Nyheter i SharePoint Designer 2010

Med SharePoint Designer 2010 kan du skapa kompletta, kraftfulla och processcentrerade program på SharePoint-plattformen. Du kan även integrera externa data i programmen och återanvända dem. Med hjälp av SharePoint Designer 2010 kan du skapa sammansatta program genom att konfigurera eller utforma olika komponenter, till exempel datakällor, listor, innehållstyper, vyer, arbetsflöden och externa innehållstyper, utan att skriva någon kod. Dessutom innehåller SharePoint Designer 2010 nu verktyg för alla viktiga komponenter i en SharePoint-lösning: "Du behöver inte lämna SharePoint Designer för att skapa din lösning".

I den här artikeln

Användargränssnitt med en helt ny utformning

Fliken Arkiv

Sammanfattningssida för webbplatsen

Navigeringsfönstret

Gallerisidor

Sammanfattningssidor

Listor och redigerare för innehållstyper

Navigeringsfältet

Menyfliken

Zooma innehåll

Vyn Alla filer

Arbetsflöden

Återanvändningsbara arbetsflöden

Exportera arbetsflöden

Associationskolumner

Associera arbetsflöden med innehållstyper

Webbplatsarbetsflöden

Redigera de arbetsflöden som medföljer SharePoint Server

Utforma en anpassad godkännandeprocess

Personifieringsåtgärder

Visio-integrering

Visualisering av arbetsflöden

InfoPath-formulär

Understeg och nya arbetsflödesåtgärder

Vyer och formulär

XSLT-listvywebbdelen

Delade XSLT-mallar ger renare kod och bättre prestanda

Enkelt att ångra anpassningar genom att återställa XSLT-filen

Skapa datavyer från menyfliksområdet

Tillämpa villkorsstyrd formatering från menyfliksområdet

Dela med dig av vyformat och tillämpa dem från menyfliksområdet

Datavyerna har funktioner för AJAX

Vyer för relaterat objekt

Anpassade åtgärder

InfoPath-formulär

Externa innehållstyper och konnektivitetstjänster för företag

Externa innehållstyper

Skapa externa innehållstyper i SharePoint Designer 2010

Externa listor

Externa listor i SharePoint Workspace

Externa listor i Outlook

Affärsdatakolumner, arbetsflöden och Word

Kontrollera var och hur personer kan använda SharePoint Designer 2010

Administratörssidor för webbprogrammet och webbplatssamlingen

Anpassning av sidor kräver högre behörighet som standard

Nya sätt att redigera sidor: standardläget och det avancerade läget

Webbplatssidor

Återställa webbplatssidor till en tidigare version på ett enkelt sätt

Anpassade sidor är inte längre ett problem vid uppdateringar

Användargränssnitt med en helt ny utformning

Användargränssnittet i SharePoint Designer 2010 har fått en helt ny utformning för att "bygga in SharePoint i SharePoint Designer". Nu är det enkelt att hitta alla viktiga komponenter på en webbplats eller i en lösning: listor och innehållstyper, vyer och formulär, arbetsflöden, datakällor och externa innehållstyper samt sidlayouter och huvudsidor. Och det är enkelt att förstå hur komponenterna hör ihop. Om du till exempel visar sammanfattningssidan för en lista hittar du enkelt alla vyer, formulär, arbetsflöden, innehållstyper och anpassade åtgärder.

Fliken Arkiv

När du öppnar SharePoint Designer 2010 är det enkelt att komma igång tack vare den nya Arkiv-fliken. Här kan du öppna befintliga webbplatser eller skapa nya. Du kan även öppna sidor eller webbplatser som du nyligen har jobbat med och lägga till nya komponenter, som listor och arbetsflöden, till den aktuella webbplatsen.

Sammanfattningssida för webbplatsen

Alla webbplatser har en sammanfattningssida där du kan ändra inställningar eller hantera andra aspekter av webbplatsen. Nu kan du till exempel hantera behörigheter direkt från SharePoint Designer 2010. Och som på alla andra sammanfattningssidor kan du även se alla relaterade komponenter på sammanfattningssidan. Här kan du till exempel enkelt öppna och navigera till alla underwebbplatser på den aktuella webbplatsen.

Navigeringsfönstret

Med hjälp av navigeringsfönstret är det enkelt att hitta och navigera till alla viktiga komponenter på den webbplats som du använder för att skapa en lösning. Du hittar alltid de komponenter du behöver i navigeringsfönstret, oavsett om du skapar data och behöver använda listor och innehållstyper eller utformar arbetsflöden för att bygga vidare på den logik som "håller ihop" din lösning.

Gallerisidor

Gallerisidorna gör det enklare att hitta och redigera alla viktiga komponenter i din lösning. Om du klickar på vilken som helst av komponenterna i navigeringsfönstret öppnas ett galleri med alla komponenter som finns på den aktuella webbplatsen. När du befinner dig på en gallerisida behöver du bara klicka på en komponent för att redigera den.

Sammanfattningssidor

På en sammanfattningssida får du en översikt över alla delar som ingår i en komponent. En sammanfattningssida för en innehållstyp visar till exempel formulären och arbetsflödena för just den innehållstypen. På en sammanfattningssida för en lista ser du dess vyer, formulär, innehållstyper, anpassade åtgärder och arbetsflöden. Från en sammanfattningssida kan du redigera inställningarna för komponenten, till exempel namn eller behörigheter, eller så kan du redigera själva komponenten.

Listor och redigerare för innehållstyper

Med SharePoint Designer 2010 kan du redigera alla viktiga komponenter som en SharePoint-lösning är uppbyggd av, inklusive listor och innehållstyper. Du kan använda listor och innehållstyper för att utforma dina data eftersom de här komponenterna ofta utgör kärnan av en lösning. Nu ger SharePoint Designer 2010 dig en helsidesredigerare för både listor och innehållstyper. Du kan snabbt redigera kolumner eller inställningar för en lista eller innehållstyp på en och samma plats, utan att behöva hoppa mellan olika sidor som i en webbläsare.

Navigeringsfältet

När du navigerar bland de olika komponenterna på en webbplats kan navigeringsfältet hjälpa dig att förstå var du befinner dig på webbplatsen och hur de olika komponenterna hör ihop med varandra. I navigeringsfältet finns dynamiska länkar som visar var du befinner dig i webbplatshierarkin. Här finns även knapparna Framåt och Bakåt, en nedrullningsbar meny med Sidor som använts nyligen som visar vilka sidor du senast besökt samt nedrullningsbara menyer för varje nod som visar alla underordnade objekt för sidorna eller komponenterna i hierarkin.

Menyfliken

Med hjälp av menyfliksområdet kan du bli mer effektiv och produktiv i SharePoint Designer 2010 eftersom alla verktyg du behöver för en viss åtgärd visas i menyfliksområdet. Om du till exempel arbetar med en datavy i sidredigeraren visas sammanhangsberoende flikar i menyfliksområdet. Där visas alla verktyg och alternativ som behövs för att kunna arbeta med datavyer: villkorsstyrd formatering, filtrering och sortering, lägga till eller ta bort kolumner, asynkrona uppdateringar o.s.v.. I menyfliksområdet visas alla nödvändiga verktyg och du behöver bara klicka en gång för att få tillgång till dem.

Zooma innehåll

En SharePoint-sida kan innehålla många olika element: innehållsplatshållare, webbdelszoner, kontroller och andra sidelement. När du arbetar med en SharePoint-sida vill du ofta fokusera på bara ett enda element, till exempel, huvudplatshållaren eller en webbdelszon eller datavy. Nu kan du markera ett av dessa element och sedan klicka på Zooma innehåll i menyfliksområdet. När du har zoomat efter innehåll visar både designvyn och kodvyn endast element som du vill jobba med. Detta gör att du inte behöver bli störd av ovidkommande bilder och kod på resten av sidan.

Vyn Alla filer

I det nya användargränssnittet i SharePoint Designer 2010 ligger fokus på att framhäva alla viktiga komponenter i en SharePoint-lösning. Om du använde mapplistan i tidigare versioner av SharePoint Designer, kan du arbeta på samma sätta med filer och mappar genom att använda vyn Alla filer.

Överst på sidan

Arbetsflöden

Arbetsflödena har genomgått stora förbättringar i SharePoint Designer 2010. Nu kan du snabbt utforma arbetsflöden som underlättar en mängd affärsprocesser och manuella processer. De många nya byggblocken gör arbetsflödena mer flexibla och kraftfulla och detta gör i sin tur att flödena kan ingå i mer komplicerad affärslogik och invecklade processer.

Återanvändningsbara arbetsflöden

Med SharePoint Designer 2010 kan du skapa arbetsflöden som är enkla att återanvända. Du kan skapa ett återanvändningsbart arbetsflöde på webbplatssamlingens högsta nivå. Det här arbetsflödet är återanvändningsbart på en global nivå, det vill säga, arbetsflödet kan associeras med vilken lista eller vilket bibliotek som helst i webbplatssamlingen. Du kan även skapa ett återanvändningsbart arbetsflöde på vilken underwebbplats som helst i webbplatssamlingen. Det här arbetsflödet kan sedan återanvändas på just den underwebbplatsen.

Exportera arbetsflöden

Nu kan du exportera ett återanvändningsbart arbetsflöde från en webbplatssamling och sedan överföra och aktivera det arbetsflödet i en annan webbplatssamling. SharePoint Designer 2010 har funktioner för att exportera ett arbetsflöde som ett lösningspaket eller en WSP-fil.

Associationskolumner

Om det återanvändningsbara arbetsflöde som du jobbar med kräver att vissa kolumner måste finnas med i den lista eller det bibliotek som flödet är associerat till, kan du lägga till dessa kolumner som associerade kolumner. Associerade kolumner läggs till automatiskt i en lista eller ett bibliotek när ett återanvändningsbart arbetsflöde associeras till den listan eller det biblioteket.

Associera arbetsflöden med innehållstyper

När du skapar ett återanvändningsbart arbetsflöde kan du välja att filtrera det återanvändningsbara arbetsflödet efter en särskild innehållstyp. Sedan kan du associera det återanvändningsbara arbetsflödet i webbläsaren, antingen efter den specifika innehållstypen eller efter en innehållstyp som ärver sina egenskaper från den innehållstypen. Om du associerar ett arbetsflöde till en webbplatsinnehållstyp kan du göra så att det arbetsflödet blir tillgängligt för den innehållstypens samtliga objekt i alla listor och bibliotek där den webbplatsinnehållstypen har lagts till.

Webbplatsarbetsflöden

Föreställ dig ett webbplatsarbetsflöde som en allmän, webbplatsövergripande process. Ett webbplatsarbetsflöde är associerat till en webbplats, inte till en lista, ett bibliotek eller en innehållstyp. Så till skillnad från de flesta andra arbetsflöden körs inte ett webbplatsarbetsflöde med ett särskilt listobjekt. I webbläsaren kan du starta ett webbplatsarbetsflöde eller visa statusen för de webbplatsarbetsflöden som körs genom att klicka på WebbplatsarbetsflödenWebbplatsåtgärder-menyn.

Redigera de arbetsflöden som medföljer SharePoint Server

De tre mest populära arbetsflödena i SharePoint Server, Godkännande, Insamling av feedback och Insamling av signaturer, har byggts om helt till deklarativa arbetsflöden. Detta innebär att de nu är helt anpassningsbara i SharePoint Designer 2010. De här arbetsflödena är händelsedrivna och alla viktiga händelser i arbetsflödet framhävs i arbetsflödesredigeraren, både för varje enskild uppgift i processen och för processen som helhet. Du kan till exempel enkelt lägga till villkor och åtgärder när du vill definiera vad som ska hända när varje uppgift tilldelas, upphör att gälla eller slutförs.

Utforma en anpassad godkännandeprocess

SharePoint Designer 2010 inkluderar tre nya godkännandeåtgärder: Tilldela element för godkännande, Tilldela element för feedback och Allmän uppgiftsprocess. I de tre viktigaste arbetsflödena i SharePoint Server 2010, godkännande, insamling av feedback och insamling av signaturer, är dessa funktioner integrerade. I godkännandeåtgärderna framhävs alla viktiga händelser i en godkännandeprocess vilket gör det lättare att skapa en arbetsflödesprocess för användare där många personer samverkar eller samarbetar på ett och samma dokument.

Personifieringsåtgärder

I den tidigare versionen av SharePoint Designer agerade arbetsflödena alltid som den användare som startade arbetsflödet och kördes med den användarens behörigheter. I SharePoint Designer 2010 kan du nu använda personifieringsåtgärder för att låta arbetsflödet utföra åtgärder genom att personifiera arbetsflödets författare istället för den som startade arbetsflödet. Personifieringsåtgärderna är mycket användbara när du ska godkänna och publicera objekt, där personerna som skickar in innehåll för godkännande och personerna som godkänner innehåll har olika behörigheter.

Visio-integrering

Låt oss anta att ni har en affärsanalytiker på ert företag och att det är den personen som har bäst förståelse för vilken process arbetsflödet måste följa. Med SharePoint Designer 2010 och Visio Professional 2010 kan en affärsanalytiker nu skissa upp arbetsflöden grafiskt i Visio. Visio Professional 2010 innehåller en arbetsflödesmall för Microsoft SharePoint som innehåller former för alla arbetsflödesvillkor och arbetsflödesåtgärder. Du kan börja i Visio och sedan exportera till SharePoint Designer eller så kan du börja i SharePoint Designer och sedan exportera till Visio. Du kan även flytta arbetsflödesdesignen fram och tillbaka mellan programmen. Du förlorar inte några inställningar i arbetsflödet oavsett hur många gånger du byter program.

Visualisering av arbetsflöden

Du kan enkelt visa statusen för det arbetsflöde som körs genom att gå till sidan Arbetsflödesstatus. När du använder arbetsflödesvisualiseringen skapas automatiskt ett Visio-diagram av ditt arbetsflöde. Diagrammet visas på en Visio-webbdel på sidan Arbetsflödesstatus. Arbetsflödesvisualiseringen visar en "direktvy" av exakt var ett visst arbetsflöde befinner sig. För att kunna använda visualiseringen av arbetsflöden måste du ha installerat Visio Professional 2010 på din dator och Graphics Services måste köras på servern.

InfoPath-formulär

Om du kör SharePoint Server 2010 (inte endast SharePoint Foundation 2010), är nu alla arbetsflödesformulär – associeringsformuläret, initieringsformuläret och uppgiftsformulären – InfoPath 2010-formulär. Det är enkelt att ändra InfoPath-formulärens utseende och layout och du kan lägga till verifieringsuttryck till ett InfoPath-formulär. Om du vill redigera ett arbetsflödesformulär i InfoPath 2010 behöver du bara klicka på formuläret. Då öppnas InfoPath direkt från SharePoint Designer 2010.

Understeg och nya arbetsflödesåtgärder

SharePoint Designer 2010 innehåller många nya byggblock, till exempel understeg och nya arbetsflödesåtgärder. Om ditt arbetsflöde till exempel är associerat till ett dokumentbibliotek, eller om det är filtrerat utifrån innehållstypen Dokument, kommer en grupp av sammanhangsberoende Dokumentgruppsåtgärder att visas. En dokumentgrupp är en ny funktion i SharePoint Server 2010. Med hjälp av den här funktionen behandlas en grupp dokument som en enda enhet vilket gör att arbetsflödesåtgärder som utförs på en viss dokumentgrupp tillämpas på alla objekt i den dokumentgruppen. Andra nya arbetsflödesåtgärder omfattar verktygsåtgärder för att ändra strängar och datum, en ny relationsåtgärd där Active Directory används för att leta upp en persons chef och nya liståtgärder som kan användas i ett arbetsflöde för att ställa in behörigheter i ett listelement.

Överst på sidan

Vyer och formulär

I den här versionen av SharePoint finns helt nya och förbättrade vy- och formulärfunktioner för listor: XSLT-listvywebbdelen och InfoPath-formulär. Du har mer flexibilitet än någonsin när du ska välja hur personer använder data med vyer och formulär i din lösning.

XSLT-listvywebbdelen

Alla standardlistvyer i SharePoint 2010-produkter är nu en datavy, eller snarare en XSLT-listvywebbdel (XLV). Det här innebär att du enkelt kan anpassa alla standardlistvyer i SharePoint Designer 2010. Nu kan du till exempel lägga till villkorsstyrd formatering till vilken listvy som helst. Och efter att du har anpassat en listvy i SharePoint Designer 2010 kan du fortfarande ändra den vyn genom att använda alla alternativ i webbläsaren, till exempel lägga till eller ta bort kolumner eller filtrering och sortering. En XLV är helt anpassningsbar, både i SharePoint Designer och i webbläsaren.

Delade XSLT-mallar ger renare kod och bättre prestanda

I listvywebbdelen XSLT (XLV) används delade formatmallsfiler. Dessa finns i layoutkatalogen på servern. Samma grupp av delade XSLT-mallar används av alla standardlistvyer på servern. I en XLV används en mall för att formatera fälten (eller kolumnerna), en annan för att formatera raden och en tredje för att formatera tabellen. När du anpassar en XLV:s utseende skapar du endast XSL-mallar som åsidosätter de mallar som du ändrar. Om du till exempel markerar ett fält genererar du en XSLT som endast åsidosätter den delade mallen för just det specifika fältet. Det gör det enklare att arbeta med XLV:n i kodvyn och ger den även bättre prestanda när den här sidan återges i webbläsaren.

Enkelt att ångra anpassningar genom att återställa XSLT-filen

Om du anpassar en XSLT-listvywebbdel men sedan bestämmer dig för att du vill ångra ändringarna, eller upptäcker fel i XSL:n som du inte kan rätta till, så kan du alltid återställa en XLV till dess ursprungliga utseende, som den såg ut innan du gjorde några ändringar. När du återställer XSLT:n för en XLV, använder denna XLV den delade XSLT-mallen på servern igen. Du kan välja att återställa hela vyn eller bara vissa XSLT-mallar, till exempel objektmallen.

Skapa datavyer från menyfliksområdet

Datavyn är en kraftfull funktion för att visa och redigera data från en rad olika datakällor, både data i SharePoint-listor och data som inte finns i SharePoint. Med hjälp av menyfliksområdet kan du enkelt infoga en datavy med bara ett par klick. Sedan kan du fortsätta att anpassa datavyn genom att använda alla alternativ under Listvyverktyg (för XLV-filer) eller Datavyverktyg (för dataformulärwebbdelen) i menyfliksområdet.

Tillämpa villkorsstyrd formatering från menyfliksområdet

Med hjälp av den villkorsstyrda formateringen kan du ge dina datavyer större genomslagskraft genom att framhäva den information som är viktigast för din grupp. Nu kan du tillämpa villkorsstyrda formateringsregler på datavyerna direkt från menyfliksområdet.

Dela med dig av vyformat och tillämpa dem från menyfliksområdet

Du kan enkelt dela med dig av anpassade format för listvyerna (XLV-filer) till andra på webbplatssamlingen genom att överföra formaten (XSL-filerna) till formatbiblioteket på den högsta nivån i webbplatssamlingen. Alla personer med rätt behörigheter kan använda SharePoint Designer 2010 för att tillämpa de här anpassade formaten på sina egna listvyer. Det enda de behöver göra är att klicka en gång.

Datavyerna har funktioner för AJAX

I datavyerna finns många funktioner som underlättar arbetet med data, till exempel växling, filtrering och sortering av kolumnrubriker samt direktredigering. Nu kan du aktivera asynkrona uppdateringar för var och en av vyerna. Det innebär att alla dessa funktioner inte längre kräver uppdateringar av hela sidan i webbläsaren, endast datavyn uppdateras. Du kan även ange ett tidsintervall för automatisk uppdatering av uppgifterna i vyn eller lägga till en knapp i datavyn där personer kan klicka för att uppdatera vyn manuellt.

Vyer för relaterat objekt

Med SharePoint Designer 2010 är det enklare att skapa sidor av instrumentpanelstyp som visar alla data som är relaterade till ett visst objekt. Först använder du uppslagskolumner för att skapa en relation mellan över-/underordnade för data i två olika listor. I SharePoint 2010-produkter kan du nu använda alternativen i uppslagskolumnen för att använda referensintegritet mellan dessa listor. På så sätt undviker du att underordnade objekt blir över, det vill säga, att de saknar överordnade objekt. Från menyfliksområdet i SharePoint Designer 2010 kan du sedan enkelt skapa vyer för relaterade objekt som visar vilka underordnade objekt i en lista som är relaterade till överordnade objekt i en annan lista.

Anpassade åtgärder

Med SharePoint Designer 2010 kan du underlätta för personer att se viktiga åtgärder de kan behöva utföra på ett visst objekt. Du kan till exempel lägga till en anpassad åtgärd till listobjektsmenyn i vilken lista som helst. Då kan personerna starta ett arbetsflöde direkt från menyn på listobjektet. Du kan även lägga till anpassade åtgärder som knappar i menyfliksområdet på formulär- och vysidorna i en lista. De anpassade åtgärderna gör det enklare för personer att använda lösningarna eftersom de tillhandahåller rätt åtgärder i rätt sammanhang.

InfoPath-formulär

I SharePoint Server 2010 kan du nu använda InfoPath-formulär för listformulären Nytt objekt, Visa objekt och Redigera objekt. Med hjälp av InfoPath är det enkelt att helt förändra formulärens layout och utseende. Dessutom har InfoPath-formulären andra mycket användbara funktioner, till exempel regler för formatering och verifiering. Du får dessutom stor flexibilitet eftersom alla innehållstyper som är associerade till en lista kan ha sin egen uppsättning av formulär. När du vill skapa formulär i InfoPath kan du starta InfoPath 2010 direkt från menyfliksområdet i SharePoint Designer 2010.

Överst på sidan

Externa innehållstyper och konnektivitetstjänster för företag

SharePoint 2010-produkter och Office 2010 har nya funktioner för att göra det enkelt för användarna att helt integrera externa affärsdata och affärsprocesser i Office och SharePoint. De här funktionerna omfattar nya tjänster och verktyg på SharePoint-plattformen. Med konnektivitetstjänster för företag (BCS) kan du ansluta till externa data från Microsoft SQL Server, webbtjänster eller .NET-sammansättningar. Du kan dessutom ansluta till dessa externa data från klienten eller servern, både online och offline, och du kan skapa, läsa, uppdatera och radera data från de här externa datakällorna.

Externa innehållstyper

I den tidigare versionen av SharePoint fanns ett koncept som vi kallade affärsdataentitet. Detta var en typ av externa affärsuppgifter som låg i affärsdatakatalogen. En entitet kunde till exempel vara en kund eller en order. Nu kallas entiteten i stället extern innehållstyp. Innehållstyperna i SharePoint kan ha olika associerade funktioner, som arbetsflöden eller principer. På ett liknande sätt kan även externa innehållstyper ha associerade funktioner men här kallar vi dem för "operationer". En operation är inte ett arbetsflöde eller en princip. Den bestämmer om personer ska kunna skapa, läsa, uppdatera, radera eller leta efter förekomster av den externa innehållstypen. Därför har innehållstyper och externa innehållstyper följande gemensamt: De definierar inte bara uppgifternas schema (fälten och fälttyperna) utan även de funktioner eller operationer som är associerade med uppgifterna.

Skapa externa innehållstyper i SharePoint Designer 2010

I den äldre versionen av SharePoint fanns inga funktioner för utveckling och redigering av programdefinitioner i affärsdatakatalogen. I SharePoint Designer 2010 finns nu verktyg för att ansluta till externa data, skapa externa innehållstyper, publicera dessa externa innehållstyper till affärsdatakatalogen på servern och för automatisk generering av både en extern lista och alla formulär som krävs för att listan ska fungera. Med SharePoint Designer 2010 kan du plocka fram externa data från affärssystem, till exempel SAP eller Siebel, i SharePoint utan att skriva en enda kodrad.

Externa listor

En extern lista är det huvudsakliga byggblocket i en BCS-lösning (konnektivitetstjänster för företag). En extern lista ser likadan ut och fungerar i princip på samma sätt som alla andra SharePoint-listor. Skillnaden är att en extern lista innehåller data från en extern källa. En extern lista gör det lättare för personer att läsa och skriva in externa data med samma välbekanta användargränssnitt som SharePoint-listorna. Du kan skapa en extern lista och dess formulär direkt från SharePoint Designer 2010. När du skapar en extern lista skapas även vyer (om du använder XSLT-listvywebbdelen) och formulär för webbläsaren, ett anpassningsbart Outlook 2010-formulär och ett InfoPath 2010-formulär. InfoPath-formuläret kan användas istället för standardiserade XSLT-vyer och -formulären för att visa och redigera data i den externa listan i webbläsaren. Outlook-formuläret används när du vill visa externa data i Outlook 2010.

Externa listor i SharePoint Workspace

När du har skapat en extern lista behöver du bara klicka på knappen Anslut till SharePoint Workspace i serverns menyflikområde för att den externa listan ska bli tillgänglig i SharePoint Workspace 2010. I SharePoint Workspace kan du öppna och redigera de externa uppgifterna direkt från klienten, oavsett om du är ansluten eller inte. Konnektivitetstjänsten för företag tillhandahåller en mekanism med cacheminne och synkronisering. Mekanismen är installerad på klientdatorn och håller uppgifterna uppdaterade och synkroniserade med det underliggande systemet. I SharePoint Workspace finns även en funktion för fel- och konfliktlösning. När du ansluter en extern lista till SharePoint Workspace genereras InfoPath 2010-formulär automatiskt.

Externa listor i Outlook

Du kan också ansluta en extern lista till Outlook 2010. När du skapar en extern innehållstyp i SharePoint Designer 2010 kan du mappa den till en ursprunglig Office-objektstyp, till exempel en kontakt eller uppgift, så att de externa uppgifterna ser ut och fungerar precis som ett kontakt- eller uppgiftsobjekt i Outlook. Antag till exempel att de externa uppgifterna är en kundlista och att du vill visa dessa externa uppgifter i Outlook. Eftersom dessa kunddata ser i princip likadana ut som kontakterna i Outlook, kan du mappa den här externa innehållstypen till kontaktobjektet i Outlook. När du har anslutit den externa listan till Outlook kan du skapa, uppdatera och radera de externa uppgifterna direkt från Outlook på precis samma sätt som du skulle skapa och uppdatera ursprungliga Outlook-kontakter.

Affärsdatakolumner, arbetsflöden och Word

När du har skapa en extern innehållstyp kan du lägga till en affärsdatakolumn i en lista eller ett bibliotek. En affärsdatakolumn är associerade med en extern innehållstyp och representerar ett fält från den externa innehållstypen. Om ett dokumentbibliotek använder ett Word-dokument som mall kan du redigera mallen i Word genom att lägga till Snabbdelar. Dessa är innehållskontroller som är bundna till affärsdatakolumnerna. När användare skapar ett nytt dokument utifrån Word-mallen visas de externa uppgifterna inuti dokumentet i innehållskontrollerna. Funktionerna Välja och Lösa för externa data aktiveras automatiskt i innehållskontrollerna. Med SharePoint Designer 2010 kan du också skapa ett arbetsflöde som är associerat till det här dokumentbiblioteket. Med detta arbetsflöde kan du även läsa och skriva till den externa listan. I SharePoint Designer har standardåtgärderna för arbetsflödeslistor förbättrats för att underlätta arbetet med externa data.

Överst på sidan

Kontrollera var och hur personer kan använda SharePoint Designer 2010

Om du är en IT-tekniker som administrerar SharePoint på ditt företag bör du veta att du kan distribuera SharePoint Designer 2010 i princip hur som helst och ändå vara trygg i vetskapen om att du enkelt kan styra var och hur personerna på ditt företag använder SharePoint Designer. Dessutom gör den nya sidredigeringsfunktionen i SharePoint Designer 2010, som är aktiverad som standard, att anpassningen av sidor (även kallat "unghosting") varken är möjlig eller nödvändig för att skapa kraftfulla sidor eller instrumentpaneler.

Administratörssidor för webbprogrammet och webbplatssamlingen

Om du är serveradministratör har du en ny sida i centraladministrationen som är speciellt avsedd för inställningar i SharePoint Designer 2010. Om du är administratör för webbplatssamlingen finns en liknande sida under Webbplatsinställningar på webbplatssamlingens översta nivå. För varje webbprogram och webbplatssamling har du nu möjlighet att låta personer använda SharePoint Designer, anpassa sidor, anpassa huvudsidor och sidlayouter och att använda vyn Alla filer.

Anpassning av sidor kräver högre behörighet som standard

Anpassning av sidor (även kallat "unghosting") kräver nu högre behörigheter än i den tidigare versionen: Som standard kan endast administratörer av webbplatssamlingar anpassa sidor, huvudsidor och sidlayouter eller använda vyn Alla filer. Detta gör att de flesta personer inte kan se noderna Huvudsidor, Sidlayout och Alla filer i navigeringsfönstret. Istället byggs lösningar genom att skapa och lagra webbdelssidor i biblioteket Webbplatssidor. Därför är det enkelt för dig att bibehålla en konsekvent företagsprofil och layout i alla webbprogram eller i webbplatssamlingen.

Nya sätt att redigera sidor: standardläget och det avancerade läget

I SharePoint Designer 2010 ligger störst fokus på att skapa och konfigurera komponenter, som datavyer, formulär och arbetsflöden, och i mindre utsträckning på redigering av HTML och andra typer av webbdesignarbeten. Därför är standardläget för redigering av webbdelssidor enklare och mer intuitivt. Att redigera i standardläget är faktiskt som att lägga till innehåll på en Wiki-sida. Användarna kan infoga datavyer och formulär, ange text och lägga till annat innehåll i huvudplatshållaren, men resten av sidan är låst för redigering. I det här läget ligger allt anpassat innehåll i en dold webbdel och därför kan en sida inte anpassas i standardläget. Däremot kan du anpassa en sida fullt ut i det avancerade läget. Här kan du redigera allt som finns på sidan. Observera dock att endast administratörer för webbplatssamlingar kan redigera sidor i det avancerade läget.

Webbplatssidor

I den tidigare versionen kanske du oroade dig över att användare skulle spara filer i webbplatsens rot eller ändra webbplatsens mappstruktur. I SharePoint Designer 2010 kommer de flesta användare inte att ha tillgång till vyn Alla filer på en webbplats. Istället placeras alla nya sidor i dokumentbiblioteket Webbplatssidor. Biblioteket Webbplatssidor ger alla ett enkelt och effektivt sätt att skapa och lagra filer som behövs för just deras lösning.

Återställa webbplatssidor till en tidigare version på ett enkelt sätt

Biblioteket Webbplatssidor använder versionhantering. Därför kan du enkelt ångra ett misstag och gå tillbaka till en tidigare version om något fel skulle uppstå på en sida. I SharePoint Designer 2010 har alla SharePoint-sidor en sammanfattningssida där versionhistoriken för sidan visas. På sammanfattningssidan kan du återställa en äldre version direkt från menyfliksområdet.

Anpassade sidor är inte längre ett problem vid uppdateringar

De anpassade sidorna kan skapa problem vid uppgraderingsprocessen. Vid uppgradering till Office SharePoint Server 2007 fick de anpassade sidorna till exempel inte automatiskt det nya utseendet och den nya känslan. Du var ofta tvungen att göra ändringar manuellt i den nya versionen av sidan. Med SharePoint Designer 2010 kan alla dra nytta av den nya versionens funktioner för programskapande och anpassning utan att behöva anpassa sidor manuellt. Du kan därför lugnt anpassa sidor i SharePoint Designer 2010 utan att behöva oroa dig för att framtida SharePoint-uppgraderingar ska ställa till problem om du har ett stort antal anpassade sidor.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×