisation. Om du har några frågor om support för bifogade filer kontaktar du gruppen för teknisk support.

 • Standardgränsen för storleken på en enskild bifogad fil i Outlook Web App är 10 MB. Beroende på vilken tjänst som är värd för postlådan är standardstorleksgränsen för ett helt meddelande, med alla bifogade filer, 25 MB eller 35 MB. Storleksgränserna för bifogade filer och meddelanden i din postlåda anges av den person som hanterar din e-post och kan skilja sig från standardinställningarna.

 • Det högsta antalet bifogade filer som du kan lägga till i ett enskilt meddelande är som standard 125. Gränsen för hur många bifogade filer du kan lägga till anges av systemadministratören och kan skilja sig från standardinställningarna.

Överst på sidan

Felsökning: skicka och ta emot e-post

Om e-post som du räknat med att få levererad inte finns i Inkorgen kan du prova följande felsökningstips:

 • Kontrollera mappen Skräppost.

 • Om e-posten ligger i ett anslutet konto hämtas den till light-versionen av Outlook Web App en gång i timmen.

 • Hör med avsändaren för att kontrollera att meddelandet skickades till rätt e-postadress.

 • Uppdatera webbläsaren. Meddelanden är tillgängliga så fort de tas emot av servern.

Vad ska jag göra om jag har några andra problem?

Prova att ställa en fråga i forumet E-post och kalender i Office 365-communityn.

Behöver jag veta något mer?

Mer information om alternativ som påverkar hur du läser och skickar e-post finns i Alternativ > Meddelanden.

Information om hur du ändrar ditt lösenord finns i Alternativ > Ändra lösenord.

Outlook Web App Light > E-postsäkerhet

Outlook Web App Light > Adressbok

Outlook Web App Light > Kontakter

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×