Olika sätt att anpassa RTF-rutor på

Efter det att du har infogat en RTF-ruta i en formulärmall kan du anpassa den genom att ändra dess egenskaper och inställningar i dialogrutan Egenskaper för RTF-ruta. Du öppnar dialogrutan genom att dubbelklicka på den RTF-ruta i formulärmallen vars egenskaper du vill ändra.

Följande tabell beskriver några av de sätt med vilka du kan anpassa RTF-rutor, och skälen till att göra detta. Även om tabellen inte innehåller någon detaljerad procedurinformation om alternativen i dialogrutan Egenskaper för RTF-ruta, så ger den en uppfattning om de olika typer av alternativ som är tillgängliga.

Meddelanden: 

  • Om du designar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa funktioner i dialogrutan Egenskaper för RTF-ruta inte tillgängliga. Du kan t.ex. inte selektivt ange RTF-formateringsalternativ som teckenformatering och styckebrytningar.

  • Om formulärmallen är baserad på en databas, ett schema eller någon annan befintlig datakälla, kanske du inte kan anpassa alla aspekter av en kontroll. Du kanske till exempel kan ändra storlek på kontrollen, men inte dess fält och gruppnamn eftersom de kommer från den befintliga datakällan.

Flik

Uppgift

Information

Data

Ändra associerat fältnamn

När du utformar en ny, tom formulärmall kan du ändra standardfältet eller gruppnamnet för en kontroll till något som är lättare att identifiera när du arbetar med datakällan. Det är till exempel lättare att förstå ett fält med namnet "Mötesanteckningar" än ett fält med namnet "fält1."

Obs!: Observera att den här typen av namnändringar inte påverkar bindningen mellan en RTF-ruta och ett fält i datakällan. Om du vill binda en RTF-ruta till ett annat fält högerklickar du på textrutan och klickar sedan på Ändra bindning på snabbmenyn.

Data

Ange ett standardvärde

Om du vill att standardtext ska visas i en kontroll när en användare öppnar formuläret kan du skriva texten i rutan Värde. Du kan också använda värdet för ett annat fält i datakällan som standardvärde för kontrollen. Standardvärden skiljer sig från platshållartext (vilket beskrivs senare i artikeln) i och med att de alltid sparas som data i formulärfilen (.xml).

Data

Lägga till dataverifiering

Klicka på Dataverifiering och ange dataverifieringsregler för kontrollen. Om artikelnummer till exempel måste anges i ett särskilt format – tre siffror, ett streck och sedan två siffror till – kan du säkerställa att användarna håller sig till det mönstret med hjälp av dataverifiering.

Visa

Aktivera styckebrytningar

Styckebrytningar är som standard aktiverade för RTF-rutor, så att användarna kan skriva textstycken i RTF-rutorna. Om du vill förhindra användarna från att kunna skriva stycken avmarkerar du kryssrutan Styckebrytningar. Aktivering av styckebrytningar i RTF-rutor stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Visa

Aktivera teckenformatering

Teckenformatering är som standard aktiverad för RTF-rutor, så att användarna kan formatera den text de skriver i RTF-rutorna. Om du vill förhindra användarna från att kunna göra detta avmarkerar du kryssrutan Teckenformatering. Aktivering av teckenformatering i RTF-rutor stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Visa

Aktivera fullständigt RTF-format

Kryssrutan Fullständigt RTF-format (bilder, tabeller o.s.v.) är som standard markerad i dialogrutan Egenskaper för RTF-ruta så att användarna kan infoga bilder och tabeller i RTF-rutan. Du kan ange att användarna ska kunna bädda in bilder i formuläret, vilket innebär att bildinformationen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml), eller länka bilder, vilket innebär att en hyperlänkreferens till bilden sparas i XML-filen. Vissa inställningar stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar, t.ex. aktivering av länkade bilder i RTF-rutor.

Visa

Visa platshållartext

Om du vill ge dina användare anvisningar om vilka data de kan ange i en RTF-ruta kan du skriva en instruktion i rutan Platshållare. Om du t.ex. föredrar att användarna fyller i RTF-rutan på ett visst sätt, kan du ge anvisningar om detta i platshållartexten.

Platshållartext visas på samma sätt som standardvärden i en textpostkontroll när en användare öppnar ett formulär. Platshållartext skiljer sig emellertid från standardvärden på dessa tre sätt:

  • Platshållartexten sparas aldrig som data i formulärfilen (.xml).

  • Till skillnad från ett standardvärde, som visas som vanlig text i en kontroll, visas platshållartext alltid nedtonad.

  • Till skillnad från ett standardvärde kan platshållartext inte användas i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Visa

Skrivskydda en RTF-ruta

Du hindrar användarna från att ändra innehållet i en kontroll genom att markera kryssrutan Skrivskyddad. I en vy kan användarna kanske ange data i en RTF-ruta, medan de i en annan vy, en sammanfattningsvy, bara kan granska vad de skrivit i en skrivskyddad version av RTF-rutan. Även om en skrivskyddad RTF-ruta inte visas nedtonad i formuläret kan användarna inte ange någon information i den.

Visa

Stänga av stavningskontrollen

Om du vill förhindra användarna från att kunna stavningskontrollera texten i RTF-rutan avmarkerar du kryssrutan Aktivera stavningskontroll, vilken är markerad som standard. Du kan t.ex. inaktivera stavningskontrollen för RTF-rutor som visar egennamn.

Visa

Förhindra radbyte

Radbyte är aktiverat i RTF-rutor som standard. Om du inte vill ha radbyte avmarkerar du kryssrutan Radbryt text. Om funktionen för radbyte är aktiverad kan du välja textrullningsalternativ i listan Rullning. Du kan t.ex. göra så att rullningslister visas i RTF-rutan när användarna skriver mer text än vad som ryms i RTF-rutan. För att rullningen ska fungera ordentligt måste RTF-rutan ha fast höjd och bredd.

Visa

Lägga till villkorsstyrd formatering

Klicka på Villkorsstyrd formatering så öppnas dialogrutan Villkorsstyrd formatering där du kan ändra utseendet på en kontroll, inklusive dess synlighet, utifrån de värden användaren anger i formuläret. Du kan till exempel använda villkorsstyrd formatering till att dölja en RTF-ruta såvida inte en bestämd kryssruta har markerats.

Storlek

Justera storlek, utfyllnad och marginaler

Du kan ange storleken på en kontroll manuellt genom att ange värden i rutorna Höjd och Bredd. Du kan också justera avståndet både inom och utanför kontrollen genom att ändra utfyllnaden, d.v.s. buffertutrymmet som omger kontrollens innehåll, eller marginalerna, d.v.s. utrymmet mellan kontrollens kantlinje och omgivande text eller kontroller i formulärmallen.

Storlek

Justera RTF-rutan med etiketten

Du kan justera texten i RTF-rutan med dess etikett genom att klicka på knappen Justera. När du justerar en RTF-ruta ändrar Microsoft Office InfoPath det befintliga värdet i rutan Höjd till auto. Det minskar RTF-rutans höjd så att texten inuti justeras bättre i förhållande till den omgivande texten. InfoPath ändrar även inställningarna för utfyllnad och marginaler.

Avancerat

Lägga till ett skärmtips

Om du vill att en förklaring visas när användarna för muspekaren över kontrollen, anger du texten i rutan Skärmtips. Hjälpmedel, som skärmgranskningsverktyg som gör information på skärmen tillgänglig i form av talsyntes eller en uppdaterbar blindskriftsskärm, är ofta beroende av dessa skärmtips för att tolka information för användarna.

Avancerat

Ändra tabbordningen

Du kan ändra en kontrolls position i formulärmallens övergripande tabbordning. Tabbordningen är ordningen i vilken fokus i ett formulär flyttas från ett fält eller objekt till nästa när användare trycker på TABB eller SKIFT + TABB. Standardinställningen för tabbindex för alla kontroller i en formulärmall är 0, men tabbordningen börjar med 1. Det innebär att en kontroll med 1 i rutan Tabbindex visas först när användare trycker på TABB-tangenten. En kontroll med 2 i rutan Tabbindex visas näst först och så vidare. En kontroll med 0 i rutan Tabbindex kommer sist i tabbordningen. Om du vill hoppa över kontroller i tabbordningen anger du -1 i rutan Tabbindex.

Avancerat

Tilldela en tangentbordsgenväg

Du kan ange en bokstav eller ett tal i rutan Snabbtangent om du vill ange ett kortkommando. Med kortkommandon kan du gå till en kontroll genom att trycka på en kombination av tangenter istället för att använda musen. Om du väljer att använda kortkommandon i formulärmallen måste du informera användarna om att de finns. Du kan till exempel skriva (ALT + S) efter en textrutas etikett så att användarna vet att det finns ett kortkommando för textrutan Försäljare.

Avancerat

Ange och anpassa kopplingsåtgärder

Klicka på Kopplingsinställningar och ange hur data som användare anger i kontrollen ska visas när flera formulär kombineras. Du kan till exempel välja att ge alla objekt från en RTF-ruta ett prefix i form av ett visst ord eller att avgränsa objekten med semikolon.

Avancerat

Hämta ViewContext-ID för RTF-rutan

Du kan använda värdet ViewContext för att identifiera kontrollen i koden. Om du känner till ViewContext-värdet kan du använda det med metoden ExecuteAction för vyobjektet och utföra en programmässig redigeringsåtgärd på de XML-data som är bundna till kontrollen.

Avancerat

Ange och anpassa indatatyp

Klicka på Indatatyp och ange den typ av användarinmatning som avses för kontrollen. Det här kan förbättra igenkänningen av handskrift och tal som indata för kontrollen. Om du till exempel använder indatatypen IS_URL för kontrollen anger du att InfoPath ska ignorera blanksteg mellan orden.

Webbläsarformulär

Anpassa inställningar för att skicka data tillbaka till servern

Fliken Webbläsarformulär visas bara när du skapar en webbläsarkompatibel formulärmall. Via den kan du ange om data ska skickas till servern när användare ändrar data i RTF-rutan.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×