Lägga till och anpassa datum- och tidsformat

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskriver vi hur datum- och tidsinformation lagras i Microsoft Office Access, hur du lägger till datum- och tidsfält i tabeller, formulär och rapporter samt hur du anpassar visningsformatet för datum- och tidsinformationen.

Vad vill du göra?

Lära mig mer om datum- och tidsformat

Lägga till ett datum/tid-fält

Formatera ett datum/tid-fält

Lägga till ett datum med datumväljaren

Ange ett format för datum- och tidsdata med en indatamask

Ändra visningen av datum och tid genom att ändra de nationella inställningarna i Windows

Lära mig mer om datum- och tidsformat

Du kan ange datum och tid i en databas, och sedan visa den informationen i olika format. I Access visas datum och tid automatiskt med allmänt datumformat och långt tidsformat. I Sverige visas datum i formatet åååå-mm-dd, där åååå är året, mm är månaden och dd är dagen. Tiden visas som hh:mm:ss, där hh är timmarna, mm är minuterna och ss är sekunderna.

Följande automatiska format för datum och tider varierar beroende på den geografiska plats som anges i inställningen Microsoft Windows nationella inställningar och språkinställningar på datorn. Till exempel i Europa och många delar av Asien, beroende på din plats visas datum och tid som 28.11.2006 12:07:12: 00 eller 28/11/2006 12:07:12: 00. I USA visas 11/28/2006 12:07:12: 00. Mer information om hur du ändrar inställningarna för nationella inställningar och språkinställningar finns i Ändra nationella inställningar i Windows om du vill ändra hur datum och tider visassenare i den här artikeln.

Det är möjligt att ändra dessa automatiska format genom anpassade visningsformat. Vilket visningsformat du väljer påverkar dock inte hur data anges och hur data lagras i Access. Du kan t.ex. ange ett datum i ett europeiskt format som 28.11.2006 – men i tabellen, formuläret eller rapporten visa värdet som 2006-11-28.

I Access finns en viss nivå av automatisk dataverifiering utifrån datum- och tidsformatering. Om du exempelvis skulle ange ett ogiltigt datum, till exempel 2006-11-32, visas ett meddelande och du har alternativet att ange ett nytt värde eller att konvertera fältet från datatypen Datum/tid till datatypen Text. Giltiga datumvärden är från -657 434 (1 januari år 100) t.o.m. 2 958 465 (31 december år 9999). Giltiga tidsvärden är från 0,0 till 0,9999 eller 23:59:59.

Överst på sidan

Lägga till ett datum/tid-fält

När du vill använda datum och tider i en databas börjar du med att skapa ett datum/tid-fält i en eller flera databastabeller. Inställningarna för datum- och tidsfält ligger alltid i en tabell, men datum- och tidsvärdena kan visas i en tabell, ett formulär eller en rapport.

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill redigera och klicka sedan på Designvy.

 2. Markera en tom rad i tabelldesignvyns övre del.

 3. Skriv ett namn på det nya fältet i kolumnen Fältnamn.

 4. Gå till kolumnen Datatyp. Välj Datum/tid i listan. Spara tabellen.

  Det nya fältet ska se ut så här, även om fältnamnet kan variera:

  Frågedesignvyn med ett nytt datum/tid-fält

Du kan också lagra datum- och tidsvärden som siffror om du vill utföra beräkningar med datum- och tidsinformationen. Du kan t.ex. beräkna det totala antalet arbetstimmar (tidkort) eller hur gammal en faktura är. Mer information om hur du beräknar datumvärden finns i artikeln om funktionen Datum.

Överst på sidan

Formatera ett datum/tid-fält

Det finns flera fördefinierade format i Access för datum- och tidsdata, men om dessa format inte uppfyller dina behov kan du ange ett anpassat format. Om du inte väljer antingen ett fördefinierat eller ett eget format, används automatiskt det allmänna datumformatet: åååå-mm-dd hh:mm:ss.

Använda ett fördefinierat format

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill redigera och klicka sedan på Designvy.

 2. Markera det datum/tid-fält du vill formatera i designrutnätets övre del.

 3. Klicka på egenskapen Format i den nedre delen och välj sedan ett format i listrutan.

 4. När du har valt ett format visas den smarta etiketten Alternativ för uppdatering av egenskap Bild av knapp och du kan tillämpa det nya formatet på andra tabellfält och formulärkontroller där den borde ärvas. Du tillämpar ändringarna i hela databasen genom att klicka på den smarta etiketten och sedan på Uppdatera format överallt fältnamn används. I det här fallet är fältnamn namnet på datum/tid-fältet.

 5. Om du vill använda ändringarna för hela databasen klickar du på Ja när dialogrutan Uppdatera egenskaper visas med formulär och andra objekt som kommer att ärva det nya formatet.

 6. Spara ändringarna och byt till databladsvyn om du vill kontrollera att formatet stämmer.

Obs!: De nationella inställningarna i Windows kan delvis eller helt bestämma hur det fördefinierade formatet visas.

Tabell med fördefinierade format och exempel    

Format

Beskrivning

Exempel

Allmänt datumformat

(Standard) Visar datumvärden som tal och tidsvärden som timmar, minuter och sekunder. För båda typer av värden används de datum- och tidsavgränsare som anges i de nationella inställningarna i Windows. Om värdet inte har någon tidskomponent, visas bara datumet. Om värdet inte har någon datumkomponent, visas bara tiden.

2008-06-30 10:10:42

Långt datum

Visar bara datumvärden, som anges med det långa datumformatet enligt de nationella inställningarna i Windows.

den 29 aug 2006

Medellångt datum

Visar datumet som åå-mmm-dd, men använder den datumavgränsare som anges i de nationella inställningarna i Windows.

29/aug/06
29-aug-06

Kort datum

Visar datumvärden som anges med det korta datumformatet enligt de nationella inställningarna i Windows.

8/29/2006
2006-08-29

Långt tidsformat

Visar timmar, minuter och sekunder. Den avgränsare som anges i tidsinställningen för de nationella inställningarna i Windows används.

10:10:42

Medellångt tidsformat

Visar timmar och minuter. Den avgränsare som anges i tidsinställningen för de nationella inställningarna i Windows används.

10:10:00

Kort tidsformat

Visar bara timmar och minuter. Den avgränsare som anges i tidsinställningen för de nationella inställningarna i Windows används.

10:10:00

Använda ett eget format

När du använder ett anpassat format för fältet Datum/tid kan du kombinera olika format genom att ha två avsnitt, ett för datum och ett annat för tid. Du avgränsar då avsnitten med ett semikolon. Du kan till exempel kombinera det allmänna datumformatet och det långa tidsformatet på följande sätt: åååå-mm-dd;hh:mm:ss.

Tips: I Access 2010 ingår IntelliSense i uttrycksverktyget, så att du kan se vilka argument som krävs för uttrycket. 

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill redigera och klicka sedan på Designvy.

 2. Markera det datum/tid-fält du vill formatera i designrutnätets övre del.

 3. Klicka i egenskapsrutan Format i den nedre delen och skriv formatet.

Tabell med platshållare och avgränsare för ett anpassat format    

Tecken

Beskrivning

Datumavgränsare

Används för att styra placeringen av avgränsare för dagar, månader och år. Använd den avgränsare som definierats i de nationella inställningarna i Windows. Ett exempel: på engelska (USA) använder du ett snedstreck (/).

Tidsavgränsare

Används för att styra placeringen av avgränsare för timmar, minuter och sekunder. Använd den avgränsare som definierats i de nationella inställningarna i Windows. Ett exempel: på engelska (USA) använder du ett kolon (:).

c

Visar det allmänna datumformatet.

d eller dd

Visar dagen i månaden som en eller två siffror. För en siffra använder du en enda platshållare och för två siffror två platshållare.

ddd

Förkortar dagen i veckan till tre bokstäver.

dddd

Visar alla dagar i veckan.

ddddd

Visar det korta datumformatet.

dddddd

Visar det långa datumformatet.

w

Visar en siffra som motsvarar veckodagen.

m eller mm

Visar månaden med en siffra eller två siffror.

mmm

Förkortar namnet på månaden till tre bokstäver.

mmmm

Visar hela månadsnamnen.

q

Visar numret på det aktuella kalenderkvartalet (1–4). Om du till exempel anställer en person i maj visas 2 som kvartalsvärde.

y

Visar dagen under året, 1–366.

yy

Visar årets två sista siffror.

Obs!: Det rekommenderas att du anger och visar alla fyra siffror för ett givet år.

yyyy

Visar alla siffror i ett år inom intervallet 0100–9999.

Tidsavgränsare

Styr placeringen av avgränsare för timmar, minuter och sekunder. Använd avgränsaren som har angetts i de nationella inställningarna i Windows. Information om dessa inställningar finns i avsnittet Ändra nationella inställningar i Windows om du vill ändra hur datum och tider visas.

h eller hh

Visar timmen med en eller två siffror.

n eller nn

Visar minuten med en eller två siffror.

s eller ss

Visar sekunden med en eller två siffror.

tttt

Visar det långa tidsformatet.

AM/PM

Visar tolvtimmarsklocka med efterföljande AM eller PM. Värdet anges utifrån datorns systemklocka.

A/P eller a/p

Visar tolvtimmarsklocka med efterföljande A, P, a eller p. Värdet anges utifrån datorns systemklocka.

AMPM

12-timmarsformat värden visas, men använder morgon och eftermiddagen indikatorer som anges i de nationella inställningarna i Windows. Information om dessa inställningar finns i avsnittet Ändra nationella inställningar i Windows om du vill ändra hur datum och tider visas.

Tomt utrymme, + – $ ()

Använd tomma utrymmen, vissa matematiska tecken (+ –) och ekonomiska symboler ($ ¥ £) där de behövs i formatsträngarna. Om du vill använda andra vanliga matematiska symboler, t.ex. snedstreck (\ eller /) och asterisk (*) måste du omsluta dem med dubbla citattecken.

"Text"

Omsluter all text som du vill att användarna ska se med dubbla citattecken.

\

Gör så att tecknet omedelbart efter visas. Detta motsvarar att omsluta ett tecken med dubbla citattecken.

*

När detta används blir tecknet omedelbart efter asterisken ett utfyllnadstecken: ett tecken som fyller ut tomma utrymmen. I Access vänsterjusteras text som standard och allt utrymme till höger om värdet fylls med tomma utrymmen. Du kan lägga till utfyllnadstecken var som helst i en formatsträng, och när du gör detta fylls alla tomma utrymmen med angivet tecken.

[färg]

En färg används för alla värden i ett avsnitt med ditt format. Du måste omsluta färgnamnet med hakparenteser och använda något av dessa färgnamn: svart, blå, cyan, grön, magenta, röd, gul eller vit. Om du t.ex. skriver dddd[rosa] visas dagen i rosa.

När du har angett ett format visas den smarta etiketten Alternativ för uppdatering av egenskap Bild av knapp och du kan tillämpa det nya formatet på andra tabellfält och formulärkontroller som borde ärva den. Du tillämpar ändringarna i hela databasen genom att klicka på den smarta etiketten och sedan på Uppdatera format överallt fältnamn används. I det här fallet är fältnamn namnet på datum/tid-fältet.

Om du använder ändringarna för hela databasen visas dialogrutan Uppdatera egenskaper med formulär och andra objekt som kommer att ärva det nya formatet. Klicka på Ja om du vill använda formatet.

Spara ändringarna och byt sedan till databladsvyn om du vill kontrollera att formatet stämmer.

Överst på sidan

Lägga till ett datum med datumväljaren

Det finns flera sätt att lägga till ett datum i en tabell. Om den är tillgänglig, är datumväljarkontrollen ett snabbt alternativ.

Obs!: Kontrollen Datumväljare är inte tillgänglig om en indatamask används i datum/tid-fältet.

 1. Klicka på det fält där du vill lägga till ett datum. Om kontrollen Datumväljare är tillgänglig visas en kalenderikon.

 2. Klicka på kalenderikonen. En kalenderkontroll visas.

  Kalenderkontrollen

 3. Gör något av följande:

  • Ange aktuellt datum genom att klicka på Idag.

  • Om du vill ange en dag i den aktuella månaden klickar du på datumet.

  • Om du vill välja en annan månad eller dag använder du framåt- respektive bakåtknapparna.

Överst på sidan

Ange ett format för datum- och tidsdata med en indatamask

När du vill tvinga användare att ange datum och tid i ett visst format kan du använda en indatamask. Om du till exempel använder en indatamask för att ange datum i ett europeiskt format kan någon som anger data i databasen inte ange datum i några andra format. Indatamasker kan användas på fält i tabeller, frågeresultat och i kontroller på formulär och rapporter.

Du kan definiera en indatamask i ett format och ange ett annat visningsformat för samma data. Till exempel kan du i indatamasken kräva att användarna anger datumet som ÅÅÅÅ.MM.DD, och sedan ange formatet för visningen av datumet som DD-MMM-ÅÅÅÅ, så att det visas som 24-juli-2008.

Mer information om indatamasker finns i artikeln Skapa en indatamask för att registrera fält- eller kontrollvärden i ett visst format.

Lägga till en indatamask

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill redigera och klicka sedan på Designvy.

 2. Om tabellen inte innehåller något textfält går du till den övre delen av designrutnätet, markerar en tom rad, klickar på Datatyp-kolumnen, markerar Text och sparar ändringarna.

 3. Markera datum/tid-fältet och klicka på egenskapen Indatamask på fliken Allmänt i designrutnätets nedre del.

  1. Obs!: Indatamasker innehåller tre avsnitt som avgränsas med semikolon. Det första avsnittet är obligatoriskt medan resten är valfria. Det första avsnittet definierar masksträngen och består av platshållare och strängtecken. Det andra avsnittet definierar om du vill lagra både masktecknen och informationen i fältet. Skriv 0 om du vill lagra masken och informationen, skriv 1 om du bara vill lagra informationen. Det tredje avsnittet definierar den platshållare som används för att ange informationens position. Som standard används understreck (_). Om du vill använda ett annat tecken skriver du det i önskad position i masksträngen, eller så anger du det i maskens tredje avsnitt. Det går bara att använda ett tecken eller ett blanksteg för en position i indatamasken.

 4. I Indatamask-egenskapsrutan skriver du 00 LLL 0000;0;_. Tryck sedan på RETUR.

  1. Flera tecken läggs till i indatamasken, så att följande visas: 00\LLL\0000;0;_

 5. När du har angett masken visas den smarta etiketten Alternativ för uppdatering av egenskap och du kan tillämpa masken på andra tabellfält och formulärkontroller som borde ärva den. Du tillämpar ändringarna i hela databasen genom att klicka på den smarta etiketten Bild av knapp och sedan på Uppdatera indatamask överallt fältnamn används. I det här fallet är fältnamn namnet på datum/tid-fältet.

 6. Om du använder ändringarna för hela databasen visas dialogrutan Uppdatera egenskaper med formulär och andra objekt som kommer att ärva det nya formatet.

 7. Om du vill använda formatet klickar du på Ja och sedan på Spara.

Överst på sidan

Ändra visningen av datum och tid genom att ändra de nationella inställningarna i Windows

Windows har stöd för en mängd språk samt datum- och tidsformat för de länder/områden där dessa språk används. Datum- och tidsformaten i de nationella inställningarna påverkar i sin tur vissa eller alla fördefinierade och egna visningsformat som du tillämpar på Access-informationen. Anta att du anger ett datumvärde och använder bindestreck som datumavgränsare, så här: 2006-08-29. Därefter tillämpar du visningsformatet Allmänt format på datum/tid-fältet. När du visar informationen kanske bindestrecken visas eller så inte, om de nationella inställningarna anger ett annat tecken.

I Access används alltid de datum- och tidsavgränsare, finansiella symboler och andra tecken som anges i de nationella inställningarna i Windows såvida du inte åsidosätter dem med ett eget visningsformat.

I följande anvisningar förklaras hur du anger och ändrar de nationella inställningarna.

I    Windows Vista

 1. Klicka på Start Bild av knapp och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Dubbelklicka på Klocka, språk och nationella inställningar.

  Obs!: Om du använder den klassiska vyn dubbelklickar du på Nationella inställningar och språkinställningar.

  Dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar visas.

 3. Klicka på fliken Format.

 4. Klicka på Anpassa detta format under Aktuellt format.

  Dialogrutan Anpassa nationella inställningar visas.

 5. Klicka på den flik som innehåller de inställningar som du vill ändra. Utför ändringarna.

I Microsoft Windows XP (klassiskt läge)   

 1. Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Dubbelklicka på Nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen.

  Dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar visas.

 3. Klicka på fliken Nationella inställningar.

 4. Klicka på Anpassa under Standarder och format.

  Dialogrutan Anpassa nationella inställningar visas.

 5. Klicka på den flik som innehåller de inställningar som du vill ändra. Utför ändringarna.

I Microsoft Windows XP (kategoriläge)   

 1. Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och sedan på Kontrollpanelen.

  Kontrollpanelen visas.

 2. Klicka på Datum, tid, språk och nationella inställningar.

  Dialogrutan Datum, tid, språk och nationella inställningar visas.

 3. Klicka på Ändra format för tal, datum och tidpunkter.

  Dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar visas.

 4. Klicka på Anpassa under Standarder och format.

  Dialogrutan Anpassa nationella inställningar visas.

 5. Klicka på den flik som innehåller de inställningar som du vill ändra. Utför ändringarna.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×