Lär dig mer om SmartArt-grafik

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Artikelinnehåll

Översikt över SmartArt-grafik

Vad du ska tänka på när du väljer layout

Om textfönstret

Format, färg och effekter för SmartArt-grafik

Animering för SmartArt-grafik

Så här skapar du SmartArt-grafik

Översikt över SmartArt-grafik

Med hjälp av SmartArt-grafik kan du visualisera din information och dina idéer. Du kan skapa SmartArt-grafik genom att välja mellan många olika layouter, för att snabbt, enkelt och effektivt förmedla ditt budskap.

De flesta personer skapar innehåll som endast innehåller text, trots att bilder och grafik gör det lättare att förstå och minnas informationen än enbart text. Det kan vara svårt att göra högkvalitativa och snygga bilder, framför allt om du inte är en professionell grafisk designer eller inte har råd att anställa en. Om du använder tidigare versioner än Microsoft Office 2007 kan det vara tidsödande att skapa figurer av samma storlek och rätt justerade så att texten ser bra ut, och att manuellt formatera figurerna så att de passar in i dokumentets utseende som helhet, när du i stället borde fokusera på innehållet. Med SmartArt-grafik och andra funktioner, till exempel teman, kan du skapa högkvalitativa bilder med bara några musklick.

Du kan skapa SmartArt-grafik i Excel, PowerPoint, Word eller i ett e-postmeddelande i Outlook. Du kan inte skapa SmartArt-grafik i andra Office-program men du kan kopiera och klistra in SmartArt-grafik som bilder i de programmen.

Eftersom PowerPoint-presentationer ofta innehåller bilder med punktlistor när du arbetar i PowerPoint kan du snabbt konvertera bildtext till SmartArt-grafik. Du kan även snabbt konvertera bilder i ett PowerPoint-bildspel till SmartArt-grafik, med en av de nya fotocentrerade SmartArt-grafiklayouterna. Dessutom kan du lägga till animationer i SmartArt-grafiken i PowerPoint-presentationer.

När du skapar SmartArt-grafik uppmanas du att välja en typ, till exempel Process, Hierarki eller Relation. De olika typerna kan sägas motsvara olika SmartArt-kategorier, och varje typ innehåller flera olika layouter.

Läs mer om hur du skapar SmartArt-grafik.

Överst på sidan

Vad du ska tänka på när du väljer layout

När du väljer en layout för SmartArt-grafik bör du fråga dig själv vad du vill förmedla och om du vill att informationen ska visas på ett särskilt sätt. Du kan snabbt och lätt byta layout och prova olika layouter (över typer) tills du hittar en som passar ditt budskap. Experimentera med olika typer och layouter genom att använda tabellen nedan som startpunkt.

När du byter layout förs större delen av text och annat innehåll, färger, format, effekter och textformatering automatiskt över till den nya layouten.

Obs!: Syftet med tabellen nedan är att hjälpa dig komma igång och den är alltså inte en fullständig lista.

Om du vill

Använder du denna typ

Visa information som inte är sekventiell.

Lista

Visa steg i en process eller tidslinje.

Process

Visa kontinuerlig process.

Cyklisk

Skapa organisationsschema.

Hierarki

Visa beslutsträd.

Hierarki

Visa samband.

Relation

Visa hur delar relaterar till en helhet.

Matris

Använda bilder för att förmedla eller betona innehåll.

Bild

Visa proportionella relationer med den största komponenten upptill eller nedtill.

Pyramid

Tänk också på hur mycket text du har, eftersom mängden text och antalet figurer som du behöver ofta avgör vilken layout som ser bäst ut. Är detaljerna av större vikt än sammanfattningspunkterna, eller tvärtom? I allmänhet är SmartArt-grafik mest effektiv när antalet figurer och mängden text är begränsade till huvudpunkter. Stora mängder text kan dra uppmärksamheten från SmartArt-grafikens visuella intryck, vilket gör det svårare att förmedla ett visuellt budskap. Vissa layouter, till exempel Parallelltrapetslista i typen Lista, fungerar dock bra med stora mängder text.

Vissa SmartArt-layouter innehåller ett begränsat antal figurer. Till exempel är layouten Motviktspilar i typen Relation utformad för två motstående idéer eller koncept. Endast två figurer får innehålla text och layouten kan inte ändras så att den visar fler idéer eller koncept. Om du väljer en layout med ett begränsat antal figurer visas ett rött X i textfönstret bredvid innehållet som inte visas i SmartArt-grafiken.

Layouten Motviktspilar

Om du behöver visa fler än två idéer kan du byta till en annan layout som har fler än två figurer för text, till exempel layouten Enkel pyramid i typen Relation. Tänk på att betydelsen i din information kan förändras om du ändrar SmartArt-layout eller -typ. En layout med pilar som pekar åt höger, till exempel Enkel process i typen Process, har en annan betydelse än en SmartArt-grafik med pilar som går i en cirkel, som Löpande cykliskt i typen Cyklisk. Pilar antyder ofta flöde eller förlopp i en viss riktning, medan en liknande layout med kopplingslinjer i stället för pilar antyder samband men inte nödvändigtvis flöde.

Om du inte kan hitta exakt den layout som du vill använda, kan du lägga till och ta bort figurer i SmartArt-grafik om du vill anpassa layoutens struktur. Layouten Enkel process i typen Process innehåller exempelvis tre figurer, men du behöver kanske två eller fem figurer. När du lägger till eller tar bort figurer och redigerar texten uppdateras figurernas disposition och mängden text inom figurerna automatiskt och den ursprungliga designen och kantlinjen för SmartArt-grafiklayouten behålls.

När du väljer en layout visas platshållartext (till exempel [text]). Platshållartext skrivs inte ut och visas inte under en PowerPoint-presentation. Du kan ersätta platshållartext med eget innehåll. Observera att figurer som innehåller platshållartext alltid visas och skrivs ut, om du inte tar bort dem.

Tips: Om du inte gillar SmartArt-grafiken kan du byta till en annan layout som innehåller underfigurer eller använda ett annat SmartArt-format eller en annan färgvariation.

Överst på sidan

Om textfönstret

Textfönstret kan du använda för att mata in och redigera text som visas i SmartArt-grafiken. Textfönstret visas till vänster om SmartArt-grafiken. Medan du lägger till och redigerar innehållet i textfönstret uppdateras SmartArt-grafiken automatiskt: figurer läggs till eller tas bort efter behov. 

När du skapar SmartArt-grafik innehåller grafiken och textfönstret platshållartext som du kan ersätta med egen information. Längst upp i textfönstret kan du redigera texten som ska synas i grafiken. Längst ned i textfönstret kan du visa ytterligare information om SmartArt-grafiken.

Bild av textfönster som visar text på nivå 1 och 2

I SmartArt-grafik som innehåller ett fast antal figurer visas endast en del av texten i textfönstret i SmartArt-grafiken. Text, bilder och annat innehåll som inte visas markeras med ett rött X i textfönstret. Innehåll som inte visas är dock fortfarande tillgängligt om du byter layout. Om du däremot behåller och stänger layouten sparas inte den dolda informationen för att skydda din integritet.

Textfönster med röda X

Textfönstret fungerar som en disposition eller punktlista som mappar information direkt till din SmartArt-grafik. All SmartArt-grafik definierar sin mappning mellan punkterna i textfönstret och uppsättningen figurer i SmartArt-grafiken.

Om du vill skapa en ny rad text i punktlistan i textfönstret trycker du på RETUR. Om du vill dra in en rad i textfönstret markerar du raden du vill dra in och klickar sedan på Sänk nivå i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg. Om du vill göra ett negativt indrag klickar du på Höj nivå. Du kan även trycka på TABB om du vill göra indrag eller SKIFT+TABB om du vill göra ett negativt indrag. Vid alla dessa åtgärder uppdaterar mappningen mellan punkterna i textfönstret och figurerna i SmartArt-layouten. Det går inte att sänka text mer än en nivå från texten i raden ovanför, och du kan inte heller sänka ned figuren på den högsta nivån.

Dubbelklicka på SmartArt-grafiken om dialogrutorna SmartArt-verktyg eller Design inte visas.

Obs!: Beroende på vilken layout du väljer representeras varje punkt i textfönstret antingen som en ny figur eller en punkt inuti en figur i SmartArt-grafiken. Lägg till exempel märke till att samma text mappas på olika sätt i de två SmartArt-grafikerna nedan. I det första exemplet representeras underpunkterna av enskilda figurer. I det andra exemplet representeras underpunkterna av punkter inuti figuren.

Hierarkisk lista: SmartArt-grafik med punkter i textfönstret, men inte i figurer

Enkel process: SmartArt-grafik med punkter i textfönstret som punkter i en figur

Om du använder ett organisationsschema med en assisterande figur visar en punkt med en tillhörande linje den assisterande figuren.

Textfönster med punkter för överordnade, underordnade och assisterande figurer

Tips: Om du inte vill ha all text i separata figurer byter du till en layout som visar all text som punkter.

Även om teckenformatering, till exempel tecken, teckenstorlek, fet, kursiv och understruken, kan användas på texten i textfönstret visas inte teckenformatering inuti textfönstret. Däremot visas alla formateringsändringar i SmartArt-grafiken.

När teckenstorleken i en figur förminskas till följd av att du lägger till mer text i figuren förminskas också all annan text i SmartArt-grafikens återstående figurer till samma storlek. Det här gör att SmartArt-grafiken ser mer konsekvent och professionell ut. När du har valt en layout kan du använda dynamisk förhandsgranskning och se hur innehållet ser ut genom att flytta muspekaren över någon av layouterna som visas i menyfliksområdet.

Överst på sidan

Format, färg och effekter för SmartArt-grafik

Det finns två gallerier för att snabbt ändra utseendet på SmartArt-grafiken på fliken Design under SmartArt-verktyg: SmartArt-format och Ändra färger. När du placerar pekaren över dessa gallerier kan du se hur ett SmartArt-format eller en färgvariation påverkar SmartArt-grafiken utan att du använder formatet eller variationen. 

Ett snabbt och enkelt sätt att skapa en professionellt utformad kombination av effekter i SmartArt-grafik är att använda ett SmartArt-format. SmartArt-format innefattar fyllningar för figurer, kantlinjer, skuggor, linjeformat, toningar och tredimensionella perspektiv (3D) och används för hela SmartArt-grafiken. Du kan även använda ett individuellt figurformat för en eller flera figurer i SmartArt-grafiken.

I det andra galleriet, Ändra färger, finns en uppsättning olika färgalternativ för en SmartArt-grafik, och vart och ett använder en eller flera temafärger på olika sätt på figurerna i SmartArt-grafiken.

SmartArt-format och färgkombinationer har utformats för att understryka innehållet.

Om du exempelvis använder ett 3D-SmartArt-format med perspektiv, kan du se alla på samma nivå.

Layout för organisationsschema med vit kontur

Du kan också använda ett 3D-SmartArt-format med perspektiv för att framhäva en tidslinje som går in i framtiden.

Enkel tidslinje med fågelperspektiv

Tips: 3D-SmartArt-format, särskilt scenanpassad 3D, kan ofta distrahera från meddelandet som du vill förmedla, såvida du inte använder dem sparsamt. 3D-SmartArt-format fungerar ofta utmärkt för första sidan i ett dokument eller första bilden i en presentation. Enklare 3D-effekter, till exempel fasningar, är inte lika distraherande men bör också användas sparsamt.

Du kan framhäva distinkta steg i SmartArt-grafik av typen Process genom att använda valfria kombinationer under Färg.

Enkel process: layout med färgomfång - dekorfärg 5 till 6

Om du har en SmartArt-grafik av typen Cyklisk kan du använda valfria alternativ i Toningsomfång - dekorfärg n för att framhäva den cirkulära rörelsen. Dessa färger flyttas längs en toning till mittenfiguren och sedan tillbaka till den första figuren.

Löpande cykliskt: layout med toningsomfång - dekorfärg 3

När du väljer färger bör du också överväga om du vill att målgruppen ska skriva ut SmartArt-grafiken eller visa den online. De primära temafärgerna är exempelvis avsedda för svartvit utskrift.

Tips: Färgkombinationer med transparent i namnet fungerar bäst om du har en bakgrundsbild med en bild eller annan framträdande effekt för att visa en mer elegant design i dokumentet.

När du infogar en SmartArt-grafik i dokumentet matchar den resten av innehållet i dokumentet. Om du ändrar dokumentets tema uppdateras SmartArt-grafikens utseende automatiskt.

Om du inte får önskad design med de inbyggda gallerierna, är nästan alla delar av en SmartArt-grafik anpassningsbara. Om SmartArt-formatgalleriet inte har rätt kombination av fyllningar, linjer och effekter, kan du använda ett individuellt figurformat eller anpassa figuren helt och hållet själv. Om du inte är nöjd med en figurs storlek och position kan du flytta runt figuren eller ändra storlek på den. Du hittar de flesta anpassningsalternativen under SmartArt-verktyg på fliken Format.

Även när du har anpassat SmartArt-grafiken kan du ändra till en annan layout, och de flesta av anpassningarna behålls. Du kan även klicka på knappen Återställ grafik i gruppen Återställ på fliken Design om du vill ta bort alla dina formateringsändringar och börja om.

Knappen Återställ grafik

Du kan ändra utseendet på SmartArt-grafiken genom att ändra fyllningar i figurer och text, genom att lägga till effekter, till exempel skuggor, reflektioner, ljussken eller mjuka kanter, eller genom att lägga till tredimensionella effekter (3D), till exempel fasningar eller rotationer.

Överst på sidan

Animering för SmartArt-grafik

Obs!: Animering är bara tillgänglig för SmartArt-grafik som skapas med PowerPoint.

För att framhäva informationen på ett bättre sätt eller visa den i faser kan du lägga till en animering i SmartArt-grafiken eller till en enskild figur i SmartArt-grafiken. Du kan exempelvis låta en figur snabbt flyga in från bildskärmens ena sida eller långsamt tona in.

Vilka animeringar som är tillgängliga beror på vilken SmartArt-layout du har valt. Du kan dock alltid animera alla figurer samtidigt eller en figur i taget.

Mer information om hur du lägger till en animering i SmartArt-grafik i en presentation finns i Animera SmartArt-grafik.

Överst på sidan

Så här skapar du SmartArt-grafik

Mer information om hur du skapar SmartArt-grafik finns i följande artiklar.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×