Lägga till eller ändra källor, källhänvisningar och litteraturförteckningar

Innan du kan lägga till en källhänvisning, en lista över citerade arbeten eller en litteraturförteckning måste du lägga till en källa i dokumentet. En lista över citerade arbeten är en lista över källor, ofta placerad i slutet av ett dokument, som du har hänvisat till (eller "citerat") i dokumentet. En lista över citerade arbeten skiljer sig från en litteraturförteckning, som är en lista över källor som du har använt dig av i arbetet med dokumentet. När du har lagt till källor kan du automatiskt generera en lista över citerade arbeten eller en litteraturförteckning baserat på den källinformationen. Varje gång som du skapar en ny källa sparas källinformationen på datorn. Du kan använda Källhanteraren om du vill söka efter och återanvända källor som du har skapat, till och med källor i andra dokument.

Källhänvisningar är referenser som står inom parentes i den löpande texten. Källhänvisningar skiljer sig från fotnoter och slutkommentarer, som är placerade längst ned på varje sida eller i slutet av dokumentet. Källinformationen som lagras i verktyget Källhänvisningar eller Källhanteraren kan användas för att skapa källhänvisningar, en lista över citerade arbeten eller en litteraturförteckning. Du kan däremot inte använda informationen i verktyget Källhänvisningar eller Källhanteraren för att skapa fotnoter och slutkommentarer.

Om du vill ha mer information om mallar för olika format, till exempel APA-formatet, besöker du webbplatsen för mallar Office för Mac.

Steg 1. Lägga till, redigera eller ta bort en källa

Om du vill lägga till en källhänvisning, en lista över citerade arbeten eller en litteraturförteckning i dokumentet lägger du först till en lista över de källor som du har använt.

Lägga till en källa med hjälp av Källhanteraren

Källhanteraren innehåller en lista över alla källor som någonsin har skapats på datorn, så att du kan återanvända dem i vilket dokument du vill. Detta kan exempelvis vara praktiskt om du skriver uppsatser där samma källor ofta återkommer. Om du öppnar ett dokument som innehåller källhänvisningar visas källorna för de källhänvisningarna under Aktuell lista. Alla källor som du har hänvisat till, antingen i tidigare dokument eller i det aktuella dokumentet, visas under Huvudlista.

 1. På fliken Dokumentelementunder Referenser klickar du på Hantera.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Referenser

 2. Klicka på Popup-menyn Åtgärd längst ned i verktyget Källhänvisningar och klicka sedan på Källhänvisningshanteraren.

 3. Klicka på Nytt.

 4. Välj en källtyp på popup-menyn Typ av källa.

 5. Fyll i så många av fälten som du vill. De obligatoriska fälten är markerade med en asterisk (*). De fälten innehåller den minsta information som krävs för en källhänvisning.

  Obs!   Du kan infoga källhänvisningar även om du inte har alla utgivningsuppgifter. Om utgivningsuppgifterna utelämnas infogas källhänvisningarna som numrerade platshållare, så att du kan redigera källorna senare. Du måste ange all obligatorisk information för en källa innan du kan skapa en litteraturförteckning.

 6. Klicka på OK när du är klar.

  Den källinformation som du har angett visas i Aktuell lista och Huvudlista i Källhanteraren.

 7. Om du vill lägga till ytterligare källor upprepar du steg 3 till och med 6.

 8. Klicka på Stäng.

  Den källinformation som du har angett visas i Lista över källhänvisningar i verktyget Källhänvisningar.

Redigera en källa i verktyget Källhänvisningar

Du kan redigera en källa direkt i dokumentet eller i verktyget Källhänvisningar. När du ändrar källan utförs ändringarna i alla förekomster av den källhänvisningen i hela dokumentet. Om du däremot ändrar en viss källhänvisning i dokumentet manuellt, utförs ändringarna endast i just den källhänvisningen. Dessutom uppdateras eller åsidosätts inte just den källhänvisningen när du uppdaterar källhänvisningarna och litteraturförteckningen.

 1. På fliken Dokumentelementunder Referenser klickar du på Hantera.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Referenser

 2. Markera den källhänvisning som du vill redigera i Lista över källhänvisningar.

 3. Klicka på Popup-menyn Åtgärd längst ned i verktyget Källhänvisningar och klicka sedan på Redigera källa.

 4. Gör önskade ändringar och klicka på OK.

  Om ett meddelande visas med en fråga om du vill spara ändringarna i både huvudlistan och den aktuella listan klickar du på Nej om du endast vill spara det aktuella dokumentet, eller på Ja om du vill tillämpa ändringarna på källhänvisningens källa och använda den i andra dokument.

Ta bort en källa från Lista över källhänvisningar

Innan du kan ta bort en källa från Lista över källhänvisningar, måste du ta bort alla relaterade källhänvisningar.

 1. Ta bort alla källhänvisningar i dokumentet som är associerade med den källa som du vill ta bort.

  Tips   Du kan söka efter källhänvisningar med hjälp av sökfältet. Ange en del av källhänvisningen i sökfältet Sökfältet i Word.

 2. På fliken Dokumentelementunder Referenser klickar du på Hantera.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Referenser

 3. Klicka på Popup-menyn Åtgärd längst ned i verktyget Källhänvisningar och klicka sedan på Källhänvisningshanteraren.

 4. Markera den källa som du vill ta bort i Aktuell lista och klicka sedan på Ta bort.

  Källan visas nu endast i Huvudlista.

  Obs!   Om knappen Ta bort inte är tillgänglig, eller om en bockmarkering visas bredvid källan i listan, finns det fortfarande minst en relaterad källhänvisning i dokumentet. Ta bort alla kvarvarande källhänvisningar i dokumentet och försök sedan att ta bort källan igen.

 5. Klicka på Stäng.

  Källan som du har tagit bort visas inte längre i Lista över källhänvisningar.

Steg 2. Infoga, redigera eller ta bort en källhänvisning (valfritt)

Infoga en källhänvisning

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga källhänvisningen.

 2. På fliken Dokumentelementunder Referenser klickar du på Hantera.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Referenser

 3. Dubbelklicka på den källa som du vill hänvisa till i Lista över källhänvisningar.

  Källhänvisningen visas i dokumentet.

  Exempel på en källhänvisning i APA-format

Lägga till sidnummer eller utelämna författare, årtal eller titel för en specifik källhänvisning

Använd det här alternativet om du vill anpassa en källhänvisning och behålla möjligheten att uppdatera källhänvisningen automatiskt.

Obs!   De ändringar som du utför med hjälp av den här metoden tillämpas endast på den här källhänvisningen.

 1. Klicka var som helst mellan parenteserna runt källhänvisningen. En ram visas runt källhänvisningen.

  Ram runt källhänvisning

 2. Klicka på pilen på ramen och sedan på Redigera källhänvisning.

  Menyn Alternativ för källhänvisningar

 3. Lägg till sidnummer eller markera en eller flera av kryssrutorna Författare, År och Titel för att förhindra att den informationen visas i källhänvisningen.

Göra manuella ändringar i en specifik källhänvisning

Om du vill ändra en specifik källhänvisning manuellt kan du göra källhänvisningens text statisk och redigera källhänvisningen precis hur du vill. När du har gjort texten statisk uppdateras källhänvisningen inte längre automatiskt. Om du vill göra ändringar senare måste du göra de ändringarna manuellt.

 1. Klicka var som helst mellan parenteserna runt källhänvisningen. En ram visas runt källhänvisningen.

  Ram runt källhänvisning

 2. Klicka på pilen på ramen och sedan på Konvertera källhänvisning till statisk text.

  Menyn Alternativ för källhänvisningar

 3. Ändra källhänvisningen i dokumentet.

Ta bort en enskild källhänvisning från dokumentet

 1. Leta reda på den källhänvisning som du vill ta bort i dokumentet.

  Tips   Du kan söka efter källhänvisningar med hjälp av sökfältet. Ange en del av källhänvisningen i sökfältet Sökfältet i Word.

 2. Markera hela källhänvisningen, även parenteserna, och tryck sedan på DELETE .

Steg 3. Infoga eller redigera en lista över citerade arbeten eller en litteraturförteckning

En lista över citerade arbeten är en lista över alla arbeten som du har hänvisat till (eller "citerat") i dokumentet och den används vanligen när du hänvisar till källor enligt MLA-formatet, En lista över citerade arbeten skiljer sig från en litteraturförteckning, som är en lista över arbeten som du har använt dig av när du har gjort bakgrundsundersökningen för och skrivit dokumentet.

Infoga en lista över citerade arbeten eller en litteraturförteckning

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill att listan över citerade arbeten eller litteraturförteckningen ska visas (vanligen allra sist i dokumentet, efter en sidbrytning).

 2. På fliken Dokumentelementunder Referenser klickar du på Litteraturförteckning och sedan på Litteraturförteckning eller Citerade arbeten.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Referenser

Ändra formatet för en lista över citerade arbeten eller en litteraturförteckning

Du kan ändra formatet för alla källhänvisningar i listan över citerade arbeten eller litteraturförteckningen för ett dokument, utan att behöva redigera formatet för själva källhänvisningarna manuellt. Exempelvis kan du ändra källhänvisningarna från APA-formatet till MLA-formatet.

 1. Klicka på Utkast eller UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. På fliken Dokumentelementunder Referenser klickar du på popup-menyn Litteraturförteckningsformat och sedan på det format som du vill ändra referenserna i litteraturförteckningen till.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Referenser, Litteraturförteckningsformat

  Alla referenser i dokumentets litteraturförteckning ändras till det nya formatet.

Uppdatera en lista över citerade arbeten eller en litteraturförteckning

Om du lägger till nya källor i dokumentet efter att du har infogat listan över citerade arbeten eller litteraturförteckningen, kan du uppdatera listan över citerade arbeten eller litteraturförteckningen så att den innehåller de nya källorna.

 1. Klicka på listan över citerade arbeten eller litteraturförteckningen. En ram visas runt den.

 2. Klicka på pilen på ramen och sedan på Uppdatera källhänvisningar och litteraturförteckningar.

  Meny för att uppdatera eller konvertera litteraturförteckning

Konvertera en lista över citerade arbeten eller en litteraturförteckning till statisk text

En lista över citerade arbeten eller en litteraturförteckning infogas som ett fält i Word. Fältramen anger att listan över citerade arbeten eller litteraturförteckningen har skapats automatiskt utifrån källorna i dokumentet. Med hjälp av ramen kan du konvertera fältet till statisk text och redigera den precis som vilken annan text som helst.

Obs!    Om du konverterar en lista över citerade arbeten eller en litteraturförteckning till statisk text kan du inte använda Word för att uppdatera den automatiskt. I stället måste du då ta bort listan över citerade arbeten eller litteraturförteckningen och infoga en ny.

 1. Klicka på listan över citerade arbeten eller litteraturförteckningen. En ram visas runt den.

 2. Klicka på pilen på ramen och sedan på Konvertera litteraturförteckning till statisk text.

  Meny för att uppdatera eller konvertera litteraturförteckning

Se även

Lägga till eller ändra fotnoter eller slutkommentarer

Skapa eller redigera ett index

Gäller för: Word for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk