Ordlista för Access


1

1:1-relation

En association mellan två tabeller där primärnyckelvärdet i varje post i primärtabellen motsvarar värdet i det eller de matchande fälten i en, och endast en, post i den relaterade tabellen.

1:N-relation

En association mellan två tabeller där primärnyckelvärdet i varje post i primärtabellen motsvarar värdet i det eller de matchande fälten i många poster i den relaterade tabellen.


A

absolut eller fast placering

Komponenten placeras relativt till antingen komponentens överordnade objekt eller, om det inte finns ett, huvudtexten. Värdena på komponentens egenskaper Vänster och Överkant är relativa i förhållande till det övre vänstra hörnet på komponentens överordnade objekt.

ACCDE-fil

En Access 2007-databasfil (.accdb) där alla moduler är kompilerade och all redigerbar källkod har tagits bort.

Access-arbetsyta

En arbetsyta som använder Access-databasmotorn för att få åtkomst till en datakälla. Datakällan kan vara en Access-databasfil, en ODBC-databas, exempelvis en Paradox-databas eller Microsoft SQL Server-databas, eller en ISAM-databas.

Access-databasmotor

Den del i Access-databassystemet som hämtar data från och lagrar data i användar- och systemdatabaser. Motorn kan betraktas som en datahanterare kring vilken databassystem, t.ex. Access, byggs.

ADE-fil

Ett Access-projekt (en ADP-fil för Access 2003 och tidigare, en ACCDP-fil för Access 2007) där alla moduler är kompilerade och all redigerbar källkod har tagits bort.

aktiverad databas

En databas som har skapats i en tidigare version av Access och som har öppnats i Access 2000 eller senare utan att formatet har konverterats. Om du vill ändra databasens utformning måste du öppna den i samma version av Access som den skapades i.

aktuell post

Posten i en postuppsättning vars data du kan ändra eller hämta. Det får bara finnas en aktuell post i en postuppsättning vid en och samma tidpunkt, men en postuppsättning behöver inte ha någon aktuell post, till exempel när en post har tagits bort från en postuppsättning av urvalstyp.

allmän sorteringsordning

Standardsorteringsordningen bestämmer hur tecknen i hela databasen sorteras, t.ex. i tabeller, frågor och rapporter. Du bör definiera en allmän sorteringsordning om du tänker använda databasen tillsammans med olika språkversioner av Access.

alternativknapp

En kontroll som vanligtvis används som en del av en gruppruta för att visa alternativ i ett formulär eller en rapport. Användaren kan inte markera mer än ett alternativ.

anonym replik

I Access-databaser (endast i MDB-filformatet) är detta en särskild typ av replik där du inte håller reda på enskilda användare. Den anonyma repliken är särskilt användbar i en Internetmiljö där du kan förvänta dig att många användare hämtar repliker.

anpassad grupp

Ett objekt i ett anpassad gruppfält. En anpassad grupp innehåller två eller fler objekt från ett radfält eller ett kolumnfält.

anpassad ordning

Användardefinierad sorteringsordning. Du kan till exempel definiera en anpassad ordning att visa värden i kolumnen AnställdsTitel som baseras på titelns grad.

Anpassade egenskaper, dialogruta

En anpassad egenskapssida där användare kan ange egenskaper för en ActiveX-kontroll.

anpassat grupperingsfält

Ett fält i rad- eller kolumnområdet som innehåller anpassade grupper som poster.

anpassat verktygsfält

I Access 2003 och tidigare versioner är detta ett verktygsfält som du skapar för ditt program. Ett inbyggt verktygsfält är däremot en del av Access när det installeras på datorn.

anropsträd

Alla de moduler som kan anropas av procedurerna i den modul där kod körs.

ANSI SQL, frågeläge

En av två typer av SQL-syntax: ANSI-89 SQL (kallas också Microsoft Jet SQL och ANSI SQL), som är den traditionella Jet-SQL-syntaxen, och ANSI-92 SQL, som har nya och andra reserverade ord, syntaxregler och jokertecken.

anslutningssträng

Ett stränguttryck som används för att öppna en extern databas.

användardefinierad datatyp

I en Microsoft SQL Server-databas är detta en definition av den datatyp som en kolumn kan innehålla. Den definieras av användaren och baseras på befintliga SQL Server-datatyper. Regler och standardvärden kan bara bindas till användardefinierade datatyper.

användardefinierad funktion

En fråga som tar indataparametrar och returnerar ett resultat, ungefär som en lagrad procedur. Typer: skalär (flera instruktioner, returnerar ett värde), infogad (en instruktion, ett uppdateringsbart tabellvärde) och tabell (flera instruktioner, tabellvärde).

användardefinierad mängd

En mängd som du skapar genom att lägga till objekt i ett Mängd-objekt. Element i en mängd som är definierad av Mängd-objektet indexeras med början från 1.

användardefinierad typ

I Visual Basic for Applications (VBA) är detta en datatyp som definieras med Typ-satsen. Användardefinierade datatyper kan innehåller en eller flera förekomster av andra datatyper. Matriser av användardefinierade datatyper och andra datatyper skapas med Dim-satsen.

användardefinierat objekt

Ett egendefinierat objekt i en formulär- eller rapportklassmodul. I en klassmodul kan du skapa egenskaper och metoder för ett nytt objekt, skapa en ny instans av objektet och manipulera objektet med hjälp av de här egenskaperna och metoderna.

Användare, grupp

Det gruppkonto som innehåller alla användarkonton. När du skapar användarkonton läggs de automatiskt till i gruppen Användare.

användarkonto

Ett konto som identifieras av ett användarnamn och ett personligt ID (PID) och som har skapats för att hantera användarens behörighet till databasobjekt i en Access-arbetsgrupp.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange (ASCII), 7-bitars teckenuppsättning för representation av bokstäver och tecken som ingår i ett standardtangentbord.

autofiltrering

Filtrering av data i en pivottabell eller ett pivotdiagram genom att ett eller flera objekt markeras i ett fält som kan filtreras.

autoformat

En formatsamling som bestämmer utseendet på kontroller och avsnitt i ett formulär eller en rapport.

Autokorrigering av namn

En funktion som automatiskt korrigerar vanliga sidoeffekter som uppstår när du byter namn på formulär, rapporter, tabeller, frågor eller fält, eller på kontroller i formulär och rapporter. Funktionen Autokorrigering av namn kan emellertid inte rätta till alla referenser till objekt som har bytt namn.

automatisk länk

En länk från ett OLE-objekt i Microsoft till en OLE-server som automatiskt uppdaterar objektet i Microsoft Access när informationen i objektfilen ändras.

Avancerat filter/sortering, fönster

Ett fönster där du kan skapa ett filter från början. Du anger villkorsuttryck i rutnätet för filterdesign om du vill begränsa antalet poster i det öppna formuläret eller databladet till en delmängd poster som uppfyller villkoren.

avgränsare

Ett tecken som avgränsar text- eller nummerenheter.

avsnitt

En del av ett formulär eller en rapport, till exempel ett sidhuvud, en sidfot eller ett informationsavsnitt.

avsnittsrubrik

Den horisontella listen ovanför ett formuär- eller rapportavsnitt i vyn Design. I avsnittsrubriken visas typen och namnet på avsnittet. Använd den när du vill öppna avsnittets egenskapssida.

avsnittsväljare

Rutan till vänster om avsnittsfältet när ett objekt är öppet i vyn Design. Använd rutan när du vill genomföra åtgärder på avsnittsnivå, till exempel välja avsnitt.


Ä

ägare

När skydd är aktiverat är detta det användarkonto som styr en databas eller ett databasobjekt. Det användarkonto som skapade en databas eller ett databasobjekt är som standard ägaren.


Å

återställa

Det att avsluta eller avbryta en pågående transaktion utan att spara ändringarna.


B

bädda in

Det att infoga en kopia av ett OLE-objekt från ett annat program. Objektets källa, som kallas OLE-server, kan vara valfritt program som stöder objektlänkning och inbäddning. Ändringar i ett inbäddat objekt återspeglas inte i det ursprungliga objektet.

bastabell

En tabell i en Access-databas. Du kan ändra bastabellens struktur genom att använda DAO-objekt eller DDL SQL-uttryck (datadefinition), och du kan ändra informationen i en bastabell genom att använda postuppsättningsobjekt eller redigeringsfrågor.

begränsning

En begränsning av de värden som kan anges i en kolumn eller på en rad. Värdena i kolumnen Ålder får exempelvis inte vara lägre än noll (0) eller högre än 110.

behörigheter

En uppsättning attribut som anger i vilken utsträckning en användare har tillgång till data eller objekt i en databas.

beräknad kontroll

En kontroll som används i ett formulär, en rapport eller dataåtkomstsida när du vill visa resultatet av ett uttryck. Resultatet räknas om varje gång ett värde som uttrycket baseras på ändras.

beräknat fält

Ett fält som definierats i en fråga och som visar resultatet av ett uttryck. Värdet i fältet ändras varje gång som ett värde i uttrycket ändras.

beständigt objekt

Ett objekt som är lagrat i databasen, till exempel en databastabell eller ett QueryDef-objekt. Postuppsättningsobjekt av urvals- eller ögonblicksbildstyp anses inte som beständiga objekt eftersom de skapas i minnet allt efter behov.

biblioteksdatabas

En samling med procedurer och databasobjekt som du kan anropa från valfritt program. Om du vill använda elementen i biblioteket måste du först skapa en referens från den aktuella databasen till biblioteksdatabasen.

bigint, datatyp

I ett Access-projekt är detta en datatyp på 8 byte (64 bitar) som lagrar heltal i intervallet -2^63 (-9 223 372 036 854 775 808) till 2^63-1 (9 223 372 036 854 775 807).

bildkontroll

En kontroll som du använder när du vill visa en bild i ett formulär eller en rapport.

bildkontroll för hyperlänk

En kontroll som används på dataåtkomstsidor för att visa en obunden bild som representerar en hyperlänk till en fil eller webbsida. I navigeringsläge kan du klicka på bilden för att gå till målet.

binär, datatyp

I ett Access-projekt är detta en datatyp med fast längd med högst 8 000 byte binärdata.

bit, datatyp

I ett Access-projekt är detta en datatyp som lagrar antingen värdet 1 eller värdet 0. Andra heltalsvärden än 1 och 0 accepteras, men tolkas alltid som 1.

bitmask

Ett värde som används med bitvisa operatorer (And, Eqv, Imp, Not, Or och Xor) för att testa, ange eller återställa läget för enskilda bitar i ett bitvist fältvärde.

bitvis jämförelse

En bit-för-bit-jämförelse av identiskt placerade bitar i två numeriska uttryck.

bokmärke

En egenskap för ett postuppsättningsobjekt eller ett formulär som innehåller en binär sträng som identifierar den aktuella posten.

borttagningsfråga

En fråga (ett SQL-uttryck) som tar bort rader som matchar de angivna villkoren från en eller flera tabeller.

brytpunkt

En stapel, yta, punkt, del eller annan symbol i ett diagram som motsvarar en enskild datapunkt eller ett enskilt värde. Alla relaterade brytpunkter i diagrammet utgör tillsammans en dataserie.

bunden bild

En kontroll som används i ett formulär, en rapport eller en dataåtkomstsida för att binda en bild till ett OLE-objektfält i en Access-databas eller en bildkolumn i ett Access-projekt.

bunden hyperlänkkontroll

En kontroll som används på dataåtkomstsidor för att binda en länk, intranätadress eller Internetadress till ett underliggande textfält. Du kan klicka på hyperlänken för att gå till målet.

bunden kolumn

Kolumnen i en listruta, kombinationsruta eller nedrullningsbar listruta som är bunden till fältet som anges av kontrollegenskapen Kontrollkälla.

bunden kontroll

En kontroll som du använder i ett formulär, en rapport eller dataåtkomstsida när du vill visa eller ändra data i en tabell, fråga eller ett SQL-uttryck. I kontrollegenskapen Kontrollkälla lagras namnet på det fält som kontrollen är bunden till.

bunden omfångskontroll

En kontroll som används i en dataåtkomstsida för att binda HTML-kod till ett text- eller PM-fält i en Access-databas eller till en text-, ntext- eller varchar-kolumn i ett Access-projekt. Du kan inte redigera innehållet i en bunden omfångskontroll.

bundet objektfält

En kontroll på ett formulär eller en rapport som används för att visa och hantera OLE-objekt som är lagrade i tabeller.

Byte, datatyp

En datatyp i Access som används för lagring av små positiva heltal mellan 0 och 255.


C

char, datatyp

I Access-projekt är detta en datatyp med fast längd med högst 8 000 ANSI-tecken.

CHECK-begränsning

Affärsregler för flera tabeller. Exempel: Med en CHECK-begränsning för en ordertabell stoppas order från kunder för vilka en viss kreditgräns har definierats i kundtabellen.

currency, datatyp

I en Access-databas avses en datatyp som är användbar vid beräkningar som rör pengar eller beräkningar med fast decimalposition där det är mycket viktigt med exakta värden.

cursor, datatyp

En datatyp i Access-projekt som du bara kan använda för att skapa en cursor-variabel. Den här datatypen kan inte användas till kolumner i en tabell. En cursor är en mekanism som används för att arbeta med en rad åt gången i resultatmängden från ett SELECT-uttryck.


D

DAO (Data Access Objects)

DAO-objekt

Ett objekt som definieras av DAO-biblioteket (Data Access Objects). Med DAO-objekt, som Database, TableDef och Recordset, kan du representera objekt som används för organisering och bearbetning av data i kod, till exempel tabeller och frågor.

dataåtkomstobjekt

Ett programmeringsgränssnitt som du kan använda för att få åtkomst till och ändra databasobjekt.

dataåtkomstsida

En webbsida som används för att visa och arbeta med data från Internet eller ett intranät. Informationen lagras vanligtvis i en Access-databas.

databasdiagram

En grafisk representation av en del av ett databasschema. Den kan antingen vara hela eller en del av en bild av databasens struktur. Den inkluderar tabeller, kolumner i dem och relationer mellan tabeller.

Databasdokumenteraren

Ett verktyg som används för att skapa en rapport med detaljerad information om objekten i en databas.

databasfönster

I Access 2003 och tidigare är detta det fönster som visas när du öppnar en Access-databas eller ett Access-projekt. Här visas genvägar för hur du skapar nya databasobjekt och öppnar befintliga objekt. I Access 2007 har databasfönstret ersatts med navigeringsfönstret.

databasobjekt

En Access-databas innehåller objekt som tabeller, frågor, formulär, rapporter, sidor, makron och moduler. Ett Access-projekt innehåller objekt som formulär, rapporter, sidor, makron och moduler.

databasprogram

En grupp objekt som kan omfatta tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron och kodmoduler som är avsedda att fungera tillsammans för att göra det enklare att använda en databas. Ett databasprogram distribueras vanligtvis till en grupp användare.

databasreplikering

Processen att skapa två eller fler speciella kopior (repliker) av en Access-databas. Repliker kan synkroniseras, ändringar av data i en replik eller designändringar i som gjorts i Huvudrepliken skickas till andra repliker.

datablad

Data från en tabell, ett formulär, en fråga, en vy eller lagrad procedur som visas i rader och kolumner.

Databladsvyn

En vy som visar data från en tabell, ett formulär, en fråga, ett fönster eller en lagrad procedur i rader och kolumner. I databladsvyn kan du redigera fält, lägga till och ta bort data och söka efter data. I Access 2007 kan du också ändra och lägga till fält i en tabell i databladsvyn.

datadefinition

Fälten i underliggande tabeller och frågor, och de uttryck som utgör källan för en dataåtkomstsida.

datadefinitionsfråga

En SQL-specifik fråga som innehåller DDL-uttryck (Data Definition Language). Med dessa uttryck kan du skapa eller ändra objekt i databasen.

dataetikett

En etikett som ger ytterligare information om en brytpunkt, som i sin tur motsvarar en enskild datapunkt eller ett enskilt värde.

datafält

Ett fält som innehåller summerade data i pivottabell- eller pivotdiagramvy. Ett datafält innehåller vanligtvis numeriska data.

datainsamling

Ett sätt att samla in information från användare på genom att skicka och ta emot HTML-formulär eller InfoPath 2007-formulär från Access 2007. I Access kan du skapa en begäran om datainsamling och skicka den till användare i ett formulär i ett e-postmeddelande. Användarna fyller sedan i ett formulär och skickar tillbaka det till dig.

dataobjekt

En programspecifik datadel som kan överföras via en DDE-kanal, d.v.s. en Dynamic Data Exchange-kanal.

dataområde

Den del av pivottabellvyn eller pivotdiagramvyn som innehåller sammanfattningsdata. Värden i dataområdet visas som poster i pivottabellvyn och som datapunkter i pivotdiagramvyn.

dataserie

Relaterade datapunkter som är ritade i ett diagram. Varje dataserie i ett diagram har sin egen färg eller sitt eget mönster. Diagrammen kan bestå av en eller flera dataserier.

Date/Time, datatyp

En datatyp i en Access-databas som används för att ange information om datum och tid.

datetime, datatyp

I Access-projekt är detta en datatyp för datum och tid som kan användas för intervallet mellan 1 januari 1753 och 31 december 9 999, med en precision på tre hundradelars sekund eller 3,33 millisekunder.

datumavgränsare

Tecken som används för att avgränsa dag, månad och år när datumvärden formateras. Tecknen bestäms av systeminställningarna eller med funktionen Format.

datumformat

Valfri teckensekvens i ett giltigt format som omges av nummertecken (#). Giltiga format är datumformatet som anges av de lokala inställningarna för koden eller det universella datumformatet.

datumuttryck

Ett uttryck som kan tolkas som ett datum. Uttrycket kan bestå av datumbokstäver, siffror som ser ut som datum, strängar som ser ut som datum eller datum som returneras från funktioner.

DBCS

En teckenuppsättning där ett tecken representeras av en eller två byte, så att fler än 256 tecken kan representeras.

DDL (Data Definition Language)

Datadefinitionsspråk. Det språk som används för att beskriva attribut för en databas, i synnerhet tabeller, fält, index och lagringsstrukturer. Enligt ANSI-definitionen ingår begreppen CREATE, DROP och ALTER. DDL är en delmängd av SQL (Structured Query Language).

Decimal, datatyp (Access-databas)

En exakt numerisk datatyp som innehåller värden mellan -10^28 - 1 och 10^28 - 1. Du kan ange skala (högsta antal siffror) och precision (högsta antal siffror till höger om decimalkommat).

Decimal, datatyp (Access-projekt)

En exakt numerisk datatyp som innehåller värden mellan -10^38 - 1 och 10^38 - 1. Du kan ange skala (högsta antal siffror totalt) och precision (högsta antal siffror till höger om decimalkommat).

definitionsfråga

En SQL-specifik fråga som kan skapa, ändra eller ta bort en tabell, eller skapa eller ta bort ett index i en databas. Enligt ANSI-definitionen är dessa DDL-frågor och begreppen CREATE, DROP och ALTER ingår.

deklaration

Ej körbart kodavsnitt som innehåller namn på konstanter, variabler och procedurer. I kodavsnittet definieras också egenskaper, till exempel datatyper. För DLL-procedurer innehåller deklarationen namn, bibliotek och argument.

deklarationsdel

Den moduldel som innehåller de deklarationer som gäller för alla procedurerna i modulen. Den kan innehålla deklarationer för variabler, konstanter, användardefinierade datatyper och externa procedurer i en DLL.

delad variabel

En variabel som du deklarerar med nyckelordet Delat i deklarationsavsnittet för en VBA-modul (Visual Basic for Applications). En delad variabel kan delas av alla procedurerna i alla moduler i en databas.

delfråga

Ett SQL SELECT-uttryck inuti en annan urvals- eller åtgärdsfråga.

designrutnät

Det rutnät som du använder när du skapar en fråga eller ett filter vid frågedesign eller i fönstret Avancerat filter/sortering. Detta rutnät kallades tidigare för rutnät för frågor genom exempel.

Designvyn

En vy som används för att visa design för följande databasobjekt: tabeller, frågor, formulär, rapporter och makron. I designvyn kan du skapa nya databasobjekt och ändra utformningen på befintliga objekt.

diagram

Grafisk visning av data från ett formulär, en rapport eller en dataåtkomstsida.

direkt synkronisering

En metod som används för att synkronisera data mellan repliker som är anslutna direkt till det lokala nätverket och som är tillgängliga via delade nätverksmappar.

direktaktivering

Aktivering av OLE-objektets OLE-server från ett fält eller en kontroll. Du kan t.ex. spela upp en WAV-ljudfil som finns i en kontroll genom att dubbelklicka på kontrollen.

direktfråga

En SQL-fråga som du använder för att skicka kommandon direkt till en ODBC-databasserver. När du använder direktfrågor arbetar du direkt med tabellerna på servern i stället för med de data som behandlas av Access-databasmotorn.

DLL (Dynamic-Link Library)

En uppsättning rutiner som kan anropas från Visual Basic-procedurer och som läses in och länkas till programmet vid körning.

DML (Data Manipulation Language)

Datamanipuleringsspråk. Det språk som används för att hämta, infoga, ta bort och uppdatera data i en databas. DML är en delmängd av SQL (Structured Query Language).

dokumentegenskaper

Egenskaper som namn, ämne och författare, som lagras tillsammans med varje åtkomstsida.

domän

En samling poster som definierats med hjälp av en tabell, en fråga eller ett SQL-uttryck. Mängdfunktioner för domäner returnerar statistisk information om en specifik domän eller en samling poster.

dubbel precision

En egenskap hos ett tal som lagras med dubbelt så mycket dataminne (två ord; oftast 8 byte) som ett tal med lägre precision (enkel precision). Hanteras vanligtvis som ett flyttal av datorn.


E

egenskaper för dataåtkomstsida

Attribut för en dataåtkomstsida som identifierar databasen som sidan är kopplad till och definierar hur sidan ser ut och fungerar.

egenskapssida

Ett fönster som används när du vill visa eller ändra egenskaperna för olika objekt, t.ex. tabeller, frågor, fält, formulär, rapporter, dataåtkomstsidor och kontroller.

etikett

En kontroll som visar en beskrivande text, t.ex. rubrik, titel eller anvisning i formulär eller rapporter. Etiketter kan ibland fästas vid en annan kontroll.

exklusiv

En typ av tillgänglighet till data i en databas som delas i ett nätverk. När du öppnar en databas exklusivt kan inga andra öppna databasen.

expanderingsindikator

En knapp som används för att expandera eller minimera grupperade poster. Den visar plus- (+) eller minustecknet (-).

expanderingskontroll

En kontroll på en dataåtkomstsida som, när du klickar på den, expanderar eller minimerar en grupperad post för att visa eller dölja dess detaljposter.

exportera

Det att kopiera data och databasobjekt till en annan databas, en annan kalkylbladsfil eller ett annat filformat så att en annan databas eller ett annat program kan använda informationen eller objekten. Du kan exportera data till en mängd olika databaser, program och filformat.

extern databas

Källan till den tabell som ska länkas eller importeras till den aktuella databasen, eller den plats som en tabell ska importeras till.

extern tabell

En tabell utanför den Access-databas eller det Access-projekt som är öppet för närvarande.


F

fältdatatyp

Den egenskap för ett fält som avgör vilken typ av data som det kan lagra. Ett fält vars datatyp är Text kan t.ex. lagra data som består av antingen text eller numeriska tecken, men ett sifferfält kan bara lagra numeriska data.

Fältlista, fönster

En ruta där alla fält i den underliggande källan eller databasobjektet visas.

fältväljare

En liten ruta eller rad som du klickar på för att markera en hel kolumn i ett datablad.

felnummer

Ett heltal mellan 0–65 535 som motsvarar egenskapen Tal för objektet Err. I kombination med egenskapen Beskrivning för objektet Err representerar talet ett visst felmeddelande.

filnummer

Nummer som används i satsen Öppna för att öppna en fil. Använd filnummer mellan 1–255 för filer som inte går att öppna från andra program. Använd filnummer mellan 256–511 för filer som går att öppna från andra program.

filter

En uppsättning villkor som används på informationen för att visa en delmängd av informationen eller sortera den. I Access kan du använda olika metoder när du filtrerar data, till exempel Filtrera enligt markering och Filtrera efter formulär.

filter för indata

Filtrering av poster med ett värde eller ett uttryck som du anger om du vill söka efter enbart poster som innehåller det värde eller uttryck som du angett.

filterfält

Ett fält i filterområdet som du kan använda när du filtrerar data som visas i pivottabellvyn eller pivotdiagramvyn. Filterfält har samma funktioner som sidfält i Microsoft Excel-pivottabellrapporter.

filterområde

Den del av en pivottabell- eller pivotdiagramvy som innehåller filterfält.

Filtrera bort markering

Filtrering av poster i ett formulär eller datablad så att du endast hämtar de poster som inte innehåller det valda värdet.

Filtrera efter formulär

Filtrering av data med hjälp av en version av det aktuella formuläret eller databladet. Detta innehåller tomma fält där du skriver de värden som du vill att de filtrerade posterna ska innehålla.

Filtrera efter markering

Filtrering av poster i ett formulär eller datablad så att du endast hämtar de poster som innehåller det valda värdet.

Filtrera med serverfilter efter formulär

En teknik som använder en version av det aktuella formuläret eller databladet. Detta innehåller tomma fält där du skriver de värden som du vill att de filtrerade posterna ska innehålla. Informationen filtreras av servern innan den hämtas från databasen.

flervärdesfält

Ett uppslagsfält där du kan lagra fler än ett värde.

flikkontroll

En kontroll som du kan använda när du skapar ett formulär eller dialogruta som innehåller flera sidor, var och en med en flik, och som innehåller liknande kontroller, till exempel textrutor och alternativknappar. När en användare klickar på en flik aktiveras sidan.

float, datatyp

En ungefärlig numerisk datatyp med en precision på 15 siffror i Access-projekt. Datatypen float kan innehålla positiva värden från ungefär 2,23E - -308 till 1,79E + 308, och negativa värden från ungefär -2,23E - 308 till -1,79E + 308, eller noll.

flytande

Kan flyttas fritt som ett eget fönster. Ett flytande fönster är alltid överst. Uttrycksverktyget, Databasdokumenteraren, verktygslådan och paletter kan vara flytande.

flytthandtag

Den stora fyrkanten som visas i det övre vänstra hörnet av den markerade kontrollen eller kontrollayouten i vyerna Design eller Layout. Du kan dra handtaget om du vill flytta kontrollen eller kontrollayouten till en annan plats.

flyttningsläge

Det läge där du kan flytta en kolumn i vyn Datablad genom att använda vänsterpilen och högerpilen.

förklaring

En ruta som anger vilka mönster och färger som har tilldelats de olika dataserierna eller kategorierna i ett diagram.

format

Anger hur data visas och skrivs ut. En Access-databas har standardformat för vissa datatyper, liksom Access-projekt har det för motsvarande SQL-datatyper. Du kan också skapa anpassade format.

formulär

Ett Access-databasobjekt på vilket du kan placera kontroller som används för att utföra instruktioner eller ange, visa och redigera data i fält.

Formulär, objektflik

En objektflik som du använder när du arbetar med formulär i vyerna Design, Formulär, Datablad eller Förhandsgranska.

formuläregenskaper

Formulärattribut som bestämmer hur det ska visas och fungera. Med exempelvis formuläregenskapen Visa poster bestämmer du om formuläret automatiskt ska öppnas i formulärvyn eller i databladvyn.

formulärfot

Används när du vill visa instruktioner för användning av ett formulär, kommandoknappar eller obundna kontroller när indata ska accepteras. Visas längst ner i formuläret i formulärvy och i slutet av en utskrift.

formulärhuvud

Används när du vill visa en rubrik för ett formulär, instruktioner för hur man använder formuläret eller kommandoknappar som öppnar relaterade formulär eller genomför andra aktiviteter. Formulärhuvudet visas överst i formuläret i formulärvyn och i början av en utskrift.

formulärmodul

En modul som inkluderar VBA-kod (Visual Basic for Applications) för alla händelseprocedurer som aktiveras av händelser som inträffar i ett visst formulär eller dess kontroller.

formulärväljare

Den ruta där linjalerna möts i det övre vänstra hörnet i formulärdesign. Använd rutan när du ska genomföra åtgärder på formulärnivå, t.ex. välja formulär.

formulärvy

En vy som visar ett formulär som du använder för att antingen visa eller ta emot data. Formulär är det primära sättet att lägga till och ändra data i tabeller. Du kan inte ändra ett formulärs utformning i denna vy.

fråga

En fråga om informationen som lagras i tabellerna, eller en förfrågan om att utföra en åtgärd på informationen. En fråga kan hämta data från flera tabeller och utgöra datakällan för ett formulär eller en rapport.

frågefönster

Ett fönster som du använder vid arbete med frågorna i vyerna Design, Datablad, SQL eller Förhandsgranska.

funktion

En fråga som tar indataparametrar och returnerar ett resultat som en lagrad procedur. Typer: skalär (flera instruktioner, returnerar ett värde), infogad (en instruktion, ett uppdateringsbart tabellvärde) och tabell (flera instruktioner, tabellvärde).

funktionsprocedur

I VBA (Visual Basic for Applications) är detta en procedur som returnerar ett värde och som kan användas i ett uttryck. Du deklarerar en funktion med hjälp av instruktionen Function och avslutar den med hjälp av instruktionen End Function.

Fyll

En förstoring av en rapport som fyller fönstret med ögonblicksbilden av rapporten genom att anpassa sig till antingen sidans höjd eller sidans bredd, beroende på om rapporten är stående eller liggande.


G

global menyrad

I Access 2003 och tidigare är detta en särskild anpassad menyrad som ersätter den inbyggda menyraden i alla fönster i databasprogrammet, förutom där du har angett en anpassad menyrad för ett formulär eller en rapport.

global replik

Ändringar som införs i den globala repliken spåras och kan bytas ut mot vilken annan global replik som helst i mängden. En global replik kan också utbyta ändringar med alla lokala eller anonyma repliker för vilka den fungerar som nav.

global snabbmeny

En anpassad snabbmeny som ersätter den inbyggda snabbmenyn för följande objekt: fält i tabeller och frågedatablad; formulär och formulärkontroller i vyerna Formulär, Datablad och Förhandsgranska samt rapporter i Förhandsgranska.

grupperad dataåtkomstsida

En dataåtkomstsida med två eller fler gruppnivåer.

grupperade kontroller

Två eller flera kontroller som du kan använda som en enhet när du utformar ett formulär eller en rapport. Du kan markera gruppen i stället för att markera varje enskild kontroll när du ordnar kontroller eller anger egenskaper.

gruppfilterkontroll

En nedrullningsbar listruta på en dataåtkomstsida som hämtar poster från en underliggande postuppsättning baserat på ett värde som du markerar i listan. På en grupperad sida hämtar kontrollen en viss grupp poster.

gruppfot

Används när du vill placera information, till exempel ett gruppnamn eller en gruppsumma, i slutet av en grupp poster.

grupphuvud

Används när du vill placera information, till exempel ett gruppnamn eller en gruppsumma, i början av en grupp poster.

gruppkonto

En samling användarkonton i en arbetsgrupp som identifieras med ett gruppnamn och ett personligt ID (PID). De behörigheter som tilldelas en grupp gäller alla användare i gruppen.

gruppnivå

Anger hur djupt en grupp i en rapport eller på en dataåtkomstsida har kapslats in i andra grupper. Grupper är kapslade när en uppsättning poster har grupperats av minst två fält, uttryck eller datakällor.

gruppruta

En bildruta som kan innehålla kryssrutor, växlingsknappar och alternativknappar i ett formulär eller en rapport. Du kan använda en gruppruta när du ska visa flera alternativ och användaren ska välja ett av dem.

GUID (globally unique identifier)

Ett fält (16-byte) i en Microsoft Access-databas som används för att skapa unika identifierare vid replikering. GUID används för att identifiera repliker, replikuppsättningar, tabeller, poster och andra objekt. I en Access-databas motsvaras GUID av Replikerings-ID.

GUID, datatyp

En unik identifieringssträng som används med fjärrproceduranrop. En GUID (Globally Unique Identifier) används för identifiering i alla gränssnitt och objektklasser. En GUID är ett 128-bitarsvärde. 


H

höger yttre koppling

En yttre koppling där alla posterna på högersidan i RIGHT JOIN-operationen i frågans SQL-uttryck läggs till i frågans resultat, även om det inte finns några matchande värden i det kopplade fältet från tabellen till vänster.

högsta tillåtna postgräns

Om du vill förbättra prestanda kan du ange ett maximalt antal poster som hämtas från en Microsoft SQL Server-databas till ett formulär eller ett datablad i ett Access-projekt.

huvudformulär

Ett formulär som innehåller ett eller flera underformulär.

huvudreplik

Den enda medlemmen av en replikuppsättning där du kan göra ändringar i databasstrukturen som kan spridas till andra repliker.

hyperlänkadress

Sökväg till ett objekt, ett dokument eller en webbsida. En hyperlänkadress kan vara en URL (adress till en Internet- eller intranätplats) eller en UNC-nätverksadress (adress till en fil i ett lokalt nätverk (LAN)).

hyperlänksfält

Ett fält som innehåller hyperlänkadresser. I Microsoft Access-databaser (.mdb) avses ett fält med ett värde av datatypen Hyperlänk. I Microsoft Access-projekt (.adp) avses ett fält med egenskapen ÄrHyperlänk inställd på Sant.

hyperlink, datatyp

En datatyp för ett Access-databasfält som innehåller hyperlänkadresser. En adress kan ha upp till fyra delar och skrivs i följande format: text som visas#adress#underadress#.


I

IDC-/HTX-filer

Microsoft Internet Information Server använder en IDC-fil och en HTX-fil för att hämta data från en ODBC-källa och formatera dem till ett HTML-dokument.

identifierare (uttryck)

Ett uttryckselement som refererar till värdet för ett fält, en kontroll eller en egenskap.Till exempel är Formulär![Order]![Ordernr] en identifierare som refererar till värdet i kontrollen Ordernr i formuläret Order.

identifierare (Visual Basic)

En datamedlem i en Visual Basic-kodmodul. En identifierare kan vara en Sub-, Function- eller Property-procedur, en variabel, en konstant, en DECLARE-sats eller en användardefinierad datatyp.

image, datatyp

En datatyp i Access-projekt med variabel längd som kan innehålla högst 2^31 - 1 (2 147 483 647) byte binärdata. Datatypen image används för att lagra BLOB-objekt (Binary Large Objects), t.ex. bilder, dokument, ljud och kompilerad kod.

import-/exportspecifikation

En specifikation som innehåller den information som Access behöver för att kunna köra en import- eller exportåtgärd på en textfil med fast bredd eller en avgränsad textfil.

importera

Det att kopiera data från en textfil, en kalkylbladsfil eller en databastabell till en Microsoft Access-tabell. Du kan använda de data som importeras för att skapa en ny tabell eller för att lägga till dem i en befintlig tabell med liknande datastruktur.

inaktiverad kontroll

En kontroll som är nedtonad i ett formulär. En inaktiverad kontroll kan inte ha fokus och svarar inte på musklickningar.

inbyggd konstant

En konstant som anges av Access, VBA, ADO eller DAO. Dessa konstanter visas i Objektgranskning när du klickar på globala i vart och ett av dessa bibliotek.

inbyggt verktygsfält

I Access 2003 och tidigare är detta ett verktygsfält som ingår i Access-användargränssnittet när det installeras på datorn. Ett anpassat verktygsfält är däremot ett som du skapar för ett eget databasprogram. I Access 2007 har verktygsfälten ersatts av menyfliksområdet, där kommandon ordnas i grupper på flikar. Dessutom kan du lägga till kommandon som du använder ofta i verktygsfältet Snabbåtkomst.

indatamask

Ett format som består av visningstecken (parenteser, punkter och bindestreck). Den maskerar tecken som anger var data ska infogas, vilken typ av data som kan anges och hur många tecken som ryms.

index

En funktion som medför att det går fortare att söka efter och sortera en tabell baserat på nyckelvärden, och som gör raderna i tabellen unika. Primärnyckeln i en tabell indexeras automatiskt. Vissa fält kan inte indexeras på grund av datatypen, till exempel OLE-objekt eller Bilaga.

indexfönster

Ett fönster i en Access-databas där du kan granska och redigera index i en tabell samt skapa index för flera fält.

indirekt synkronisering

En synkroniseringsmetod som används i en frånkopplad miljö, exempelvis när du använder en bärbar dator på en resa. Du måste använda Replikeringshanteraren för att konfigurera indirekt synkronisering.

informationsavsnitt

Innehåller ett formulärs eller en rapports huvudtext. Detta avsnitt innehåller vanligtvis kontroller som är bundna till fälten i datakällan, men kan också innehålla obundna kontroller, till exempel etiketter som identifierar ett fälts innehåll.

informationsfält

Ett fält som visar alla rader, eller poster, från den underliggande datakällan.

informationsområde

Den del av pivottabellvyn som innehåller informationsfält och sammanlagda fält.

installerbar ISAM

En drivrutin som du kan ange för att få tillgång till externa databasformat, till exempel dBASE, Excel och Paradox. I Microsoft Access läses ISAM-drivrutinerna in när de anropas från ditt program.

instans

Ett objekt som är skapat från den klass som innehåller dess definition. Flera instanser av en formulärklass delar samma kod och fylls med samma kontroller som användes för att utforma formulärklassen.

instruktion

Den grundläggande byggstenen i ett makro, en självständig åtgärd som kan kombineras med andra instruktioner för att automatisera aktiviteter. Detta kallas ibland för ett kommando i andra makrospråk.

instruktionsargument

Ytterligare information som behövs i vissa makroinstruktioner, t.ex. det objekt som påverkas av instruktionen eller vissa villkor som måste gälla när instruktionen utförs.

instruktionslista

Den lista som visas när du klickar på pilen i kolumnen Instruktion på objektfliken Makro.

instruktionsrad

En rad i den övre delen av objektfliken Makro där du anger makronamn, instruktioner, argument och kommentarer som är associerade med ett visst makro eller en viss makrogrupp.

int, datatyp

En datatyp i Access-projekt med 4 byte (32 bitar) som lagrar heltal inom intervallet -2^31 (-2-147 483 648) till 2^31 - 1 (2 147 483 647).

integer, datatyp

En datatyp för lagring av heltal. En variabel av typen Integer lagras som ett 16-bitars (2-byte-) tal för värden mellan -32 768 och 32 767.

Internetsynkronisering

Används för att synkronisera repliker i en frånkopplad miljö där det har konfigurerats en Internetserver. Du måste använda Replikeringshanteraren för att konfigurera Internetsynkronisering.


J

jämförelseoperator

En operator som används för att jämföra två värden eller uttryck, till exempel <&nbsp;(mindre än), > (större än) och = (lika med).

jokertecken

Tecken som används i frågor och uttryck i syfte att hitta poster, filer eller andra objekt vars namn börjar med vissa tecken eller överensstämmer med ett visst mönster.

JRO (Jet and Replication Objects)

En uppsättning Automation-gränssnitt som medför att du kan utföra åtgärder som är specifika för Microsoft Jet-databaser. Med JRO kan du komprimera databaser, uppdatera data från cacheminnet och skapa och underhålla replikerade databaser.


K

kanalnummer

Ett heltal som korresponderar med en öppen DDE-kanal (Dynamic Data Exchange). Kanalnummer tilldelas av Microsoft Windows 95, skapas med hjälp av funktionen DDEInitiate och används av andra DDE-funktioner och DDE-satser.

kartesiansk produkt

Resultatet av körning av en SQL SELECT-sats som har två eller flera tabeller i FROM-satsen, men ingen WHERE- eller JOIN-sats som anger hur tabellerna ska kopplas.

kaskad

Det att en händelse ger upphov till en annan händelse. Exempel: Om en uppdateringsrelation definieras för två eller flera tabeller ändras informationen i den främmande tabellen om primärtabellens primärnyckel uppdateras.

kategorifält

Ett fält som visas i kategoriområdet i pivotdiagram. Objekt i kategorifältet visas som etiketter på kategoriaxeln.

klassmodul

En modul som kan innehålla definitionen av ett nytt objekt. Varje instans av en klass skapar ett nytt objekt. Procedurer som är definierade i modulen blir egenskaper och metoder i objektet. Klassmoduler kan finnas ensamma eller med formulär och rapporter.

klassnamn

Det namn som används för att referera till en klassmodul. Om klassmodulen är en formulär- eller rapportmodul föregås klassnamnet av modultypen, till exempel Form_OrderForm.

klassnamn (OLE)

Ett fördefinierat namn som används för att referera till ett OLE-objekt i Visual Basic. Ett klassnamn består av namnet på det program som användes för att skapa OLE-objektet, objekttypen och (valfritt) programmets versionsnummer. Exempel: Excel.Blad.

klient-/serverprogram

Ett databasprogram som består av en serverdatabasfil med tabeller, och som kopierar en klientdatabasfil som innehåller alla andra databasobjekt med länkar till servertabellerna.

knappbeskrivning

Kort beskrivning av namnen på kommandon och knappar i menyfliksområdet. En knappbeskrivning visas när muspekaren vilar över kommandot eller knappen.

kodstub

Ett Visual Basic-kodsegment som definierar början och slutet av en procedur.

kollision

En konflikt som inträffar vid uppdatering av flera poster. Exempel: Data på en server läses med ett klientprogram. Via klientprogrammet försöker användaren uppdatera informationen för flera poster, men innan uppdateringen har startats ändras serverns ursprungliga data från ett annat klientprogram.

kolumn

En plats i en databastabell där det lagras en viss typ av data. Det är också den synliga representationen av ett fält i ett datablad. I Microsoft Access-databaser motsvarar kolumnerna frågerutnätet eller filterrutnätet.

kolumnfält

Ett fält i kolumnområdet i pivottabellvyn. Objekt i kolumnfält visas tvärs över den övre delen av en pivottabellista. Inre kolumnfält finns närmast informationsområdet, yttre kolumnfält finns ovanför de inre kolumnfälten.

kolumnområde

Den del av pivottabellvyn som innehåller kolumnfält.

kolumnväljare

Den horisontella listen överst i en kolumn. Du kan klicka på en kolumnväljare om du vill markera en hel kolumn i frågerutnätet eller filterrutnätet.

kombinationsruta

En kontroll som används i ett formulär som ger den kombinerade funktionen av en listruta och en textruta. Du kan skriva in ett värde i en kombinationsruta eller klicka på kontrollen om du vill visa en lista och markera ett objekt i listan.

kommandoknapp

En kontroll som används för att köra ett makro, anropa en Visual Basic-funktion eller köra en händelseprocedur. I andra program kallas en kommandoknapp ibland för tryckknapp.

konflikt

Ett tillstånd som inträffar om data har ändrats i samma post i två medlemmar i en replikmängd. När det inträffar en konflikt väljs en "vinnande" ändring ut och används i alla repliker, och den "förlorande" ändringen registreras som en konflikt i alla repliker.

kontinuerligt formulär

Ett formulär som visar flera poster på skärmen vid formulärvisning.

kontroll för datakälla

Motorn bakom dataåtkomstsidor och Microsoft Office Web Components som hanterar anslutningen till den underliggande datakällan. Kontrollen för datakällan saknar synlig representation.

kontroll som innehåller en hyperlänk

En kontroll som gör det möjligt för en användare att hoppa till ett dokument, en webbsida eller ett objekt. Ett exempel är en textruta som är bunden till ett fält som innehåller hyperlänkar.

korsfråga

En fråga som beräknar summa, medel, antal eller andra typer av postsummeringar och sedan grupperar resultatet efter två typer av information, en på databladets vänstra sida och en överst i databladet.

kryssruta

En kontroll som visar om ett alternativ är markerat. Ett kryss visas i rutan om alternativet är markerat.


L

lagrad procedur

En förkompilerad uppsättning SQL-uttryck och valfria flödeskontrolluttryck som lagras under ett namn och som hanteras som en enhet. Uppsättningen lagras i en SQL-databas och kan köras via ett anrop från ett program.

länka (tabeller)

En åtgärd som skapar en anslutning till data från andra program så att du kan visa och redigera dessa data i både originalprogrammet och Access.

länkad tabell

En tabell som sparas i en fil utanför den öppna databasen där Access kan hämta poster. Du kan lägga till, ta bort och redigera poster i en länkad tabell, men du kan inte ändra dess struktur.

låst

Tillståndet på en post, postuppsättning eller databas som gör den skrivskyddad för alla användare utom den användare som gör den aktuella ändringen.

Layoutvyn

En vy i Access 2007 där du kan ändra utseendet på formulär och rapporter på många sätt samtidigt som faktiska data visas.

listindex

Sekvensnumren för element i en lista med start vid 0 för det första elementet, 1 för det andra och så vidare.

lokal replik

En replik som byter data med sitt nav eller en global replik, men inte med andra repliker i replikuppsättningen.

lokalt objekt

En tabell, en fråga, ett formulär, en rapport, ett makro eller en modul som behålls i repliken eller huvudrepliken som det eller den skapades i. Varken objektet eller ändringar av det kopieras till andra repliker.


M

makro

En instruktion eller uppsättning med instruktioner som du kan använda för att automatisera uppgifter.

makrogrupp

En mängd med relaterade makron som lagras tillsammans under ett gemensamt makronamn. Den här samlingen refereras ofta till som ett makro.

Makroverktyget

Objektfliken där du kan skapa och ändra makron. Du kan starta Makroverktyget från en rad olika ställen, t.ex. ett formulär eller en rapport, eller direkt från fliken Skapa i menyfliksområdet.

mängdfunktion

En funktion, t.ex. Summa, Antal, Medel eller Varians, som du använder när du gör beräkningar.

mängdfunktion för domäner

En funktion, till exempel DMedel eller DMax, som används för att beräkna statistik för en samling poster (en domän).

manuell länk

En länk där du själv måste uppdatera data när data i källdokumentet har ändrats.

markeringsrektangel

Den ruta som skapas av de aktuella markerade raderna (posterna) och kolumnerna (fält) i Datablad.

MDE-fil

En databasfil i Access 2003 eller tidigare (.mdb) där alla moduler är kompilerade och all redigerbar källkod har tagits bort.

memo, datatyp

I en Access-databas är detta en fältdatatyp. PM-fält kan innehålla upp till 65 535 tecken.

Microsoft Access-databas

En samling data och objekt (till exempel tabeller, frågor eller formulär) som är relaterade till ett visst ämne eller syfte.

Microsoft Access-datafil

En fil för en Access-databas eller ett Access-projekt. I en Access 2007-databas lagras databasobjekt och data i en ACCDB-fil, och i tidigare versioner av Access används formatet MDB. En projektfil innehåller inte data och används för att ansluta till en Microsoft SQL Server-databas.

Microsoft Access-objekt

Ett objekt som definieras av Access och som relaterar till Access, dess gränssnitt eller till ett programs formulär och rapporter. Dessutom kan du använda ett Microsoft Access-objekt när du programmerar elementen i det gränssnitt som används för att ange och visa data.

Microsoft Access-projekt

En Access-fil som ansluter till en Microsoft SQL Server-databas och används för att skapa klient-/serverprogram. Ett Access-projekt innehåller inte några data eller datadefinitionsbaserade objekt, som tabeller och vyer.

Microsoft SQL Server-databas

En databas i Microsoft SQL Server som består av tabeller, vyer, index, lagrade procedurer, funktioner och utlösare. Du kan koppla en Access-databas till SQL Server-data med hjälp av ODBC eller genom att skapa en Access-projektfil (*.adp).

modulnivå

Beskriver de variabler eller konstanter som är deklarerade i deklarationsavsnittet i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) eller utanför en procedur. Variabler eller konstanter som är deklarerade på modulnivå är tillgängliga för alla procedurer i en modul.

modulnivåvariabel

En variabel som deklareras i deklarationsavsnittet i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) med hjälp av nyckelordet Privat. Dessa variabler är tillgängliga för alla procedurer i den modulen.

money, datatyp

En datatyp i Access-projekt som lagrar valutavärden inom intervallet -922 337 203 685 477,5707 till 922 337 203 685 477,5807, med en precision på en tiotusendels valutaenhet.

MSDE (Microsoft Data Engine)

En klient/server-datamotor som tillhandahåller lokal datalagring i ett mindre datorsystem, t ex en enanvändardator eller en liten arbetsgruppserver, och som är kompatibel med Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 och SQL Server 2000.


N

N:N-relation

En association mellan två tabeller där en post i någon av tabellerna kan relatera till många poster i den andra tabellen. För att upprätta en N:N-relation måste du skapa en tredje tabell och lägga till primärnyckelfälten från båda tabellerna i denna tredje tabell.

nätverksdatabas (delad databas)

En databas som tillåter att flera användare kommer åt och kan ändra samma datauppsättning samtidigt.

nav

En global replik som alla repliker i replikmängden synkroniserar ändringarna med. Navet fungerar som den överordnade repliken.

Navigeringsfönster

Det fönster som visas när du öppnar en Access-databas eller ett Access-projekt. I navigeringsfönstret visas objekten i databasen och det kan anpassas så att objekten sorteras och grupperas på olika sätt.

navigeringsknappar

De knappar som du använder när du flyttar mellan poster. De här knapparna finns i det nedre vänstra hörnet i vyerna Datablad och Formulär. Knapparna finns även i vyn Förhandsgranskning, så att du kan förflytta dig mellan dokumentets sidor.

nchar, datatyp

I Access-projekt är detta en datatyp med fast längd med högst 4&nbsp;000 Unicode-tecken. Unicode-tecken använder 2 byte per tecken och hanterar alla internationella tecken.

nedrullningsbar listruta

En kontroll på en dataåtkomstsida som, när du klickar på den, visar en lista där du kan välja ett värde. Du kan inte skriva in värden i en listruta.

nollängdssträng

En sträng som inte innehåller några tecken. Du kan använda en nollängdssträng för att ange att du vet att det inte finns något värde i ett visst fält. Du anger en nollängdssträng genom att skriva två dubbla citattecken utan blanksteg (" ").

normalisera

När du minimerar dubblettinformationen i en relationsdatabas genom effektiv tabelldesign. Du kan använda guiden Tabellanalys för att normalisera databasen.

ntext, datatyp

I Access-projekt är detta en datatyp med variabel längd som kan innehålla högst 2^31 - 2^30 - 1 (- 1&nbsp;073&nbsp;741&nbsp;823) tecken. Kolumner med datatypen ntext lagrar en 16 byte-pekare på dataraden, och informationen lagras separat.

null

Ett värde som du kan ange i ett fält eller använda i uttryck och frågor för att markera saknade eller okända data. I Visual Basic indikerar nyckelordet Null värdet Null. Vissa fält, till exempel primärnyckelfält, får inte innehålla ett Null-värde.

null-fält

Ett fält som innehåller ett null-värde. Förväxla inte null-fältet med fält som innehåller strängar med nollängd (" ") eller fält med värdet 0.

number, datatyp

I en Microsoft Access-databas är detta en fältdatatyp avsedd för numeriska data som kommer att användas i matematiska beräkningar. Använd dock datatypen Currency om du vill visa eller beräkna valutavärden.

numeric, datatyp

I ett Access-projekt är detta en exakt numerisk datatyp som innehåller värden mellan -10^38 - 1 och 10^38 - 1. Du kan ange skala (högsta antal siffror totalt) och precision (högsta antal siffror till höger om decimalkommat).

nvarchar(n), datatyp

I Access-projekt är detta en datatyp med variabel längd med högst 4&nbsp;000 Unicode-tecken. Unicode-tecken använder 2 byte per tecken och hanterar alla internationella tecken.


O

object, datatyp

En grundläggande datatyp som representerar alla objekt som går att läsa i Visual Basic. Trots att du kan deklarera en objektvariabel som typen Object, är det bäst att deklarera objektvariabler enligt deras specifika typ.

objekt

Ett unikt dataelement i ett fält. När objekt på en lägre nivå är tillgängliga för visning i en pivottabellista eller i fältlistan visas en expanderingsindikator (+) bredvid objektet.

Objektberoenden, fönster

Visar objekt som det markerade objektet är beroende av och även objekt som är beroende av det markerade objektet.

objektbibliotek

En fil som innehåller definitioner på objekt och deras metoder och egenskaper. Den fil som innehåller ett objektbibliotek har vanligen filnamnstillägget .olb.

objekttyp

En typ av objekt som visas automatiskt i ett program, till exempel Application, File, Range och Sheet. Använd Objektgranskning i Visual Basic Editor eller se en komplett lista över tillgängliga objekt i dokumentationen för programmet.

objektvariabel

En variabel som innehåller en referens till ett objekt.

obunden kontroll

En kontroll som inte är bunden till ett fält i en underliggande tabell, fråga eller ett SQL-uttryck. En obunden kontroll används ofta till att visa informationstext eller dekorativa bilder.

obundet formulär eller obunden rapport

Ett formulär eller en rapport som inte är kopplad till en postkälla, t.ex. en tabell, fråga eller ett SQL-uttryck. (Egenskapen Datakälla för formuläret eller rapporten är tom.)

obundet objektfält

En kontroll som du placerar på ett formulär eller i en rapport och som ska innehålla ett obundet objekt. Ett obundet objekt är ett objekt, t.ex. en bild, vars värde inte hämtas från sådana data som är lagrade i en tabell.

ODBC-databas

En databas som har en ODBC-drivrutin (Open Database Connectivity) som du kan använda för att importera, länka till eller exportera data.

ODBC-datakälla

De data och den information som behövs för att komma åt dessa data från sådana program och databaser som kan använda ODBC-protokollet (Open Database Connectivity).

ODBCDirect

En teknik som gör att du kan komma åt ODBC-datakällor direkt genom att använda DAO-funktioner som går förbi Microsoft Jet-databasmotorn.

OLE DB

En komponentdatabasarkitektur som tillhandahåller effektiv nätverks- och Internetåtkomst till många typer av datakällor, inklusive relationsdata, e-postfiler, textfiler och kalkylblad.

OLE DB-provider

Ett program i OLE DB-arkitekturen som medför att databasen får tillgång till informationen, till skillnad från när ODBC, IISAM-drivrutiner och andra metoder används, som är externa tekniker för att få tillgång till informationen.

OLE Object, datatyp

En fältdatatyp som du kan använda för sådana objekt som är skapade i andra program och som kan länkas eller bäddas in (infogas) i en Access-databas.

OLE/DDE-länk

En koppling mellan ett OLE-objekt och OLE-servern eller mellan ett DDE-källdokument (Dynamic Data Exchange) och ett måldokument.

OLE-behållare

Ett program som innehåller ett länkat eller inbäddat OLE-objekt från ett annat program. Om ett OLE-objekt i en Access-databas till exempel innehåller ett kalkylblad från Microsoft Excel är Access OLE-behållaren.

OLE-objekt

Ett objekt som stöder OLE-protokollet för objektlänkning och inbäddning. Ett OLE-objekt från en OLE-server, t.ex. en Windows Paint-bild eller ett Microsoft Excel-kalkylblad, kan länkas eller bäddas in i ett fält, formulär eller en rapport.

OLE-server

Ett program eller en DLL som tillhandahåller ett länkat eller inbäddat OLE-objekt till ett annat program. Om ett OLE-objekt i en Access-databas till exempel innehåller ett kalkylblad från Microsoft Excel är Excel OLE-servern.


Ö

ögonblicksbild

En statisk bild på en uppsättning data, t.ex. de poster som visas som resultatet av en fråga. Postuppsättning-objekt av ögonblicksbildtyp kan skapas från en bastabell, en fråga eller en annan postuppsättning.

överlappande händelse

En sekvens med händelser som startats direkt eller indirekt av en händelseprocedur som anropar sig själv, kallas även för händelsekaskad eller rekursion. Var försiktig med att skapa överlappande händelser eftersom de ofta resulterar i en överfull stack eller ett körfel.


P

parameterfråga

En fråga i vilken användaren själv anger ett eller flera villkor. En parameterfråga är ingen egentlig frågetyp utan i stället ett samlingsnamn för ett flexiblare sätt att använda frågor.

partiell replik

En databas som bara innehåller en delmängd av posterna i en fullständig replik. Med en partiell replik kan du ange filter och identifiera relationer som definierar vilken delmängd av posterna i den fullständiga repliken som ska förekomma i databasen.

personligt ID-nummer

En skiftkänslig alfanumerisk sträng med 4 till 20 tecken som används i Access tillsammans med kontonamnet för att identifiera en användare eller en grupp i en Access-arbetsgrupp.

pessimistisk

En typ av låsning där sidan som innehåller en eller fler poster, inklusive den post som redigeras, är otillgänglig för andra användare när du använder metoden Redigera och förblir otillgänglig tills du använder metoden Uppdatera.

pi

En matematisk konstant som ungefär är lika med 3,1415926535897932.

pivotdiagramvy

En vy som sammanfattar och analyserar data i ett datablad eller ett formulär. Du kan använda olika informationsnivåer eller ordna data genom att dra fält och objekt eller genom att visa eller dölja objekt i fältens listrutor.

pivottabellformulär

En interaktiv tabell som snabbt summerar stora mängder data i det format och med de beräkningsmetoder som du anger. Du kan rotera tabellens rad- och kolumnrubriker om du vill betrakta källdata ur andra synvinklar, på samma sätt som i en pivottabell i Excel.

pivottabellista

En Microsoft Office Web Component som används för analys av data interaktivt på en webbsida. Data som visas i ett rad- eller kolumnformat kan flyttas, filtreras, sorteras och beräknas på sätt som är meningsfulla för målgruppen.

pivottabellvy

En vy som visar en grafisk analys av data i ett datablad eller ett formulär. Du kan se olika informationsnivåer eller ange layout genom att dra fält och objekt eller genom att visa eller dölja objekt i fältens listrutor.

plusteckenpekare

Den pekare som visas när du flyttar pekaren till den vänstra kanten av ett fält i ett datablad. När plusteckenpekaren visas kan du klicka för att markera hela fältet.

popup-formulär

Ett formulär som läggs över andra fönster. Ett popup-formulär kan vara spärrat eller fristående.

posthanteringskontroll

En kontroll som används på dataåtkomstsidor för att visa ett posthanteringsverktygsfält. Du kan lägga till en posthanteringskontroll på varje gruppnivå i en grupperad sida. Du kan anpassa posthanteringskontrollen genom att ändra dess egenskaper.

postkälla

Den underliggande källan för data för ett formulär, en rapport eller en dataåtkomstsida. I en Access-databas kan det vara en tabell, fråga eller ett SQL-uttryck. I ett Access-projekt kan det vara en tabell, en vy, ett SQL-uttryck eller en lagrad procedur.

postnummerruta

En liten ruta i det nedre vänstra hörnet när du arbetar i Datablad och Formulär som visar numret på den aktuella posten. Om du vill flytta till en viss post skriver du postens nummer i rutan och trycker på RETUR.

postuppsättning

De gemensamma namnet på postuppsättningsobjekt av tabelltyp, urvalstyp och ögonblicksbildtyp, vilka är uppsättningar med poster som fungerar som objekt.

postväljare

En liten ruta eller list till vänster om en post i vyerna Datablad och Formulär som du klickar på för att välja hela posten.

prenumeration

Databasen som tar emot tabeller och data som har replikerats från en publiceringsdatabas i ett Access-projekt.

prenumerera

Det att ta emot en publikation i en Microsoft Access-databas eller ett Microsoft Access-projekt. En prenumerantdatabas prenumererar på replikerade data från en publiceringsdatabas.

primärnyckel

Ett eller flera fält (kolumner) vars värden unikt identifierar varje post i en tabell. En primärnyckel tillåter inte Null-värden och måste alltid ha ett unikt index. Primärnyckeln används för att ange en relation mellan en tabell och sekundärnycklar i andra tabeller.

primärtabell

"1"-sidan av två relaterade tabeller i en 1:N-relation. En primärtabell bör ha en primärnyckel och varje post bör vara unik.

privat procedur

En Sub- eller Function-procedur som deklareras som privat med nyckelordet Privat i en Declare-sats. Privata procedurer är bara tillgängliga för andra procedurer inom samma modul.

procedur

En sekvens av deklarationer och satser i en modul som utförs som en enhet. Procedurer i VBA (Visual Basic for Applications) inkluderar både Sub- och Function-procedurer.

procedurnivå

Beskriver variabler eller konstanter som är deklarerade inom en procedur. Variabler och konstanter deklarerade inom en procedur är bara tillgängliga inom den proceduren.

procedurnivåvariabel

En variabel som deklareras i en procedur. Procedurnivåvariabler är alltid privata för den procedur som de deklarerats i.

programmets arbetsyta

Bakgrundsytan i ett programfönster.

projekt

Uppsättningen med kodmoduler i en databas, inklusive standardmoduler och klassmoduler. Som standard har projektet samma namn som databasen.

pseudoindex

En dynamisk korsreferens för ett eller flera tabelldatafält (kolumner), som gör att en ODBC-tabell (servertabell) utan eget index kan redigeras.

publicera

Det att spara en databas på en dokumenthanteringsserver, till exempel en server med Windows SharePoint Services.

publikation

I Access-projekt kan en publikation innehålla en eller flera publicerade tabeller eller lagrade procedurartiklar från en användardatabas. Varje användardatabas kan ha en eller flera publikationer. En artikel är en datagrupp som replikeras som en enhet.


Q

QueryDef

En sparad definition av en fråga i en Access-databas, eller en tillfällig definition av en fråga i ett ODBCDirect-arbetsområde.


R

radfält

Ett fält i radområdet i pivottabellvyn. Objekt i radfält visas nedåt på den vänstra delen av vyn. Inre radfält finns närmast informationsområdet, yttre radfält finns till vänster om de inre radfälten.

radområde

Den del av pivottabellvyn som innehåller radfält.

radväljare

En liten ruta eller rad som du klickar i för att markera en hel rad i en tabell eller vid makrodesign, eller när du sorterar och grupperar poster i rapportdesign.

Räknare, datatyp

I en Access-databas är detta en fältdatatyp som automatiskt sparar ett unikt nummer för varje post när den läggs till i en tabell. Tre typer av nummer kan skapas: löpande, slumpmässiga och replikerings-ID.

rapport

Ett Access-databasobjekt som du kan skriva ut med information som är formaterad och ordnad enligt dina specifikationer. Exempel på rapporter är försäljningssummor, telefonlistor och adressetiketter.

Rapport, objektflik

En objektflik där du arbetar med rapporterna i vyn Design, läget Förhandsgranska layout eller läget Förhandsgranska.

rapportfot

Ett rapportavsnitt där du kan placera information som vanligtvis visas längst ned på sidan, t ex nummer, datum och summor.

rapporthuvud

Ett rapportavsnitt i början av rapporten där du kan placera information, t ex rubrik, datum och rapportintroduktion.

rapportmodul

En modul som inkluderar VBA-kod (Visual Basic for Applications) för alla händelseprocedurer som aktiveras av händelser som inträffar i ett visst rapport eller dess kontroller.

rapportögonblicksbild

En fil (med filnamnstillägget .snp) som innehåller en trogen kopia av varje sida i en Access-rapport. Den bevarar den tvådimensionella layouten samt grafik och andra inbäddade objekt i rapporten.

rapportväljare

Den ruta där linjalerna möts i det övre vänstra hörnet i en rapport i Design. Använd rutan när du ska genomföra åtgärder på rapportnivå, t.ex. välja rapport.

real, datatyp

Finns i Access-projekt. En ungefärlig numerisk datatyp med en precision på sju siffror. Den kan innehålla positiva värden från ungefär 1,18E - 38 till 3,40E + 38, negativa värden från ungefär -1,18E - 38 till -3,40E +38, eller noll.

redigeringsfråga

En fråga som kopierar eller ändrar data. Redigeringsfrågor inkluderar tilläggsfrågor, borttagningsfrågor, tabellfrågor och uppdateringsfrågor. De markeras med ett utropstecken (!) bredvid namnet i navigeringsfönstret.

redigeringskontroll

Kallas också textruta. En redigeringskontroll är ett rektangulärt område där du kan ange och redigera text.

referensintegritet

Regler som måste följas för att de definierade relationerna mellan tabellerna ska bevaras när du lägger till, uppdaterar eller tar bort poster.

refererad databas

Den Access-databas som användaren har etablerat en referens till från den aktuella databasen. Användaren kan skapa en referens till en databas och sedan anropa de procedurer som finns i den databasens standardmoduler.

refererande databas

Den aktuella Access-databas som användaren har skapat en referens från till en annan Access-databas. Användaren kan skapa en referens till en databas och sedan anropa de procedurer som finns i den databasens standardmoduler.

relation

En koppling som upprättas mellan gemensamma fält (kolumner) i två tabeller. En relation kan vara av typen 1:1, 1:N eller N:N.

Relationer, objektflik

En objektflik där du kan visa, skapa och ändra relationer mellan tabeller och frågor.

relativ eller infogad placering

Placerar elementet i det naturliga HTML-flödet i dokumentet, men förskjuter elementets placering baserat på det föregående innehållet.

remsa

Rörlig text på en dataåtkomstsida som används för att dra användarens uppmärksamhet till ett visst element, till exempel en rubrik eller ett viktigt meddelande. Om du vill placera en remsa på en sida skapar du en kontroll för rullande text.

replik

En kopia av en databas som ingår i en replikuppsättning och synkroniseras med andra repliker i uppsättningen. Om data i en replikerad tabell ändras i en replik vidarebefordras dessa ändringar till övriga repliker.

replikering

Det att kopiera en databas så att två eller flera kopior kan utbyta uppdateringar av data eller replikerade objekt. Detta utbyte kallas synkronisering.

replikuppsättning

Huvudrepliken och alla repliker som delar samma databasdesign och unika mängdidentifierare.

replikuppsättningstopologi

Den ordning enligt vilken ändringar sprids från replik till replik. Topologin bestämmer hur snabbt ändringar i en annan replik visas i din replik.

reserverat ord

Ett ord som ingår i ett språk, till exempel Visual Basic. Reserverade ord är till exempel namn på satser, fördefinierade funktioner och datatyper, metoder, operatorer och objekt.

rubrikavsnitt

Avsnittet på en grupperad dataåtkomstsida som används för att visa rubrikerna på datakolumnerna. Det förekommer omedelbart före grupprubriken. Du kan inte lägga till en bunden kontroll i ett rubrikavsnitt.

rutnät (vyn Datablad)

Vågräta och lodräta linjer som visuellt delar in rader och kolumner i celler i en tabell, en fråga, ett formulär, ett fönster eller en lagrad procedur. Du kan visa och dölja dessa rutnätslinjer.

rutnät (vyn Design)

Lodräda och vågräta prickade och heldragna linjer som hjälper dig att placera ut kontroller med större precision när du utformar ett formulär eller en rapport.


S

säker arbetsgrupp

En arbetsgrupp i Access som användare loggar in på med ett användarnamn och lösenord och där åtkomsten till databasobjekt är begränsad enligt de behörigheter som gäller för användarkonton och grupper.

säkerhet på användarnivå

När en Access-databas skyddas på användarnivå kan databasadministratören eller ägaren till ett objekt ge specifik behörighet till enskilda användare eller grupper av användare för följande objekt: tabeller, frågor, formulär, rapporter och makron.

sammanhängande borttagning

Förekommer i relationer som leder till referensintegritet mellan tabeller, och avser borttagningen av alla relaterade poster i den eller de relaterade tabellerna när en post tas bort i primärtabellen.

sammanhängande uppdatering

Förekommer i relationer som leder till referensintegritet mellan tabeller, och avser uppdatering av alla relaterade poster i den eller de relaterade tabellerna när en post ändras i primärtabellen.

sammanlagt fält

Ett fält som summerar data från den underliggande datakällan. Ett sammanlagt fält kan använda en summeringsfunktion, till exempel Summa eller Antal, eller använda ett uttryck för att beräkna summeringsvärden.

sammansatt kontroll

En kontroll och en kopplad etikett, t.ex. en textruta med en kopplad etikett.

sekundärnyckel

Ett eller flera tabellfält (kolumner) som hänvisar till primärnyckelfältet eller primärnyckelfälten i en annan tabell. En sekundärnyckel visar hur tabellerna är relaterade.

sekundärtabell

En tabell (t.ex. Kundorder) som innehåller ett sekundärnyckelfält (t.ex. Kundnr) som är primärnyckelfält i en annan tabell (t.ex. Kunder) i databasen, och som vanligtvis finns på "N"-sidan i en 1:N-relation.

seriefält

Ett fält som visas i ett diagrams serieområde och innehåller serieobjekt. En serie är en grupp relaterade datapunkter.

seriepunkt

Ett individuellt datavärde som skrivits in i ett diagram och representeras av en kolumn, stapel, linje, sektorer eller ringar, eller andra typer av datamarkörer.

servergenererad HTML

ASP- och IDC/HTX-filer är utdata från en tabell, en fråga eller ett formulär. De är anslutna till en ODBC-datakälla och bearbetas av Internet Information Server för att skapa skrivskyddade HTML-filer dynamiskt.

servergenererad HTML: Active Server Pages

session

En sekvens med åtgärder som utförs av Access-databasmotorn som börjar när användaren loggar in och slutar när han eller hon loggar ut. Alla åtgärder som utförs under ett arbetspass utgör ett transaktionsintervall och styrs av användarens inloggningsbehörigheter.

sida (datalagring)

Den del i en databasfil (.mdb) där dataposter har lagrats. En sida (4 kB) kan innehålla mer än en post om posterna inte är för stora.

sidfot

Används när du vill visa en rubrik, kolumnrubriker, datum eller sidnummer längst ned på varje sida i ett formulär eller en rapport. I ett formulär visas sidhuvudet bara när du skriver ut formuläret.

sidhuvud

Används när du vill visa sidsammanfattningar, datum eller sidnummer längst upp på varje sida i ett formulär eller en rapport. I ett formulär visas sidhuvudet bara när du skriver ut formuläret.

självkoppling

En koppling där tabellen är kopplad till sig själv. Poster från tabellen kombineras med andra poster från samma tabell om det finns matchande värden i de kopplade fälten.

släppområde

Ett område i pivottabell- eller pivotdiagramvyn där du kan släppa fält från fältlistan när du vill visa data i fältet. Etiketterna på varje släppområde visar vilka typer av fält du kan skapa i vyn.

smalldatetime, datatyp

I Access-projekt är detta en datatyp för datum och tid som är mindre exakt än datatypen datetime. Datavärdena omfattar 1 januari 1900 till 6 juni 2079, med en precision på en minut.

smallint, datatyp

En datatyp i Access-projekt med 4 byte (16 bitar) som lagrar heltal inom intervallet -2^15 (-32 768) till 2^15 - 1 (32 767).

smallmoney. datatyp

I Access-projekt är detta en datatyp som lagrar valutavärden från -214 748,3648 till 214 748,3647, med en precision på en tiotusendels valutaenhet. När smallmoney-värden visas avrundas de uppåt till två decimaler.

Snapshot Viewer

Ett program som du kan använda för att visa, skriva ut och skicka en ögonblicksbild som e-post, exempelvis en rapportögonblicksbild. Snapshot Viewer 11.0 består av ett fristående körbart program, en programkontroll (Snapview.ocx) och andra tillhörande filer.

Snapshot Viewer-kontroll

En ActiveX-kontroll (Snapview.ocx) som du använder för att visa en rapportögonblicksbild i Microsoft Internet Explorer 3.0 eller senare, eller i vilket program som helst som kan hantera ActiveX-kontroller, exempelvis Access eller Microsoft Visual Basic.

språk

Den informationsuppsättning som motsvarar ett visst språk och land.

sql_variant, datatyp

I ett Access-projekt är detta en datatyp som lagrar värden för flera datatyper, utom för text, ntext, bild, tidsstämpel och sql_variant-typer. Den används i en användardefinierad funktions kolumn, parameter, variabel eller returvärde.

SQL-databas

En databas som är baserad på SQL (Structured Query Language).

SQL-specifik fråga

En fråga som består av ett SQL-uttryck. Underfrågor, direktfrågor, unionsfrågor och definitionsfrågor är SQL-specifika frågor.

SQL-sträng/-uttryck

Ett uttryck som definierar ett SQL-kommando, t ex SELECT, UPDATE och DELETE, och som innehåller instruktioner som WHERE och ORDER BY. SQL-strängar och SQL-uttryck används i frågor och i mängdfunktioner.

SQL-vy

En objektflik där SQL-uttrycket för den aktuella frågan visas eller där en SQL-specifik fråga (union, överföring eller datadefinition) skapas. När du skapar en fråga i designvyn konstrueras motsvarande SQL-uttryck i SQL-vyn.

standardavvikelse

En parameter som indikerar en sannolikhetsfunktions spridning kring medelvärdet, och som är lika med kvadratroten ur variansen.

standardegenskap

En egenskap som du kan ange för en kontroll så att varje gång en ny kontroll av den typen skapas får den egenskapen samma värde.

standardegenskap för kontroll

Standardinställningen för egenskaper i en kontrolltyp. Du anpassar en kontrolltyp innan du skapar två eller fler likadana kontroller, så undviker du att behöva anpassa varje enskild kontroll.

standardmodul

En VBA-modul (Visual Basic for Applications) som du kan placera Sub- och Function-procedurer i för att de ska vara tillgängliga för andra procedurer i databasen.

standardvärde

Ett värde som automatiskt anges i ett fält eller en kontroll när du lägger till en ny post. Du kan antingen acceptera värdet eller skriva över det med ett nytt.

startvärde

Ett värde som används för generering av pseudoslumpvisa tal. Exempel: Med satsen Randomize skapas ett startvärde som används i Rnd-funktionen för upprättande av unika pseudoslumpmässiga talserier.

strängavgränsare

Texttecken som avgränsar en sträng som är inbäddad i en annan sträng. Enkla citattecken (') och dubbla citattecken (") är exempel på strängavgränsare.

Sub-procedur

En VBA-procedur (Visual Basic for Applications) som utför en åtgärd. Till skillnad från en Function-procedur returnerar en Sub-procedur inget värde. Du inleder en Sub-procedur med Sub-uttrycket och avslutar det med ett End Sub-uttryck.

summafråga

En fråga som visar en översiktsberäkning, t.ex. ett medeltal eller en summa, av värden i olika fält i en eller flera tabeller. Detta är ingen egentlig frågetyp utan i&nbsp;stället ett samlingsnamn för ett flexiblare sätt att använda urvalsfrågor.

summarad

En rad i ett datablad där ditt val av sammanfattad information visas för varje fält, baserat på typen av data i fältet.

synbarhet

En egenskap i en replik som visar vilka delar av replikuppsättningen den kan synkroniseras med och vilka konfliktlösning tillämpas. Repliker kan ha tre grader av synbarhet: global, lokal och anonym.

synkronisering

Det att uppdatera två repliker i en replikuppsättning genom att utbyta alla poster och objekt som har ändrats i de två replikerna. Två repliker har synkroniserats när alla ändringar i respektive replik har tillämpas i båda replikerna.

sysname, datatyp

I Access-projekt är detta en särskild inbyggd, egendefinierad datatyp som används i tabellkolumner, variabler och lagrade procedur-parametrar som lagrar objektnamn.

systemobjekt

Databasobjekt som är definierade av systemet, t.ex. tabellen MSysIndexes, eller av användaren. Du skapar ett systemobjekt genom att namnge objektet med USys som de första fyra tecknen i objektnamnet.


T

tabell

Ett databasobjekt som lagrar data i poster (rader) och fält (kolumner). Informationen gäller vanligtvis en viss kategori saker, som anställda eller beställningar.

Tabell, objektflik

I en Access-databas är detta en objektflik där du arbetar med tabeller i vyn Design eller Datablad.

tabellegenskaper

Attribut för en tabell i en Microsoft Access-databas som påverkar tabellens utseende och funktion. Tabellegenskaper anges i designläge på samma sätt som fältegenskaper.

tabellfråga

En fråga (ett SQL-uttryck) som skapar en ny tabell och poster (rader) i tabellen genom att kopiera poster från en befintlig tabell eller frågeresultat.

table, datatyp

I ett Access-projekt är detta en speciell datatyp som används för att lagra en användardefinierad funktions resultatuppsättning i en lokal variabel eller ett returvärde för senare bearbetning. Den kan användas för att placera en tillfällig tabell som sparas i en tempdb-databas.

tangentbordshanterare

Kod som bestämmer och svarar på tangenter eller tangentbordskombinationer som används av användaren.

teckenkod

Ett nummer som representerar ett visst tecken i en teckentabell, till exempel ANSI-teckentabellen.

text, datatyp

En datatyp i Access-projekt med variabel längd som kan innehålla högst 2^31 - 1 (2 147 483 647) tecken. Standardlängden är 16.

text, datatyp

I en Access-databas är detta en fältdatatyp. Textfält kan innehålla högst 255 tecken eller det teckenantal som anges med egenskapen Fältstorlek, d.v.s. det lägsta värdet gäller.

textfil med fast bredd

En fil med data där varje fält har en fast bredd.

textruta

En kontroll, kallas ibland redigeringsfält, som används i ett formulär eller en rapport för att visa text eller godkänna inmatning av data. En etikett kan vara fäst vid en textruta.

tilläggsfråga

En redigeringsfråga som lägger till posterna från ett frågeresultat i slutet av en befintlig tabell.

timestamp, datatyp

I Access-projekt är detta en datatyp som uppdateras automatiskt så fort en rad infogas eller uppdateras. Värden i timestamp-kolumner är inte datetime-data, utan värden av datatypen binary(8) eller varbinary(8), vilket anger ordningen på dataändringarna.

tinyint, datatyp

I Microsoft Access-projekt är detta en datatyp på 1 byte (8 bitar) som lagrar heltal inom intervallet 0 till 255.

topologi

Den ordning enligt vilken ändringar sprids från replik till replik. Topologin är viktig eftersom den bestämmer hur snabbt ändringar i en annan replik visas i din replik.

transaktion

En rad ändringar som gjorts av data i eller schemat för en databas. Om några komponenter av transaktionen inte kan ändras misslyckas hela transaktionen, och data återställs till de tidigare.


U

underdatablad

Ett datablad som är kapslat i ett annat datablad, och som innehåller data som är relaterade eller kopplade till det första databladet.

underformulär

Ett formulär som finns i ett annat formulär eller i en annan rapport.

underformulär-/underrapportkontroll

En kontroll som visar ett underformulär i ett formulär eller underformulär eller en underrapport i en rapport.

underrapport

En rapport som ingår i en annan rapport.

unikt index

Ett index som definieras genom att fältets egenskap Indexerat ställs in till Ja (inga dubbletter). Ett unikt index tillåter inte att innehållet i det indexerade fältet dupliceras. När du anger ett fält som primärnyckel definieras fältet automatiskt som ett unikt index.

unionsfråga

En fråga som använder operatorn UNION för att kombinera resultaten av två eller flera urvalsfrågor.

uniqueidentifier, datatyp

I Access-projekt är detta en GUID (globalt unik identifierare) på 16 byte.

uppdatera

I en Access-databas innebär det att förnya visningen av poster i ett formulär eller ett datablad så att ändringar och borttagningar som andra användare har gjort visas. I ett Access-projekt innebär det att köra om en underliggande fråga på det aktiva formuläret eller databladet så att ändringar i poster visas.

uppdatera

Det att acceptera ändringar av data i en post. Ändringarna sparas i databasen när du går vidare till nästa post i ett formulär eller ett datablad, eller när du själv sparar posten.

Uppdatera kontroll

Det att på nytt köra en fråga i ett aktivt formulär eller datablad för att ändringar i poster ska reflekteras, nya poster visas och borttagna poster försvinna.

uppdatera skärmen

Det att uppdatera skämen. Med metoden Uppdatera skärmen slutförs alla eventuella skärmuppdateringar som skka göras för ett viss formulär.

UppdateraSkärm

Den process i Access som uppdaterar skärmen när ett makro körs.

uppdateringsbar ögonblicksbild

Ett slags postuppsättning som fungerar effektivt i en klient-/servermiljö genom att informationen cachelagras på klientdatorn och anropen till servern för att hämta och uppdatera data minimeras.

uppdateringsfråga

En åtgärdsfråga (ett SQL-uttryck) som ändrar en uppsättning poster enligt angivna sökvillkor.

uppslagsfält

Ett fält som används i ett formulär eller en rapport i en Access-databas, som antingen visar en lista över värden som hämtats från en tabell eller fråga, eller som sparar en statisk uppsättning värden.

urvalsfråga

En fråga som gäller informationen som lagras i tabellerna och som returnerar en resultatmängd i formuläret på ett datablad utan att ändra informationen.

utlösare

En särskild typ av lagrad procedur som genomförs automatiskt när data ändras i en angiven tabell. Utlösare skapas ofta för att skapa referensintegritet eller enhetlighet i logiskt relaterade data i olika tabeller.

Uttrycksverktyget

Ett Access-verktyg som du använder när du ska skapa ett uttryck. I uttrycksverktyget finns en lista över vanliga uttryck som du kan välja.


V

vänster yttre koppling

En yttre koppling där alla posterna på vänstersidan i LEFT JOIN-operationen i frågans SQL-uttryck läggs till i frågans resultat, även om det inte finns några matchande värden i det kopplade fältet från tabellen till höger.

varbinary, datatyp

I Access-projekt är detta en datatyp med variabel längd med högst 8&nbsp;000 byte binärdata.

varchar

I Access-projekt är detta en datatyp med variabel längd med högst 8&nbsp;000 ANSI-tecken.

värdprogram

Ett program som har stöd för användning av Visual Basic for Applications.

varians

Kvadraten av standardavvikelsen. Variansen är ett mått på hur mycket värdena i en grupp varierar från värdenas medeltal.

variantuttryck

Ett uttryck som kan utvärderas till numeriska data, strängdata eller datumdata, men även till specialvärdena Tom och Null.

växlingsknapp

En kontroll som fungerar som en på-/av-knapp i ett formulär eller en rapport. Den kan visa antingen text eller en bild och kan vara självständig eller del av en gruppruta.

verifiering

Det att kontrollera om de data som anges uppfyller vissa villkor eller begränsningar.

verifieringsuttryck

En egenskap som definierar giltiga indatavärden för ett fält eller en post i en tabell, eller för en kontroll i ett formulär. När data strider mot verifieringsuttrycket visas det meddelande som angetts för egenskapen Verifieringstext.

verktyg

Ett Access-verktyg som gör det enklare att utföra en uppgift. Du kan t.ex. snabbt skapa ett komplext uttryck med hjälp av uttrycksverktyget.

verktyget för ODBC-kopplingssträng

Ett Microsoft Access-verktyg som du kan använda för att ansluta till en SQL-databas när du skapar en direktfråga. Om du sparar frågan lagras kopplingssträngen med frågan.

verktygslåda

En uppsättning verktyg som är tillgängliga i designvyn som används för att lägga till kontroller i ett formulär eller en rapport.

villkorsstyrd filtrering

Filtrerar ett fält för att visa de n högst eller lägst rangordnade posterna baserat på en summa. Du kan t.ex. använda filtret när du vill söka efter de tre städer där försäljningen varit störst eller de fem produkter som ger lägst vinst.

villkorsstyrd formatering

Formaterar innehållet i en kontroll i ett formulär eller en rapport baserat på ett eller flera villkor. Ett villkor kan referera en annan kontroll, kontrollen med fokus eller en användardefinierad Visual Basic for Applications-funktion.

vy

I ett Access-projekt avses en typ av fråga som är en virtuell tabell baserad på ett SQL SELECT-uttryck. En vy kanske till exempel bara innehåller 3 av 10 tillgängliga kolumner när två tabeller kopplas, för att man vill begränsa tillgången till vissa data.


W

WHERE-sats

Den del i ett SQL-uttryck som anger vilka poster som ska hämtas.


X

XML-attribut

Information som har lagts till i en tag för att ge mer information om taggen, till exempel <ingredienskvantitet="2"enheter="koppar">mjöl</ingrediens>. I det här exemplet är kvantitet och enheter attribut.

XML-element

Information som begränsas av en start- och en sluttagg i ett XML-dokument (Extended Markup Language). Ett exempel på ett XML-element är <Efternamn>Nilsson</Efternamn>.

XML-enheter

Kombinationer av tecken och symboler som ersätter andra tecken när ett XML-dokument delas upp, vanligtvis de tecken som har andra betydelser i XML. Exempel: &lt; representerar symbolen <, som också är öppningsparentesen för en tagg.


Y

Yes/No, datatyp

En fältdatatyp som du använder för fält som bara ska innehålla ett av två värden, t.ex. Ja eller Nej och Sant eller Falskt. Null-värden är inte tillåtna.

yttre koppling

En koppling där varje matchande post från två tabeller kombineras till en post i frågans resultat, och minst en tabell tillhandahåller alla sina poster, även om värdena i det kopplade fältet inte matchar dem i den andra tabellen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×