Lägga till kopplingar mellan former i Visio

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Visio är det enkelt att koppla ihop former i en ritning. Du kan använda funktionen Koppla ihop automatiskt för att koppla ihop former när du lägger till dem, och du kan koppla ihop befintliga former med hjälp av kopplingsverktyget.

Nedan hittar du följande avsnitt:

Typer av kopplingar

Det finns två typer av kopplingar som en koppling kan ha till en form: en punktkoppling och en dynamisk koppling. Med en punktkoppling är en koppling limmad mot en specifik punkt på formen, även om formen flyttas eller roteras. Med en dynamisk koppling kan en koppling flyttas på en form så att kopplingen, när en form flyttas eller roteras, flyttas till den kopplingspunkt på formen som är närmast kopplingens ursprungliga plats.

I diagrammet nedan har form A en punktkoppling till form C och oavsett vart C flyttas förblir kopplingen från A kopplad till samma punkt på C. I motsats har form B en dynamisk koppling till C och kopplingen från B flyttas till den kopplingspunkt på C som är närmast.

A har en punktkoppling till C, men B har en dynamisk koppling till C.

Du kan ha olika kopplingstyper i olika ändar av en koppling. Om du använder funktionen Koppla ihop automatiskt för att koppla ihop former får båda ändarna en dynamisk koppling. Om du manuellt väljer var en koppling ska kopplas till en form kan du ange kopplingstyp. Mer information om hur du anger och ändrar kopplingstyp finns i Koppla ihop former som redan finns på sidan, längre ner på sidan.

Koppla ihop en form automatiskt när du lägger till den

Ett sätt att koppla ihop former är att se till att de kopplas ihop automatiskt när du lägger till former i en ritning i Visio. Det är särskilt användbart när du skapar ett flödesschema.

Följ anvisningarna nedan om du vill lägga till en form i en ritning som automatiskt kopplas ihop med en befintlig form.

Obs!: Se till att funktionen Koppla ihop automatiskt är aktiv om du vill följa anvisningarna nedan. Kontrollera att Koppla ihop automatiskt är markerat i gruppen Visuella hjälpmedel på fliken Visa.

Så här lägger du till en form och kopplar ihop den automatiskt med en befintlig form
 1. Dra en form från fönstret Former till sidan, om det inte ännu finns några former på sidan.

 2. Placera muspekaren över startformen tills pilar för Koppla ihop automatiskt visas runt formen.

  När funktionen Koppla ihop automatiskt är aktiv kan du visa kopplingspilar genom att föra muspekaren över en form.

  Om du inte ser pilarna för Koppla ihop automatiskt kontrollerar du om Koppla ihop automatiskt är markerat på fliken Visa.

 3. Håll pekaren över pilen i den riktning du vill lägga till en form.

  Om du för muspekaren över en Koppla ihop automatiskt-pil visas ett verktygsfält med former som kan läggas till.

  Ett formateringsverktygsfält visas med de fyra första snabbformerna som för närvarande finns i stencilen Snabbformer. När du pekar på en form i verktygsfältet visas en förhandsgranskning av formen på sidan.

 4. Klicka på formen du vill lägga till.

 5. Om du vill fortsätta pekar du på en pil för Koppla ihop automatiskt på en ny form för att lägga till ytterligare en form som också kopplas ihop automatiskt.

  Om du för muspekaren över den tillagda formen visas Koppla ihop automatiskt-pilar för att lägga till en till form.

Obs!: Om du vill använda en annan form än dem som visas i formateringsverktygsfältet drar du önskad form från fönstret Former till sidan. Du kopplar ihop formen enligt anvisningarna i Koppla ihop former som redan finns på sidan, längre ner på sidan.

Koppla ihop former som redan finns på sidan

Du kan givetvis koppla ihop former som redan finns i ritningen, antingen med hjälp av funktionen Koppla ihop automatiskt eller med kopplingsverktyget.

När du kopplar ihop former kan du göra det med två olika kopplingstyper: en punktkoppling och en dynamisk koppling. Mer information om de här kopplingstyperna finns i Typer av kopplingar, längre upp på sidan.

Om du vill skapa en punktkoppling, så att kopplingen "limmas" mot en specifik punkt på en form, drar du från en kopplingspunkt på den första formen till en kopplingspunkt på den andra formen. Kopplingens ändpunkter blir gröna när formerna är ihopkopplade.

Limma fast en koppling mot en specifik punkt på en form för att fästa kopplingen mot den punkten.
Limma fast en koppling mot en specifik punkt på en form för att fästa kopplingen mot den punkten.

Om du vill skapa en dynamisk koppling, så att kopplingen automatiskt flyttas till närmare punkter på en form, ska du hålla kopplingsverktyget över mitten av den första formen tills en grön ruta visas runt formen. Håll ned musknappen och dra till mitten av den andra formen. När en grön ruta visas runt den andra formen släpper du musknappen.

Limma fast en koppling mot en form för att möjliggöra dynamisk rörelse för kopplingen mot punkter på formen.
Limma fast en koppling mot en form för att möjliggöra dynamisk rörelse för kopplingen mot punkter på formen.

Så här kopplar du ihop befintliga former med hjälp av funktionen Koppla ihop automatiskt

 1. Placera muspekaren över en form tills pilar för Koppla ihop automatiskt visas runt formen.

  När funktionen Koppla ihop automatiskt är aktiv kan du visa kopplingspilar genom att föra muspekaren över en form.
 2. Klicka och dra från pilen för Koppla ihop automatiskt till en annan form, och släpp kopplingens ändpunkt mitt i formen för att få en dynamisk koppling, eller vid en specifik kopplingspunkt på formen för en punktkoppling.

  En förhandsgranskning av en form visas när du håller pekaren över pilen för Koppla ihop automatiskt, men du kan bortse från formen. Den försvinner när du drar kopplingen till målet.

Så här kopplar du ihop former med hjälp av kopplingsverktyget
 1. Klicka på Koppling i gruppen Verktyg på fliken Start.

  Kopplingsverktyget kopplar mot former med en punktkoppling i varje ände.
 2. Klicka på en form och dra en koppling till en annan form.

 3. När du är klar klickar du på Pekverktyg i gruppen Verktyg på fliken Start.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Ändra kopplingstypen till rätvinklig, rak eller böjd.

Högerklicka på kopplingen och klicka sedan på önskad kopplingstyp på snabbmenyn: rätvinklig, rak eller böjd.

Justera placering och avstånd för formerna så att kopplingarna ser bra ut.

Markera alla former som du vill justera, gå till gruppen Ordna på fliken Start och klicka på Justera > Justera automatiskt eller Läge > Ändra avstånd automatiskt. Du kan markera flera former genom att hålla ned Ctrl-tangenten medan du klickar på flera former, eller genom att använda något av alternativen för Markera i gruppen Redigering på fliken Start.

Ändra en koppling från dynamisk till punkt, eller från punkt till dynamisk.

Markera kopplingen och dra sedan kopplingens ändpunkt bort från formen. Släpp sedan kopplingen vid en specifik punkt om du vill ha en punktkoppling, eller i mitten av formen om du vill ha en dynamisk koppling.

Aktivera eller inaktivera Koppla ihop automatiskt

Du kan aktivera och inaktivera funktionen Koppla ihop automatiskt i alla Visio-ritningar eller bara i den aktiva ritningen.

Så här aktiverar eller inaktiverar du Koppla ihop automatiskt i det aktiva diagrammet
 • Markera eller avmarkera Koppla ihop automatiskt i gruppen Visuella hjälpmedel på fliken Visa.

  Markera eller avmarkera kryssrutan Koppla ihop automatiskt på fliken Visa för att aktivera eller inaktivera funktionen Koppla ihop automatiskt.

Obs!: Om kryssrutan Koppla ihop automatiskt inte är tillgänglig kan du kontrollera om Koppla ihop automatiskt har inaktiverats för alla diagram på följande sätt.

Så här aktiverar eller inaktiverar du Koppla ihop automatiskt i alla diagram
 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Avancerat i Visio-alternativ.

 3. Aktivera Koppla ihop automatiskt genom att markera kryssrutan Aktivera Koppla ihop automatiskt under Redigeringsalternativ. Avmarkera kryssrutan Koppla ihop automatiskt om du vill inaktivera Koppla ihop automatiskt.

  Markera eller avmarkera kryssrutan Aktivera Koppla ihop automatiskt för att aktivera eller inaktivera funktionen Koppla ihop automatiskt för alla diagram och ritningar.
 4. Klicka på OK.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×