Lägg till regler för att utföra andra åtgärder

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Utöver regler för verifiering och formatering kan du även lägga till regler i formulärmallar som utför andra åtgärder, till exempel växlar vyer, anger ett fältvärde eller skickar en fråga eller information till en dataanslutning. Du kan till exempel utforma ett formulär så att de data som användaren anger i det sparas automatiskt i SharePoint utan att användaren klickar på Skicka, eller att vyn växlas när användaren klickar på en knapp.

De här reglerna kan aktiveras av ändringar i ett formulärfält, ett klick på en knapp, infogning av ett upprepande avsnitt eller en upprepande rad i en upprepande tabell eller när ett formulär öppnas eller skickas. De här reglerna söker efter villkor som baseras på data i formuläret, användarrollen eller ett fältvärde. De kan även köras utan att några villkor behöver anges.

Du kan även lägga till flera åtgärder för varje regel. Du kan till exempel lägga till en regel för en knapp som skickar data som har angetts och sedan växlar till en vy där ett meddelande visas som bekräftar att data har skickats.

I den här artikeln

Åtgärdsregler – typer och exempel

Visa ett meddelande

Visa ett fälts eller en formels värde

Växla vyer

Ange ett fältvärde

Fråga för data

Skicka data

Öppna ett nytt formulär att fylla i

Stäng formuläret

Skicka data till webbdel

Signera signaturraden

Dataanslutningar

Lägg till en åtgärdsregel

Använda knappen Lägg till regel

Använda åtgärdsfönstret Regler

Ställa in parametrar för att fråga efter eller skicka data

Inmatningsmönster

Scenarier med avancerat villkor

Åtgärdsregler – typer och exempel

Visa ett meddelande

Du kan lägga till en regel som öppnar en dialogruta om ett visst villkor i formuläret uppfylls. Till exempel kan ett meddelande visas i ett formulär för utgiftsrapporter om användaren anger ett värde som överskrider ett visst belopp. Åtgärder för att visa ett meddelande stöds endast i InfoPath Filler-formulär.

Visa ett fälts eller en formels värde

Med den här åtgärden kan du lägga till en regel för att visa värdet i ett fält eller i en beräkning baserat på värden i olika fält i formuläret. En användare kan till exempel informeras om att incheckningsdatumet för hotellutgifter måste inträffa innan utcheckningsdatumet genom att använda de datum som anges av användaren. Åtgärder för att visa ett fältvärde eller formelåtgärder stöds endast i InfoPath Filler-formulär.

Växla vyer

Vyer kan växlas när användaren klickar på en knapp. På så sätt kan användare växla mellan två eller fler vyer genom att klicka till föregående eller nästa. Du kan även lägga till en regel för att växla vy när formuläret öppnas. Vyer kan till exempel växlas utifrån rollen som är kopplad till användaren som öppnar formuläret. Åtgärder för att växla vyer är endast tillgängliga på knappar och vid inläsning av formulär.

Ange ett fältvärde

Genom att använda en regel för att ange ett fältvärde kan du dynamiskt ändra värden i ett formulär. I ett formulär för utgiftsspårning där användare till exempel anger en utgiftspost och dess belopp, kan ett fält med totalsumman spåra de totala inmatade utgifterna. Istället för att användare manuellt anger totalsumman för alla utgifter kan åtgärden för att ange ett fältvärde automatiskt ange värdet i fältet med totalsumman.

Fråga efter data

Med åtgärden för att fråga efter data kan du fråga en extern datakälla om information. Du kan till exempel lägga till en åtgärd för att fråga efter data som skapar en fråga till en databas för att hämta personalinformation när en användare anger sitt anställningsnummer i ett formulär.

Skicka data

En åtgärdsregel för att skicka data skickar alla data i ett formulär. Du kan lägga till en regel som skickar alla data i formuläret till en extern datakälla via en dataanslutning. Du kan till exempel lägga till en regel i en mall för en licensansökan som skickar alla data i formuläret till både en webbtjänst och en databas när användaren klickar på knappen Skicka i formuläret.

Öppna ett nytt formulär att fylla i

Med åtgärden för att öppna ett nytt formulär att fylla i kan du lägga till en regel som öppnar en ny kopia av ett formulär som baseras på den här formulärmallen eller en annan formulärmall. Du kan till exempel lägga till den här regeln i en formulärmall för en licensansökan för att göra följande: Om värdet i ett utgiftsfält överskrider ett fastslaget belopp öppnas ett nytt formulär som kräver en specificerad inmatning av utgifter. Åtgärder för att öppna ett nytt formulär att fylla i stöds endast i InfoPath Filler-formulär.

Stäng formuläret

Med åtgärden för att stänga formuläret kan du lägga till en regel som stänger formuläret när en angiven händelse inträffar i formuläret. Du kan till exempel lägga till en regel som stänger ett formulär när användaren skickar formuläret och den externa datakällan bekräftar att formuläret har skickats. Åtgärder för att stänga formuläret är endast tillgängliga för knappar.

Skicka data till webbdel

Du kan se till att formuläret skickar data till SharePoint-webbdelar genom åtgärden för att skicka data till webbdel. När ett InfoPath-formulär för webbläsare finns i webbdelen för InfoPath-formulär på en SharePoint-sida och en anslutning har konfigurerats med en annan webbdel, initierar den här regeln att data i InfoPath-formuläret skickas till den anslutna webbdelen. För att den här regelåtgärden ska fungera korrekt måste fält i formuläret överföras som anslutningsparametrar för webbdelen. I SharePoint-listformulär överförs automatiskt alla fält som anslutningsparametrar.

Signera signaturraden

Med åtgärden för att signera signaturraden kan du lägga till en regel som när den utlöses öppnar en angiven signaturrad som användaren ska signera. Om du till exempel har en kontroll för signaturrad i formuläret och du lägger till åtgärden för att signera signaturraden för knappen Skicka, ombeds användaren signera signaturraden när han/hon klickar på knappen Skicka.

Dataanslutningar

Om du lägger till en åtgärdsregel för att fråga efter data, skicka data eller skicka data till en webbdel är det bäst att dataanslutningen finns innan regeln läggs till. Mer information om externa dataanslutningar finns i Översikt över dataanslutningar.

Lägg till en åtgärdsregel

Använda knappen Lägg till regel

Fördefinierade regler kan läggas till genom att du klickar på Lägg till regel.

 1. Klicka på kontrollen som du vill lägga till åtgärden för.

 2. På fliken Start i gruppen Regler klickar du på Lägg till regel.

Lägg till regler för att utföra andra åtgärder

 1. Klicka på villkorstypen som regeln måste uppfylla i kolumnen Om, till exempel Är tom.

 2. Klicka på en åtgärd, till exempel Skicka data, i kolumnen Åtgärder. Beroende på vilket villkor som har valts kan ytterligare information begäras.

 3. Gör följande, beroende på vilken åtgärdstyp du vill lägga till i fönstret Regelinformation:

Lägg till regler för att utföra andra åtgärder

 • Visa ett meddelande

  • Skriv meddelandets text i fältet Meddelande och klicka sedan på OK.

 • Visa ett fälts eller en formels värde

  1. Ange antingen uttrycket i rutan Uttryck, eller klicka på Funktion Lägg till regler för att utföra andra åtgärder bredvid rutan Uttryck om du vill skapa ditt uttryck, och klicka sedan på OK.

   Mer information om formler finns i Lägg till funktioner och formler.

 • Växla vyer

  • Klicka på vyn som användaren ska växla till när åtgärden initieras i rutan Vy i dialogrutan Regelinformation.

 • Ange ett fältvärde

  1. Klicka på Fält Lägg till regler för att utföra andra åtgärder bredvid rutan Fält.

  2. Markera fältet genom att klicka på det.

  3. Klicka på OK.

  4. Ange värdet i rutan Värde, eller klicka på Funktion Lägg till regler för att utföra andra åtgärder bredvid om du vill ange en formel.

   Obs!:  Mer information om formler finns i Lägg till funktioner och formler.

 • Fråga efter data

  • Klicka på en anslutning för mottagande av data i fältet Dataanslutning eller klicka på Lägg till om du vill lägga till en ny dataanslutning.

   Mer information om dataanslutningar finns i Översikt över dataanslutningar.

 • Skicka data

  • Klicka på en anslutning för sändning av data i fältet Dataanslutning eller klicka på Lägg till om du vill lägga till en ny dataanslutning.

   Mer information om dataanslutningar finns i Översikt över dataanslutningar.

 • Öppna ett nytt formulär att fylla i

  • Ange mall-ID eller formulärmallens plats i rutan Formulärmalls-ID eller plats och klicka sedan på OK.

 • Stäng formuläret

  • Klicka på OK om det här är ett formulär för webbläsare. Om det här är ett Filler-formulär kan du välja att markera kryssrutan Uppmana användaren att spara, om ändringar inte har sparats om du vill att användare ska spara formuläret innan det stängs.

 • Skicka data till en webbdel

  1. Klicka på Egenskapsöverföring om du vill välja fälten som ska föras över som anslutningsparametrar för webbdelen.

  2. Klicka på Lägg till bredvid listan med anslutningsparametrar för SharePoint-webbdelar om du vill visa dialogrutan Markera ett fält eller en grupp.

  3. Klicka på ett fält.

  4. Ange ett namn för parametern i rutan Parameternamn.

  5. Klicka på OK.

  6. Upprepa steg 2 till 5 om du vill överföra ytterligare fält.

 • Signera signaturraden

  Viktigt!:  Kontrollera att du har lagt till en kontroll för att signera signaturraden i formuläret så att regeln har något att signera innan du lägger till en regel för att signera signaturraden.

  1. Klicka på metoden som anger vilken signaturrad från formuläret som ska signeras i listan under Signera den första signaturraden där.

   Lägg till regler för att utföra andra åtgärder

  2. Anger kriterierna eller klicka på Funktion Lägg till regler för att utföra andra åtgärder om du vill använda en funktion för kriterierna i rutan är lika med.

  3. Ange om en standardsignaturbild ska användas eller inte och om signaturraden finns i värddokumentet eller inte. Klicka sedan på OK.

   Mer information om digitala signaturer finns i Digitala signaturer i InfoPath 2010.

 • Markera kryssrutan Kör inte återstående regler om den här regelns villkor uppfylls om du inte vill bearbeta fler regler.

Använda åtgärdsfönstret Regler

Gör följande när du vill lägga till en åtgärdsregel från åtgärdsfönstret Regler:

 1. Klicka på kontrollen som du vill lägga till en åtgärdsregel för.

 2. Om åtgärdsfönstret Regler inte visas öppnar du fliken Start och klickar på Hantera regler i gruppen Regler.

Lägg till regler för att utföra andra åtgärder

 1. Klicka på Nytt.

Lägg till regler för att utföra andra åtgärder

 1. Klicka på Åtgärd.

 2. I textrutan Information om anger du ett namn på regeln.

Lägg till regler för att utföra andra åtgärder

 1. Klicka på Inget under Villkor.

 2. Välj rätt alternativ enligt följande:

  • Om villkoret för regeln bygger på ett fält:

   1. Klicka på ett fält eller klicka på Markera ett fält eller en grupp.

   2. Klicka på operatorn, exempelvis är lika med.

   3. Ange kriterierna för operatorn.

  • Om villkoret för regeln bygger på ett uttryck:

   1. Klicka på Uttrycket.

   2. Skriv in uttrycket.

    Mer information finns i Lägg till funktioner och formler.

Lägg till regler för att utföra andra åtgärder

 1. Klicka på Och om du vill lägga till ett annat villkor och upprepa steg 7 eller klicka på OK när du inte vill lägga till fler villkor.

Obs!: När du lagt till ett andra villkor byts knappen Och ut mot en ruta. Låt och vara markerat om både det första och varje efterföljande villkor måste vara sanna för att dataverifieringen ska tillämpas. Annars, om endast ett av villkoren behöver vara sant för att dataverifieringen ska tillämpas, klickar du på eller.

 1. Klicka på Lägg till i åtgärdsfönstret Regler och klicka sedan på den typ av åtgärdsregel som du vill lägga till.

 2. Gör följande, beroende på vilken åtgärdstyp du vill lägga till.

  • Visa ett meddelande

   • Skriv meddelandets text i fältet Meddelande och klicka sedan på OK.

  • Visa ett fälts eller en formels värde

   • Ange det önskade uttrycket i rutan Uttryck, eller klicka på Funktion Lägg till regler för att utföra andra åtgärder bredvid rutan Uttryck om du vill skapa ditt uttryck. Klicka sedan på OK.

    Mer information finns i Lägg till funktioner och formler.

  • Växla vyer

   • Klicka på vyn som användaren ska växla till när åtgärden initieras i rutan Vy i dialogrutan Regelinformation.

  • Ange ett fältvärde

   1. Klicka på Fält Lägg till regler för att utföra andra åtgärder bredvid rutan Fält.

   2. Markera det önskade fältet genom att klicka på det.

   3. Klicka på OK.

   4. Ange det önskade värdet i rutan Värde eller klicka på Funktion Lägg till regler för att utföra andra åtgärder om du vill ange en formel.

    Mer information om formler finns i Lägg till funktioner och formler.

  • Fråga efter data

   • Klicka på rätt anslutning för mottagande av data i fältet Dataanslutning eller klicka på Lägg till om du vill lägga till en ny dataanslutning.

    Mer information om dataanslutningar finns i Översikt över dataanslutningar.

  • Skicka data

   • Klicka på rätt anslutning för sändning av data i fältet Dataanslutning eller klicka på Lägg till om du vill lägga till en ny dataanslutning.

    Mer information om dataanslutningar finns i Översikt över dataanslutningar.

  • Öppna ett nytt formulär att fylla i

   • Ange mall-ID eller formulärmallens plats i rutan Formulärmalls-ID eller plats och klicka sedan på OK.

  • Stäng formuläret

   • Klicka på OK om det här är ett webbformulär. Om det här är ett Filler-formulär markerar du kryssrutan Uppmana användaren att spara, om ändringar inte har sparats om du vill att användare ska spara formuläret innan det stängs.

  • Skicka data till en webbdel

   1. Klicka på Egenskapsöverföring om du vill välja fälten som ska föras över som anslutningsparametrar för webbdelen.

   2. Klicka på Lägg till bredvid listan med anslutningsparametrar för SharePoint-webbdelar om du vill visa dialogrutan Markera ett fält eller en grupp.

   3. Klicka på fältet.

   4. Ange ett namn för parametern i rutan Parameternamn.

   5. Klicka på OK.

   6. Upprepa steg 2 till 5 om du vill överföra ytterligare fält.

  • Signera signaturraden

   Obs!:  Kontrollera att du har lagt till en kontroll för att signera signaturraden i formuläret så att regeln har något att signera innan du lägger till en regel för att signera signaturraden.

   1. Klicka på metoden som anger vilken signaturrad från formuläret som ska signeras i listan under Signera den första signaturraden där.

   2. Anger kriterierna eller klicka på Funktion Lägg till regler för att utföra andra åtgärder om du vill använda en funktion för kriterierna i rutan är lika med.

   3. Ange om en standardsignaturbild ska användas eller inte och om signaturraden finns i värddokumentet eller inte. Klicka sedan på OK.

    Mer information om digitala signaturer finns i Digitala signaturer i InfoPath 2010.

 3. Markera kryssrutan Kör inte återstående regler om den här regelns villkor uppfylls om du inte vill bearbeta fler regler när den valda regeln har bearbetats.

Ställa in parametrar för att fråga efter eller skicka data

Åtgärderna för att skicka data och fråga efter data aktiverar dataanslutningen för att antingen skicka eller ta emot data. I fall där data efterfrågas kan du ange vilka data som efterfrågas genom att lägga till en uppsättning åtgärdsregler för fältvärdet om du vill ange fältvärdet för det önskade frågefältet.

Inmatningsmönster

Åtgärdsregler kan baseras på textmönstret som en användare anger i ett textfält. Om du till exempel vill samla in ett postnummer vill du kanske försäkra dig om att användaren anger det i rätt format. Om du på samma sätt vill att en användare anger en e-postadress matchar du inmatningen till ett mönster som omfattar en text, symbolen @, en domän och ett domänsuffix, till exempel .com.

Klicka på Matchar mönstret och sedan på Välj ett mönster i listan Operator när du skapar villkoret om du vill göra detta. Då visas dialogrutan Inmatningsmönster där du kan välja bland flera fördefinierade standardmönster. Om ingen av dessa mönster uppfyller dina behov kan du använda ett eget mönster.

Scenarier med avancerat villkor

Nedan följer avancerade scenarier som du kan använda när du ska ange villkoret för en åtgärdsregel.

 • Basera en regel på ett uttryck

Ett uttryck är en uppsättning värden, gruppfält, funktioner och operatorer. Använd ett uttryck om du vill ange värdet för ett fält i sådana scenarier så att dagens datum automatiskt tas med i ett formulär, eller kostnaden för objekt som anges i en utgiftsrapport för att få fram den totala summan automatiskt läggs till.

 1. Klicka på Uttrycket.

 2. Skriv in uttrycket i den andra rutan.

Mer information om funktioner och formler finns i Lägg till funktioner och formler.

 • Basera en regel på en uppsättning signerbara data

Om ett formulär kräver en digital signatur kanske du vill inaktivera knappen Skicka om formuläret inte har signerats. Eller så kanske du till exempel vill aktivera åtgärden för att skicka data när en användare har lagt till en digital signatur. Det här villkoret stöds endast i InfoPath Filler-formulär.

 1. Klicka på Välj block med signerbara data.

 2. Klicka på blocket med signerbara data i dialogrutan Välj block med signerbara data och klicka sedan på OK.

 3. Klicka på det önskade villkoret i den andra rutan och klicka sedan på eventuella nödvändiga villkor i den tredje rutan.

Mer information om digitala signaturer finns i Digitala signaturer i InfoPath 2010.

 • Basera en regel på en användares roll

Om formuläret har flera vyer, till exempel en administratörsvy och en skrivskyddad vy, kan du skapa en regel för inläsning av formuläret som växlar till en vy baserat på den aktuella användarens roll.

 1. Klicka på Användarens roll.

 2. Klicka på operatorn, exempelvis är lika med.

 3. Klicka på rollen eller på Hantera roller om du vill hantera användarroller.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×