Migrera e-postdata från en Office 365-klientorganisation till en annan

I den här artikeln förklaras hur du migrerar postlådor och tjänstinställningar från en Office 365-klientorganisation till en annan Office 365-klientorganisation i ett scenario där två företag går samman. Om fler än 500 användare eller en stor mängd SharePoint-data ska migreras kan det vara bra att arbeta med en Office 365-partner.

Det scenario som används i artikeln är baserat på två fiktiva företag, Contoso.com och Fabrikam.com, som har två separata Office 365-klientorganisationer. Contoso har köpt Fabrikam och flyttar Fabrikam-användarnas data till contoso.coms Office 365-klientorganisation.

Klientorganisation 1 (mål)

Klientorganisation 2 (källa)

Anpassad e-postdomän:   

contoso.com

fabrikam.com

Första Office 365-domän:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

Scenario: Migrera med migreringsverktyg från tredje part

I det här scenariet förutsätts att användare, grupp och andra objekt från Fabrikam skapas manuellt i Office 365, importeras till portalen via skript eller sammanfogas i Contoso Active Directory med AD DS-konsolidering (Active Directory Domain Services).

När det är klart finns alla Fabrikam-konton i Contoso.coms Office 365-klientorganisation, och alla använder @fabrikam.com som UPN. Det slutliga adresseringsschemat har valts för att det är enkelt och kortfattat men det kan naturligtvis ändras så att det uppfyller dina behov.

Så kan e-postdata flyttas från en Office 365-innehavare till en annan

Planering: Två veckor före migreringen

Om du använder ett migreringsverktyg från tredje part för att migrera dina användare skaffar du de nödvändiga licenserna för migreringen.

Att tänka på när det gäller klienten   

För Outlook 2010 och Outlook 2013 behöver du bara ta bort användarprofilen i Outlook.

I Outlook 2007 och Outlook 2010: klienten konfigureras och .OST-filen byggs om av den automatiska identifieringen när du startar om.

För Lync-klienten måste du lägga till kontakter när migreringen har slutförts.

Förberedelse och licensiering i klientorganisationen   

Källan är Fabrikams Office 365-klientorganisation. Det är därifrån du migrerar användare och data. Målet är Contosos Office 365-klientorganisation, den som du migrerar till.

 1. Öka antalet licenser i målets Office 365-klientorganisation för alla postlådor som ska migreras från källklientorganisationen.

 2. Skapa administratörskonton i käll- och målklientorganisationen för användning under migreringen från Office 365 till en annan Office 365. För vissa migreringsverktyg krävs fler än ett administratörskonto i källklientorganisationen för att dataöverföringen ska bli optimal.

Skapa utrymme, resurser, distributionsgrupp och användarobjekt i målklientorganisationen   

Så här skapar du resurser i målklientorganisationen (Contoso):

 1. Om verktyget Azure AD Connect används för att synkronisera alla objekt från Contoso Active Directory Domain Services (AD DS) måste objekten från källklientorganisationens AD DS (Fabrikam) skapas i målklientorganisationens AD DS (Contoso) genom konsolidering.

  1. AD DS-konsolidering kan göras med hjälp av olika AD DS-verktyg. Det kan krävas ytterligare tid och planering för konsolideringen beroende på hur många objekt som ska flyttas, så att det kan slutföras före migreringsprojektet.

  2. Kontrollera att alla nya användare och grupper synkroniseras till Contoso.coms målklientorganisation med katalogsynkronisering. Objekten ska visas som user@contoso.onmicrosoft.com i den nya innehavaren eftersom Fabrikam-domänen inte har flyttats över ännu. Den primära e-postadressen för användare och grupper kan uppdateras till @ fabrikam.com när domänflytten har genomförts.

 2. Om katalogsynkronisering inte ska användas, eller om några rum, resurser, grupper eller användare ska hanteras i källklientorganisationens administratörscenter för Office 365, måste de här objekten skapas i målklientorganisationen. Objekt kan skapas manuellt i administratörscentret i Office 365. Om det är stora mängder kan du importera en CSV-fil med funktionen för masstillägg i administratörscentret i Office 365 eller med Windows PowerShell.

Information till slutanvändarna   

Så här informerar du slutanvändarna i organisationen om migreringen:

 1. Skapa en informationsplan och börja meddela användarna om migreringen och tjänstförändringarna.

 2. Efter migreringen måste smeknamnscachen tömmas i alla Outlook-klienter. Se Hur du återställer cacheminnena för smeknamn och automatisk ifyllning i Outlook för ett automatiskt fix-it-verktyg som kan köras av slutanvändarna.

 3. Informera användarna om hur de ska ansluta till Outlook Web App med sin nya inloggningsinformation om de stöter på problem efter migreringen.

Förberedelse och åtgärder före migreringen: Tre dagar innan du migrerar

Domänförberedelse   

Förbered domänen för migrering genom att följa anvisningarna nedan.

 1. Påbörja domänverifieringen i målklientorganisationen (Contoso) för e-postdomänen Fabrikam.com.

 2. I contoso.coms administratörscenter för Office 365 lägger du till domänen Fabrikam.com och skapar TXT-poster i DNS (domännamnsystemet) för verifiering.

  Obs!: Verifieringen kommer att misslyckas eftersom domänen fortfarande används i den andra klientorganisationen.

  Om du utför den här åtgärden nu blir det tid för DNS-posten att spridas. Det kan ta upp till 72 timmar. Den slutliga kontrollen sker senare i processen.

Schemalägga migreringen   

Så här schemalägger du migreringen:

 1. Skapa en huvudlista över de användarpostlådor som du vill migrera.

 2. Skapa en CSV-fil med postlådemappningar för det migreringsverktyg från tredje part som du använder. Den här mappningsfilen används av migreringsverktyget för att matcha källpostlådan med postlådan i målklientorganisationen vid migreringen. Vi rekommenderar att du använder den ”initiala” domänen *.onmicrosoft.com för att mappa källkontona eftersom den anpassade e-postdomänen kommer att vara i ständig förändring.

CSV-fil används för att migrera e-postdata från en Office 365-innehavare till en annan

TTL-test (Time to Live) av e-postutväxlingspost (MX-post)   

Nästa steg är att schemalägga TTL-testet.

 1. I DNS ändrar du TTL-värdet i MX-posten för den primära e-postdomän som ska överföras till ett lågt tal (5 minuter). Om det inte går att sänka TTL till 5 minuter noterar du det lägsta värdet. Om det lägsta värdet till exempel är 4 timmar måste MX-posten ändras 4 timmar innan migreringen börjar.

 2. Mx Lookup kan användas för att verifiera MX- och DNS-ändringar.

Inaktivera katalogsynkronisering i källklientorganisationen   

I källklientorganisationens Office 365-administratörscenter inaktiverar du katalogsynkronisering. Detta kan ta 24 timmar eller mer, så det måste göras före migreringen. När katalogsynkroniseringen har inaktiverats i portalen synkroniseras inte längre ändringar i källklientorganisationens AD DS till Office 365-klientorganisationen. Justera din befintliga process för användar- och gruppetablering i enlighet med detta.

Migrering: migreringsdagen

De här åtgärderna måste du utföra den dag migreringen görs.

Ändra MX-post – stoppa inkommande e-postflöde   

Ändra din primära MX-post från till Office 365 till en domän som inte kan nås, till exempel "unreachable.example.com". De Internet-e-postservrar som försöker leverera ny e-post köar meddelandena och försöker leverera i 24 timmar. Med den här metoden kanske vissa e-postmeddelanden returnerar en rapport om att meddelandet inte kunde levereras (NDR-rapport), beroende på den server som försöker leverera e-posten. Om detta är ett problem kan du använda en säkerhetskopieringstjänst för MX-posten. Det finns många tredjepartstjänster som köar din e-post i några dagar eller veckor. När migreringen är slutförd levererar tjänsterna den köade e-posten till den nya Office 365-klientorganisationen.

Tips: Om du har kort TTL, till exempel fem minuter, kan du utföra den här åtgärden i slutet av arbetsdagen för att minimera störningen. Om du har en längre TTL måste du ändra MX-posten i förväg så att TTL hinner löpa ut. Exempel: om du har en TTL på fyra timmar måste du ändra MX-posten före klockan 14 om du tänker påbörja migreringen klockan 18.

Verifiera dina MX- och DNS-ändringar om det behövs. Nslookup eller en tjänst som MxToolbox kan användas för verifiering av MX- och DNS-ändringar.

Förbereda källklientorganisationen   

Den primära e-postdomänen, fabrikam.com, måste tas bort från alla objekt i källklientorganisationen innan domänen kan flyttas till målklientorganisationen.

 1. Om du också har konfigurerat din domän med en offentlig SharePoint Online-webbplats måste du först återställa webbplatsadressen till den initiala domänen.

 2. Ta bort alla Lync-licenser från användarna i källklientorganisationen med hjälp av Lync-administratörsportalen. Då tas den Lync Sip-adress bort som var kopplad till Fabrikam.com.

 3. Återställ standard-e-postadresser på Office 365-källpostlådor till den initiala domänen (fabrikam.onmicrosoft.com).

 4. Återställ standard-e-postadresser på alla distributionslistor, rum och resurser till den initiala domänen (fabrikam.onmicrosoft.com) i källklientorganisationen.

 5. Ta bort all sekundär e-post (proxyadresser) från användarobjekt som fortfarande använder @fabrikam.com.

 6. Ange standarddomän i källklientorganisationen till routningsdomänen fabrikam.onmicrosoft.com (i administratörsportalen klickar du på ditt företagsnamn i det övre högra hörnet).

 7. Använd Windows PowerShell-kommandot Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com för att hämta en lista med alla objekt som fortfarande använder domänen och blockerar borttagningen.

 8. Information om vanliga problem med domänborttagning finns i Du får ett felmeddelande när du försöker ta bort en domän från Office 365.

Förbereda målklientorganisationen   

Slutför verifieringen av domänen Fabrikam.com i klientorganisationen contoso.com. Du kanske måste vänta en timme efter att du har tagit bort domänen från den gamla klientorganisationen.

 1. Konfigurera automatisk identifiering av CNAME (intern/Extern). Detta är valfritt.

 2. Om du använder AD FS konfigurerar du den nya domänen i målklientorganisationen för AD FS.

 3. Påbörja postlådeaktiveringen i klientorganisationen contoso.com > tilldela licenser till alla nya användarkonton.

 4. Ange e-postdomänen Fabrikam.com som primär adress för nya användare. Det kan du göra genom att markera/redigera flera olicensierade användare i portalen eller med Windows PowerShell.

 5. Om du inte använder funktionen för synkronisering av lösenordshash, direktautentisering eller AD FS, anger du lösenord för alla postlådor i målklientorganisationen (Contoso). Om du inte använder ett vanligt lösenord, informerar du användarna om det nya lösenordet.

 6. När postlådorna är licensierade och aktiverade flyttar du över e-postroutningen. Peka Fabrikams MX-post till Office 365-målklientorganisationen (Contoso). När MX-TTL löper ut börjar e-posten flöda in i de nya, tomma postlådorna. Om du använder en tjänst för MX-säkerhetskopiering kan du släppa e-posten till de nya postlådorna.

 7. Verifieringstesta e-postflödet till/från nya postlådor i målklientorganisationen.

 8. Om du använder Exchange Online Protection (EOP): I målklientorganisationen återskapar du transportregler, kopplingar, vit-/svartlistor osv. från källklientorganisationen.

Börja migrera   

Fastställ den bästa migreringsmetoden för att få minsta möjliga driftsavbrott och olägenheter.

 • Migrering av högst 500 användare: Migrera e-post, kalender och kontaktuppgifter till målklientorganisationens postlådor. Begränsa e-postmigreringen till vissa datum om det går, till exempel data från de senaste 6 månaderna.

 • Migrering av över 500 användare: Migrera i flera omgångar. Först migrerar du kontakter, kalendrar och endast 1 veckas e-post för alla användare. Under efterföljande dagar eller veckor genomför du fler migreringsomgångar och fyller på postlådorna med äldre e-postdata.

Starta e-postmigreringen via migreringsverktyget från tredje part.

 1. Övervaka migreringens förlopp med verktyg som tillhandahålls av leverantören. Skicka ut periodiska förloppsrapporter under migreringen till ledningen och migreringsgruppen.

 2. Gör fler migreringsomgångar tills alla migreringar är klara.

I slutet av migreringen synkroniserar Outlook 2007 och 2010 hela postlådan för alla användare. Då förbrukas en avsevärd mängd bandbredd, beroende på hur stor mängd data du har migrerat till varje postlåda. I Outlook 2013 cachelagras endast 12 månaders data som standard. Den här inställningen kan konfigureras för mer eller mindre datamängder, till exempel bara 3 månaders data, vilket kan minska bandbreddsanvändningen.

Efter migreringen: Rensning   

Användarna kan få meddelanden om olevererade meddelanden (NDR) när de svarar på migrerade e-postmeddelanden. Outlooks smeknamnscache måste rensas. Se Återställa cacheminnena för smeknamn och automatisk ifyllning i Outlook. Du kan också lägga till det gamla DN som en x.500-proxyadress för alla användare.

Windows PowerShell-exempelskript

Använd följande Windows PowerShell-exempelskript som utgångspunkt när du skapar dina egna skript.

Massåterställning av lösenord för Office 365

 1. Skapa en CSV-fil med namnet password.csv.

 2. Infoga kolumnerna ”upn” och ”newpassword” i den här filen (exempel: jansvensson@contoso.com,Lösenord1)

 3. Använd Windows PowerShell-kommandot:

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}
  

Kopiera alla Office 365-konton med en viss proxyadress till en CSV-fil

##########################################################################

# Script: showproxies.ps1

# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific 

# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv) 

# 

# Change the following variable to the proxy address string you want to find:

# $proxyaddr = "onmicrosoft.com" 

################################################################################


$proxyaddr = "onmicrosoft.com" 


# Create an object to hold the results 

$addresses = @() 

# Get every mailbox in the Exchange Organisation 

$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited 

# Loop through the mailboxes 

ForEach ($mbx in $Mailboxes) { 

  # Loop through every address assigned to the mailbox 

  Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) { 

    # If it contains XXX, Record it 

    if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) { 

      # This is an email address. Add it to the list 

      $obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress 

      $obj.Alias = $mbx.Alias 

      $obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10) 

      $addresses += $obj 

   } 

  } 

} 

# Export the final object to a csv in the working directory 
 
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation 

# Open the csv with the default handler 

Invoke-Item addresses.csv 
 

##### END OF SHOWPROXIES.PS1

Skapa många rumspostlådor i Office 365 samtidigt

################################################################################

# Script: create-rooms.ps1

# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script creates Room mailboxes in Office 365.

# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"

#

# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file

$csv = Import-CSV $inputfile


#Create Rooms contained in the CSV file

$csv | foreach-object{


New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity


}


##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

Ta bort många sekundära e-postadresser från postlådor samtidigt

##########################################################################

#   Script: remove-proxy.ps1

#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script will remove a secondary email address from many users 

#

# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"

#

# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix 

#        Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com 

#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.

#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany


("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri 


https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file and change primary smtp address


$csv = Import-CSV $inputfile

$csv | foreach-object{# Set variable for email address to remove

$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix

Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)


Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr} 


}


##### END OF REMOVE-PROXY.PS1
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×