Makroinstruktionen ÖverförText

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda instruktionen ÖverförText att importera eller exportera text mellan den aktuella Microsoft Office Access 2007databas (.mdb eller .accdb) eller Access-projekt (ADP) och en textfil. Du kan också länka data i en textfil till den aktuella Access-databasen. Med en länkad textfil, kan du visa textdata med Access medan du fortfarande har full tillgång till data från word bearbetning programmet. Du kan också importera från, exportera till och länka till en tabell eller lista i en HTML-fil (* .html).

Obs!: Om du länkar till data i en textfil eller HTML-fil är data skrivskyddade i Access.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd. Mer information om hur du aktiverar makron finns i länkarna i avsnittet Se även i den här artikeln.

Inställning

Instruktionen ÖverförText har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Överföringstyp

Typ av överföring som du vill göra. Du kan importera data från, exportera data till eller länka till data i avgränsad eller fast bredd textfiler eller HTML-filer. Du kan även exportera data till en Microsoft Office Word 2007 dokumentkoppling-datafil, som du sedan kan använda med Word kopplade dokument för att skapa kopplade dokument, till exempel standardbrev och adressetiketter.

Välj Importera avgränsat, Importera med fast bredd, Importera HTML, Exportera avgränsat, Exportera med fast bredd, Exportera HTML, Exportera Word för Windows koppling, Länka avgränsat, Länka med fast bredd eller Länka HTML i rutan Överföringstyp under Instruktionsargument i makroverktyget. Standardvärdet är Importera avgränsat.

Obs!: I Access-projekt (.adp) går det bara att använda överföringstyperna Importera avgränsat, Importera med fast bredd, Exportera avgränsat, Exportera med fast bredd och Exportera Word för Windows koppling.

Specifikation

Namnet på den uppsättning alternativ som anger hur en textfil importeras eller länkas. För en textfil med fast bredd måste du ange ett argument eller använda en schema.ini-fil måste lagras i samma mapp som den importerade eller länkade textfilen.

Så här skapar du en specifikation för att importera eller länka en textfil

  1. Klicka på fliken Externa Data i gruppen ImporteraTextfil.

  2. Ange sökvägen till källtextfilen i rutan Filnamn i dialogrutan Hämta externa data.

  3. Klicka på det alternativ som du vill använda för att lagra data (importera, lägga till eller länka) och klicka på OK.

  4. Klicka på Avancerat i dialogrutan Textimport (guide).

  5. Ange önskade alternativ för specifikationen och klicka på Spara som.

  6. Ange ett namn för specifikationen och klicka på OK.

  7. Du kan hantera befintliga specifikationer genom att klicka på Spec i specifikationsdialogrutan.

  8. Klicka på OK om du vill stänga specifikationsdialogrutan.

Du kan skriva specifikationsnamnet i det här argumentet när du senare vill importera eller exportera samma typ av textfil.

Du kan importera, exportera eller länka avgränsade textfiler utan att skriva ett specifikationsnamn för argumentet. I så fall används standardvärdena i guidens dialogruta. I Access används ett förbestämt format för datafiler för kopplade dokument, så du behöver inte skriva ett specifikationsnamn för argumentet när du exporterar dessa typer av filer. Du kan använda import/exportspecifikationerna med HTML-filer, men det är bara den delen av specifikationen som gäller för datatypsformatering som används.

Tabell Namn

Namnet på den Access-tabell som textdata ska importeras till, exporteras från eller länkas till. Du kan också skriva namnet på den Access-fråga som du vill exportera data från. Detta är ett obligatoriskt argument.

Om du klickar på Importera avgränsat, Importera med fast bredd eller Importera HTML i rutan Överföringstyp, läggs textdata till i den här tabellen automatiskt om tabellen redan finns. Annars skapas en ny tabell som innehåller dessa textdata.

Du kan inte använda ett SQL-uttryck för att ange data som ska exporteras när du använder instruktionen ÖverförText . Istället för att använda ett SQL-uttryck måste du först skapa en fråga och sedan ange frågans namn i argumentet Tabellnamn .

Filnamn

Namnet på textfilen som du vill importera från, exportera till eller länka till. Ange den fullständiga sökvägen. Detta är ett obligatoriskt argument.

När du exporterar data från Access skapas en ny textfil. Om filnamnet är detsamma som på en befintligt textfil, ersätts den befintliga textfilen.

Om du vill importera eller länka till en viss tabell eller lista i en HTML-fil använder du argumentet HTML-tabellnamn.

Innehåller fältnamn

Anger om den första raden i textfilen innehåller namnen på fälten. Om du väljer Ja används namnen i den här raden som fältnamn i Access-tabellen när du importerar eller länkar textdata. Om du väljer Nej behandlas den första raden som en vanlig datarad. Standardvärdet är Nej.

Det här argumentet ignoreras för datafiler för Word för Windows-kopplingsdokument eftersom den första raden måste innehålla fältnamnen.

När du exporterar en Access-tabell eller välj fråga till en avgränsad textfil eller en textfil med fast bredd, infogas fältnamnen från tabellen eller urvalsfrågan i textfilens första rad om du har valt Ja för det här argumentet.

Om du importerar eller länkar en textfil med fast bredd och väljer Ja i den här rutan, måste den första raden som innehåller fältnamnen använda den fältavgränsare som anges i import/exportspecifikationen. Om du exporterar till en textfil med fast bredd och väljer Ja för det här argumentet, infogas fältnamnen i textfilens första rad med den här avgränsaren.

HTML-tabellnamn

Namnet på tabellen eller listan i HTML-filen som du vill importera eller länka. Det här argumentet ignoreras såvida inte argumentet Överföringstyp anges till Importera HTML eller Länka HTML. Om du låter det här argumentet vara tomt, importeras eller länkas den första tabellen eller listan i HTML-filen.

Tabell- eller listnamnet i HTML-filen bestäms av den text som anges i taggen <CAPTION>, om det finns en sådan. Om det inte finns någon <CAPTION>-tagg, bestäms namnet av den text som anges i taggen <TITLE>. Om flera tabeller eller listor har samma namn, särskiljs de genom att en siffra läggs till efter varje namn, till exempel Anställda1 och Anställda2.

Teckentabell

Namnet på den teckenuppsättning som används med teckentabell.

Kommentarer

Du kan exportera data i Access-urvalsfrågor till textfiler. Det är frågans resultatuppsättning som exporteras, men det behandlas precis som en tabell.

De textdata som du lägger till i en befintlig Access-tabell måste överensstämma med tabellens struktur.

  • Varje fält i texten måste vara samma datatyp som motsvarande fält i tabellen.

  • Fälten måste vara i samma ordning (såvida du inte anger argumentet Innehåller fältnamn till Ja, då fältnamnen i texten måste matcha fältnamnen i tabellen).

Den här instruktionen motsvarar att klicka på Textfil i gruppen Importera eller Exportera på fliken Externa data. Argumenten för instruktionen ÖverförText återspeglar alternativen i guiden som startas med kommandot Textfil.

Tips!

En import/exportspecifikation innehåller den information som Access behöver för att kunna importera, exportera eller länka en textfil. Använd lagrade specifikationer när du vill importera, exportera eller länka textdata från eller till likartade textfiler. Du kanske tar emot försäljningssiffror varje vecka i en textfil. Då kan du skapa och spara en specifikation för den här typen av data och använda den när du lägger till dessa data i Access-databasen.

Obs!: Om du ställer en fråga till eller filtrerar en länkad textfil, är frågan eller filtret skiftlägeskänslig.

När du vill köra instruktionen ÖverförText i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden TransferText för objektet DoCmd.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×