Kortkommandon i Microsoft Word 2016 för Windows

I den här artikeln visar vi alla kortkommandon för Microsoft Word 2016. Genvägarna i den här artikeln gäller för amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med andra layouter stämmer med tangenterna på ett amerikanskt tangentbord.

Obs!: De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

I den här artikeln

Vanliga kortkommandon

Navigera i menyfliksområdet med endast tangentbordet

Ändra tangentbordets fokus utan att använda musen

Kortkommandoreferens för Microsoft Word

Referens till funktionstangenter

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visar vi de vanligaste genvägarna i Microsoft Word.

Om du vill

Tryck på

Gå till "Berätta vad du vill göra"

ALT+C

Öppna

CTRL+O

Spara

CTRL+S

Stäng

CTRL+W

Klipp ut

CTRL+X

Kopiera

CTRL+C

Klistra in

CTRL+V

Markera alla

CTRL+A

Använda fetstil

CTRL+F

Kursivera

CTRL+K

Stryka under

CTRL+U

Minska teckenstorleken 1 punkt.

CTRL+8

Öka teckenstorleken 1 punkt.

CTRL+9

Centrera text

CTRL+E

Vänsterjustera text.

CTRL+L

Högerjustera text.

CTRL+R

Avbryt

Esc

Ångra

CTRL+Z

Göra om

CTRL+Y

Zooma

ALT+Ö, OO – och sedan TABB i dialogrutan Zooma tills du får fram det värde som du vill ha.

Navigera i menyfliksområdet med endast tangentbordet

Menyfliksområdet är området längst upp i Word, som är uppdelat i flikar. Varje flik visar ett eget menyfliksområde. Menyfliksområden består av grupper och varje grupp inkluderar ett eller flera kommandon. Alla kommandon i Word kan utföras med ett kortkommando.

Obs!: Tillägg och andra program kan lägga till egna flikar i menyfliksområdet och tillhandahålla snabbtangenter för dessa flikar.

Det finns två sätt att navigera bland flikarna på menyfliksområdet:

 • För att gå till menyfliksområdet trycker du på Alt och sedan förflyttar du dig mellan flikar med höger- och vänsterpil.

 • För att gå direkt till en viss flik på menyfliksområdet använder du en snabbtangent

Om du vill

Tryck på

För att använda Backstage-vyn öppnar du sidan Arkiv.

ALT+A

För att använda teman, färger och effekter, som sidkantlinjer, öppnar du fliken Design.

ALT+S

Öppna fliken Start för att använda vanliga formateringskommandon och styckeformat samt om du vill använda verktyget Sök.

ALT+W

Öppna fliken Utskick för att koppla dokument samt arbeta med kuvert och etiketter.

Alt+M

Öppna fliken Infoga om du vill infoga tabeller, bilder, figurer, sidhuvuden och textrutor.

ALT+N

Öppna fliken Layout för att arbeta med sidmarginaler, sidorientering, indrag och avstånd.

ALT+P

Öppna rutan "Berätta" i menyfliksområdet för att skriva en term för sökning i hjälpavsnitten.

ALT+C – och skriv sedan sökordet

Öppna fliken Granska för att använda stavningskontrollen, ange redigeringsspråk samt spåra och gå igenom ändringar i dokumentet.

ALT+K

Öppna fliken Referenser för att lägga till en innehållsförteckning, fotnoter eller en tabell med källhänvisningar.

ALT+F

Öppna fliken Visa för att välja dokumentvyer och -lägen, till exempel läsläge eller dispositionsvy. Du kan även ställa in förstoringsgraden och hantera flera fönster med dokument.

ALT+Ö

Använda tangentbordskommandon på ett menyfliksområde

 • Tryck på Alt för att gå till menyfliksområdet och på en snabbtangent för att gå direkt till en flik.

 • Tryck på nedåtpil för att gå in menyfliksområdet. (JAWS benämner den här åtgärden som att gå till det nedre menyfliksområdet.)

 • För att växla mellan kommandon trycker du på Tabb eller Skift+Tabb.

 • För att gå runt i den grupp som är vald trycker du på nedåtpil.

 • För att växla mellan grupper i ett menyfliksområde trycker du Ctrl+högerpil eller Ctrl+vänsterpil.

 • Kontroller på menyfliksområdet aktiveras på olika sätt beroende på typen av kontroll:

  • Om det valda kommandot är en knapp aktiverar du den genom att trycka på BLANKSTEG eller RETUR.

  • Om det valda kommandot är en delningsknapp (dvs. en knapp som öppnar en meny med fler alternativ) trycker du på Alt+nedåtpil för att aktivera den. Använd Tabb-tangenten för att växla mellan alternativen. Använd BLANKSTEG eller RETUR för att välja aktuellt alternativ.

  • Om det valda kommandot är en lista (som teckensnittslistan) trycker du på nedpil för att öppna listan. Använd sedan upp- eller nedpil för att gå mellan poster i listan.

  • Om det valda kommandot är ett galleri väljer du kommandot med BLANKSTEG eller RETUR. Använd sedan Tabb-tangenten för att växla mellan objekten.

Tips: I gallerier med fler än en rad, går Tabb-tangenten från början till slutet på aktuell rad och sedan till början av nästa rad. Genom att trycka på högerpil i slutet av aktuell rad kommer du tillbaka till början på den raden.

Använda snabbtangenterna när tangenttipsen visas

Så här använder du snabbtangenterna:

 1. Tryck på ALT.

 2. Tryck på den bokstav som visas i det kvadratiska tangenttipset över det menyflikskommando du vill använda.

Ytterligare tangenttips kan visas när du trycker på bokstaven. Om du till exempel trycker på ALT+A, öppnas informationssidan i Office Backstage: där finns en annan uppsättning tangenttips. Om du trycker på ALT igen visas tangenttips för hur du navigerar på den sidan.

Byta tangentbordsfokus med tangentbordet utan att använda musen

Följande tabell innehåller några sätt att flytta tangentbordsfokus med hjälp av tangentbordet.

Om du vill

Tryck på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

ALT eller F10. Använd snabbtangenterna eller piltangenterna för att flytta till en annan flik.

Flytta fokus till kommandona i menyfliksområdet.

TABB eller SKIFT +TABB

Flytta fokus till varje kommando i menyfliksområdet, framåt respektive bakåt.

TABB eller SKIFT +TABB

Flytta upp, ned, vänster eller höger bland objekten i menyfliksområdet.

Nedpil, uppil, vänsterpil, högerpil

Visa eller dölja menyfliksområdet.

CTRL+F1

Visa snabbmenyn för ett markerat objekt.

SKIFT+F10

Flytta fokus till en annan ruta i fönstret, t.ex. Formatera bild, grammatikrutan eller markeringsrutan.

F6

Aktivera markerade kommandon och kontroller i menyfliksområdet.

BLANKSTEG eller RETUR

Öppna en markerad meny eller ett markerat galleri i menyfliksområdet.

BLANKSTEG eller RETUR

Slutföra ändringen av värdet i en kontroll i menyfliksområdet och flytta fokus tillbaka till dokumentet.

RETUR

Kortkommandoreferens för Microsoft Word

Skapa och redigera dokument

Skapa, visa och spara dokument

Om du vill

Tryck på

Skapa ett nytt dokument.

CTRL+N

Öppna ett dokument.

CTRL+O

Stänga ett dokument.

CTRL+W

Dela dokumentfönstret.

ALT+CTRL+S

Ta bort delningen av dokumentfönstret.

ALT+SKIFT+S eller ALT+CTRL+S

Spara ett dokument.

CTRL+S

Arbeta med webbinnehåll

Om du vill

Tryck på

Infoga en hyperlänk.

CTRL+I

Gå en sida bakåt.

ALT+VÄNSTERPIL

Gå en sida framåt.

ALT+HÖGERPIL

Uppdatera.

F9

Skriva ut och förhandsgranska dokument

Om du vill

Tryck på

Skriv ut ett dokument.

CTRL+P

Växla till förhandsgranskning.

ALT+CTRL+I

Flytta på förhandsgranskningssidan när du har zoomat in den.

Piltangenterna

Flytta på förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den.

PGUP eller PGDN

Flytta till den första förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den.

CTRL+HOME

Flytta till den sista förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den.

CTRL+END

Kontrollera stavning och granska ändringar i ett dokument

Om du vill

Tryck på

Infoga en kommentar (i åtgärdsfönstret Revision).

ALT+K, C1

Aktivera/inaktivera Spåra ändringar.

CTRL+SKIFT+E

Stänga granskningsfönstret om det är öppet.

ALT+SKIFT+S

Välj fliken Granska i menyfliksområdet.

ALT+K – och sedan NEDÅTPILEN för att flytta till kommandona på fliken.

Välja Språkkontroll

ALT+K, 7

Söka, ersätta och gå till specifika objekt i dokumentet

Om du vill

Tryck på

Öppna sökrutan i åtgärdsfönstret Navigering.

CTRL+B

Ersätta text, formatering och särskilda element.

CTRL+H

Gå till en sida, ett bokmärke, en fotnot, en tabell, en kommentar, en bild eller en annan plats.

CTRL+G

Växla mellan de fyra senaste platser där du har gjort redigeringar.

ALT+CTRL+Z

Navigera i ett dokument med tangentbordet

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken åt vänster

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger

HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger

CTRL+HÖGERPIL

Flytta ett stycke uppåt

CTRL+UPPÅTPIL

Flytta ett stycke nedåt

CTRL+NEDÅTPIL

Flytta en cell åt vänster (i en tabell)

SKIFT+TABB

Flytta en cell åt höger (i en tabell)

TABB

Flytta uppåt en rad

UPPIL

Flytta nedåt en rad

NEDPIL

Flytta till slutet av en rad

END

Flytta till början av en rad

HOME

Flytta till början av fönstret

ALT+CTRL+PAGE UP

Flytta till slutet av fönstret

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Flytta uppåt en skärm (rulla)

PGUP

Flytta nedåt en skärm (rulla)

PGDN

Flytta till början av nästa sida

CTRL+PAGE DOWN

Flytta till början av föregående sida

CTRL+PAGE UP

Flytta till slutet av ett dokument

CTRL+END

Flytta till början av ett dokument

CTRL+HOME

Flytta till föregående ändring

SKIFT+F5

När du har öppnat ett dokument: gå till platsen där du jobbade då dokumentet senast stängdes

SKIFT+F5

Infoga eller markera en innehållsförteckning, fotnoter och källhänvisningar

Om du vill

Tryck på

Markera en post i en innehållsförteckning.

ALT+SKIFT+O

Markera en post i en citatförteckning.

ALT+SKIFT+I

Markera en indexpost.

ALT+SKIFT+X

Infoga en fotnot.

ALT+CTRL+F

Infoga en slutkommentar.

ALT+CTRL+D

Gå till nästa fotnot (i Word 2016).

ALT+SKIFT+>

Gå till föregående fotnot (i Word 2016).

ALT+SKIFT+<

Gå till "Berätta vad du vill göra" och Smart sökning (i Word 2016).

ALT+C

Redigera dokument i olika vyer

Med Word kan du visa dokument i flera olika vyer. De olika vyerna är till för att underlätta givna aktiviteter. I läsläget kan du till exempel visa två sidor av ett dokument sida vid sida samt använda en pilnavigering för att gå till nästa sida.

Växla till en annan vy av dokumentet

Om du vill

Tryck på

Växla till läsläget

ALT+Ö, L

Växla till Utskriftslayoutvy.

ALT+CTRL+P

Växla till Disposition.

ALT+CTRL+O

Växla till Utkast.

ALT+CTRL+N

Redigera rubriker i dispositionsvyn

Dessa kortkommandon gäller endast om ett dokument är i dispositionsvyn.

Om du vill

Tryck på

Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå.

ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL

Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå.

ALT+SKIFT+HÖGERPIL

Sänka till brödtextnivå.

CTRL+SKIFT+N

Höja de markerade styckena.

ALT+SKIFT+UPPÅTPIL

Sänka de markerade styckena.

ALT+SKIFT+NEDÅTPIL

Utöka text under en rubrik i dispositionsläget.

ALT+SKIFT+PLUSTECKEN

Minimera text under en rubrik i dispositionsläget.

ALT+SKIFT+MINUSTECKEN

Visa eller dölja all text eller alla rubriker i dispositionsläget.

ALT+SKIFT+A

Visa eller dölja teckenformatering.

Snedstrecket (/) på det numeriska tangentbordet

Visa den första raden av texten eller all text.

ALT+SKIFT+L

Visa alla rubriker med formatmallen Rubrik 1 i dispositionsläget.

ALT+SKIFT+1

Visa alla rubriker upp till rubrik n i dispositionsläget.

ALT+SKIFT+n

Infoga ett tabbtecken.

CTRL+TABB

Navigera i läsläget

Om du vill

Tryck på

Gå till början av dokumentet.

HOME

Gå till slutet av dokumentet.

END

Gå till sidan n.

n (n är det sidnummer du vill gå till), RETUR

Avsluta Läsläge.

ESC

Redigera och flytta text och grafik

Markera text och grafik

Markera text genom att hålla ned SKIFT och använda piltangenterna för att flytta markören.

Utöka markering

Om du vill

Tryck på

Aktivera utvidgningsläget.

F8

Markera det närmaste tecknet.

F8 och tryck sedan på VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Öka storleken på en markering.

F8 (tryck en gång för att markera ett ord, två gånger för att markera en mening o.s.v.)

Minska storleken på en markering.

SKIFT+F8

Inaktivera utvidgningsläget.

ESC

Utöka markeringen ett tecken åt höger.

SKIFT+HÖGERPIL

Utöka markeringen ett tecken åt vänster.

SKIFT+VÄNSTERPIL

Utöka markeringen till slutet av ett ord.

CTRL+SKIFT+HÖGERPIL

Utöka markeringen till början av ett ord.

CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL

Utöka markeringen till slutet av en rad.

SKIFT+END

Utöka markeringen till början av en rad.

SKIFT+HOME

Utöka markeringen en rad nedåt.

SKIFT+NEDÅTPIL

Utöka markeringen en rad uppåt.

SKIFT+UPPÅTPIL

Utöka markeringen till slutet av ett stycke.

CTRL+SKIFT+NEDÅTPIL

Utöka markeringen till början av ett stycke.

CTRL+SKIFT+UPPÅTPIL

Utöka markeringen en skärm nedåt.

SKIFT+PAGE DOWN

Utöka markeringen en skärm uppåt.

SKIFT+PAGE UP

Utöka markeringen till början av ett dokument.

CTRL+SKIFT+HOME

Utöka markeringen till slutet av ett dokument.

CTRL+SKIFT+END

Utöka markeringen till slutet av ett fönster.

ALT+CTRL+SKIFT+PAGE DOWN

Utöka markeringen till hela dokumentet.

CTRL+A

Markera en kolumn med text.

CTRL+SKIFT+F8 och använd sedan piltangenterna (tryck på ESC för att avbryta markeringsläget)

Utöka markeringen till en specifik plats i ett dokument.

F8+piltangenter (tryck på ESC för att avbryta markeringsläget)

Ta bort text och grafik

Om du vill

Tryck på

Ta bort ett tecken till vänster.

BACKSTEG

Ta bort ett ord åt vänster.

CTRL+BACKSTEG

Ta bort ett tecken till höger.

DEL

Ta bort ett ord åt höger.

CTRL+DELETE

Klippa ut markerad text till Urklipp i Office.

CTRL+X

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Klippa ut till Insamling. (Insamling är en funktion som gör att du kan samla in grupper med text från olika platser och klistra in dem på en annan plats).

CTRL+F3

Kopiera och flytta text och grafik

Om du vill

Tryck på

Öppna Urklipp i Office.

Tryck på ALT+W för att gå till fliken Start och tryck sedan på Å,R.

Kopiera markerad text eller markerade bilder till Urklipp i Office.

CTRL+C

Klippa ut markerad text eller markerade bilder till Urklipp i Office.

CTRL+X

Klistra in det senaste urklippet från Urklipp i Office.

CTRL+V

Flytta text eller bilder en gång.

F2 (flytta sedan markören och tryck på RETUR)

Kopiera text eller bilder en gång.

SKIFT+F2 (flytta sedan markören och tryck på RETUR)

Öppna dialogrutan Skapa nytt byggblocknär ett textstycke eller ett objekt har markerats.

ALT+F3

Visa snabbmenyn som hör ihop med ett byggblock, när byggblocket , exempelvis en SmartArt-bild , är markerat.

SKIFT+F10

Klippa ut till Insamling.

CTRL+F3

Klistra in innehållet från Insamling.

CTRL+SKIFT+F3

Kopiera sidhuvudet eller sidfoten som används i det förra avsnittet i dokumentet.

ALT+SKIFT+R

Redigera och navigera i tabeller

Markera text och grafik i en tabell

Om du vill

Tryck på

Markera innehållet i nästa cell.

TABB

Markera innehållet i föregående cell.

SKIFT+TABB

Utvidga en markering till angränsande celler.

Håll ned SKIFT och tryck flera gånger på en piltangent

Markera kolumnen.

Använd piltangenterna för att gå till kolumnens första eller sista cell och gör sedan något av följande:

 • Tryck på SKIFT+ALT+PAGE DOWN för att markera kolumnen uppifrån och ned.

 • Tryck på SKIFT+ALT+PAGE UP för att markera kolumnen nedifrån och upp.

Markera en hel rad

Använd piltangenterna för att flytta till slutet av raden, till antingen den första (från vänster) eller den sista cellen (längst till höger) i raden.

 • Från den första cellen i raden: tryck på SKIFT+ALT+END för att markera raden från vänster till höger.

 • Från den sista cellen i raden: tryck på SKIFT+ALT+HOME för att markera raden från höger till vänster.

Utvidga en markering (eller ett block).

CTRL+SKIFT+F8 och använd sedan piltangenterna (tryck på ESC för att avbryta markeringsläget)

Markera en hel tabell.

ALT+5 på det numeriska tangentbordet (med NUM LOCK inaktiverad)

Flytta i en tabell

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa cell i en rad

TABB

Flytta till föregående cell i en rad

SKIFT+TABB

Flytta till första cellen i en rad

ALT+HOME

Flytta till sista cellen i en rad

ALT+END

Flytta till första cellen i en kolumn

ALT+PAGE UP

Flytta till sista cellen i en kolumn

ALT+PAGE DOWN

Flytta till föregående rad

UPPIL

Flytta till nästa rad

NEDPIL

Flytta upp en rad

ALT+SKIFT+UPPÅTPIL

Flytta ned en rad

ALT+SKIFT+NEDÅTPIL

Infoga stycken och tabbar i en tabell

Om du vill infoga

Tryck på

Infoga ett nytt stycke i en cell

RETUR

Infoga en tabb i en cell

CTRL+TABB

Formatera tecken och stycken

Formatera tecken

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Tecken om du vill ändra teckenformateringen.

CTRL+D

Ändra teckenskiftet för tecken.

SKIFT+F3

Göra alla bokstäver till versaler.

CTRL+SKIFT+A

Använda fetstil.

CTRL+F

Stryka under text.

CTRL+U

Stryka under ord, men inte blanksteg.

CTRL+SKIFT+W

Stryka under text med dubbel understrykning.

CTRL+SKIFT+D

Dölja text.

CTRL+SKIFT+H

Använda kursiv stil.

CTRL+K

Formatera tecken som kapitäler (små versaler).

CTRL+SKIFT+I

Visa text som nedsänkt text (automatiskt avstånd).

CTRL+LIKHETSTECKEN

Visa text som upphöjd text (automatiskt avstånd).

CTRL+SKIFT+PLUSTECKEN

Ta bort manuell teckenformatering.

CTRL+BLANKSTEG

Formatera markeringen med teckensnittet Symbol.

CTRL+SKIFT+Q

Ändra teckensnitt eller ändra storlek på teckensnittet

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Tecken för att ändra teckensnittet.

CTRL+SKIFT+F

Öka teckenstorleken.

CTRL+SKIFT+<

Minska teckenstorleken.

CTRL+<

Öka teckenstorleken med 1 punkt.

CTRL+9

Minska teckenstorleken med 1 punkt.

CTRL+8

Kopiera formatering

Om du vill

Tryck på

Kopiera formatering från text.

CTRL+SKIFT+C

Tillämpa kopierad formatering på text.

CTRL+SKIFT+V

Ändra styckejustering

Om du vill

Tryck på

Växla styckejustering mellan centrerad och vänsterjusterad.

CTRL+E

Växla styckejustering mellan marginaljusterad och vänsterjusterad.

CTRL+J

Växla styckejustering mellan högerjusterad och vänsterjusterad.

CTRL+R

Vänsterjustera ett stycke.

CTRL+L

Dra in ett stycke från vänster.

Ctrl+M

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

CTRL+SKIFT+M

Skapa ett hängande indrag.

CTRL+T

Minska ett hängande indrag.

CTRL+SKIFT+T

Ta bort styckeformatering.

CTRL+Q

Kopiera och granska textformat

Om du vill

Tryck på

Visa icke utskrivbara tecken.

CTRL+SKIFT+* (asterisken på det numeriska tangentbordet fungerar inte)

Granska textformatering.

SKIFT+F1 (klicka sedan på den text vars formatering du vill granska)

Kopiera formatering.

CTRL+SKIFT+C

Klistra in formatering.

CTRL+SKIFT+V

Ställa in radavstånd

Om du vill

Tryck på

Använda enkelt radavstånd.

CTRL+1

Använda dubbelt radavstånd.

CTRL+2

Använda 1,5-rads avstånd.

CTRL+5

Lägga till eller ta bort ett radavstånd före ett stycke.

CTRL+0 (noll)

Använda formatmallar för stycken

Om du vill

Tryck på

Öppna åtgärdsfönstret Använd format.

CTRL+SKIFT+S

Öppna åtgärdsfönstret Formatmallar.

ALT+CTRL+SKIFT+S

Starta Autoformatering.

ALT+CTRL+K

Använda formatmallen Normal.

CTRL+SKIFT+N

Använda formatmallen Rubrik 1.

ALT+CTRL+1

Använda formatmallen Rubrik 2.

ALT+CTRL+2

Använda formatmallen Rubrik 3.

ALT+CTRL+3

Stänga åtgärdsfönstret Formatmallar

 1. Tryck på F6 för att markera åtgärdsfönstret Formatmallar, om det inte redan är markerat.

 2. Tryck på CTRL+BLANKSTEG.

 3. Använd piltangenterna för att markera Stäng och tryck sedan på RETUR.

Infoga specialtecken

Om du vill infoga

Tryck på

Ett fält

CTRL+F9

En radbrytning

SKIFT+RETUR

En sidbrytning

CTRL+RETUR

En spaltbrytning

CTRL+SKIFT+RETUR

Ett långt tankstreck

ALT+CTRL+MINUSTECKEN (på det numeriska tangentbordet)

Ett kort tankstreck

CTRL+MINUSTECKEN (på det numeriska tangentbordet)

Ett mjukt bindestreck

CTRL+BINDESTRECK

Ett hårt bindestreck

CTRL+SKIFT+BINDESTRECK

Ett hårt blanksteg

CTRL+SKIFT+BLANKSTEG

En copyright-symbol

ALT+CTRL+C

Symbolen för registrerat varumärke

ALT+CTRL+R

En varumärkessymbol

ALT+CTRL+T

Tre punkter

ALT+CTRL+PUNKT

Ett enkelt inledande citattecken

CTRL+`(enkelt citattecken), `(enkelt citattecken)

Ett enkelt avslutande citattecken

CTRL+' (enkelt citattecken), ' (enkelt citattecken)

Ett dubbelt inledande citattecken

CTRL+` (enkelt citattecken), SKIFT+' (enkelt citattecken)

Ett dubbelt avslutande citattecken

CTRL+' (enkelt citattecken), SKIFT+' (enkelt citattecken)

En autotextpost

RETUR (när du har skrivit det första tecknet av autotextpostens namn och när skärmtipset visas)

Infoga tecken med teckenkoder

Om du vill

Tryck på

Infoga Unicode-tecknet för den angivna Unicode-teckenkoden (hexadecimal). Om du till exempel vill infoga valutasymbolen för euro ( Symbol för eurovaluta ) skriver du 20AC, håller ned ALT och trycker på X.

Teckenkoden, ALT+X

Ta reda på Unicode-teckenkoden för det markerade tecknet

ALT+X

Infoga ANSI-tecknet för den angivna ANSI-teckenkoden (decimal). Om du till exempel vill infoga valutasymbolen för euro håller du ned ALT och trycker på 0128 på det numeriska tangentbordet.

ALT+teckenkoden (på det numeriska tangentbordet)

Infoga och redigera objekt

Infoga ett objekt

 1. Tryck på ALT, N, OO, och sedan J för att öppna dialogrutan Objekt.

 2. Gör något av följande.

  • Tryck på NEDÅTPILEN för att markera en objekttyp och tryck sedan på RETUR för att skapa ett objekt.

  • Tryck på CTRL+TABB för att växla till fliken Skapa från fil, tryck på TABB och skriv sedan in namnet på objektet du vill infoga eller bläddra till filen.

Redigera ett objekt

 1. Placera markören till vänster om objektet i dokumentet, och markera objektet genom att trycka på SKIFT+HÖGERPIL.

 2. Tryck på SKIFT+F10.

 3. Tryck på TABB för att komma till Objektnamn, tryck på RETUR, och tryck sedan på RETUR igen.

Infoga SmartArt-bilder

 1. Tryck på ALT, N och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Tryck på piltangenterna för att välja bildtyp.

 3. Tryck på TABB och tryck sedan på piltangenterna för att markera den bild du vill infoga.

 4. Tryck på RETUR.

Infoga WordArt

 1. Tryck på ALT, N och sedan W för att välja WordArt.

 2. Tryck på piltangenterna för att välja en WordArt-stil och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv in texten.

 4. Tryck på ESC för att markera WordArt-objektet och sedan på piltangenterna för att flytta objektet.

 5. Tryck på ESC igen för att återgå till dokumentet.

Koppla dokument och fält

Obs!: Du måste trycka på ALT+M eller klicka på Utskick för att kunna använda de här tangentbordsgenvägarna.

Koppla dokument

Om du vill

Tryck på

Förhandsgranska ett kopplat dokument.

ALT+SKIFT+K

Koppla ett dokument.

ALT+SKIFT+N

Skriva ut det kopplade dokumentet.

ALT+SKIFT+M

Redigera ett kopplat datadokument.

ALT+SKIFT+E

Infoga ett kopplat fält.

ALT+SKIFT+F

Arbeta med fält

Om du vill

Tryck på

Infoga ett DATUM-fält

ALT+SKIFT+D

Infoga ett LISTNUM-fält.

ALT+CTRL+L

Infoga ett SIDA-fält.

ALT+SKIFT+P

Infoga ett TID-fält.

ALT+SKIFT+T

Infoga ett tomt fält.

CTRL+F9

Uppdatera länkad information i ett Microsoft Word-källdokument.

CTRL+SKIFT+F7

Uppdatera markerade fält.

F9

Ta bort länk för fält.

CTRL+SKIFT+F9

Växla mellan en vald fältkod och dess resultat.

SKIFT+F9

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.

ALT+F9

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten.

ALT+SKIFT+F9

Gå till nästa fält.

F11

Gå till föregående fält.

SKIFT+F11

Låsa ett fält.

CTRL+F11

Låsa upp ett fält.

CTRL+SKIFT+F11

Språkfältet

Ange språk för språkkontroll

Varje dokument har ett förvalt språk, vanligtvis samma förvalda språk som används i datorns operativsystem. Men om dokumentet även innehåller ord och fraser på ett annat språk, kan det vara en bra idé att ställa in språket för de passagerna. Då kan du såväl kontrollera stavning och grammatik som använda tekniska hjälpmedel (bland annat skärmläsare) för de fraserna/orden.

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Ange språk för språkkontroll

ALT+K, ZL, PP, D

Gå igenom listan med redigeringsspråk

Nedpil

Ange standardspråk

ALT+K, ZL

Aktivera östasiatiska IME:er (Input Method Editors)

Om du vill

Tryck på

Aktivera/inaktivera japansk IME (Input Method Editor) på 101-tangentbord.

ALT+~

Aktivera/inaktivera koreansk IME (Input Method Editor) på 101-tangentbord.

Höger ALT

Aktivera/inaktivera kinesisk IME (Input Method Editor) på 101-tangentbord.

CTRL+BLANKSTEG

Referens till funktionstangenter

Funktionstangenter

Om du vill

Tryck på

Få hjälp eller gå till Office.com.

F1

Flytta text eller bilder.

F2

Upprepa den senaste åtgärden.

F4

Välja kommandot Gå till (fliken Start).

F5

Gå till nästa fönsterruta eller ram.

F6

Välja kommandot Stavning (fliken Granska).

F7

Utöka markering.

F8

Uppdatera markerade fält.

F9

Visa tangenttips.

F10

Gå till nästa fält.

F11

Välja kommandot Spara som.

F12

SKIFT+funktionstangenter

Om du vill

Tryck på

Visa sammanhangsberoende hjälp eller visa formatering.

SKIFT+F1

Kopiera text.

SKIFT+F2

Ändra teckenskiftet för tecken.

SKIFT+F3

Upprepa en Sök- eller Gå till-åtgärd

SKIFT+F4

Flytta till den sista ändringen.

SKIFT+F5

Gå till föregående ruta eller ram (efter att du har tryckt på F6).

SKIFT+F6

Välja kommandot Synonymer (fliken Granska, gruppen Språkkontroll).

SKIFT+F7

Minska storleken på en markering.

SKIFT+F8

Växla mellan en fältkod och dess resultat.

SKIFT+F9

Visa en snabbmeny.

SKIFT+F10

Gå till föregående fält.

SKIFT+F11

Välja kommandot Spara.

SKIFT+F12

CTRL+funktionstangenter

Om du vill

Tryck på

Visa eller dölja menyfliksområdet.

CTRL+F1

Välja kommandot Förhandsgranska.

CTRL+F2

Klippa ut till Insamling.

CTRL+F3

Stänga fönstret.

CTRL+F4

Gå till nästa fönster.

CTRL+F6

Infoga ett tomt fält.

CTRL+F9

Maximera dokumentfönstret.

CTRL+F10

Låsa ett fält.

CTRL+F11

Välja kommandot Öppna.

CTRL+F12

CTRL+SKIFT+funktionstangenter

Om du vill

Tryck på

Infoga innehållet ifrån Insamling.

CTRL+SKIFT+F3

Redigera ett bokmärke.

CTRL+SKIFT+F5

Gå till föregående fönster.

CTRL+SKIFT+F6

Uppdatera länkad information i ett Word-källdokument.

CTRL+SKIFT+F7

Utvidga en markering eller ett block.

CTRL+SKIFT+F8, och tryck sedan på en piltangent

Ta bort länk för fält.

CTRL+SKIFT+F9

Låsa upp ett fält.

CTRL+SKIFT+F11

Välja kommandot Skriv ut.

CTRL+SKIFT+F12

ALT+funktionstangenter

Om du vill

Tryck på

Gå till nästa fält.

ALT+F1

Skapa ett nytt Byggblock.

ALT+F3

Avsluta Word.

ALT+F4

Återställa programmets fönsterstorlek.

ALT+F5

Gå tillbaka till dokumentet från en öppen dialogruta (förutsatt att dialogrutan stöder denna funktion).

ALT+F6

Sök efter nästa felstavning eller grammatiska fel

Alt+F7

Köra ett makro.

ALT+F8

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.

ALT+F9

Visa markeringsfönstret.

ALT+F10

Visa Microsoft Visual Basic-kod.

ALT+F11

ALT+SKIFT+funktionstangenter

Om du vill

Tryck på

Gå till föregående fält.

ALT+SKIFT+F1

Välja kommandot Spara.

ALT+SKIFT+F2

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten.

ALT+SKIFT+F9

Visa en meny eller ett meddelande för en tillgänglig åtgärd.

ALT+SKIFT+F10

Välja knappen Innehållsförteckning i behållaren för Innehållsförteckning när den är aktiv.

ALT+SKIFT+F12

CTRL+ALT+funktionstangenter

Om du vill

Tryck på

Visa systeminformation.

CTRL+ALT+F1

Välja kommandot Öppna.

CTRL+ALT+F2

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×