Lägga till en trendlinje eller en linje med glidande medelvärde till ett diagram

Lägga till en trendlinje eller en linje med glidande medelvärde till ett diagram

Om du vill visa datatrender eller glidande medelvärden i ett diagram du har skapat kan du lägga till en trendlinje. Du kan också och förlänga en trendlinje bortom de verkliga värdena för att förutsäga framtida värden. Följande linjära trendlinje utgör till exempel en prognos för två kvartal framåt och visar tydligt en uppåtgående trend som ser lovande ut inför kommande försäljning.

Diagram med trendlinje

Du kan lägga till trendlinje i ett 2D-diagram som inte är staplat, inklusive område, stapel, kolumn, linje, kartong, punktdiagram och bubbeldiagram.

Du kan inte lägga till trendlinje i ett diagram som är staplat, 3D, polärdiagram, cirkeldiagram, yt- eller ringdiagram.

Lägga till en trendlinje

 1. Utgå från ditt diagram och klicka på den dataserie där du vill lägga till en trendlinje eller ett flytande medelvärde.

  Trendlinjen startar på den första datapunkten i dataserien du väljer.

 2. Klicka på knappen Diagramelement Knappen Diagramelement uppe till höger i diagrammet.

 3. Markera rutan Trendlinje.

 4. Om du vill välja en annan typ av trendlinje klickar du på pilen bredvid Trendlinje och klickar sedan på Exponentiell, Linjär prognos eller Glidande medelvärde för två perioder. Om du vill se fler trendlinjer klickar du på Fler alternativ.

 5. Om du väljer Fler alternativ klickar du på alternativet du vill ha i fönstret Formatera trendlinje under Alternativ för trendlinje.

  Fönstret Formatera trendlinje

  • Om du väljer Polynom anger du den högsta potensen för den oberoende variabeln i rutan Ordning.

  • Om du väljer Glidande medelvärde anger du det antal perioder som ska användas för att beräkna det glidande medelvärdet i rutan Period.

Tips: En trendlinje är mest exakt när dess R-kvadratvärde (ett nummer mellan 0 till 1 som visar hur nära det uppskattade värdet för trendlinjen överensstämmer med de verkliga värdena) ligger på eller nära 1. När du lägger till en trendlinje för dina data beräknas trendlinjens R-kvadratvärde automatiskt i Excel. Du kan visa det här värdet i diagrammet genom att markera rutan Visa R-kvadratvärde i diagrammet (fönstret Formatera trendlinje, Alternativ för trendlinje.

Du kan läsa mer om alla trendlinjealternativ i avsnitten nedan.

Använd den här typen av trendlinje om du vill skapa en anpassad rät linje för enkla uppsättningar av linjära data. Data är linjära om mönstret i deras datapunkter ser ut som en linje. En linjär trendlinje visar att något ökar eller minskar i jämn takt.

En linjär trendlinje använder den här ekvationen för att beräkna minsta kvadratpassningen för en linje:

ekvation

där m är lutningen och b är skärningspunkten.

Den linjära trendlinjen här nedanför visar att kylskåpsförsäljningen har ökat konstant under en 8-årsperiod. Observera att R-kvadratvärdet (ett tal från 0 till 1 som visar hur väl trendlinjens uppskattade värden motsvarar de verkliga värdena) är 0,9792, vilket tyder på en god linjär approximation av data.

Punktdiagram med linjär trendlinje

Trendlinjen visar en anpassad kurva som är användbar när förändringstakten i data inledningsvis är hög och sedan planar ut. En logaritmisk trendlinje kan använda både negativa och positiva värden.

En logaritmisk trendlinje använder den här ekvationen för att beräkna anpassning med hjälp av minsta kvadratmetoden genom punkter:

ekvation

där c och b är konstanter och ln är den naturliga logaritmen.

Följande logaritmiska trendlinje visar förutsägelser om en djurpopulations tillväxt inom ett bestämt område där populationen planade ut när utrymmet för djuren minskade. Observera att R-kvadratvärdet är 0,933 vilket är en relativt god anpassning av linjen efter data.

Punktdiagram med en logaritmisk trendlinje

Den här trendlinjen är användbar när data fluktuerar. Till exempel när du analyseras vinster och förluster utifrån stora datauppsättningar. Ordningen på polynomen kan avgöras av antalet fluktuationer i data eller av hur många gånger kurvan böjs. En polynom trendlinje av andra ordningen har vanligtvis endast en topp eller dal. En polynom trendlinje av tredje ordningen har en eller två toppar eller dalar och fjärde ordningen har upp till tre toppar eller dalar.

En polynom eller krökt trendlinje använder den här ekvationen för att beräkna minsta kvadratpassningen genom punkter:

ekvation

där b och Variabel är konstanter.

Följande polynoma trendlinje av andra ordningen (en topp) visar förhållandet mellan hastighet och bensinförbrukning. Observera att R-kvadratvärdet är 0,979 vilket är nära 1, så linjen är en god linjär approximation av data.

Punktdiagram med polynom trendlinje

Trendlinjen visar en kurvlinje som är användbar för datamängder som jämför mätningar som ökar med en fast faktor, till exempel accelerationen för en racerbil med en sekunds intervall. Du kan inte skapa en potenstrendlinje om informationen innehåller nollvärden eller negativa värden.

En potenstrendlinje använder den här ekvationen för att beräkna minsta kvadratpassningen genom punkter:

ekvation

där c och b är konstanter.

Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt om dina data omfattar negativa värden eller nollvärden.

I det följande diagram över sträckenhet exemplet visas sträckan i meter varje sekund. Potenstrendlinjen visar tydligt hastighetsökningen. Observera att R-kvadratvärdet är 0,986 vilket nästan är en perfekt approximation av data.

Punktdiagram med potenstrendlinje

Trendlinjen visar en kurva som är användbar när datavärdena ökar eller minskar i en konsekvent stigande takt. Du kan inte skapa en exponentiell trendlinje om dina data innehåller nollvärden eller negativa värden.

En exponentiell trendlinje använda den här ekvationen för att beräkna minsta kvadratpassningen genom punkter:

ekvation

där c och b är konstanter och e är basen för den naturliga logaritmen.

Följande exponentiella trendlinje visar den minskande mängden kol-14 i ett föremål allt eftersom det åldras. Observera att R-kvadratvärdet är 0,990 vilket betyder att linjen nästan är en perfekt approximation av data.

Diagram med en exponentiell trendlinje

Den här trendlinjen jämnar ut fluktuationer i data för att tydligare visa ett mönster eller en trend. Ett glidande medelvärde använder ett visst antal datapunkter (anges med alternativet Period) vilkas medelvärde används som en punkt i trendlinjen. Om till exempel Period anges till 2 används medelvärdet för de första två datapunkterna som den första punkten i trendlinjen med glidande medelvärde. Medelvärdet för den andra och tredje datapunkten används som den andra punkten i trendlinjen, och så vidare.

En trendlinje med glidande medelvärde använder den här ekvationen:

ekvation

Antalet punkter i en trendlinje med glidande medelvärde motsvarar det totala antalet punkter i en serie minus det antal du anger för perioden.

I ett punktdiagram baseras det glidande medelvärdet på ordningen av x-värden i diagrammet. Du måste kanske sortera x-värdena innan du lägger till ett glidande medelvärde för att få önskat resultat.

Följande trendlinje med flytande medelvärde visar mönstret i antalet sålda bostäder under en period om 26 veckor.

Punktdiagram med trendlinje med flytande medelvärde

Mer information finns i

Skapa ett diagram från början till slut

Skapa ett kombinationsdiagram med en sekundäraxel

Markera data för ett diagram

Formatera ett diagram

Lägga till dataetiketter i ett diagram

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×