Lägga till, ändra eller ta bort en trendlinje i ett diagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan lägga till en trendlinje eller glidande medelvärde alla dataserie i en ostaplade, 2D-område, stapel, kolumn, rad, lager, punktdiagram eller bubbeldiagram. En trendlinje associeras alltid med en dataserie, men en trendlinje representerar inte data i den dataserien. En trendlinje används i stället för att skildra trender i din befintliga data eller prognoser med framtida data.

Obs!: Du kan inte lägga till en trendlinje i dataserier i ett staplat diagram, i en funktionsyta eller i ett 3D-, polär-, cirkel-, eller ringdiagram.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om att prognostisera och visar trender i diagram

Lägga till en trendlinje

Ändra format på en trendlinje

Ange antalet perioder som ska ingå i en prognos

Ange den punkt där trendlinjen korsar vertikalaxel (värde)

Visa trendlinjeekvation i diagrammet

Visa R-kvadratvärde för en trendlinje

Ta bort en trendlinje

Läsa mer om att göra prognoser för och visa trender i diagram

Trendlinjer används för att grafiskt visa trender i data och för att analysera problem med prognoser. Sådan analys kallas även regressionsanalys. Du kan utöka en trendlinje i ett diagram utanför befintliga data och att förutsäga framtida värden med hjälp av regressionsanalys. Följande diagram används en linjär trendlinje som prognoser vidare två kvartal för att tydligt visa en tendens mot ökande intäkter.

Diagram med trendlinje

Tips!

 • Du kan även skapa ett glidande medelvärde, som jämnar ut variationer i data och visar mönstret eller trenden tydligare.

 • Om du ändrar ett diagram eller en dataserie så att den tillhörande trendlinjen inte längre stöds, till exempel genom att ändra diagramtyp till ett 3D-diagram eller ändrar vy av en Pivotdiagramrapport eller kopplad Pivottabellrapport – trendlinjen inte längre visas i diagrammet.

 • För linjedata utan ett diagram kan du använda Autofyll eller en av statistikfunktionerna, till exempel EXPTREND() eller TREND(), och skapa data för linjära eller exponentiella linjer.

Välja rätt typ av trendlinje för dina data

När du vill lägga till en trendlinje i ett diagram i Microsoft Office Excel kan du välja mellan någon av följande sex typer av trender eller regressioner: linjära trendlinjer, logaritmiska trendlinjer, polynoma trendlinjer, potenstrendlinjer, exponentiella trendlinjer eller trendlinjer med glidande medelvärde. Vilken typ av trendlinje du ska använda beror på vilken typ av data du har.

En trendlinje är mest exakta när dess R-kvadratvärde är lika med eller nära 1. När du använder en trendlinje i dina data beräknas automatiskt dess R-kvadratvärde. Om du vill kan visa du detta värde i diagrammet.

Linjära trendlinjer

En linjär trendlinje är en anpassad rät linje som används med enkla uppsättningar av linjära data. Data är linjära om mönstret i deras datapunkter liknar en linje. En linjär trendlinje visar att något ökar eller minskar i jämn takt.

I följande exempel illustrerar en linjär trendlinje hur kylskåpsförsäljningen har ökat konstant under en 13-årsperiod. Observera att R-kvadratvärdet är 0,979 vilket är en god linjär approximation av data.

Diagram med linjär trendlinje

Logaritmiska trendlinjer

En logaritmisk trendlinje är en anpassad kurva som används när förändringstakten i data inledningsvis är hög och sedan planar ut. En logaritmisk trendlinje kan använda både negativa och positiva värden.

I det följande exemplet används en logaritmisk trendlinje för att visa förutsägelser om en djurpopulations tillväxt inom ett bestämt område där populationen planade ut när utrymmet för djuren minskade. Observera att R-kvadratvärdet är 0,933 vilket är en relativt god anpassning av linjen efter data.

Diagram med logaritmisk trendlinje

Polynoma trendlinjer

En polynom trendlinje är en kurva som används när data fluktuerar. Den är användbar för att till exempel analysera vinster och förluster utifrån stora datauppsättningar. Ordningen på polynomen kan avgöras av antalet fluktuationer i data eller av hur många gånger kurvan böjs. En polynom trendlinje av andra ordningen har i regel endast en topp eller dal. En polynom trendlinje av tredje ordningen har i regel en eller två toppar eller dalar. Fjärde ordningen har upp till tre toppar eller dalar.

I exemplet nedan visas en polynom trendlinje av andra ordningen (en topp) som illustrerar förhållandet mellan hastighet och bensinförbrukning. Observera att R-kvadratvärdet är 0,979 vilket är en god linjär approximation av data.

Diagram med polynom trendlinje

Potenstrendlinje

En potenstrendlinje är en böjd linje som används med datauppsättningar som jämför mätningar som ökar med ett specifikt intervall, till exempel en sportbils maskinvaruacceleration med 1 sekunders mellanrum. Du kan inte skapa en potenstrendlinje om dina data innehåller nollvärden eller negativa värden.

I det följande exemplet visas data för accelerationen genom att sträckan prickas in i meter varje sekund. Potenstrendlinjen visar tydligt hastighetsökningen. Observera att R-kvadratvärdet är 0,986 vilket nästan är en perfekt approximation av data.

Diagram med potenstrendlinje

Exponentiella trendlinjer

En exponentiell trendlinje är en kurva som används när datavärdena ökar eller minskar i en konsekvent stigande takt. Du kan inte skapa en exponentiell trendlinje om dina data innehåller nollvärden eller negativa värden.

I det följande exemplet används en exponentiell trendlinje för att illustrera den minskande mängden kol-14 i ett föremål allt eftersom det åldras. Observera att R-kvadratvärdet är 0,990 vilket betyder att linjen nästan är en perfekt approximation av data.

Diagram med exponentiell trendlinje

Trendlinjer med glidande medelvärde

En trendlinje för glidande medelvärde jämnar ut fluktuationer i data för att tydligare visa ett mönster eller en trend. Ett glidande medelvärde använder ett visst antal datapunkter (anges med alternativet Period) vilkas medelvärde används som en punkt i trendlinjen. Om till exempel Period anges till 2 används medelvärdet för de första två datapunkterna som den första punkten i trendlinjen med glidande medelvärde. Medelvärdet för den andra och tredje datapunkten används som den andra punkten i trendlinjen, och så vidare.

I följande diagram används en trendlinje med flytande medelvärde som visar mönstret i antalet sålda bostäder under en period om 26 veckor.

Diagram med trendlinje med flytande medelvärde

Överst på sidan

Lägga till en trendlinje

 1. Klicka på dataserie som du vill lägga till en trendlinje eller ett glidande medelvärde på en ostaplade, 2D-område, liggande, kolumn, lager, punktdiagram eller bubbeldiagram, eller gör följande för att välja dataserien från en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på det element du vill ha

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Obs!: Om du markerar ett diagram som har fler än en dataserie utan att markera en viss datasera visas dialogrutan Lägg till Trendlinje i Excel. Klicka på önskad dataserie i listrutan och klicka sedan på OK.

 3. Klicka på Trendlinje i gruppen Analys på fliken Layout.

  Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

 4. Gör något av följande:

  1. Klicka på ett fördefinierat trendlinjealternativ som du vill använda.

   Obs!: Då används en trendlinje utan att du kan välja specifika alternativ.

  2. Klicka på Fler alternativ för trendlinje och sedan på önskad typ av trendlinje i kategorin Alternativ för trendlinje under Trend/regressionstyp.

Använder du denna typ

Du skapar

Linjär

En linjär trendlinje genom att använda följande ekvation för att beräkna anpassning med hjälp av minsta kvadratmetoden för en linje:

ekvation

där m är lutningen och b är skärningspunkten.

Logaritmisk

En logaritmisk trendlinje genom att använda följande ekvation för att beräkna minsta kvadratpassningen genom punkter:

ekvation

där c och b är konstanter och ln är den naturliga logaritmen.

Polynom

En polynom eller krökt trendlinje genom att använda följande ekvation för att beräkna minsta kvadratpassningen genom punkter:

ekvation

där b och Variabel är konstanter.

Potens

En potenstrendlinje genom att använda följande ekvation för att beräkna minsta kvadratpassningen genom punkter:

ekvation

där c och b är konstanter.

Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt om dina data omfattar negativa värden eller nollvärden.

Exponentiell

En exponentiell trendlinje genom att använda följande ekvation för att beräkna minsta kvadratpassningen genom punkter:

ekvation

där c och b är konstanter och e är basen för den naturliga logaritmen.

Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt om dina data omfattar negativa värden eller nollvärden.

Glidande medelvärde

En trendlinje med glidande medelvärde genom att använda följande ekvation: ekvation

Obs!: Antalet punkter i en glidande medelvärde trendlinje är lika med det totala antalet punkter i en serie minus det nummer som du anger för perioden.

R-kvadratvärde

En trendlinje som visar en R-kvadratvärde på ett diagram med hjälp av följande ekvation:

ekvation

Det här trendlinjealternativet är tillgängligt på fliken Alternativ i dialogrutan Lägg till Trendlinje eller Formatera Trendlinje.

Obs!: R-kvadratvärdet som du kan visa med en trendlinje är inte ett justerat R-kvadratvärde. För logaritmiska och exponentiella trendlinjer samt för potenstrendlinjer används en transformerad regressionsmodell.

 1. Om du väljer Polynom anger du den högsta potensen för den oberoende variabeln i rutan Ordning.

 2. Om du väljer Glidande medelvärde anger du det antal perioder du vill använda för att beräkna det glidande medelvärdet i rutan Period.

 3. Om du lägger till ett glidande medelvärde i ett punktdiagram baseras det glidande medelvärdet på ordningen av x-värden som ritas i diagrammet. Du måste kanske sortera x-värdena innan du lägger till ett glidande medelvärde för att få önskat resultat.

 4. Om du lägger till en trendlinje i ett linje-, yt- eller stapeldiagram beräknas trendlinjen utifrån antagandet att x-värdena är 1, 2, 3, 4, 5, 6, och så vidare. Antagandet görs oavsett om x-värdena är numeriska eller består av text. Om du vill att trendlinjen ska baseras på numeriska x-värden bör du använda ett xy-diagram (punktdiagram).

 5. Trendlinjen tilldelas automatiskt ett namn, men du kan ändra det. I dialogrutan Formatera trendlinje klickar du, i kategorin Alternativ för trendlinje och under Trendlinjenamn, på Anpassa och skriver sedan ett namn i rutan Anpassa.

Överst på sidan

Ändra en trendlinjes format

 1. Utgå från ett ostaplat diagram, ett 2D-, yt-, stapel-, linje, börs-, punkt- eller bubbeldiagram och klicka på den trendlinje du vill ändra, eller gör så här om du vill välja den från en lista med diagramelement.

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på det element du vill ha

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Klicka på Trendlinje i gruppen Analys på fliken Layout, och klicka sedan på Fler alternativ för trendlinje.

  Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

 3. Om du vill ändra färg-, format-, och skuggningsalternativ för trendlinjen klickar du på kategorin Linjefärg, Linjestil eller Skuggning och väljer sedan önskat alternativ.

Överst på sidan

Ange antal perioder som ska tas med i en prognos

 1. Utgå från ett ostaplat diagram, ett 2D-, yt-, stapel-, linje, börs-, punkt- eller bubbeldiagram och klicka på den trendlinje du vill ändra, eller gör så här om du vill välja den från en lista med diagramelement.

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på det element du vill ha

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Klicka på Trendlinje i gruppen Analys på fliken Layout, och klicka sedan på Fler alternativ för trendlinje.

  Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

 3. Om du vill ange antal perioder som ska ingå i en prognos klickar du under Prognos på en siffra i rutan Perioder framåt eller Perioder bakåt.

Överst på sidan

Ange vid vilken punkt trendlinjen ska korsa den lodräta axeln (värdeaxeln)

 1. Utgå från ett ostaplat diagram, ett 2D-, yt-, stapel-, linje, börs-, punkt- eller bubbeldiagram och klicka på den trendlinje du vill ändra, eller gör så här om du vill välja den från en lista med diagramelement.

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på det element du vill ha

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Klicka på Trendlinje i gruppen Analys på fliken Layout, och klicka sedan på Fler alternativ för trendlinje.

  Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

 3. Markera kryssrutan Ange skärning = och ange sedan i rutan Ange skärning = det värde som anger den punkt på den vertikala axeln (värdeaxeln) där trendlinjen korsar axeln.

  Obs!: Du kan göra det här när du använder en exponentiell, linjär eller polynom trendlinje.

Överst på sidan

Visa trendlinjeekvationen i diagrammet

 1. Utgå från ett ostaplat diagram, ett 2D-, yt-, stapel-, linje, börs-, punkt- eller bubbeldiagram och klicka på den trendlinje du vill ändra, eller gör så här om du vill välja den från en lista med diagramelement.

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på det element du vill ha

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Klicka på Trendlinje i gruppen Analys på fliken Layout, och klicka sedan på Fler alternativ för trendlinje.

  Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

 3. Om du vill visa trendlinjeekvationen i diagrammet markerar du kryssrutan Visa ekvation i diagrammet.

  Obs!: Du kan inte visa trendlinjeekvationer för ett glidande medelvärde.

Tips: Trendlinjeekvationen är avrundas så att den blir mer lättläst. Du kan dock välja hur många decimaler som ska visas för en markerad trendlinjeetikett i rutan Decimaler på fliken Tal i dialogrutan Formatera trendlinjeetikett. (Fliken Formatera, gruppen Aktuell markering, knappen Formatmarkering.)

Överst på sidan

Visa R-kvadratvärdet för en trendlinje

 1. Klicka på den trendlinje du vill visa R-kvadratvärde på en ostaplade, 2D-område, liggande, kolumn, lager, punktdiagram eller bubbeldiagram, eller gör följande för att markera trendlinjen från en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på det element du vill ha

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Klicka på Trendlinje i gruppen Analys på fliken Layout, och klicka sedan på Fler alternativ för trendlinje.

  Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

 3. Markera Visa R-kvadratvärde i diagrammet på fliken Alternativ för trendlinje.

Obs!: Du kan inte visa ett R-kvadratvärde för ett glidande medelvärde.

Överst på sidan

Ta bort en trendlinje

 1. Utgå från ett ostaplat diagram, ett 2D-, yt-, stapel-, linje, börs-, punkt- eller bubbeldiagram och klicka på den trendlinje du vill ta bort, eller gör så här om du vill välja trendlistan från en lista med diagramelement.

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på det element du vill ha

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Gör något av följande:

  1. Klicka på Trendlinje i gruppen Analys på fliken Layout, och klicka sedan på Inga.

   Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

  2. Tryck på DEL.

Tips: Du kan också ta bort en trendlinje omedelbart efter att du lagt till diagrammet genom att klicka på Ångra Bild av knapp på verktygsfältet Snabbåtkomst eller genom att trycka på CTRL + Z.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×