Marknadsföra produkter och tjänster i Business Contact Manager

På arbetsyta Marknadsföring i Business Contact Manager för Outlook kan du skapa och starta ett antal olika marknadsföringsaktivitet och följa upp dem, antingen en och en eller tillsammans, som en del av en marknadsföringskampanj med flera kanaler.

Skapa en samtalslista för en specifik kampanj, skicka ett personligt e-postmeddelande till valda kunder, skapa broschyrer och reklamblad för direktutskick eller bygg upp din egen marknadsföringsaktivitet med hjälp av verktygen i Business Contact Manager för Outlook.

I den här artikeln får du lära dig hur du skapar och använder marknadsföringsaktiviteter för massutskick via e-post och utskrift av direktutskick. Du får också information om hur du kan analysera hur du lyckats med marknadsföringen och hur du använder rapporter och gadget för marknadsföring i Business Contact Manager för Outlook.

Information om hur du skapar en marknadsföringsaktivitet i form av en samtalslista finns i avsnittet Skapa och använda samtalslistor i Business Contact Manager.

Vad vill du göra?

Skapa och starta en marknadsföringsaktivitet för massutskick via e-post eller utskrift av direktutskick

Spåra och analysera marknadsföringsaktiviteter

Överst på sidan

Skapa och starta en marknadsföringsaktivitet för massutskick via e-post eller utskrift av direktutskick

Marknadsföring är viktigt för ditt företags tillväxt. Med Business Contact Manager för Outlook är det enkelt att skapa e-postmeddelanden för massutskick, kampanjer för direktutskick och att ta fram andra marknadsföringsaktiviteter.

När du skapar och startar en marknadsföringsaktivitet använder du huvudsakligen dessa tre steg: planera aktiviteten, skapa innehållet för den och sedan starta den.

Överst på sidan

Planera aktiviteten

Under planeringen skapar du en marknadsföringsaktivitetspost genom att välja ett namn på aktiviteten och ange vilket av dina konto eller vilka av dina affärskontakt och lead som är aktivitetens målgrupp.

Obs!: Mottagarlistan för en marknadsföringsaktivitet kan endast innehålla en typ av post. En mottagarlista kan till exempel innehålla konton, men inte både konton och affärskontakter. Affärskontakter och leads kan förekomma i samma lista eftersom leadposter skapas utifrån posttypen Affärskontakter.

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Marknadsföring.

 2. Gå till fliken Start i menyfliksområdet och, i Klicka på någon av följande knappar i gruppen Nytt:

  • Massutskick med e-post 

  • Nya objekt peka på Marknadsföring och klicka sedan på Utskrift av direktutskick  Direct Mail Print icon eller Annan aktivitet.

 3. Ange ett namn för marknadsföringsaktiviteten i formulär.

 4. Om du vill att aktiviteten ska vara en del av en marknadsföringskampanj anger du ett namn på kampanjen i fältet Kampanj eller markerar ett befintligt kampanjnamn i listan. Om aktiviteten inte är en del av en marknadsföringskampanj låter du standardtexten, Aktuella kampanjer stå kvar.

 5. I avsnittet Mottagarlista klickar du på Alla konton, Alla affärskontakter och leads, Alla affärskontakter eller Alla leads om du vill skicka ditt meddelande till e-postadressen eller företagsadressen till någon av dessa kundtyper.

  Du kan också klicka på något av följande alternativ:

  • Sökmapp. Välj en sökmapp som innehåller en förfiltrerad lista med mottagare om du vill skapa en anpassad lista. När du har valt en mapp får den namnet Anpassad lista.

  • Befintlig marknadsföringsaktivitet. Välj den mottagarlista som användes för föregående aktivitet.

  • Ny lista. Öppna dialogrutan Filtrera affärskontakter och välj vilka kriterier du vill filtrera listan efter.

   Tips: Du kan även skapa en marknadsföringsaktivitet utifrån namnen i en rapport. Mer information om detta finns i avsnittet Använda rapporter och diagram i Business Contact Manager.

 6. Om du vill redigera den valda listan genom att filtrera den klickar du på Granska och filtrera.

  Mer information om hur du filtrerar en lista finns i avsnittet Filtrera poster i Business Contact Manager.

 7. Gå till fliken Start i menyfliksområdet och, i Klicka på Information i gruppen Visa så att sidan Aktivitetsinformation visas.

 8. Om du vill kan du ange information i fälten Kampanjkod, Budgeterad kostnad, Startdatum, Slutdatum och Kommentarer.

 9. Klicka på Spara och stäng om du vill spara posten, eller fortsätt till nästa avsnitt i den här artikeln, Skapa marknadsföringsinnehåll.

  När du vill starta aktiviteten klickar du på Starta. Mer information finns i avsnittet Starta en marknadsföringsaktivitet längre fram i den här artikeln.

Överst på sidan

Skapa marknadsföringsinnehåll i Outlook, Word eller Publisher

När du ska skapa det innehåll som ska distribueras kan du använda Outlook, Word eller Publisher för att ta fram utkast till e-postmeddelanden, skriva ut brev, reklamblad, broschyrer eller annat marknadsföringsmaterial samt andra typer av dokument och sedan länka dem till aktiviteten i Business Contact Manager för Outlook.

När du har skapat posten för marknadsföringsaktiviteten och valt mottagare enligt instruktionerna i avsnittet Planera aktiviteten kan du länka innehållet till aktiviteten.

Du väljer själv om du vill skapa innehållet medan du planerar marknadsföringsaktiviteten och skapar aktivitetsposten eller om du vill skapa innehållet i Outlook, Publisher eller Word först och därefter skapa posten för marknadsföringsaktiviteten. Om du skapar innehållet i förväg markerar du helt enkelt den filen i posten för marknadsföringsaktiviteten.

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Marknadsföring.

 2. Gör något av följande:

  • Skapa en ny marknadsföringsaktivitet.

  • Klicka på någon av flikarna Massutskick med e-post, Utskrift av direktutskick eller Andra marknadsföringsaktiviteter på arbetsytan och dubbelklicka sedan på den post du vill öppna.

 3. Bestäm om du vill skapa ett nytt marknadsföringsdokument för aktiviteten eller om du vill använda ett befintligt.

  Så här skapar du en ny fil

  • Klicka på någon av följande innehållskällor i marknadsföringsaktivitetsfönstret:

   • Redigerare i Outlook.

   • Koppla dokument i Publisher.

   • Koppla dokument i Word

    Det program du valde öppnas. Skapa ditt meddelande i programmet och anpassa det med funktionen Koppla dokument.

  • Om du markerade alternativet Redigerare i Outlook klickar du på knappen Skapa.

   Om du markerade alternativet Koppla dokument i Publisher eller Koppla dokument i Word klickar du på Skapa/Bläddra och sedan på Skapa.

  • Skapa det meddelande, reklamblad eller den broschyr du vill distribuera.

   Om du vill anpassa marknadsföringsmeddelandet för varje mottagare följer du instruktionerna i rutan Koppla dokument i Publisher eller Word. Information om hur du använder funktionen Koppla dokument finns i hjälpen till Publisher respektive Word.

  • Spara filen och återgå sedan till marknadsföringsaktivitetsfönstret.

   Obs!: Standardnamnet på filen är samma som namnet på aktiviteten om du inte sparar filen med ett annat namn.

  Så här markerar du en befintlig fil

  • Klicka på Skapa/Bläddra i marknadsföringsaktivitetsfönstret i avsnittet innehållskälla och klicka sedan på Bläddra.

   Obs!: När du har skapat eller redigerat en fil läggs alternativet Redigera till för knappen. Om du sparar och sedan öppnar aktiviteten igen får knappen namnet Redigera/Bläddra. Klicka på Redigera om du vill redigera i den markerade filen.

   Tips: Om du vill ändra mottagare för aktiviteten kan du klicka på Redigera mottagarlista i rutan Koppla dokument i Publisher eller Word på samma sätt som i Business Contact Manager för Outlook så länge aktiviteten inte har startats.

  • När du har ändrat klart sparar du filen och återgår till marknadsföringsaktivitetsfönstret.

 4. Filen du valde visas i listan Använd fil.

 5. Klicka på Spara och stäng om du vill starta aktiviteten senare. Annars klickar du på Starta och fortsätter med nästa avsnitt i den här artikeln, Starta en marknadsföringsaktivitet.

Tips: Om du vill följa upp resultaten för marknadsföringsaktiviteten ska du även ange aktivitetens namn i fältet Initierad av i varje post för konto, affärskontakt, lead eller affärsmöjlighet som genererats av aktiviteten. Aktivitetens resultat visas sedan på sidan Spåra för marknadsföringsaktivitetsposten.

Överst på sidan

Starta en marknadsföringsaktivitet

När du vill starta någon av de marknadsföringsaktiviteter du har skapat klickar du helt enkelt på Starta.

 1. Öppna aktivitetsposten.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på någon av flikarna Massutskick med e-post, Utskrift av direktutskick eller Andra marknadsföringsaktiviteter på arbetsytan Marknadsföring, beroende på vilken typ av aktivitet du vill starta.

  2. Dubbelklicka på aktiviteten i listvyn så att den öppnas.

   Tips: Om du har en lång aktivitetslista kan du leta efter aktiviteten under namnet på kampanjen. Om aktiviteten inte är kopplad till någon kampanj visas den under Aktuella aktiviteter. Du kan även ange namnet på aktiviteten i rutan Sök om du vill hitta den snabbt.

 2. Kontrollera namnen i Mottagarlista så att du har valt alla de konton, affärskontakter och leads som du vill distribuera ditt utskick till.

  Tips: Du kan också granska och uppdatera mottagarlistan i rutan Koppla dokument i Publisher eller Word.

 3. Starta aktiviteten genom att klicka på Starta.

  Dokumentet öppnas i det program du skapade det i.

 4. Gör något av följande:

  1. Om du gör ett massutskick via e-post:

   Ändra dokumentet efter behov med hjälp av funktionen Koppla dokument om du till exempel vill anpassa meddelandet. När du vill skicka meddelandet klickar du på Slutför och koppla i gruppen Slutför i menyfliksområdet och klickar därefter på Skicka e-postmeddelanden.

  2. Om du gör ett direktutskick:

   Ändra dokumentet efter behov och följ sedan instruktionerna i fönstret för att skriva ut dokumentet, koppla det till en ny publikation eller lägga till det i en befintlig publikation.

Överst på sidan

Spåra och analysera marknadsföringsaktiviteter

När du startar en marknadsföringsaktivitet är det viktigt att du följer upp resultaten. Du måste åtminstone ta reda på om aktiviteten var värd den tid och de pengar du investerade på den.

Om du vill visa resultaten av en marknadsföringsaktivitet ska du registrera vilken marknadsföringsaktivitet som ledde till respektive konto, affärskontakt, lead eller affärsmöjlighet. När du skapar de nya posterna anger du namnet på marknadsföringsaktiviteten i fältet Initierad av för varje post.

I det här avsnittet

Lägga till namnet på en marknadsföringsaktivitet till poster för konton, affärskontakter, leads eller affärsmöjligheter

Visa resultaten av en marknadsföringsaktivitet eller kampanj

Var finns uppföljningsnumret?

Analysera en marknadsföringsaktivitet eller kampanj

Visa en marknadsföringsgadget

Använda gadgetar för att analysera marknadsföringsresultat

Använda marknadsföringsrapporter

Överst på sidan

Lägga till namnet på en marknadsföringsaktivitet till poster för konton, affärskontakter, leads eller affärsmöjligheter

Registrera både den budgeterade och den faktiska kostnaden för marknadsföringsaktiviteten så blir din uppföljning av marknadsföringsaktivitetens avkastning på investeringen så effektiv som möjligt.

Lägg även till aktivitetens namn i fältet Initierad av för varje post för konto, affärskontakt, lead eller affärsmöjlighet som aktiviteten lett till. Det sammanlagda antalet av varje posttyp visas i listan i avsnittet Aktivitetsresultat på sidan Spåra för marknadsföringsaktivitetsposten.

 1. Gör något av följande:

  • För konton eller affärskontakter     Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Kontakthantering.

  • För leads eller affärsmöjligheter     Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning.

 2. Klicka på den flik som innehåller önskad post.

 3. Dubbelklicka på en post för konto, affärskontakt, affärsmöjlighet eller lead så att den öppnas.

 4. Klicka på Initierad av i avsnittet Källinformation för posten.

 5. Klicka på Alla marknadsföringsaktiviteter i dialogrutan Välj konto, affärskontakt eller marknadsföringsaktivitet under Objekttyp eller klicka på den typ av marknadsföringsaktivitet som skapade posten.

 6. Klicka på marknadsföringsaktiviteten under Aktivitetsnamn.

 7. Klicka på Länka till i avsnittet Kopplade poster.

  Posten kopplas till marknadsföringsaktiviteten och tas med i det sammanlagda antalet för de posttyper som skapas på sidan Spåra för aktivitetsposten.

 8. Klicka på OK när du vill stänga fönstret.

 9. Gör samma sak för varje konto, affärskontakt, lead eller affärsmöjlighet som skapats till följd av marknadsföringsaktiviteten.

Överst på sidan

Visa resultaten av en marknadsföringsaktivitet

Det finns flera sätt att övervaka dina marknadsföringsaktiviteter. Du kan till exempel använda sidan Spåra för aktiviteten, visa analysverktyg och gadget på arbetsyta Marknadsföring och granska data i rapporter. På sidan spåra får du utförligast information om aktiviteterna. Där kan du också markera stängda aktiviteter och spara aktuell kostnadsinformation.

 1. Om du vill öppna sidan Spåra öppnar du först en marknadsföringsaktivitet. Klicka på Spåra på fliken Visa i menyfliksområdet.

 2. Ange aktivitetens faktiska kostnader i avsnittet Aktivitetsinformation och markera kryssrutan för att ange att aktiviteten är stängd.

 3. I avsnittet Aktivitetsresultat kan du visa antalet nya affärsmöjligheter och kontakter som aktiviteten lett till och du kan även klicka på Visa rapport om du vill skapa en utförlig affärsrapport över informationen i det markerade fältet.

Var finns uppföljningsnumret?

Den information som visas på sidan Spåra beräknas automatiskt utifrån den information du anger om varje aktivitet:

 • Varje konto, affärskontakt, lead och affärsmöjlighet som har det markerade aktivitetsnamnet i fältet Initierad av tas med i den motsvarande beräkningen för fälten Initierade leads, Initierade affärsmöjligheter, Initierade konton och Initierade kontakter.

 • Om aktiviteten är en samtalslista uppdateras fältet Initierade telefonloggar när du sparar ändringar i samtalslisteposten.

 • Information om Förväntade intäkter beräknas utifrån den procentuella sannolikheten till försäljning samt värdet av produkter och tjänster för varje affärsmöjlighetspost som kopplats till aktiviteten.

Överst på sidan

Analysera en marknadsföringsaktivitet eller kampanj

På fliken Analys på marknadsföringsarbetsytan visas en lista över alla dina marknadsföringsaktiviteter, sorterade efter kampanj.

Obs!: Information visas endast för individuella marknadsföringsaktiviteter. Det finns ingen funktion för att analysera hela kampanjen med alla aktiviteter som ingår i den.

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Marknadsföring.

 2. Klicka på fliken Analys i listrutan.

  På fliken visas alla dina marknadsföringsaktiviteter, sorterade efter kampanj. De aktiviteter som inte är kopplade till någon kampanj visas under Kampanj: Aktuella aktiviteter.

 3. Dubbelklicka på aktivitetsnamnet om du vill öppna posten och granska information om en specifik aktivitet. Mer information finns i avsnittet Visa resultaten av en marknadsföringsaktivitet.

  Obs!: När en rapport är öppen kan du initiera en ny marknadsföringsaktivitet till de namngivna personerna i rapporten direkt från rapportens menyfliksområde.

Överst på sidan

Visa en marknadsföringsgadget

Marknadsföringsgadgetar kan du använda för att få en snabb överblick över hur det går för en specifik marknadsföringsaktivitet eller kampanj, direkt på arbetsytan Marknadsföring.

För att informationen från gadget ska vara så bra som möjligt är det viktigt att du uppdaterar informationen om dina marknadsföringsaktiviteter. När du skapar nya aktivitetsposter och kopplar dem till kampanjer visas den informationen i gadgeten. Om du vill ha specifik information, till exempel antalet konton, affärskontakter, leads eller affärsmöjligheter som en viss aktivitet ledde till, anger du aktivitetens namn i fältet Initierad av för varje ny post. Om du vill att de ekonomiska siffrorna ska stämma måste du ta med de budgeterade och faktiska kostnaderna på sidorna Information och Spåra för respektive aktivitet.

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Marknadsföring.

 2. Klicka på fliken Gadgetar i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Marknadsföring i gruppen Lägg till gadgetar och klicka sedan på något av följande:

  • Analys av aktivitetstyp

  • Kampanjanalys

  • Kampanjjämförelse

Gadgetinformationen uppdateras när ny information sparas till en relevant post.

Överst på sidan

Använda gadgetar för att analysera marknadsföringsresultat

Följande marknadsföringsgadgetar finns i Business Contact Manager för Outlook:

 • Analys av aktivitetstyp Visar valda resultat för alla marknadsföringsaktiviteter av en viss typ, till exempel Massutskick med e-post.

 • Kampanjanalys Visar valda resultat för alla marknadsföringsaktiviteter under en specifik kampanj.

 • Kampanjjämförelse Visar valda resultat för alla marknadsföringskampanjer.

Varje marknadsföringsgadget går att konfigurera så att det enda som visas är de aktiviteter och kampanjer du vill visa samt antalet affärsmöjligheter, konton, affärskontakter och leads som varje aktivitet eller kampanj lett till eller de faktiska kostnaderna, budgetar eller förväntad intäkt.

Obs!: Var noga med att varje ny post som skapas till följd av en marknadsföringsaktivitet kopplas till den aktiviteten samt att det anges i fältet Initierad av för den nya posten.

Mer information om hur du använder gadgetar finns i avsnittet Använda gadgetar i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Använda marknadsföringsrapporter

Du kan granska resultaten av dina marknadsföringsaktiviteter i olika rapporter i Business Contact Manager för Outlook och även skriva ut dem eller exportera dem till Excel för ytterligare analys.

Som standard ingår följande rapporter:

 • Affärsmöjligheter efter marknadsföringsaktivitet

 • Affärskontakter efter marknadsföringsaktivitet

 • Konton efter marknadsföringsaktivitet

 • Marknadsföringsaktiviteter efter kampanj

 • Marknadsföringsaktiviteter efter typ

  Obs!: Om du vill visa den senaste informationen om marknadsföringsaktiviteter i dina rapporter kontrollerar du att alla poster som skapats som ett resultat av en marknadsföringsaktivitet innehåller namnet på den marknadsföringsaktiviteten i fältet Initierad av.

Mer information om hur du använder rapporter och diagram finns i avsnittet Använda rapporter och diagram i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×