Lägg till en regel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du utformar en formulärmall kan du använda för att visa en dialogruta, värdet för ett fält automatiskt, skapa en fråga eller skicka till en dataanslutning, växla vyer, eller öppna eller stänga ett formulär som svar på vissa händelser och villkor. Händelser kan innebära att ändra till ett visst fält eller en grupp i datakälla, klickar på en knapp, när ett upprepande avsnitt eller rad i en upprepande tabell eller inledande infogas eller skickas av ett formulär. Villkor som kan använda beräkningar, XPath-uttryck, roller, och om värdet för ett fält är tom, är inom ett bestämt intervall, är lika med värde för ett annat fält eller börjar med eller innehåller vissa tecken.

Du kan också lägga till flera åtgärder för varje regel. Du kan till exempel lägga till en regel som visar en dialogruta där användarna kan vet att en ny formulärvyn visas, ändrar vyn i formuläret och använder sedan en dataanslutning när en användare fyller i en kontroll som är bunden till ett fält.

I den här artikeln

Översikt

Att tänka på kompatibilitet

Lägga till en regel som körs när en användare öppnar formuläret

Lägga till en regel i en kontroll

Lägga till en regel i ett fält eller en grupp

Lägga till en regel när användaren skickar ett formulär

Översikt

Du kan använda regler när du behöver använda affärslogik i formulärmallen. En regel kan göra följande:

 • Visa ett dialogrutemeddelande    Du kan lägga till en regel för att visa en dialogruta för en användare om ett visst villkor i formuläret uppfylls. Du kan till exempel visa ett meddelande i ett formulär för utgiftsrapport om användaren anger ett värde som är större än ett visst belopp.

 • Visa ett dialogruteuttryck    Du kan lägga till en regel för att visa resultatet av ett XPath-uttryck som beräknar värden av olika fält i formuläret. Du kan till exempel använda den här åtgärden i mitten flera regler som används för att utföra komplicerade beräkningar. Du kan använda den här åtgärden för att verifiera att beräkningen fungerar korrekt genom att övervaka varje ändring som sker i rutan värden under beräkningen.

 • Växla vyer    Du kan lägga till en regel för att navigera mellan flera vyer eller ändra vyn i ett formulär som baseras på den roll som är kopplad till den användare som öppnar formuläret. Du kan till exempel lägga till en regel till en knapp som kan användas för att gå till föregående eller nästa vyn när de klickar på knappen.

 • Ställ in värdet för ett fält    Du kan lägga till en regel som beräknar värdet för ett fält. Du kan till exempel lägga till en regel till ett fält som visar projektets slutdatum baserat på datumet från ett annat fält plus det angivna antalet dagar.

 • Fråga genom att använda en dataanslutning    Du kan lägga till en regel som skickar en fråga via en dataanslutning när ett villkor som inträffar i formuläret. Du kan till exempel lägga till en regel som skickar en fråga via en dataanslutning när en användare skriver hans eller hennes medarbetare talet i ett formulär för utgiftsrapport.

 • Skicka med hjälp av en dataanslutning    Du kan lägga till en regel som skickar alla data i ett formulär till en extern datakälla via en dataanslutning. Du kan till exempel lägga till en regel i en formulärmall för tillståndsansökningar program som skickar data i ett formulär till en webbtjänst och en databas när användaren klickar på knappen Skicka i formuläret.

 • Öppna ett nytt formulär för att fylla i    Du kan lägga till en regel som du öppnar en ny instans av ett formulär som baseras på formulärmallen eller en annan formulärmall. Du kan till exempel lägga till en regel i en formulärmall för tillståndsansökningar program som gör följande: Om värdet i ett fält överskrider en fast summa, regeln öppnas ett nytt formulär som baseras på en annan formulärmall som ska användas för båda elektriska och byggnads tillståndsansökningar applicat v.

 • Stänga ett formulär    Du kan lägga till en regel som stänger formuläret när en händelse inträffar i formuläret. Du kan till exempel lägga till en regel som stänger ett formulär när användaren skickar formuläret och den externa datakällan bekräftar att formuläret skickades.

Obs!: Typer av regler som du kan använda i formulärmallen beror på kontroller och fält på din formulärmall.

Reglerna i en kontroll som är bunden till ett fält automatiskt ska tillämpas på fältet och reglerna i ett fält automatiskt ska tillämpas på den kontroll som är bunden till fältet. Om du binder en kontroll till ett fält som innehåller befintliga regler som automatiskt reglerna tillämpas på kontrollen. Om du lägger till en regel i en kontroll tillämpas den regeln automatiskt på det fält som är bundet till kontrollen.

Om du lägger till flera regler i formulärmallen körs Microsoft Office InfoPath varje regel i den ordning som reglerna som visas i dialogrutan regler. Du har möjlighet att stoppa bearbetningen av återstående regler när du kör en föregående regel.

Överst på sidan

Att tänka på kompatibilitet

Du kan lägga till en regel i formulärmallen visas en dialogruta för användarna, visa dialogrutor inte automatiskt i formulär som användare fyller i i en webbläsare. Dialogrutor visas automatiskt i formulär som är ifyllda i InfoPath.

Överst på sidan

Lägga till en regel som körs när en användare öppnar formuläret

 1. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Öppna och spara i listan kategori.

 3. Klicka på regler under Öppna beteende.

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan regler.

 5. Ange ett namn för regeln i rutan namn.

 6. Ange ett villkor för när regeln ska köras, klicka på Ange villkor, ange villkoret och klicka sedan på OK. Regeln kommer att köras när de villkor som du anger i det här steget är uppfyllt.

 7. Klicka på Lägg till åtgärd.

 8. Ange alternativ för den åtgärden i listan åtgärd vilken åtgärd som du vill använda.

 9. Upprepa steg 7 och 8 för varje åtgärd som du vill köra för denna regel.

 10. Om du vill att andra regler körs i bakgrunden när villkor för denna regel och regeln körs, markerar du kryssrutan Sluta bearbeta regler när den här regeln är klar.

 11. Klicka på OK.

 12. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Lägga till en regel i en kontroll

Om kontrollen är bunden till ett fält som har en eller flera regler som automatiskt fältets regler tillämpas på kontrollen. Alla regler som du lägger till kontrollen läggs också till fältet. Om du lägger till en kontroll i en vy i en formulärmall och binda kontrollen till ett fält med befintliga regler tillämpas de befintliga reglerna automatiskt till kontrollen. Om du lägger till en regel i ett fält och fältet är bundet till en kontroll, regler automatiskt i kontrollen.

 1. Dubbelklicka på kontrollen.

 2. Klicka på fliken Data.

 3. Klicka på regler.

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan regler.

 5. Ange ett namn för regeln i rutan namn.

 6. Ange ett villkor för när regeln ska köras, klicka på Ange villkor, ange villkoret och klicka sedan på OK. Regeln kommer att köras när de villkor som du anger i det här steget är uppfyllt.

 7. Klicka på Lägg till åtgärd.

 8. Ange alternativ för den åtgärden i listan åtgärd vilken åtgärd som du vill använda.

 9. Upprepa steg 7 och 8 för varje åtgärd som du vill köra för denna regel.

 10. Om du vill att andra regler körs i bakgrunden när villkor för denna regel och regeln körs, markerar du kryssrutan Sluta bearbeta regler när den här regeln är klar.

 11. Klicka på OK.

 12. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Lägga till en regel i ett fält eller en grupp

Om en kontroll är bunden till ett fält som har befintliga regler som automatiskt dessa regler tillämpas på kontrollen. Alla regler som du lägger till fältet läggs också till kontrollen.

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på DatakällaVisa-menyn.

 2. Dubbelklicka på fältet.

 3. Klicka på fliken regler och sammanfoga.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Ange ett namn för regeln i rutan namn.

 6. Ange ett villkor för när regeln ska köras, klicka på Ange villkor, ange villkoret och klicka sedan på OK. Regeln kommer att köras när de villkor som du anger i det här steget är uppfyllt.

 7. Klicka på Lägg till åtgärd.

 8. Ange alternativ för den åtgärden i listan åtgärd vilken åtgärd som du vill använda.

 9. Upprepa steg 7 och 8 för varje åtgärd som du vill köra för denna regel.

 10. Om du vill att andra regler ska köras efter denna regel (efter samma händelse) markerar du kryssrutan Sluta bearbeta regler när den här regeln är klar.

 11. Klicka på OK.

 12. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Lägga till en regel när användaren skickar ett formulär

Du kan konfigurera en formulärmall så att köra en eller flera regler när en användare skickar sina formulär som baseras på din formulärmall. Du kan till exempel lägga till en regel i formulärmallen som automatiskt skickar formulär till en databas och i ett e-postmeddelande när en användare väljer att formuläret. Du kan också lägga till en regel i formulärmallen som växlar till en annan vy i formuläret när användaren skickar formuläret.

Obs!: Se till att din formulärmall har minst en dataanslutning för sändning innan du börjar den här proceduren. Hitta länkar till mer information om skicka dataanslutningar i avsnittet Se även.

 1. Klicka på Skicka alternativVerktyg-menyn.

 2. I dialogrutan Leveransalternativ markerar du kryssrutan Tillåt användare att skicka det här formuläret.

  Obs!: När du markerar den här kryssrutan läggs en Skicka-knapp i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka till Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret.

 3. Klicka på Utför anpassad åtgärd med hjälp av regler och klicka sedan på regler.

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan regler för att skicka formulär.

 5. Skriv ett namn för denna regel som beskriver skicka plats i rutan namn. Om du vill tillåta användare att skicka formuläret genom att använda ett e-postmeddelande om värdet i ett visst fält är större än 50 kronor skriver du till exempel Skicka e-post för över 50 kronor.

 6. Klicka på Ange villkor i dialogrutan regel om du vill ange ett villkor som måste uppfyllas innan du använder den här regeln. Ange villkor som måste uppfyllas och klicka sedan på OK i dialogrutan villkor.

 7. Klicka på Lägg till åtgärd i dialogrutan regel.

 8. Markerar du önskat alternativ för den åtgärden i listan åtgärd vilken åtgärd som ska utföras när användaren skickar ett formulär som baseras på formulärmallen.

 9. Klicka på OK.

 10. Upprepa steg 7 till 9 för varje ytterligare åtgärder om du vill lägga till fler åtgärder.

 11. Upprepa steg 4 till 9 för varje ytterligare en regel genom att lägga till andra regler.

 12. Klicka på OK.

  1. Om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret, Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i Skicka Alternativ för i dialogrutan.

   Tips: Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 13. Om du vill hindra användare från att använda kommandot Skicka eller Skicka-knapp i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret, avmarkerar du kryssrutan Visa menyalternativet Skicka och knappen Skicka.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   • Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   • Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Tips: Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   • Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×