Lägga till kopplingar mellan former

Lägga till kopplingar mellan former

Med Visio är det enkelt att koppla samman former i ritningen. Du kan koppla ihop former samtidigt som du lägger till dem med Koppla ihop automatiskt, och du kan koppla befintliga former med kopplingsverktyget. Du kan också ändra de former som visas i formateringsverktygsfältet och aktivera och inaktivera Koppla ihop automatiskt.

Vad vill du göra?

Koppla en form automatiskt

Koppla former som redan finns på sidan

Koppla till en form på en annan sida

Koppla till en bild

Ändra former i formateringsverktygsfältet för Koppla ihop automatiskt

Aktivera eller inaktivera Koppla ihop automatiskt

Se även

Koppla en form automatiskt

Ett sätt att koppla ihop former är att se till att de kopplas ihop automatiskt när du lägger till former på en sida i Visio. Det är särskilt användbart när du skapar ett flödesschema.

 1. Se till att funktionen Koppla ihop automatiskt är aktiv. Öppna fliken Visa. Hitta gruppen Visuella hjälpmedel. Kontrollera att funktionen Koppla ihop automatiskt är markerad.

 2. Dra en form till sidan från fönstret Form.

 3. Placera muspekaren över formen tills pilar för Koppla ihop automatiskt visas runt formen.

  När funktionen Koppla ihop automatiskt är aktiv kan du visa kopplingspilar genom att föra muspekaren över en form.
 4. Håll pekaren över pilen i den riktning du vill lägga till en form.

  Om du för muspekaren över en Koppla ihop automatiskt-pil visas ett verktygsfält med former som kan läggas till.

  Ett formateringsverktygsfält visas med de fyra första snabbformerna som för närvarande finns i stencilen Snabbformer. När du pekar på en form i verktygsfältet visas en förhandsgranskning av formen på sidan.

 5. Klicka på formen du vill lägga till.

 6. Om du vill fortsätta pekar du på en pil för Koppla ihop automatiskt på en ny form för att lägga till ytterligare en form som också kopplas ihop automatiskt.

  Om du för muspekaren över den tillagda formen visas Koppla ihop automatiskt-pilar för att lägga till en till form.

Överst på sidan

Koppla ihop former som redan finns på sidan

Tips!    Kommandona i gruppen VerktygStart-fliken placerar Visio i ett annat läge. Det kan vara förvirrande. Med tangentbordet växlar du enkelt mellan verktygen Pekverktyg Markera objekt (tryck på Ctrl + 1) och Koppling Knappbild (tryck på Ctrl + 3). Oavsett vilket verktyg du använder, t.ex Textblock eller Kopplingspunkt, trycker du på Esc-tangenten flera gånger när du vill återgå till Pekverktyg.

 1. Öppna fliken Start och sedan gruppen Verktyg. Klicka på Koppling Knappbild eller tryck på Ctrl+3.

 2. Klicka på en form och dra en koppling till en annan form.

 3. När du är klar klickar du Pekverktyget Markera objekt . Du hittar det när du öppnar fliken Start och sedan gruppen Verktyg eller trycker på Ctrl+1.

Kopplingsverktyget kopplar mot former med en punktkoppling i varje ände.

Överst på sidan

Koppla till en figur på en annan sida

Du kan bara använda kopplingar mellan figurer på samma sida. Om du vill ansluta till en figur på en annan sida kan du använda figuren Referens till andra sidor och skapa en hyperlänk från en sida till nästa.

 1. Öppna stencilen Figurer i flödesscheman och dra figuren Referens till andra sidor på den aktuella sidan.

  Formen Referens till andra sidor
 2. I dialogrutan Referens till andra sidor markerar du OK. Nu läggs figuren till på den aktuella sidan och en nyskapad sida.

 3. Fortsätt att skapa diagrammet på den nya sidan.

 4. Du kan ändra utseendet på figuren Referens till andra sidor. Högerklicka på figuren och välj Utgående, Inkommande, Cirkel eller Pil.

Växla mellan sidorna genom att dubbelklicka på figuren Referens till andra sidor på någon sida.

Mer information finns i Dialogrutan Referens till andra sidor.

Överst på sidan

Koppla till en bild

Du kan inte lägga till en koppling direkt i en bild. Ett bra alternativ är att gruppera en bild med en figur.

 1. Lägga till en figur. Mer information finns i ”Lägga till en figur” i Grundläggande uppgifter i Visio.

 2. Lägga till en bild. Mer information finns i Infoga bilder i ett Visio-diagram.

 3. Placera bilden längst fram. Markera bilden. Välj Format, välj Placera längst fram och välj sedan Placera längst fram.

 4. Dra bilden över figuren.

  Gruppera en form och en bild
 5. Ändra storlek på bilden eller figuren så att den passar. Mer information finns i Ändra storlek på bild, figur, textruta och Markera, flytta, ändra storlek på och rotera figurer.

 6. Gruppera figuren och bilden. Mer information finns i Gruppera och dela upp grupper om former och bilder.

Resultatet    Figuren har en bild och du kan ansluta till figuren, precis som till alla figurer.

Överst på sidan

Ändra figurer i formateringsverktygsfältet för Koppla ihop automatiskt

Formerna i formateringsverktygsfältet kommer från den snabbformer stencil med ett diagram. I formateringsverktygsfältet visas upp till fyra figurer. Du kan anpassa de figurer som visas i formateringsverktygsfältet. I följande procedur används Grundläggande diagram för som exempel.

 1. Standardinställningen är att formerna i formateringsverktygsfältet är de första fyra i stencilen, direkt efter stencilen Snabbformer. Här finns till exempel de första fyra formerna i stencilen Grunder.

  Formateringsverktygsfältet med standardfigurer
 2. För att visa olika former i formateringsverktygsfältet för en viss stencil kan du ordna formerna genom att dra dem till överst i stencilen. Du kan till exempel dra formerna 4-uddig stjärna, 5-uddig stjärna, 6-uddig stjärna och 7-uddig stjärna längst upp i stencilen Grunder.

  Formateringsverktygsfältet med nya standardfigurer
 3. Du kan också ändra ordning på stencilerna genom att dra dem högre upp eller längre ned i fönstret Former. En del av dessa former visas i stencilen Snabbformer, och i samma ordning som i fönstret Former. När du till exempel har dragit stencilen Dekorativa former så att den följer direkt på stencilen Snabbformer i fönstret Former så ändras ordningen i stencilen Snabbformer.

  Formateringsverktygsfältet med en ny stencil genom att ändra ordning

  Obs!    När du stänger och öppnar ett diagram återställs standardordningen för stenciler i fönstret Former automatiskt och återspeglas i Snabbformer.

 4. Du kan använda en annan stencil som grund för formateringsverktygsfältet. Öppna stencilen Snabbformer. Välj en form i underuppsättningen av de här formerna för en stencil. Välj till exempel Venndiagram i stencilen Diagram och matematiska former.

  Formateringsverktygsfältet med en ny stencil genom att välja

Tips!    Om du vill återgå till standardsekvensen av formerna i en stencil högerklickar du på stencilens namn i rutan Former och väljer sedan Återställ stencil.

Obs!    Inte alla stenciler innehåller former som kan användas i formateringsverktygsfältet. Formerna i stencilen Pilformer visas till exempel inte i formateringsverktygsfältet.

Överst på sidan

Aktivera eller inaktivera Koppla ihop automatiskt

Du kan aktivera och inaktivera Koppla ihop automatiskt för den aktuella ritningen eller göra det till standardinställning för alla Visio-ritningar.

Aktivera eller inaktivera Koppla ihop automatiskt i det aktiva diagrammet

 • Markera eller avmarkera Koppla ihop automatiskt i gruppen Visuella hjälpmedel på fliken Visa.

  Markera eller avmarkera kryssrutan Koppla ihop automatiskt på fliken Visa för att aktivera eller inaktivera funktionen Koppla ihop automatiskt.

Om kryssrutan Koppla ihop automatiskt inte är tillgänglig kan du kontrollera om Koppla ihop automatiskt har inaktiverats för alla diagram på följande sätt.

Aktivera eller inaktivera Koppla ihop automatiskt i alla diagram

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Avancerat i Visio-alternativ.

 3. Aktivera Koppla ihop automatiskt genom att markera kryssrutan Aktivera Koppla ihop automatiskt under Redigeringsalternativ. Avmarkera kryssrutan Koppla ihop automatiskt om du vill inaktivera Koppla ihop automatiskt.

  Markera eller avmarkera kryssrutan Aktivera Koppla ihop automatiskt för att aktivera eller inaktivera funktionen Koppla ihop automatiskt för alla diagram och ritningar.
 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Koppla ihop former med hjälp av koppla ihop automatiskt

Ett sätt att koppla ihop former är att se till att de kopplas ihop automatiskt när du lägger till former i en ritning i Visio. Det är särskilt användbart när du skapar ett flödesschema.

Följ anvisningarna nedan om du vill lägga till en form i en ritning som automatiskt kopplas ihop med en befintlig form.

Använda funktionen Koppla ihop automatiskt medan du drar former till sidan

 1. Dra en figur från en stencil till ritningssidan och placera den nära en annan figur.

  Form placerad nära en annan form

 2. Håll ned musknappen och flytta pekaren över en av de blå trianglarna. Triangeln blir mörkblå.

  När pekaren vilar över en blå triangel blir triangeln mörkblå.

 3. Släpp musknappen. Figuren placeras på ritningssidan, en koppling läggs till och sätts fast i de båda figurerna.

  När du klickar på den blå triangeln läggs en koppling till och limmas mot båda figurerna.

Tips: Om du inte gillar att dra former kan du uppnå samma resultat genom att välja en form i stencilen, placera pekaren över en form i ritningen och sedan klicka på någon av de blå trianglarna som visas nära den formen.

Använd Koppla ihop automatiskt med former som redan finns på sidan

 1. Håll pekaren över den form du vill koppla från

  Pekare som vilar över den form du vill koppla från

 2. Håll pekaren över den blå triangel som är närmast den form du vill koppla till

  Pekaren vilar över den blå triangel som är närmast den form du vill koppla till

  Triangeln blir mörkblå och en röd ruta visas runt den figur du vill ansluta till.

  Obs!: Om du inte ser någon röd ruta kan formen vara placerad för långt bort. Flytta formen närmare och försök igen. Du kan också använda verktyget Koppling.

 3. Klicka på den blå triangeln. En koppling läggs till och fästs vid båda figurerna.

  När du klickar på den blå triangeln läggs en koppling till och limmas mot båda figurerna.

Aktivera och inaktivera Koppla ihop automatiskt

Du kan aktivera och inaktivera funktionen Koppla ihop automatiskt antingen i alla Visio-ritningar eller i den aktuella ritningen. För alla ritningar:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Allmänt.

 3. Under Ritningsfönster-alternativen markerar du kryssrutan Aktivera Koppla ihop automatiskt.

Endast den aktuella ritningen:

 • Navigera till verktygsfältet Standard och klicka på verktyget Koppla ihop automatiskt.

  Obs!: Om funktionen inte aktiveras när du klickar på verktyget Koppla ihop automatiskt kontrollerar du att kryssrutan Aktivera Koppla ihop automatiskt är markerad i dialogrutan Alternativ.

Koppla ihop former med kopplingsverktyget

Ett av de mest flexibla sätten att lägga till och koppla är att rita med verktyget Koppling Knappbild som du hittar i verktygsfältet Standard.

 1. Klicka på kopplingsverktyget Knappbild i verktygsfältet Standard.

 2. Gör något av följande:

  • Du kan fästa kopplingen vid en specifik punkt på en form. Dra från en kopplingspunkt Kopplingspunkt – blått X på den första formen till en kopplingspunkt på den andra formen. Kopplingens ändpunkter blir röda när formerna är ihopkopplade. Detta kallas punkt-till-punkt-koppling. Med en punkt-till-punkt-koppling förblir kopplingen fäst vid samma kopplingspunkter när du flyttar någon av formerna.

  • Om du vill att kopplingen ska kunna flytta till närmast tillgängliga koppling placerar du verktyget Koppling över mitten på den första formen tills en röd ruta visas runt formen. Håll ned musknappen och dra till mitten av den andra formen. Släpp musknappen när en röd ruta visas runt den andra formen. Detta kallas en form-till-form-koppling. Med en form-till-form-koppling förblir kopplingen fäst vid varje form genom att kopplingen flyttas till närmaste tillgängliga kopplingspunkt när du flyttar någon av formerna. Om det inte finns några kopplingspunkter flyttas kopplingen till närmaste sidorna.

   Obs!: Du kan också skapa kopplingar mellan former där ena änden av kopplingen är ansluten till en kopplingspunkt och den andra till formen (och vice versa).

 3. Klicka på pekverktyget Pekarknappen i verktygsfältet Standard för att återgå till vanlig redigering.

  Meddelanden: 

  • Om du vill lägga till en koppling från en form till flera former behöver du lägga till flera kopplingar. Det finns ingen förgreningskoppling.

  • Om du vill skapa en punkt-till-punkt-koppling inte kan fästa en koppling exakt där du vill kan du prova olika kopplingsinställningar:

  • Öppna menyn Verktyg. Klicka på Fäst och limma och sedan på fliken Allmänt. Välj önskat alternativ.

   Om du limmar mot formgeometri, ett formhandtag eller ett figurhörn läggs en kopplingspunkt till automatiskt om den inte redan finns.

Växla mellan form- och punktanslutningar

Du kan fästa kopplingar från en punkt på en form till en annan punkt på en annan form eller från en hel form till en annan hel form. Du kan också skapa kopplingar där ena änden är fäst vid en punkt på en form och den andra änden är fäst vid en hel form.

 1. Dra en kopplingsslutpunkt bort från formen.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill limma slutpunkten på kopplingen till en kopplingspunkt på en form drar du slutpunkten till någon av formens kopplingspunkter tills en röd ruta visas runt kopplingspunkten.

  • Om du vill limma slutpunkten på kopplingen till hela formen drar du slutpunkten till mitten av formen tills en röd ruta visas runt hela formen.

Mer information finns i

Lägga till och redigera kopplingstext

Skapa en anpassad koppling

Fäst eller lossa kopplingar

Visio-utbildning

Allt om Visio kopplingar (Visio-teamets blogg)

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×