Lägga till en regel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du utformar en formulärmall kan du använda för att visa en dialogruta, värdet för ett fält automatiskt, skapa en fråga eller skicka till en dataanslutning, växla vyer, eller öppna eller stänga ett formulär som svar på vissa händelser och villkor. Händelser kan innebära att ändra till ett visst fält eller en grupp i datakälla, klickar på en knapp, när ett upprepande avsnitt eller rad i en upprepande tabell eller inledande infogas eller skickas av ett formulär. Villkor som kan använda beräkningar, XPath-uttryck, roller, och om värdet för ett fält är tom, är inom ett bestämt intervall, är lika med värde för ett annat fält eller börjar med eller innehåller vissa tecken.

Du kan lägga till flera åtgärder för varje regel. Exempelvis kan du lägga till en regel som visar en dialogruta med ett meddelande om att en ny formulärvy kommer att visas, som ändrar formulärvyn och sedan använder en dataanslutning när användaren fyller i en kontroll som är bunden till ett fält.

Artikelinnehåll

Översikt

Att tänka på kompatibilitet

Lägga till en regel som körs när en användare öppnar formuläret

Lägga till en regel i en kontroll

Lägga till en regel i ett fält eller en grupp

Lägga till en regel när användaren skickar ett formulär

Översikt

När du behöver använda affärslogik i en formulärmall kan du använda regler. Med hjälp av regler kan du göra följande:

 • Visa ett dialogrutemeddelande    Du kan lägga till en regel som visar en dialogruta för användaren om ett särskilt villkor i formuläret uppfylls. I en reseräkning kan exempelvis ett meddelande visas om användaren anger ett värde som överskrider ett visst belopp.

 • Visa ett dialogruteuttryck    Du kan lägga till en regel om du vill visa resultatet av ett XPath-uttryck som beräknar värdet av olika fält i formuläret. Du kan exempelvis lägga till den här åtgärden mellan regler som används för att utföra en komplicerad beräkning. Genom att övervaka alla ändringar i värdena under beräkningen kan du kontrollera att beräkningen utförs korrekt.

 • Växla vyer    Du kan lägga till en regel som navigerar mellan olika vyer eller ändrar vy i ett formulär utifrån den användarroll som användaren som öppnade formuläret har. Du kan exempelvis lägga till en regel till en knapp som för användaren till föregående eller nästa vy när han eller hon klickar på den.

 • Ange ett fältvärde    Du kan lägga till en regel som beräknar värdet i ett fält. Du kan exempelvis lägga till en regel för ett fält som visar ett projekts slutdatum utifrån datumet i ett annat fält plus ett angivet antal dagar.

 • Fråga genom att använda en dataanslutning    Du kan lägga till en regel som skickar en fråga via en dataanslutning när ett villkor som inträffar i formuläret. Du kan till exempel lägga till en regel som skickar en fråga via en dataanslutning när en användare skriver hans eller hennes medarbetare talet i ett formulär för utgiftsrapport.

 • Skicka via en dataanslutning    Du kan lägga till en regel som skickar alla data i formuläret till en extern datakälla via en dataanslutning. Du kan exempelvis lägga till en regel i en mall för en licensansökan som skickar alla data i formuläret till en webbtjänst och en databas när användaren klickar på knappen Skicka i formuläret.

 • Öppna ett nytt formulär att fylla i    Du kan lägga till en regel som öppnar en ny kopia av ett formulär som baseras på den aktuella formulärmallen eller en annan formulärmall. Du kan exempelvis lägga till en regel i en mall för en licensansökan som gör följande: Om ett värde i ett fält överskrider ett fast belopp öppnas ett nytt formulär som baseras på en annan formulärmall för såväl eltekniska som byggnadstekniska ansökningar.

 • Stänga ett formulär    Du kan lägga till en regel som stänger formuläret när en viss händelse inträffar. Du kan exempelvis lägga till en regel som stänger formuläret efter att användaren har skickat det och den externa datakällan har bekräftat att informationen har mottagits.

Obs!: Vilka typer av regler som du kan använda i en formulärmall beror på vilka kontroller och fält som finns i formulärmallen.

Reglerna för en kontroll som är bunden till ett fält tillämpas automatiskt på fältet, och regler för ett fält tillämpas automatiskt på kontrollen som är bunden till fältet. Om du binder en kontroll till ett fält som innehåller befintliga regler tillämpas reglerna automatiskt på kontrollen. Om du lägger till en regel för en kontroll tillämpas denna regel automatiskt på fältet som är bundet till kontrollen.

Om du lägger till flera regler i formulärmallen körs varje regel i den ordning som de visas i dialogrutan Regler i Microsoft Office InfoPath. Du kan stoppa bearbetningen av resterande regler när den föregående regeln har körts.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

Du kan lägga till en regel i formulärmallen visas en dialogruta för användarna, visa dialogrutor inte automatiskt i formulär som användare fyller i i en webbläsare. Dialogrutor visas automatiskt i formulär som är ifyllda i InfoPath.

Överst på sidan

Lägga till en regel som körs när användaren öppnar formuläret

 1. På menyn Verktyg klickar du på Formuläralternativ.

 2. Klicka på Öppna och spara i listan Kategori.

 3. Klicka på Regler under Funktioner för Öppna.

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan Regler.

 5. Ange regelns namn i rutan Namn.

 6. Om du vill ange ett villkor för regeln klickar du på Ange villkor, anger villkoret och klickar på OK. Regeln körs då när det här villkoret uppfylls.

 7. Klicka på Lägg till åtgärd.

 8. Klicka på önskad åtgärd i listan Åtgärd och ange sedan alternativ för åtgärden.

 9. Upprepa steg 7 och 8 för varje åtgärd som du vill köra för regeln.

 10. Om du vill förhindra att andra regler körs efter att villkoret för den aktuella regeln har uppfyllts och regeln har körts markerar du kryssrutan Sluta bearbeta regler när den här regeln har slutförts.

 11. Klicka på OK.

 12. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Lägga till en regel för en kontroll

Om kontrollen är bunden till ett fält med en eller flera regler tillämpas fältets regler automatiskt på kontrollen. Alla regler som du lägger till i kontroller läggs också till i fältet. Om du lägger till en kontroll i en vy i en formulärmall och sedan binder kontrollen till ett fält med regler tillämpas dessa regler automatiskt på kontrollen. Om du lägger till en regel för ett fält och fältet är bundet till en kontroll tillämpas reglerna automatiskt även på kontrollen.

 1. Dubbelklicka på kontrollen.

 2. Klicka på fliken Data.

 3. Klicka på Regler.

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan Regler.

 5. Ange regelns namn i rutan Namn.

 6. Om du vill ange ett villkor för regeln klickar du på Ange villkor, anger villkoret och klickar på OK. Regeln körs då när det här villkoret uppfylls.

 7. Klicka på Lägg till åtgärd.

 8. Klicka på önskad åtgärd i listan Åtgärd och ange sedan alternativ för åtgärden.

 9. Upprepa steg 7 och 8 för varje åtgärd som du vill köra för regeln.

 10. Om du vill förhindra att andra regler körs efter att villkoret för den aktuella regeln har uppfyllts och regeln har körts markerar du kryssrutan Sluta bearbeta regler när den här regeln har slutförts.

 11. Klicka på OK.

 12. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Lägga till en regel för ett fält eller en grupp

Om en kontroll är bunden till ett fält med befintliga regler tillämpas dessa regler automatiskt även på kontrollen. Alla regler som du lägger till i fältet läggs också till i kontrollen.

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på Datakälla på menyn Visa.

 2. Dubbelklicka på fältet.

 3. Klicka på fliken Regler och koppling.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Ange regelns namn i rutan Namn.

 6. Om du vill ange ett villkor för regeln klickar du på Ange villkor, anger villkoret och klickar på OK. Regeln körs då när det här villkoret uppfylls.

 7. Klicka på Lägg till åtgärd.

 8. Klicka på önskad åtgärd i listan Åtgärd och ange sedan alternativ för åtgärden.

 9. Upprepa steg 7 och 8 för varje åtgärd som du vill köra för regeln.

 10. Om du inte vill att andra regler ska köras efter denna regel (efter samma händelse) markerar du kryssrutan Sluta bearbeta regler när den här regeln har bearbetats.

 11. Klicka på OK.

 12. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Lägga till en regel när användaren skickar ett formulär

Du kan konfigurera en formulärmall så att köra en eller flera regler när en användare skickar sina formulär som baseras på din formulärmall. Till exempel kan du lägga till en regel i formulärmallen som automatiskt skickar formulär till en databas och i ett e-postmeddelande när en användare väljer att formuläret. Du kan också lägga till en regel i formulärmallen som växlar till en annan vy i formuläret när användaren skickar formuläret.

Obs!: Se till att din formulärmall har minst en dataanslutning för sändning innan du börjar den här proceduren. Hitta länkar till mer information om skicka dataanslutningar i avsnittet Se även.

 1. Klicka på SändningsalternativVerktyg-menyn.

 2. Markera kryssrutan Tillåt användare att skicka formuläret i dialogrutan Sändningsalternativ.

  Obs!: Om du markerar den här kryssrutan läggs knappen Skicka till i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka läggs till på Arkiv-menyn när användarna fyller i formuläret.

 3. Klicka på Utför anpassad åtgärd med regler och sedan på Regler.

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan Regler för att skicka formulär.

 5. Skriv i rutan Namn ett namn på regeln som beskriver vart data ska skickas. Om du vill exempel vill att användarna ska kunna skicka formuläret via e-post enbart om värdet i det angivna fältet överskrider 500 kronor, skriver du Skicka via e-post vid över 500 kr.

 6. Klicka på Ange villkor i dialogrutan regel om du vill ange ett villkor som måste uppfyllas innan du använder den här regeln. Ange villkor som måste uppfyllas och klicka sedan på OK i dialogrutan villkor.

 7. I dialogrutan Regel klickar du på Lägg till åtgärd.

 8. Markerar du önskat alternativ för den åtgärden i listan åtgärd vilken åtgärd som ska utföras när användaren skickar ett formulär som baseras på formulärmallen.

 9. Klicka på OK.

 10. Upprepa steg 7 till 9 för varje ytterligare åtgärder om du vill lägga till fler åtgärder.

 11. Upprepa steg 4 till 9 för varje ytterligare en regel genom att lägga till andra regler.

 12. Klicka på OK.

  1. Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i dialogrutan Sändningsalternativ om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret.

   Tips: Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 13. Om du inte vill att användarna ska kunna använda kommandot Skicka eller knappen Skicka i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret, avmarkerar du kryssrutan Visa menyobjektet och verktygsfältsknappen Skicka.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   • Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   • Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Tips: Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon för ytterligare anvisningar.

   • Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×