Lägga till kopplingar mellan former i Visio

Lägga till kopplingar mellan former i Visio

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Visio är det enkelt att koppla ihop former i en ritning. Du kan använda funktionen Koppla ihop automatiskt för att koppla ihop former när du lägger till dem, och du kan koppla ihop befintliga former med hjälp av kopplingsverktyget.

Typer av kopplingar

Det finns två typer av kopplingar som en koppling kan ha till en form: en punktkoppling och en dynamisk koppling. Med en punktkoppling är en koppling limmad mot en specifik punkt på formen, även om formen flyttas eller roteras. Med en dynamisk koppling kan en koppling flyttas på en form så att kopplingen, när en form flyttas eller roteras, flyttas till den kopplingspunkt på formen som är närmast kopplingens ursprungliga plats.

I diagrammet nedan har form A en punktkoppling till form C och oavsett vart C flyttas förblir kopplingen från A kopplad till samma punkt på C. I motsats har form B en dynamisk koppling till C och kopplingen från B flyttas till den kopplingspunkt på C som är närmast.

A har en punktkoppling till C, men B har en dynamisk koppling till C.

Du kan ha någon typ av anslutning i början eller slutet av en koppling. Om du använder funktionen Koppla ihop automatiskt för att koppla ihop former, har båda ändarna en dynamisk koppling. Om du väljer manuellt där en koppling är kopplad till en figur kan ange du vilken typ av anslutning.

Koppla ihop en form automatiskt när du lägger till den

Ett sätt att koppla ihop former är att se till att de kopplas ihop automatiskt när du lägger till former i en ritning i Visio. Det är särskilt användbart när du skapar ett flödesschema.

Följ anvisningarna nedan om du vill lägga till en form i en ritning som automatiskt kopplas ihop med en befintlig form.

Obs!: Se till att funktionen Koppla ihop automatiskt är aktiv om du vill följa anvisningarna nedan. Kontrollera att Koppla ihop automatiskt är markerat i gruppen Visuella hjälpmedel på fliken Visa.

Lägga till en form och Anslut till en befintlig figur

 1. Dra en form från fönstret Former till sidan, om det inte ännu finns några former på sidan.

 2. Placera muspekaren över startformen tills pilar för Koppla ihop automatiskt visas runt formen.

  När funktionen Koppla ihop automatiskt är aktiv kan du visa kopplingspilar genom att föra muspekaren över en form.

  Om du inte ser pilarna för Koppla ihop automatiskt kontrollerar du om Koppla ihop automatiskt är markerat på fliken Visa.

 3. Håll pekaren över pilen i den riktning du vill lägga till en form.

  Om du för muspekaren över en Koppla ihop automatiskt-pil visas ett verktygsfält med former som kan läggas till.

  Ett formateringsverktygsfält visas med de fyra första snabbformerna som för närvarande finns i stencilen Snabbformer. När du pekar på en form i verktygsfältet visas en förhandsgranskning av formen på sidan.

 4. Klicka på formen du vill lägga till.

 5. Om du vill fortsätta pekar du på en pil för Koppla ihop automatiskt på en ny form för att lägga till ytterligare en form som också kopplas ihop automatiskt.

  Om du för muspekaren över den tillagda formen visas Koppla ihop automatiskt-pilar för att lägga till en till form.

Obs!: Dra formen du vill använda från fönstret former till placering på sidan om du vill använda en annan form från dem som beskrivs i formateringsverktygsfältet. Använd metoden som beskrivs i nästa avsnitt om du vill koppla formen.

Koppla ihop former som redan finns på sidan

Du kan givetvis koppla ihop former som redan finns i ritningen, antingen med hjälp av funktionen Koppla ihop automatiskt eller med kopplingsverktyget.

När du kopplar ihop former kan du göra det med två typer av anslutningar: en pekar anslutning eller en dynamisk koppling. Mer information om dessa typer av anslutningar finns i typer av anslutningar, ovanför.

Om du vill skapa en punktkoppling, så att kopplingen "limmas" mot en specifik punkt på en form, drar du från en kopplingspunkt på den första formen till en kopplingspunkt på den andra formen. Kopplingens ändpunkter blir gröna när formerna är ihopkopplade.

Limma fast en koppling mot en specifik punkt på en form för att fästa kopplingen mot den punkten.
Limma fast en koppling mot en specifik punkt på en form för att fästa kopplingen mot den punkten.

Om du vill skapa en dynamisk koppling, så att kopplingen automatiskt flyttas till närmare punkter på en form, ska du hålla kopplingsverktyget över mitten av den första formen tills en grön ruta visas runt formen. Håll ned musknappen och dra till mitten av den andra formen. När en grön ruta visas runt den andra formen släpper du musknappen.

Limma fast en koppling mot en form för att möjliggöra dynamisk rörelse för kopplingen mot punkter på formen.
Limma fast en koppling mot en form för att möjliggöra dynamisk rörelse för kopplingen mot punkter på formen.

Koppla befintliga former med hjälp av koppla ihop automatiskt

 1. Placera muspekaren över en form tills pilar för Koppla ihop automatiskt visas runt formen.

  När funktionen Koppla ihop automatiskt är aktiv kan du visa kopplingspilar genom att föra muspekaren över en form.
 2. Klicka och dra från pilen för Koppla ihop automatiskt till en annan form, och släpp kopplingens ändpunkt mitt i formen för att få en dynamisk koppling, eller vid en specifik kopplingspunkt på formen för en punktkoppling.

  En förhandsgranskning av en form visas när du håller pekaren över pilen för Koppla ihop automatiskt, men du kan bortse från formen. Den försvinner när du drar kopplingen till målet.

Koppla ihop former med hjälp av kopplingsverktyget

 1. Klicka på Koppling i gruppen Verktyg på fliken Start.

  Kopplingsverktyget kopplar mot former med en punktkoppling i varje ände.
 2. Klicka på en form och dra en koppling till en annan form.

 3. När du är klar klickar du på Pekverktyg i gruppen Verktyg på fliken Start.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Ändra kopplingstypen till rätvinklig, rak eller böjd.

Högerklicka på kopplingen och klicka sedan på önskad kopplingstyp på snabbmenyn: rätvinklig, rak eller böjd.

Justera placering och avstånd för formerna så att kopplingarna ser bra ut.

Markera alla former som du vill justera, gå till gruppen Ordna på fliken Start och klicka på Justera > Justera automatiskt eller Läge > Ändra avstånd automatiskt. Du kan markera flera former genom att hålla ned Ctrl-tangenten medan du klickar på flera former, eller genom att använda något av alternativen för Markera i gruppen Redigering på fliken Start.

Ändra en koppling från dynamisk till punkt, eller från punkt till dynamisk.

Markera kopplingen och dra sedan kopplingens ändpunkt bort från formen. Släpp sedan kopplingen vid en specifik punkt om du vill ha en punktkoppling, eller i mitten av formen om du vill ha en dynamisk koppling.

Aktivera eller inaktivera Koppla ihop automatiskt

Du kan aktivera och inaktivera funktionen Koppla ihop automatiskt i alla Visio-ritningar eller bara i den aktiva ritningen.

Aktivera koppla ihop automatiskt eller inaktivera i det aktiva diagrammet

 • Markera eller avmarkera Koppla ihop automatiskt i gruppen Visuella hjälpmedel på fliken Visa.

  Markera eller avmarkera kryssrutan Koppla ihop automatiskt på fliken Visa för att aktivera eller inaktivera funktionen Koppla ihop automatiskt.

Obs!: Om kryssrutan Koppla ihop automatiskt inte är tillgänglig kan du kontrollera om Koppla ihop automatiskt har inaktiverats för alla diagram på följande sätt.

Aktivera koppla ihop automatiskt eller inaktivera i alla diagram

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Avancerat i Visio-alternativ.

 3. Aktivera Koppla ihop automatiskt genom att markera kryssrutan Aktivera Koppla ihop automatiskt under Redigeringsalternativ. Avmarkera kryssrutan Koppla ihop automatiskt om du vill inaktivera Koppla ihop automatiskt.

  Markera eller avmarkera kryssrutan Aktivera Koppla ihop automatiskt för att aktivera eller inaktivera funktionen Koppla ihop automatiskt för alla diagram och ritningar.
 4. Klicka på OK.

Se även

Lägga till pilar, punkter eller andra linjeändpunkter på en koppling

Använda verktyget kopplingspunkt för att lägga till, flytta eller ta bort kopplingspunkter

Koppla ihop en form automatiskt när du lägger till den

Ett sätt att koppla ihop former är att se till att de kopplas ihop automatiskt när du lägger till former i en ritning i Visio. Det är särskilt användbart när du skapar ett flödesschema.

Följ anvisningarna nedan om du vill lägga till en form i en ritning som automatiskt kopplas ihop med en befintlig form.

 1. Dra en startform från fönstret Former till sidan, om det inte ännu finns några former på sidan.

 2. Placera pekaren över Startformen tills blå pilar för koppla ihop automatiskt visas runt formen.

 3. Håll pekaren över pilen i den riktning du vill lägga till en form.

  Ett formateringsverktygsfält visas som innehåller de fyra första snabbformerna som för närvarande finns i stencilen Snabbformer. En dynamisk förhandsgranskning av formen som har markerats i stencilen.

 4. Flytta pekaren över de fyra formerna i formateringsverktygsfältet om du vill visa en dynamisk förhandsgranskning av varje form på sidan.

 5. Klicka på formen du vill lägga till.

Om du vill använda en annan form flyttar du pekaren från pilen för Koppla ihop automatiskt. Då försvinner förhandsgranskningarna. Du kan därefter dra önskad form från fönstret Former.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Ändra snabbformerna för en stencil.

Öppna stencilen och dra snabbformerna till den ordning du önskar. Du kan dra former till och från området Snabbformer.

Ändra vilka former som visas i formateringsverktygsfältet.

I stencilen Snabbformer markerar du en form i den grupp av snabbformer som du vill ska visas i formateringsverktygsfältet. Gruppen med de markerade formerna visas i verktygsfältet.

Du kan även dra stencilen som innehåller de former du vill ska visas först och släppa den precis nedanför namnlisten Snabbformer. Du kan ändra ordningen på andra stenciler genom att dra dem uppåt eller nedåt i fönstret Former. De visas i samma ordning i stencilen Snabbformer.

Koppla ihop former som redan finns på sidan

Du kan koppla ihop former som redan finns i en ritning med hjälp av koppla ihop automatiskt eller med hjälp av kopplingsverktyget.

Koppla ihop former med hjälp av funktionen Koppla ihop automatiskt

 1. Placera pekaren över en form tills blå pilar för koppla ihop automatiskt visas runt formen.

 2. Klicka och dra från pilen för Koppla ihop automatiskt till en annan form, och släpp kopplingens ändpunkt mitt i formen för att få en dynamisk koppling, eller vid en specifik kopplingspunkt för att göra en punktkoppling.

  En dynamisk förhandsgranskning av en form visas när du håller pekaren över den blå pilen, men du kan ignorera formen. Den försvinner när pekaren flyttas.

Koppla ihop former med hjälp av kopplingsverktyget

 1. Klicka på Koppling i gruppen Verktyg på fliken Start.

 2. Klicka på en form och dra en koppling till en annan form.

Om du vill att kopplingen ska sitta fast mot en specifik punkt på en form, drar du från en kopplingspunkt på den första formen till en kopplingspunkt på den andra formen. Kopplingens ändpunkter blir röda när formerna är ihopkopplade. Detta kallas punktkoppling.

Om du vill tillåta att kopplingen kan flyttas runt på formen när formen flyttas, ska du hålla kopplingsverktyget över den första formen tills en röd ruta visas runt formen. Håll ned musknappen och dra till mitten av den andra formen. När en röd ruta visas runt den andra formen släpper du musknappen. Detta kallas dynamisk koppling.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Ändra kopplingstypen till rätvinklig, rak eller böjd.

Högerklicka på kopplingen och klicka sedan på önskad kopplingstyp på snabbmenyn.

Justera placering och avstånd för formerna så att kopplingarna ser bra ut.

Markera de former som du vill justera och klicka sedan på Justering och avstånd automatiskt på fliken Start. Du kan markera flera former genom att trycka på CTRL-tangenten medan du klickar på dem alla eller genom att använda något av alternativen väljer du.

Ändra en koppling från dynamisk till punkt, eller från punkt till dynamisk.

Markera kopplingen och dra sedan kopplingens ändpunkt bort från formen. Släpp sedan kopplingen vid en specifik punkt om du vill ha en punktkoppling, eller i mitten av formen om du vill ha en dynamisk koppling.

Aktivera eller inaktivera Koppla ihop automatiskt

Du kan aktivera eller inaktivera funktionen Koppla ihop automatiskt i alla Visio-ritningar eller bara i den aktiva ritningen.

Aktivera eller inaktivera Koppla ihop automatiskt i det aktiva diagrammet

 • Markera eller avmarkera kryssrutan Koppla ihop automatiskt i gruppen Visuella hjälpmedel på fliken Visa.

Om kryssrutan Koppla ihop automatiskt inte är tillgänglig kan du kontrollera om Koppla ihop automatiskt har inaktiverats för alla diagram på följande sätt.

Aktivera eller inaktivera Koppla ihop automatiskt i alla diagram

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 2. Klicka på kategorin Avancerat.

 3. Aktivera Koppla ihop automatiskt genom att markera kryssrutan Aktivera Koppla ihop automatiskt under Redigeringsalternativ. Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera Koppla ihop automatiskt.

Se även

Lägga till pilar, punkter eller andra linjeändpunkter på en koppling

Lägga till, flytta eller ta bort kopplingspunkter

Koppla ihop former med hjälp av koppla ihop automatiskt

Ett sätt att koppla ihop former är att se till att de kopplas ihop automatiskt när du lägger till former i en ritning i Visio. Det är särskilt användbart när du skapar ett flödesschema.

Följ anvisningarna nedan om du vill lägga till en form i en ritning som automatiskt kopplas ihop med en befintlig form.

Använda funktionen Koppla ihop automatiskt medan du drar former till sidan

 1. Dra en figur från en stencil till ritningssidan och placera den nära en annan figur.

  Form placerad nära en annan form

 2. Håll ned musknappen och flytta pekaren över en av de blå trianglarna. Triangeln blir mörkblå.

  Pekaren vilar över blå triangel

 3. Släpp musknappen. Figuren placeras på ritningssidan, en koppling läggs till och sätts fast i de båda figurerna.

  När du klickar på den blå triangeln läggs en koppling till och limmas mot båda figurerna.

Tips: Om du inte gillar att dra former kan uppnå du samma resultat genom att först välja en form i stencilen, placera pekaren över en form i ritningen och sedan klicka på något av blå triangel som visas i närheten av formen.

Använda funktionen Koppla ihop automatiskt med former på sidan

 1. Placera pekaren över den form som du vill koppla från.

  Pekare som vilar över den form du vill koppla från

 2. Placera pekaren över den blå triangel som är närmast den form som du vill ansluta till.

  Pekaren vilar över den blå triangel som är närmast den form du vill koppla till

  Triangeln blir mörkblå och en röd ruta visas runt formen som du vill ansluta till.

  Obs!: Om en röd ruta visas runt formen som du vill ansluta till kanske formen är för långt. Flytta form närmare och försök igen eller Använd verktyget koppling.

 3. Klicka på den blå triangeln. En koppling läggs till och limmas mot båda figurerna.

  När du klickar på den blå triangeln läggs en koppling till och limmas mot båda figurerna.

Aktivera eller inaktivera Koppla ihop automatiskt

Du kan aktivera eller inaktivera funktionen Koppla ihop automatiskt i alla Visio-ritningar eller i den aktuella ritningen. För alla ritningar:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Allmänt.

 3. Markera kryssrutan Aktivera koppla ihop automatiskt under Alternativ för ritningsfönster.

För aktuellt ritningen endast:

 • Klicka på verktyget Koppla ihop automatiskt i verktygsfältet Standard.

  Obs!: Om du klickar på Koppla ihop automatiskt-verktyget inte kan koppla ihop automatiskt, kontrollera att kryssrutan Aktivera koppla ihop automatiskt är markerad i dialogrutan Alternativ.

Koppla ihop former med hjälp av kopplingsverktyget

En av de mest flexibla sätten att lägga till och limma en koppling är att rita den med hjälp av koppling verktyget Knappbild i verktygsfältet Standard.

 1. Klicka på kopplingsverktyget Knappbild i verktygsfältet Standard.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill behålla kopplingen limmas mot en specifik punkt på en form, drar du från en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på den första formen till en kopplingspunkt på den andra formen. Kopplingens ändpunkter blir röda när formerna är ansluten. Detta kallas en punkt till punkt-anslutning. Med en punkt till punkt-anslutning limmad kopplingen mot samma kopplingspunkter när du flyttar en av formerna.

  • Om du vill att kopplingen ska flyttas till närmaste tillgängliga kopplingspunkten placera kopplingsverktyget över mitten av den första formen tills en röd ruta visas runt formen. Håll ned musknappen och dra till mitten av den andra formen. Släpp musknappen när en röd ruta visas runt den andra formen. Detta kallas en form till form-koppling. Med en form till form-koppling limmad kopplingen mot varje form genom att flytta till närmaste kopplingspunkt när du flyttar någon av formerna. Om det finns inga kopplingspunkter flyttas kopplingen till närmaste sidor.

   Obs!: Du kan också skapa kopplingar mellan former där ena änden av kopplingen är ansluten till en kopplingspunkt och den andra änden till formen (och vice versa).

 3. Klicka på pekverktyget Pekarknappen i verktygsfältet Standard för att återgå till vanlig redigering.

  Meddelanden: 

  • Om du vill lägga till en koppling från en form till flera former, måste du lägga till flera kopplingar; Det finns ingen ”grenstruktur” kopplingsform.

  • Om du försöker skapa en punkt till punkt-koppling och som har svårt att limma en koppling exakt där du vill prova olika Fäst och limma inställningar:

  • Klicka på Fäst och limmaVerktyg-menyn och välj sedan de alternativ du vill använda på fliken Allmänt.

   Om du limmas mot formgeometri, ett Formhandtag eller ett formhörn läggs automatiskt en kopplingspunkt om det inte redan finns.

Se även

Lägga till pilar, punkter eller andra linjeändpunkter på en koppling

Lägga till, flytta eller ta bort kopplingspunkter

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×