Licensvillkor för programvara från Microsoft

Tjänstavtal för förhandsversionen av Microsoft Easy Assist (Beta)

Senast uppdaterat: mars 2008

Det här är ett avtal mellan dig (en enskild individ eller en affärsenhet) och Microsoft Corporation. Det omfattar din användning av förhandsversionen av Tjänsten och programvaran, inklusive alla uppdateringar och uppgraderingar, all support och allt innehåll relaterat till Tjänsten. Samtliga benämns ”Tjänsten”.

Du försäkrar att du är minst 18 år gammal och har uppnått myndig ålder i det land där du bor, samt att all information som du skickar är sanningsenlig och korrekt.

Du får endast använda Tjänsten om du accepterar dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren har du inte rätt att använda Tjänsten. Detta avtal begränsar vårt ansvar och friskriver oss från garantiansvar för Tjänsten med undantag av vad som följer av tillämplig lag. Läs noga igenom dessa avsnitt av avtalet.

1.  När du får använda tjänsten

Du kan börja använda Tjänsten så snart du har genomfört processen med att godkänna, installera och ansluta. Vissa delar av Tjänsten kanske inte är tillgängliga direkt medan vi konfigurerar dem för din användning.

2.  Giltighetstid

Det här avtalet börjar gälla det datum du godkänner det och upphör att gälla när vi släpper den kommersiella versionen av Tjänsten.

3.  Hur du får använda tjänsten

När du använder Tjänsten kommer du att

• följa alla lagar

• följa alla uppföranderegler och andra meddelanden som du får från oss

• följa Microsofts antiskräppostpolicy

• hålla ditt lösenord hemligt

• omedelbart meddela oss om du får vetskap om något säkerhetsbrott som har med tjänsten att göra eller om obehörig användning av Tjänsten.

4.  Hur du inte får använda tjänsten

När du använder Tjänsten får du inte

• använda Tjänsten på något sätt som strider mot lagen eller skadar Microsoft eller dess koncernbolag, återförsäljare, distributörer, kunder och/eller försäljare (kollektivt ”Microsoft-parterna”), eller någon kund till en Microsoft-part

• skada, inaktivera, överbelasta eller begränsa Tjänsten (eller de nätverk som är anslutna till Tjänsten) eller hindra någons användning och utnyttjande av Tjänsten

• återförsälja eller distribuera Tjänsten, eller någon del av Tjänsten, såvida du inte har ett återförsäljaravtal med Microsoft som tillåter dig att göra detta

• använda någon del av Tjänsten som en destination länkad från oönskade massutskick eller oönskade kommersiella meddelanden, inklusive skräppost eller oönskade snabbmeddelanden

• använda programvara eller tjänst från tredje part för att få åtkomst till Tjänsten

• använda någon automatisk process eller tjänst för att få åtkomst till och/eller använda Tjänsten (t.ex. en BOT, en spider, periodisk cachelagring av information som lagras av Microsoft eller metasökning)

• använda något otillåtet sätt att ändra, omdirigera eller försöka att omdirigera Tjänsten.

5.  Ditt tjänstkonto

För att kunna använda Tjänsten måste du skapa ett tjänstkonto och ett lösenord för Tjänsten. Du är ansvarig för ditt lösenord och all aktivitet på ditt konto.

6.  Hur vi kan ändra detta avtal

Microsoft kan ändra detta avtal när som helst utan föregående meddelande. Om vi gör någon betydande förändring av detta avtal kommer vi att meddela dig om det via den e-postadress som du uppger vid registreringen minst 30 dagar innan ändringen äger rum. Om du inte accepterar ändringen måste du säga upp Tjänsten och sluta att använda den innan ändringen görs. Om du inte slutar att använda Tjänsten kommer din fortsatta användning av tjänsten att ske enligt det ändrade avtalet.

7.  Du har ansvar för att säkerhetskopiera dina data

Du har ansvar för att underhålla och säkerhetskopiera de data som du skapar, använder och lagrar med hjälp av Tjänsten. Efter avslutande eller uppsägning av Tjänsten av dig eller av oss, av vilken anledning som helst, kan Microsoft radera dina data permanent från våra servrar. Du svarar själv för att vidta nödvändiga åtgärder för säkerhetskopiering av dina data och du ser själv till att upprätthålla din primära verksamhet..

8.  Ändringar av tjänsten; annullering eller uppsägning

• Av Microsoft. Vi kan förändra Tjänsten när som helst och utan angiven orsak och utan föregående meddelande. Vi kan säga upp eller stänga av din Tjänst eller en del av din Tjänst när som helst utan angiven orsak och utan föregående meddelande, vilket inkluderar om du bryter mot villkoren i avtalet. Om vi gör det upphör din rätt att använda Tjänsten och eventuell associerad programvara omedelbart.

• Av dig. Du kan sluta använda Tjänsten när som helst utan angiven orsak.

• Datauppgifter. Efter avslutande eller uppsägning av Tjänsten av dig eller av oss, oberoende av anledning, kan Microsoft radera dina datauppgifter permanent från våra servrar. Du svarar själv för att vidta nödvändiga åtgärder för säkerhetskopiering av dina data och du ser själv till att upprätthålla din primära verksamhet.

Avsägelse från rättigheter och skyldigheter. I den omfattning som krävs för att genomföra uppsägningen av detta avtal avsäger sig båda parter alla rättigheter och skyldigheter enligt all tillämplig lagstiftning eller tillämpliga bestämmelser att begära eller erhålla ingripande från domstol för att säga upp detta avtal.

9.  Begränsningar av tjänsten

Microsoft förbehåller sig rätten att fastställa begränsningar av Tjänsten. Vi kan exempelvis begränsa tillgängligheten för den här förhandsversionen av Tjänsten, antalet användare som kan registrera sig för Tjänsten, samt storleken på och antalet filer som kan överföras under en session.

10. MEDDELANDE OM INSPELNING OCH SEKRETESSFUNKTIONER. PROGRAMVARAN OCH/ELLER TJÄNSTERNA KAN ANVÄNDAS FÖR ATT SPELA IN MÖTEN OCH FÖR ATT SAMLA IN OCH ANVÄNDA IDENTIFIERANDE INFORMATION OM DELTAGARE SOM ANVÄNDER TJÄNSTEN, inklusive men inte begränsat till, ett namn som visas, överförs, behandlas eller lagras som en del av ett möte eller en mötesinspelning. LAGARNA I EN DEL JURISDIKTIONER KRÄVER ATT PERSONEN FÖRST MEDDELAS ELLER GER SITT SAMTYCKE INNAN DERAS KOMMUNIKATION UPPFÅNGAS, ÖVERVAKAS OCH/ELLER SPELAS IN OCH/ELLER BEGRÄNSAR INSAMLING, LAGRING OCH ANVÄNDNING AV PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION. Du samtycker till att följa all tillämplig lagstiftning och att inhämta de medgivanden som krävs och att göra alla nödvändiga tillkännagivanden innan du använder Programvaran och/eller Tjänsterna och/eller funktioner, till exempel inspelningsfunktionen.

11. Förhandsversion av Tjänsten. Du är införstådd med att Tjänsten är en förhandsversion. Det är inte säkert att den fungerar på samma sätt som en slutlig version av Tjänsten. Den version som slutligen säljs kan ha ändrats. Vi kan välja att inte ge ut någon kommersiell version. Vi förbehåller oss även rätten att ändra förhandsversionen av Tjänsten när som helst, utan föregående meddelande.

12.  Supporttjänster. Microsoft tillhandahåller inga supporttjänster för Tjänsten.

13.  Microsoft har inte redaktionell kontroll

• Immateriella rättigheter. Microsoft medger eller godkänner inte otillåten användning av innehåll som skyddas genom upphovsrätten och av andra immateriella rättigheter. Du är medveten om att delande av innehåll som bryter mot andras upphovsrätt och immateriella rättigheter strider mot detta avtal. Du försäkrar att användning och publicering av innehållet av dig och av andra personer inte är ett brott mot någon tredje parts immateriella rättigheter. Du är medveten om att Microsoft kan ta bort innehåll när som helst utan föregående meddelande om innehållet strider mot detta avtal eller någon tillämplig uppföranderegel eller när vi har anledning att tro att detta måste göras.

• Länkar till tredje parts webbplatser. Tjänsten eller innehåll som visas via Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Microsoft. Om Microsoft har tagit med dessa länkar i Tjänsten tillhandahåller vi dem endast som en tjänst åt dig. Eventuella länkar från tredje part innebär inte att Microsoft godkänner någon webbplats, tjänst eller produkt från tredje part.

14. Sekretess

Det sekretessavtal som finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432 beskriver hur vi samlar in och använder dina uppgifter. Genom att använda Tjänsten samtycker du till följande aktiviteter:

• Övervakning av din användning. Vi anser att din användning av Tjänsten är privat. Vi kan dock komma att bereda oss åtkomst till eller lämna ut information om dig, ditt konto och/eller innehållet i din kommunikation i syfte att (1) följa lagen eller juridiska processer som åläggs oss; (2) väcka talan och utreda möjliga brott mot det här avtalet, inklusive användning av den här tjänsten för att delta i eller underlätta aktiviteter som bryter mot lagen, eller (3) skydda rättigheter, egendom och säkerheten för Microsoft, dess anställda, dess kunder eller allmänheten. Du samtycker till principerna om tillgång till och röjande av information i detta avsnitt.

• Överföring av personlig information. Personlig information som samlas in via Tjänsten kan lagras och bearbetas I USA eller i andra länder där Microsoft eller dess filialer, dotterbolag eller ombud bedriver verksamhet. Genom att använda Tjänsten samtycker du till all sådan överföring av information utanför ditt land. Du kan läsa mer om överföringar av dessa data i sekretessavtalet som finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Uppgifter om prestanda och användning. För att kunna tillhandahålla den här Tjänsten åt dig kan vi samla in viss information om Tjänstens prestanda, om din dator och om din användning av Tjänsten. Vi kan automatiskt hämta denna information från din dator. Du kan läsa om den här informationsinsamlingen mer i detalj i det sekretessavtal som finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Filtreringsteknik. Vi kan använda tekniska metoder eller andra sätt att skydda Tjänsten, skydda våra kunder eller hindra dig från att bryta mot detta avtal. Exempel på detta är bl.a. filtrering för att stoppa skräppost och virus eller förbättra säkerheten. Dessa metoder kan hindra dig från att använda Tjänsten. Microsoft prövar och implementerar löpande och aktivt ny teknik. Det finns dock för närvarande ingen tillgänglig teknik som helt och hållet förhindrar avsändning och mottagning av sådan oönskad kommunikation. Den här paragrafen utgör inte något åtagande från Microsofts sida att förhindra oönskade massutskick eller reklam via Tjänsten, och användarna av Tjänsten kan inte hålla Microsoft ansvarigt om de mottar oönskad kommunikation. Mer information om Microsofts policyer på det här området finns i Microsofts antiskräppostpolicy.

15. Programvara

• Användning. Om du erhåller programvara från oss som en del av Tjänsten regleras din användning av programvaran av de licensvillkor som presenteras för ditt godkännande för den programvaran. Om inga licensvillkor presenteras för dig beviljar vi dig rätt att använda programvaran endast för användningen av den Tjänst som du har rätt till enligt detta avtal och endast för det antal datorer som anges i erbjudandet av Tjänsten. Vi förbehåller oss alla övriga rättigheter till programvaran. Såvida ingenting annat anges upphör din rätt att använda programvaran när rätten att använda Tjänsten förlorar sin giltighet eller löper ut, och du skall omedelbart avinstallera programvaran. Vi kan inaktivera programvaran efter det datum då Tjänsten förlorar sin giltighet utan att meddela dig.

• Dokumentation. Du får kopiera och använda dokumentation som eventuellt medföljer programvaran för din referens.

• Uppdatering. Vi kan automatiskt kontrollera din version av programvaran. Vi kan automatiskt föra över uppgraderingar av programvaran till din dator i syfte att uppdatera, förbättra och ytterligare utveckla Tjänsten.

• Omfattningen av licensen. Programvaran skyddas av upphovsrätt och andra immaterialrättsliga lagar och konventioner. Programvaran säljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag får du endast använda programvaran på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Du måste då följa alla tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter att du använder den på ett visst sätt. Du har inte rätt att

röja resultaten från benchmark-tester av programvaran till tredje part utan skriftligt medgivande från Microsoft

kringgå någon av programvarans tekniska begränsningar

dela upp programvarukoden, eller dekompilera eller bakåtkompilera den programvara som ingår i Tjänsten, förutom i den utsträckning tillämplig lag uttryckligen medger det

publicera programvaran så att den kopieras av andra

hyra ut, leasa eller låna ut programvaran

överföra programvaran eller detta avtal till tredje part

använda programvaran i kommersiella hostingtjänster.

• Exportlagar. Amerikansk exportlagstiftning gäller för programvaran. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran. Sådan lagstiftning innehåller restriktioner avseende destination, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting.

16. Material som Microsoft licensierar till dig

• Dokument. Du får bereda dig åtkomst till information om Tjänsten, som dokumentation, artiklar från kunskapsbasen, datablad och vanliga frågor och svar (”dokument”). Du får endast använda dessa dokument för interna ändamål. Du får inte kopiera, distribuera eller ändra dokumenten, eller skapa härledda alster. Utbildningsinstitutioner som är officiellt auktoriserade enligt tillämplig lag får endast hämta och kopiera dokumenten för distribution inom klassrummen.

• Begränsningar. Licensbeviljandet att använda dokument som medföljer tjänsten omfattar inte en licens för utformning eller layout av Tjänsten eller en webbsida som Microsoft äger, driver, licensierar eller kontrollerar. Om inte Microsoft uttryckligen ger sitt godkännande får du inte kopiera eller återutsända logotyper, diagram, ljud eller bilder som medföljer Tjänsten. Microsoft och dess leverantörer försäkrar eller garanterar inte att dokumenten är exakta och passar dina syften. Att de omfattas av Tjänsten innebär inte att de godkänns av Microsoft. Ingenting som görs tillgängligt via Tjänsten är avsett som professionell rådgivning, inklusive, men inte begränsat till, finansiering, skatter eller juridisk konsultation.

17. Immateriella rättigheter

Microsoft behåller alla rättigheter, all äganderätt och allt intresse i Tjänsten, inklusive alla upphovsrättigheter, patent, företagshemligheter, varumärken och andra immateriella rättigheter. Microsoft förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig. Det här avtalet ger dig varken uttryckligen eller underförstått rätt till varumärken eller logotyper som tillhör Microsoft.

18.  Annonser

Microsoft kan visa annonser via Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att ändra annonseringstyp för Tjänsten. Du är införstådd med att all eventuell kontakt som du har med Tjänstens annonsörer sker mellan dig och annonsörerna i fråga, och inte med Microsoft.

19.  Dina mellanhavanden med andra

Du är införstådd med att du, och inte Microsoft, har den direkta relationen med tredje part som du kan ha mellanhavanden med, inklusive annonsörer och var och en som köper eller säljer varor eller tjänsten via Tjänsten. Du är ensam ansvarig för dina affärsförehavanden med tredje man, inklusive för att

• leverera eller betala varor och tjänster

• hantera beställningar, betalningar och andra transaktioner

• kontrollera giltigheten för dina kunders order innan ordern fullföljs

• informera dina kunder om statusen för order och transaktioner

• tillhandahålla kundsupport som hänför sig till beställningar eller transaktioner (t.ex. borttappade beställningar, fakturatvister och betalningar)

• fastställa, samla in och överföra all skatt (om aktuellt) som uppstår i samband med en sådan order eller transaktion till skattemyndigheten

• köp eller användning av produkter eller tjänster från tredje man genom dig eller ett av dina associerade konton.

Du försäkrar att

• produkterna och tjänsterna du annonserar ut, säljer och distribuerar inte bryter mot lagarna avseende försäljning och distribution och inte bryter mot detta avtal

• du har alla nödvändiga licenser för att sälja, distribuera och annonsera de varor och tjänster du erbjuder

• all försäljning och annonsering utförs enligt tillämplig lag

• du följer alla tillämpliga lagar och bestämmelser (inklusive civilrättslagar och bestämmelser i samband med insamling av information från tredje part).

20.  Feedback

Om du förser Microsoft med feedback om Tjänsten ger du Microsoft rätt att, utan kostnad, använda, dela och kommersialisera din feedback på valfritt sätt och i valfritt syfte. Du ger också tredje part, utan kostnad, alla eventuella patenträttigheter som behövs för deras produkter, teknik och tjänster för att använda eller interagera med alla specifika delar av en Microsoft-programvara eller tjänst som omfattar feedbacken. Du kommer inte att ge feedback som omfattas av en licens som kräver att Microsoft licensierar sin programvara eller dokumentation till tredje part, eftersom vi inkluderar din feedback i dem. Dessa rättigheter gäller även efter det att detta avtal upphör att gälla.

21.  Våra meddelanden till dig. Dina meddelanden till oss

Detta avtal är elektroniskt utfärdat. Vi har lovat att skicka viss information i samband med Tjänsten och vi har rätt att skicka denna information till dig. Det kan finnas annan information om Tjänsten som vi enligt lag måste skicka till dig.

Vi kan komma att skicka denna information till dig i elektronisk form. Vi kan komma att förse dig med nödvändig information via e-post, till den e-postadress som du angav när du anmälde dig för Tjänsten.

Meddelanden kommer att anses som skickade och mottagna vid datumet för e-postmeddelandets överföring. Så länge du har åtkomst till Tjänsten och kan använda den har du den program- och maskinvara som krävs för att kunna ta emot dessa meddelanden. Om du inte vill ta emot de elektroniska meddelandena måste du säga upp Tjänsten. Vi kan för närvarande inte ta emot meddelanden via e-post.

22.  Ingen garanti

Microsoft lämnar ingen garanti med avseende på Tjänstens tillförlitlighet eller tillförlitligheten hos de resultat som erhålls från Tjänsten. Du är medveten om att säkerhetsfunktionerna i Tjänsten har inneboende begränsningar och att du själv bär ansvaret för att avgöra om Tjänsten uppfyller dina krav.

Vi tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick och i mån av tillgång. Du bär risken för användningen av Tjänsten. Microsoft-parterna lämnar inga uttryckliga garantier. Du kan ha ytterligare rättigheter enligt tillämplig lagstiftning, vilka detta avtal inte kan ändra. I den utsträckning som tillämplig lag medger det utesluter Microsoft-parterna alla underförstådda garantier, inklusive för allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål, fackmannamässighet och frånvaro av intrång i tredje parts rättigheter.

23.  Ansvarsbegränsning; din enda rätt till kompensation

Med undantag av vad som följer av tvingande lag kan du inte begära ersättning från Microsoft-parterna för några andra skador, inklusive direkta skador, följdskador, utebliven vinst, särskilda skador, indirekta skador eller oförutsedda skador.

Denna begränsning är tillämplig på allt som avser

• Tjänsten

• innehållet (inklusive koden) på tredje parts webbplatser, i tredje parts program eller tredje parts handlande

• virus eller andra funktioner som påverkar åtkomsten till eller användningen av Tjänsten eller din programvara och/eller maskinvara

• inkompatibilitet mellan Tjänsten och andra tjänster, programvara och maskinvara

• fördröjningar eller fel som du kan ha i inledningsskedet, vid genomförande eller fullföljande av överföringar eller transaktioner i samband med Tjänsten på ett korrekt sätt och i rätt tid

• anspråk på grund av avtalsbrott, brott mot garantin, utfästelser eller villkor, strikt ansvar, vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar.

Den gäller även om

• denna påföljd inte kompenserar dig helt för eventuella förluster eller inte uppfyller dess grundläggande syfte

• Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådan skada.

Eftersom lagstiftningen i vissa stater inte tillåter friskrivningar från eller begränsningar av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador är det inte säkert att ovanstående begränsningar eller friskrivningar gäller för dig. De kanske inte heller gäller dig i det fall din region eller ditt land inte tillåter friskrivningar från eller begränsningar av oförutsedda skador, följdskador eller andra skador.

Friskrivningen från skadeståndsansvar under avsnitt 23 gäller oberoende av din enda rätt till kompensation och gäller även om en sådan påföljd inte uppfyller sitt grundläggande syfte eller på annat sätt bedöms som icke verkställbar. Dessa begränsningar och undantag gäller utan avseende på om skadan uppstår på grund av (1) avtalsbrott, (2) brott mot garantin, (3) vårdslöshet, eller (4) till följd av någon annan handling, i den utsträckning sådan friskrivning och begränsning inte är tillåtet enligt tillämplig lag. Om du inte är nöjd med Tjänsten, om du inte samtycker till någon del av det här avtalet, eller om du har någon annan tvist med eller något anspråk på någon Microsoft-part med avseende på det här avtalet eller på Tjänsten begränsas din kompensation till att sluta använda Tjänsten.

24. Anspråk måste göras gällande inom ett år

I den utsträckning tillämplig lag medger det måste anspråk med avseende på detta avtal eller med avseende på Tjänsten göras gällande inom ett år. Ettårsperioden börjar att löpa den dag när anspråket för första gången kan göras gällande. Om anspråket inte görs gällande förfaller det för all framtid. Detta avsnitt gäller såväl för dig som dina efterträdare. Det gäller även för Microsoft och för dess efterträdare och efterföljare.

25. Skadeslöshet

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla Microsoft-parterna skadeslösa från och mot alla eventuella anspråk, förluster, ansvarskostnader och utgifter (inklusive advokatarvoden) som hänför sig till din användning av Tjänsten, brott mot det här avtalet eller intrång i tredje parts rättigheter.

26.  Microsoft-bolag, tillämplig lagstiftning och plats för tvistlösning

Microsoft-bolag som är din avtalspart:

Microsoft Corporation

One Microsoft Way Redmond, WA 98052

USA

Tillämplig lagstiftning och plats för lösande av tvister:

Den amerikanska delstaten Washingtons lagar gäller för tolkningen av avtalet och anspråk vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Alla andra anspråk, inklusive anspråk som hänför sig till konsumentskyddslagstiftning, konkurrenslagstiftning och handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar, regleras enligt lagarna i den stat i USA där du är bosatt. Härmed ger du och vi oåterkalleligen samtycke till att för alla tvister som uppstår ur och i anslutning till detta avtal skall uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort vara domstolarna i King County i Washington i USA.

27.  Tolkning av avtalet

Samtliga delar av detta avtal skall gälla i den utsträckning som tillämplig lag medger det. En domstol kan bedöma att vi inte kan verkställa en del av avtalet. I ett sådant fall skall den icke verkställbara delen ersättas med villkor som så nära som möjligt uppfyller det ursprungliga syftet med den icke verkställbara delen. Resten av avtalet förblir oförändrad. Det här avtalet, tillsammans med uppföranderegler och andra meddelanden som vi kan tillhandahålla, utgör hela avtalet mellan Microsoft och dig med avseende på Tjänsten. Det träder i stället för alla andra avtal eller dokument som hänför sig till Tjänsten. Om du har sekretessförpliktelser med avseende på Tjänsten gäller dessa förpliktelser tills vidare. Rubriker på avsnitten i avtalet begränsar inte de andra villkoren i detta avtal.

28.  Överlåtelse

Microsoft har rätt att överlåta detta avtal till andra, helt eller delvis, när som helst och utan föregående meddelande. Du får inte överlåta detta avtal, eller delar av det, till någon annan part. Varje försök att göra så är utan verkan. Du kan i stället säga upp Tjänsten. Den andra parten kan sedan öppna ett Tjänstkonto och ingå ett avtal med oss.

29.  Force Majeure

Microsoft ansvarar inte för förlust eller skada eller kan anses bryta mot detta avtal på grund av händelser eller omständigheter som skäligen ligger utanför Microsofts kontroll, inklusive i händelse av krig, invasion, elavbrott, terroristattacker, jordbävningar eller force majeure.

30.  Meddelanden

Upphovsrätt

Allt innehåll med avseende på Tjänsten är upphovsrättsskyddat av Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer 2008, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 U.S.A. Med ensamrätt. All programvara och allt innehåll som tillhandahålls som en del av Tjänsterna skyddas av upphovsrätt och andra immaterialrättsliga lagar och konventioner.

Respektera upphovsrätten

Respektera artisters, konstnärers och kreatörers rättigheter. Innehåll i form av musik, foton och video kan vara skyddade enligt upphovsrätten. Personer som visas i innehåll kan ha rätt att kontrollera användningen av bilden. Du får inte dela innehåll med andra personer såvida du inte innehar rättigheterna, har tillåtelse från innehavaren eller sådant delande på annat sätt sker lagenligt.

Förfarande för att göra anspråk avseende intrång i upphovsrätten

Enligt Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) skall meddelanden om anspråk avseende intrång i upphovsrätten skickas till tjänstleverantörens utsedda ombud. FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE FÖLJER FASTSTÄLLD PROCEDUR IGNORERAS. Se avsnittet om förfarande för att göra anspråk avseende intrång i upphovsrätten på http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

Meddelande om varumärken

Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Varumärkesinformation finns tillgänglig på http://www.microsoft.com/about/legal/intellectualproperty/trademarks/default.mspx. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas förbehålls.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×