Nyheter: Ändrade Excel-funktioner

Flera funktioner har uppdaterats, bytt namn eller lagts till i funktionsbiblioteket i Microsoft Excel 2010 för att större noggrannhet ska uppnås i funktionerna, funktionaliteten ska vara konsekvent och funktionsnamnen bättre ska beskriva funktionerna.

Funktioner som bytt namn kan visas med sitt gamla namn, för bakåtkompatibilitet.

Artikelinnehåll

Förbättrad algoritm och noggrannhet

Korrekta och konsekventa funktionsnamn

Överensstämmelse med etablerade rutiner

Nya funktioner

Bakåtkompatibilitet

Förbättrad algoritm och noggrannhet

I de följande funktionerna har ändrade algoritmer införts så att resultatens noggrannhet har förbättras. Exempelvis har en ny algoritm införts i funktionen BETAFÖRD för att öka funktionens noggrannhet. I funktionen REST används nu nya algoritmer som ger högre noggrannhet och snabbare resultat, och i funktionen SLUMP används en ny algoritm för slumpmässiga tal.

Förbättrad funktion

Funktion kategori

Syfte

Funktionen ARCSINH

Matematiska och trigonometriska funktioner

Returnerar hyperbolisk arcus sinus för ett tal

Funktionen BETA.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen

Funktionen BETAFÖRD

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen

Funktionen BETA.INV

Statistiska funktioner

Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning

Funktionen BETAINV

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning

Funktionen BINOM.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar den individuella binomialfördelningen

Funktionen BINOMFÖRD

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar den individuella binomialfördelningen

Funktionen BINOM.INV

Statistiska funktioner

Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde

Funktionen RUNDA.UPP

Matematiska och trigonometriska funktioner

Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen KRITBINOM

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde

Funktionen CHI2.INV.RT

Statistiska funktioner

Returnerar inversen av chi2-fördelningen

Funktionen CHI2INV

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar inversen av chi2-fördelningen

Funktionen CHI2.TEST

Statistiska funktioner

Returnerar oberoendetesten

Funktionen CHI2TEST

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar oberoendetesten

Funktionen KONVERTERA

Tekniska funktioner

Omvandlar ett tal från ett måttsystem till ett annat

Funktionen KUMRÄNTA

Finansiella funktioner

Returnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioder

Funktionen KUMPRIS

Finansiella funktioner

Returnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioder

Funktionen FELF

Tekniska funktioner

Returnerar felfunktionen

Funktionen FELFK

Tekniska funktioner

Returnerar den komplementära felfunktionen

Funktionen F.FÖRD.RT

Statistiska funktioner

Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen FFÖRD

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.INV.RT

Statistiska funktioner

Returnerar inversen av F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen FINV

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar inversen av F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen DUBBELFAKULTET

Matematiska och trigonometriska funktioner

Returnerar dubbelfakulteten för ett tal

Funktionen RUNDA.NED

Matematiska och trigonometriska funktioner

Avrundar ett tal nedåt mot noll

Funktionen GAMMA.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar gammafördelningen

Funktionen GAMMAFÖRD

kompatibilitetsfunktioner

Returnerar gammafördelningen

Funktionen GAMMA.INV

Statistiska funktioner

Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen

Funktionen GAMMAINV

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen

Funtkionen GAMMALN

Statistiska funktioner

Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, G(x)

Funktionen GEOMEDEL

Statistiska funktioner

Returnerar det geometriska medelvärdet

Funktionen HYPGEOM.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar den hypergeometriska fördelningen

Funktionen HYPGEOMFÖRD

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar den hypergeometriska fördelningen

Funktionen IMLOG2

Tekniska funktioner

Returnerar 2-logaritmen för ett komplext tal

Funktionen IMUPPHÖJT

Tekniska funktioner

Returnerar ett komplext tal upphöjt till en exponent

Funktionen RBETALNING

Finansiella funktioner

Returnerar räntedelen av en betalning för en given period

Funktionen IR

Finansiella funktioner

Returnerar internräntan för en serie betalningar

Funktionen REGR

Statistiska funktioner

Returnerar parametrar till en linjär trendlinje

Funktionen LOGNORM.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen

Funktionen LOGNORMFÖRD

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen

Funktionen LOGNORM.INV

Statistiska funktioner

Returnerar inversen för den lognormala fördelningen

Funktionen LOGINV

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar inversen för den lognormala fördelningen

Funktionen REST

Matematiska och trigonometriska funktioner

Returnerar resten vid en division

Funktionen NEGBINOM.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar den negativa binomialfördelningen

Funktionen NEGBINOMFÖRD

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar den negativa binomialfördelningen

Funktionen NORM.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORMFÖRD

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORM.INV

Statistiska funktioner

Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORMINV

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORM.S.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen NORMSFÖRD

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen NORM.S.INV

Statistiska funktioner

Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen NORMSINV

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen BETALNING

Finansiella funktioner

Returnerar den periodiska betalningen för en annuitet

Funktionen AMORT

Finansiella funktioner

Returnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given period

Funktionen POISSON.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar Poisson-fördelningen

Funktionen POISSON

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar Poisson-fördelningen

Funktionen SLUMP

Matematiska och trigonometriska funktioner

Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1

Funktionen STDAV.S

Statistiska funktioner

Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval

Funktionen STDAV

Kompatibilitetsfunktioner

Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval

Funktionen T.FÖRD.RT

Statistiska funktioner

Returnerar Students t-fördelning

Funktionen TFÖRD

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar Students t-fördelning

Funktionen T.FÖRD.2T

Statistiska funktioner

Returnerar procentvärden (sannolikhet) för Students t-fördelning

Funktionen T.INV.2T

Statistiska funktioner

Returnerar inversen till Students t-fördelning

Funktionen TINV

Kompatibilitetsfunktioner

Returnerar inversen till Students t-fördelning

Funktionen VARIANS.S

Statistiska funktioner

Uppskattar variansen baserat på ett urval

Funktionen VARIANS

Kompatibilitetsfunktioner

Uppskattar variansen baserat på ett urval

Funktionen XIRR

Finansiella funktioner

Returnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska

Överst på sidan

Korrekta och konsekventa funktionsnamn

Följande funktioner har bytt namn så att de är mer konsekventa med funktionsdefinitionerna bland de tekniska användarna och med andra funktionsnamn i Excel. De nya funktionsnamnen beskriver också bättre själva funktionen. Eftersom till exempel KRITBINOM returnerar inversen till binomialfördelningen är BINOM.INV ett lämpligare namn.

Vissa funktioner som bytt namn, till exempel BETA.FÖRD, har en ytterligare parameter så att du kan ange fördelningstyp (vänstersidig kumulativ eller sannolikhetsdensitet).

För bakåtkompatibilitet med tidigare versioner av Excel är funktionerna fortfarande tillgängliga med sina gamla namn i kategorin Kompatibilitetsfunktion. Om bakåtkompatibilitet inte behövs bör du börja använda funktionerna som fått nya namn i stället.

Funktioner som bytt namn

Funktionskategori

Syfte

Funktionen BETA.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen

Funktionen BETA.INV

Statistiska funktioner

Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning

Funktionen BINOM.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar den individuella binomialfördelningen

Funktionen BINOM.INV

Statistiska funktioner

Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde

Funktionen RUNDA.UPP.EXAKT

Matematiska och trigonometriska funktioner

Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel. Oavsett talets tecken avrundas talet uppåt

Funktionen CHI2.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen.

Funktionen CHI2.FÖRD.RT

Statistiska funktioner

Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen

Funktionen CHI2.INV

Statistiska funktioner

Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen.

Funktionen CHI2.INV.RT

Statistiska funktioner

Returnerar inversen av chi2-fördelningen

Funktionen CHI2.TEST

Statistiska funktioner

Returnerar oberoendetesten

Funktionen KONFIDENS.NORM

Statistiska funktioner

Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde

Funktionen KONFIDENS.T

Statistiska funktioner

Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde med Students t-fördelning

Funktionen KOVARIANS.P

Statistiska funktioner

Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser

Funktionen KOVARIANS.S

Statistiska funktioner

Returnerar samplets kovarians, medelvärdet av produkterna av avvikelser för varje datapunktspar i två datamängder

Funktionen FELF.EXAKT

Tekniska funktioner

Returnerar felfunktionen

Funktionen FELFK.EXAKT.

Tekniska funktioner

Returnerar den kompletterande FELF-funktionen integrerad mellan x och oändligheten.

Funktionen EXPON.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar exponentialfördelningen

Funktionen F.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.FÖRD.RT

Statistiska funktioner

Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.INV

Statistiska funktioner

Returnerar inversen av F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.INV.RT

Statistiska funktioner

Returnerar inversen av F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.TEST

Statistiska funktioner

Returnerar resultatet av en F-test

Funktionen RUNDA.NER.EXAKT

Matematiska och trigonometriska funktioner

Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel \endash oavsett talets tecken avrundas talet uppåt

Funktionen GAMMA.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar gammafördelningen

Funktionen GAMMA.INV

Statistiska funktioner

Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen

Funktionen GAMMALN.EXAKT

Statistiska funktioner

Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, G(x)

Funktionen HYPGEOM.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar den hypergeometriska fördelningen

Funktionen LOGNORM.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen

Funktionen LOGNORM.INV

Statistiska funktioner

Returnerar inversen för den lognormala fördelningen

Funktionen TYPVÄRDE.FLERA

Statistiska funktioner

Returnerar en vertikal matris med de vanligast förekommande eller mest repeterade värdena i en matris eller ett dataområde.

Funktionen TYPVÄRDE.ETT

Statistiska funktioner

Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd

Funktionen NEGBINOM.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar den negativa binomialfördelningen

Funktionen NETTOARBETSDAGAR.INT

Tid- och datumfunktioner

Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum med hjälp av parametrar för att indikera vilka och hur många dagar som är helgdagar

Funktionen NORM.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORM.INV

Statistiska funktioner

Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORM.S.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen NORM.S.INV

Statistiska funktioner

Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen PERCENTIL.EXK

Statistiska funktioner

Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område, där n är i intervallet 0..1 exklusiv

Funktionen PERCENTIL.INK

Statistiska funktioner

Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område

Funktionen PROCENTRANG.EXK

Statistiska funktioner

Returnerar rangen för ett värde i en datamängd som procent (0..1, exklusiv) av datamängden.

Funktionen PROCENTRANG.INK

Statistiska funktioner

Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd

Funktionen POISSON.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar Poisson-fördelningen

Funktionen KVARTIL.EXK

Statistiska funktioner

Returnerar kvartilen av datamängden utifrån percentilvärden från 0..1, exklusiv

Funktionen KVARTIL.INK

Statistiska funktioner

Returnerar kvartilen av en mängd data

Funktionen RANG.MED

Statistiska funktioner

Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

Funktionen RANG.EKV

Statistiska funktioner

Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

Funktionen STDAV.P

Statistiska funktioner

Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen

Funktionen STDAV.S

Statistiska funktioner

Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval

Funktionen T.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar procentvärden (sannolikhet) för Students t-fördelning

Funktionen T.FÖRD.2T

Statistiska funktioner

Returnerar procentvärden (sannolikhet) för Students t-fördelning

Funktionen T.FÖRD.RT

Statistiska funktioner

Returnerar Students t-fördelning

Funktionen T.INV

Statistiska funktioner

Returnerar t-värdet för Students t-fördelning som en funktion av sannolikheten och frihetsgraderna.

Funktionen T.INV.2T

Statistiska funktioner

Returnerar Students t-fördelning

Funktionen T.TEST

Statistiska funktioner

Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test

Funktionen VARIANS.P

Statistiska funktioner

Beräknar variansen baserat på hela populationen

Funktionen VARIANS.S

Statistiska funktioner

Uppskattar variansen baserat på ett urval

Funktionen WEIBULL.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar Weibull-fördelningen

Funktionen ARBETSDAGAR.INT

Tid- och datumfunktioner

Returnerar serienumret för datumet före eller efter ett angivet antal arbetsdagar med hjälp av parametrar som anger vilka och hur många dagar som är helgdagar

Funktionen Z.TEST

Statistiska funktioner

Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test

Överst på sidan

Överensstämmelse med etablerade rutiner

Följande funktioner har lagts till eftersom de är mer förenliga med etablerade rutiner än de befintliga funktionerna. Till exempel överensstämmer funktionen RANG.MED mer med hur statistiker förväntar sig att den ska fungera än den befintliga RANG-funktionen.

Funktioner med nya namn

Funktion kategori

Syfte

Funktionen CHI2.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen

Funktionen CHI2.INV

Statistiska funktioner

Returnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen

Funktionen KONFIDENS.T

Statistiska funktioner

Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde, med Students t-fördelning

Funktionen KOVARIANS.S

Statistiska funktioner

Returnerar exempelkovariansen, genomsnittet för produktavvikelserna för varje datapunktspar i två datauppsättningar

Funktionen EXPON.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar exponentialfördelningen

Funktionen F.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.INV

Statistiska funktioner

Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen TYPVÄRDE.FLERA

Statistiska funktioner

Returnerar en lodrät matris av de värden som oftast förekommer i en matris eller i ett dataområde

Funktionen NETTOARBETSDAGAR.INT

Tid- och datumfunktioner

Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum med hjälp av parametrar som anger vilka och hur många dagar som är helgdagar

Funktionen PERCENTIL.EXK

Statistiska funktioner

Returnerar n:te percentilen av värden i ett område, där n är intervallet 0..1, exklusivt

Funktionen PROCENTRANG.EXK

Statistiska funktioner

Returnerar rangen för ett värde i en datamängd som procent (0..1, exklusivt) av datamängden

Funktionen KVARTIL.EXK

Statistiska funktioner

Returnerar kvartilen av datauppsättningen, baserat på percentilvärden från 0..1, exklusivt

Funktionen RANG.MED

Statistiska funktioner

Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

Funktionen T.FÖRD

Statistiska funktioner

Returnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning.

Funktionen T.INV

Statistiska funktioner

Returnerar t-värdet till Students t-fördelning som en funktion av sannolikheten och frihetsgraderna.

Funktionen ARBETSDAGAR.INT

Tid- och datumfunktioner

Returnerar serienumret för datumet före eller efter ett angivet antal arbetsdagar med hjälp av parametrar som indikerar vilka och hur många dagar som är helgdagar

Överst på sidan

Nya funktioner

Följande funktioner har lagts till i funktionsbiblioteket i Excel. De här funktionerna kan användas i den senaste versionen av Excel men är inte kompatibla med Excel 2007 och Excel 97-2003. Om bakåtkompatibilitet behövs kan du köra kompatibilitetskontrollen och göra nödvändiga ändringar i kalkylbladet så att du undviker fel.

Nya funktion

Funktionskategori

Syfte

Funktionen MÄNGD

Matematiska och trigonometriska funktioner

Returnerar en mängd i en lista eller databas

Överst på sidan

Bakåtkompatibilitet

Om du behöver dela kalkylbladet med andra som inte har Excel 2010 installerat kan du använda kompatibilitetsfunktionerna i stället för de funktioner som bytt namn. I tidigare versioner av Excel identifieras de gamla namnen och de förväntade resultaten genereras.

Hitta kompatibilitetsfunktioner

Gör följande om du vill hitta alla kompatibilitetsfunktioner:

  1. Klicka på Infoga funktioner i gruppen Funktionsbibliotek på fliken Formler.

  2. Klicka på Kompatibilitet i rutan Eller välj en kategori.

    Dialogrutan Infoga funktion

Tips!    Du kan även nå kompatibilitetsfunktionerna i gruppen Funktionsbibliotek. (Fliken Formler, gruppen Funktionsbibliotek, Fler funktioner, Kompatibilitet).

Välja rätt funktion i kalkylbladet

När du börjar ange en funktion i kalkylbladet listas både funktioner som har bytt namn och kompatibilitetsfunktioner i Komplettera automatiskt för formel. Olika ikoner gör det enklare att klicka på den som du vill använda. De ursprungliga funktionerna visas med en gul triangel för att du ska veta att de är kompatibla med Excel 2007 och tidigare.

Exempel på Komplettera automatiskt för formel

Kontrollera kompatibilitetsproblem

Som vi nämnde tidigare i den här artikeln är de nya funktionerna (till exempel MÄNGD) eller funktioner som har uppdaterats för bättre resultat (till exempel BETA.FÖRD) inte kompatibla med tidigare versioner av Excel. Nya funktioner kan inte identifieras i tidigare versioner av Excel, och felet #NAMN? visas i stället för det förväntade resultatet. Innan du sparar arbetsboken kan du köra kompatibilitetskontrollen och kontrollera om nya funktioner har använts. Sedan kan du göra de ändringar som behövs för att du ska undvika fel om arbetsboken öppnas i en äldre version av Excel (Excel 97-2003 eller Excel 2007).

Gör på följande sätt när du vill köra kompatibilitetskontrollen:

  1. Klicka på Info på fliken Arkiv.

  2. Klicka på Felsök under Förbered för delning och klicka sedan på Kontrollera kompatibilitet.

    Dialogrutan Kompatibilitetskontroll

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk