Ladda upp lokalt innehåll till SharePoint Online

Det här är en steg-för-steg-guide för hur du använder PowerShell-cmdletar för SharePoint Online-migrering när du vill migrera innehåll från en lokal filresurs till Office 365.

PowerShell-cmdletar för SharePoint Online-migrering är utformade för att flytta lokalt innehåll från filresurser. Det kräver minimalt med CSOM-anrop och utnyttjar temporär BLOB-lagring i Azure för att klara stora datamigreringar.

Här är stegen för att använda PowerShell för SPO-migrering för att ladda upp lokala data till SharePoint Online:

Steg 1: Installera SharePoint Online Management Shell.

Steg 2: Konfigurera arbetskatalogen

Steg 3: Ta reda på platser och autentiseringsuppgifter

Steg 4: Skapa ett nytt innehållspaket från en lokal filresurs

Steg 5: Omvandla innehållspaketet för din målwebbplats

Steg 6: Skicka innehåll för import

Steg 7: Bearbeta och övervaka din SPO-migrering (valfritt)

Krav

 • Operativsystem som stöds: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

 • Windows PowerShell 4.0

Obs!: Behörigheter: Du måste vara administratör för webbplatssamling för den webbplats du ska arbeta med.

Innan du börjar

Steg 1: Installera SharePoint Online Management Shell

Det första steget är att installera SharePoint Online Management Shell.

 1. Avinstallera alla tidigare versioner av SharePoint Online Management Shell.

 2. Installera härifrån: SharePoint Online Management Shell.

 3. Öppna SharePoint Online Management Shell och välj Kör som administratör.

Överst på sidan

Steg 2: Konfigurera arbetskatalogen

Innan du startar migreringsprocessen måste du konfigurera arbetskatalogen genom att skapa två tomma mappar. Mapparna kräver inte så mycket utrymme eftersom de bara kommer att innehålla XML.

 1. Skapa en mapp för temporära paket.

 2. Skapa en mapp för slutliga paket.

Överst på sidan

Steg 3: Ta reda på platser och autentiseringsuppgifter

I det här steget behöver du identifiera platser och autentiseringsuppgifter, inklusive platsen för källfilerna, målfilerna och platsen på webben.

Öppna SharePoint Online Management Shell på den lokala datorn. Kör följande kommandon som ersätter dina värden.

$cred = (Get-Credential admin@contoso.com)

$sourceFiles = '\\fileshare\users\charles'

$sourcePackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_source'

$targetPackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_target'

$targetWeb = 'https://contoso-my.sharepoint.com/personal/charles_contoso_com'

$targetDocLib = 'Documents’

Överst på sidan

Steg 4: Skapa ett nytt innehållspaket från en lokal filresurs

I det här steget skapar du ett nytt migreringspaket från en filresurs. För att skapa ett innehållspaket från en filresurs läser kommandot New-SPOMigrationPackage listan med innehåll från källsökvägen och skapar XML för att utföra migreringen.

Följande parametrar krävs om de inte markerats som valfria:

 • SourcefilesPath: pekar på det innehåll du vill migrera

 • OutputPackagePath: pekar på din temporära mapp

 • TargetWebUrl: pekar på målwebbplatsen

 • TargetDocumentLibraryPath: pekar på dokumentbiblioteket i webbplatsen.

 • IgnoreHidden: alternativ för att hoppa över dolda filer (valfritt)

 • ReplaceInvalidCharacters: korrigerar om möjligt felaktiga tecken (valfritt)

Exempel:

Det här exemplet visar hur du kan skapa ett nytt paket från en filresurs och ignorera dolda filer och ersätta tecken som inte stöds i ett filnamn eller mappnamn.

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -OutputPackagePath $sourcePackage -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib -IgnoreHidden –ReplaceInvalidCharacters

Överst på sidan

Steg 5: Omvandla innehållspaketet för din målwebbplats

När du skapat innehållspaketet använder du kommandot ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage för att omvandla den XML som skapats i din temporära mapp. Det sparar en ny uppsättning metadatafiler för migreringspaket i målmappen. Detta är det slutgiltiga paketet.

Obs!: Dina autentiseringsuppgifter som administratör för webbplatssamling för målwebbplatsen används för att samla in information för att ansluta till webbplatssamlingens data.

Sex parametrar måste anges (övriga är valfria

 • ParallelImport: Säger till verktyget att optimera prestandan med hjälp av parallella trådar.

 • SourceFiles: pekar på den katalogplats där paketets källinnehållsfiler finns

 • SourcePackagePath: pekar på din temporära paketmapp

 • OutputPackagePath: pekar på din mapp för slutgiltiga paket

 • Autentiseringsuppgifter: SPO-autentiseringsuppgift som har administratörsrättigheter för målwebbplatsen

 • TargetWebUrl: pekar på målwebbplatsen

 • TargetDocumentLibraryPath: sökvägen till målbiblioteket

Exempel:

Det här exemplet visar hur du kan konvertera ett paket till ett målpaket genom att leta upp data i målwebbplatssamlingen. Parametern –ParallelImport används för att främja migreringsprestandan för filresurser.

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -ParallelImport -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $sourcePackage -OutputPackagePath $targetPackage -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib

Överst på sidan

Steg 6: Skicka innehåll för import

I det här steget skapas ett nytt migreringsjobb i målwebbplatssamlingen med kommandot Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit. Det returnerar sedan ett GUID som representerar JobID. Kommandot laddar upp krypterade källfiler och manifest i temporär blob-lagring i Azure per jobb.

Fyra parametrar måste anges (övriga är valfria):

 • TargetwebURL: pekar på destinationswebbplatsen

 • SourceFilesPath: pekar på filerna som ska importeras

 • SourcePackagePath: pekar på det slutgiltiga manifestet för filerna som ska importeras

 • Credentials: SharePoint Online-autentiseringsuppgifterna som har behörighet som administratör för webbplatssamling för målwebbplatsen

Exempel 1:

Det här exemplet visar hur du kan skicka paketdata för att skapa ett nytt migreringsjobb.

$job = Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $spoPackagePath -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWebUrl

Exempel 2:

Det här exemplet visar hur du kan skicka paketdata för att skapa nya migreringsjobb för parallell import.

$jobs = $finalPackages | % {Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $_.FilesDirectory.FullName -SourcePackagePath $_.PackageDirectory.FullName -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb}

För varje skickat jobb returnerar cmdleten Invoke de här egenskaperna som en del av ett jobb:

 • JobId: ID:t för jobbet i SPO

 • ReportingQueueUri: SPO Azure-kön som lagrar realtidsförloppsmeddelandena för migreringen.

 • Kryptering: Krypteringsnyckeln och metoden som används när innehållet laddas upp till Azure. Det här krävs när du dekrypterar kömeddelandena och importloggarna.

Om du använder ditt eget konto för Azure-lagring använder du Set-SPOMigrationPackageAzureSource och Submit-SPOMigrationJob för att ladda upp innehåll till ditt lagringsutrymme.

Överst på sidan

(Valfritt) Steg 7: Bearbeta och övervaka din SPO-migrering

När jobbet skickats kommunicerar bara Azure och SPO för att hämta och migrera innehållet till målet. Processen hanteras av ett tidsinställt jobb, vilket betyder att det är i en kö där systemet ”först till kvarn” gäller. Det hindrar inte att andra jobb kan läggas till i kön av samma person.

En försening på upp till 1 minut kan förekomma om inga andra jobb körs.

Kontrollera jobbstatus

Du kan kontrollera statusen för ditt jobb genom att granska de realtidsuppdateringar som publiceras i kön för kontot för Azure-lagring genom att använda den Encryption.EncryptionKey som returnerades i steg 6.

Visa loggar

Om du använder ditt eget Azure Storage-konto hittar du loggar över allt som hänt i manifestbehållaren i Azure Storage. I det här läget är det säkert att ta bort de här behållarna om du inte vill behålla dem som säkerhetskopior i Azure.

Om det uppstod fel eller varningar skapas .err- och .wrn-filer i manifestbehållaren.

Om du använder den temporära Azure-lagring som skapas av Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit i steg 6, kan SAS URL för importloggen erhållas genom att dekryptera Azure-kömeddelandet med ”Event”-värdet ”JobLogFileCreate”. Med SAS URL för importloggen kan du ladda ned loggfilen och dekryptera den med samma krypteringsnyckel som returnerades i steg 6.

Överst på sidan

Skriptscenarion för återanvändning

Följande är ett exempelskript du kan använda som innehåller alla steg från att ta reda på platser och autentiseringsuppgifter till att skicka paketdata för att skapa ett nytt migreringsjobb.

  
  

$userName = "admin@contoso.onmicrosoft.com"

$sourceFiles = "d:\data\documents"

$packagePath = "d:\data\documentPackage"

$spoPackagePath = "d:\data\documentPackageForSPO"

$targetWebUrl = "https://contoso.sharepoint.com/sites/finance"

$targetLibrary = "Documents"

$cred = Get-Credential $userName

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -OutputPackagePath $packagePath -TargetWebUrl $targetWebUrl -TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary -IgnoreHidden -ReplaceInvalidCharacters

# Konvertera paket till ett målpaket genom att leta upp data i målwebbplatsens samling

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $packagePath -OutputPackagePath $spoPackagePath -TargetWebUrl $targetWebUrl -TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary -Credentials $cred

# Skicka paketdata för att skapa ett nytt migreringsjobb

$job = Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $spoPackagePath -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWebUrl

Det här exemplet visar hur du kan få den returnerade informationen för ett jobb, som kommer i form av ett GUID.

$job = $jobs[0]

$job.JobId

Guid
----
779c4b3b-ec24-4705-bb58-c38f4329418c

Det här exemplet visar hur du får $job.ReportingQueueURi.AbosoluteUri.

# To obtain the $job.ReportingQueueUri.AbsoluteUri

https://spodm1bn1m013pr.queue.core.windows.net/953pq20161005-f84b9e51038b4139a179f973e95a6d6f?sv=2014-02-14&sig=TgoUcrMk1Pz8VzkswQa7owD1n8TvLmCQFZGzyV7WV8M%3D&st=2016-10-04T07%3A00%3A00Z&se=2016-10-26T07%3A00%3A00Z&sp=rap

Det här exemplet visar hur du kan erhålla krypteringsnyckeln och exempelreturen.

$job.Encryption
EncryptionKey                    EncryptionMethod

-------------                       ----------------

{34, 228, 244, 194...}               AES256CBC

Viktigt!: Alla meddelanden krypteras i kön. Om du vill läsa från ReportingQueue måste du ha EncryptionKey.

Metodtips och begränsningar

Beskrivning

Rekommendation

Paketstorlek

10-20 GB

Använd växeln -ParallelImport för migrering av filresurser. Det delar automatiskt upp det stora paketet i flera små.

Filstorlek

2 GB

Målstorlek

Målwebbplatsen bör inte vara tillgänglig för användare innan migreringen är slutförd

Begränsningar för SharePoint Online

SharePoint Online och OneDrive för företag: programvarubegränsningarSharePoint Online: programvarubegränsningar

Azure-begränsningar

Resurs

Standard/begränsning

TB per lagringskonto

500 TB

Maximal storlek för enskild blob-behållare, tabell eller kö

500 TB

Maximalt antal blob-behållare, blobbar, filresurser, tabeller, köer, enheter eller meddelanden per lagringskonto

Den enda begränsningen är 500 TB för lagringskontot

Måldataflöde för enskild blob

Upp till 60 MB per sekund eller upp till 500 förfrågningar per sekund

Närliggande avsnitt

Använda Windows PowerShell-cmdlets för SharePoint Online- och OneDrive-migrering

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×