Kortkommandon för Outlook

Om tangentbordsgenvägar

Du kan snabbt utföra många åtgärder med hjälp av tangentbordsgenvägar, d.v.s. en eller flera tangenter som du trycker på för att utföra en åtgärd. Du kan exempelvis trycka på KOMMANDO + P om du vill öppna dialogrutan Skriv ut.

Meddelanden  

  • Beskrivningarna av tangentbordsgenvägarna gäller för den amerikanska tangentbordslayouten. Tangenterna på tangentbord med andra layouter kanske inte stämmer med tangenterna på ett amerikanskt tangentbord. Tangentbordsgenvägar på bärbara datorer kan också skilja sig från dessa.

  • Inställningarna i vissa versioner av Macintosh-operativsystemet och vissa hjälpmedelsprogram kan stå i konflikt med tangentbordsgenvägar och funktionstangenter i Office. Information om hur du ändrar tangentkopplingen för en tangentbordsgenväg finns i Mac-hjälpen för din version av Macintosh-operativsystemet eller i hjälpmedelsprogrammet i fråga.

Vanliga Outlook-funktioner

Om du vill

Tryck på

Starta Outlook utan att köra scheman eller försöka att ansluta till en e-postserver. Använd det här alternativet om du vill undvika att få anslutningsfel när du använder Outlook utan att vara ansluten till nätverket.

SKIFT (när du startar Outlook)

Öppna Databasverktyg medan Outlook är stängt

Håll ned ALTERNATIV och klicka sedan på Outlook ikonen i Dock.

Spara ett objekt

KOMMANDO + S

Skriva ut ett objekt

KOMMANDO + P

Ångra den senaste åtgärden

KOMMANDO + Z

Göra om den senaste åtgärden

KOMMANDO + Y

Minimera det fönster som är aktivt

KOMMANDO + M

Skapa ny mapp i navigeringsfönster

SKIFT + KOMMANDO + N

Dölj läsfönstret eller visa det till höger

KOMMANDO + \

Dölj läsfönstret eller visa det underst

SKIFT + KOMMANDO + \

Flytta markerat objekt till en annan mapp

SKIFT + KOMMANDO + M

Kopiera markerat objekt till en annan mapp

SKIFT + KOMMANDO + C

Markera alla objekt i objektlistan, om objektlistan är det aktiva fönstret

KOMMANDO + A

Dölja eller visa menyfliksområdet

ALTERNATIV + KOMMANDO + R

Dölja Outlook

KOMMANDO + H

Avsluta Outlook

KOMMANDO + Q

Fönster och dialogrutor

Om du vill

Tryck på

Gå till e-postvyn

KOMMANDO + 1

Gå till kalendervyn

KOMMANDO + 2

Gå till vyn Kontakter

KOMMANDO + 3

Gå till uppgiftsvyn

KOMMANDO + 4

Gå till anteckningsvyn

KOMMANDO + 5

Öppna förloppsfönstret eller göra det till aktivt fönster

KOMMANDO + 7

Öppna felloggen eller göra den till aktivt fönster

KOMMANDO + 8

Öppna My Day

KOMMANDO + 9

Öppna fönstret Sök efter kontakter

KOMMANDO + 0

Öppna dialogrutan Alternativ

KOMMANDO + KOMMA (,)

Öppna Mediegranskning

CTRL + KOMMANDO + M

Flytta framåt genom öppna fönster

KOMMANDO + TILDE (~)

Flytta bakåt genom öppna fönster

SKIFT + KOMMANDO + TILDE (~)

Stänga det aktiva fönstret

KOMMANDO + W

Öppna det markerade objektet

KOMMANDO + O

Flytta framåt genom rutor i en dialogruta

TABB

Flytta bakåt genom rutor i en dialogruta

SKIFT + TABB

Sök

Om du vill

Tryck på

Gör en enkel sökning i Outlook

ALTERNATIV + KOMMANDO + F

Gör en avancerad sökning i Outlook

SKIFT + KOMMANDO + F

Söka efter text inom ett objekt

KOMMANDO + F

Söka efter nästa förekomst av texten som du söker efter i ett objekt

KOMMANDO + G

Söka efter föregående förekomster av den text du sökte efter i ett objekt

KOMMANDO + SKIFT + G

Avbryta en pågående sökning

KOMMANDO + PUNKT (.)

Mail

Om du vill

Tryck på

Skapa ett nytt meddelande

KOMMANDO + N

Skicka det öppna meddelandet

KOMMANDO + RETUR

Skicka alla meddelanden i Utkorgen och ta emot alla inkommande meddelanden

KOMMANDO + K

Skicka alla meddelanden i Utkorgen

SKIFT + KOMMANDO + K

Spara det öppna meddelandet och lagra det i mappen Utkast

KOMMANDO + S

Lägga till en bifogad fil i det öppna meddelandet

KOMMANDO + E

Öppna dialogrutan Stavning och grammatik

KOMMANDO + KOLON (:)

Kontrollera mottagarnamn i det öppna meddelandet

CTRL + KOMMANDO + C

Svara till meddelandets avsändare eller, om meddelandet är i form av en distributionslista, svara till distributionslistan

KOMMANDO + R

Svara alla

SKIFT + KOMMANDO + R

Vidarebefordra meddelandet

KOMMANDO + J

Öppna det valda meddelandet i ett separat fönster

KOMMANDO + O

Avmarkera flaggan för det markerade meddelandet

ALTERNATIV + KOMMANDO + APOSTROF (')

Markera meddelandet som skräppost

KOMMANDO + SKIFT + J

Markera meddelandet som inte skräppost

KOMMANDO + SKIFT + ALTERNATIV + J

Visa föregående meddelande

CTRL + [

Visa nästa meddelande

CTRL + ]

Flytta det markerade meddelandet till en mapp

SKIFT + KOMMANDO + M

Minska visningsstorleken för texten i ett öppet meddelande eller i läsfönstret

KOMMANDO + BINDESTRECK (-)

Öka visningsstorleken för texten i ett öppet meddelande eller i läsfönstret

KOMMANDO + +

Rulla ned till nästa skärm med text eller, om du är i slutet av ett meddelande, visa nästa meddelande

BLANKSTEG

Bläddra till föregående skärm med text eller, om du är i början av ett meddelande, visa föregående meddelande

SKIFT + BLANKSTEG

Ta bort det markerade meddelandet

DELETE

Ta bort det aktuella meddelandet och, om meddelandefönstret är öppet, stänga det

KOMMANDO + DELETE

Märka markerade meddelanden som lästa

KOMMANDO + T

Märka markerade meddelanden som olästa

SKIFT + KOMMANDO + T

Markera alla meddelanden i en mapp som lästa

ALTERNATIV + KOMMANDO + T

Kalender

Om du vill

Tryck på

Skapa en ny avtalad tid

KOMMANDO + N

Öppna den markerade kalenderhändelsen

KOMMANDO + O

Ta bort kalenderhändelsen

DELETE

Växla vy så att i dag inkluderas

KOMMANDO + T

Öppna datumväljaren Visa datum

SKIFT + KOMMANDO + T

Flytta till föregående dag i dagsvyn. Flytta till föregående vecka i veckovyn. Flytta till föregående månad i månadsvyn.

KOMMANDO + VÄNSTERPIL

Flytta till nästa dag i dagsvyn. Flytta till nästa vecka i veckovyn. Flytta till nästa månad i månadsvyn.

KOMMANDO + HÖGERPIL

Kontakter

Om du vill

Tryck på

Skapa en ny kontakt

KOMMANDO + N

Spara och stäng en kontakt

KOMMANDO + RETUR

Öppna den markerade kontakten

KOMMANDO + O

Ta bort kontakten

DELETE

Stänga den aktuella öppna kontakten och föregående kontakt

CTRL + [

Stänga den aktuella öppna kontakten och öppna nästa kontakt

CTRL + ]

Uppgifter

Om du vill

Tryck på

Skapa en ny uppgift

KOMMANDO + N

Spara och stäng en aktivitet

KOMMANDO + RETUR

Öppna den markerade uppgiften

KOMMANDO + O

Ta bort uppgiften

DELETE

Stänga den aktuella öppna uppgiften och öppna föregående uppgift i uppgiftslistan

CTRL + [

Stänga den aktuella öppna uppgiften och öppna nästa uppgift i uppgiftslistan

CTRL + ]

Anteckningar

Om du vill

Tryck på

Skapa en ny anteckning

KOMMANDO + N

Öppna den markerade anteckningen

KOMMANDO + O

Ta bort anteckningen

DELETE

Stänga den aktuella öppna anteckningen och öppna föregående anteckning i anteckningslistan

CTRL + [

Stänga den aktuella öppna anteckningen och öppna nästa anteckning i anteckningslistan

CTRL + ]

Skicka en anteckning som ett e-postmeddelande

KOMMANDO + J

Skicka en anteckning som bilaga i ett e-postmeddelande

CTRL + KOMMANDO + J

Redigera och formatera text

Om du vill

Tryck på

Klippa ut markerad text till Urklipp

KOMMANDO + X

Kopiera en markering till Urklipp

KOMMANDO + C

Kopiera markeringen till Klippbok

CTRL + ALTERNATIV + C

Klistra in en markering från Urklipp

KOMMANDO + V

Klistra in ett klipp från Klippbok

CTRL + ALTERNATIV + V

Klistra in en markering från Urklipp och matcha stilen vid inklistringsplatsen

SKIFT + ALTERNATIV + KOMMANDO + V

Gör den markerade texten fet

KOMMANDO + B

Gör den markerade texten kursiv

KOMMANDO + I

Gör den markerade texten understruken

KOMMANDO + U

Gör den markerade texten genomstruken

SKIFT + KOMMANDO + X

Flytta markören ett tecken åt vänster

VÄNSTERPIL

Flytta markören ett tecken åt höger

HÖGERPIL

Flytta upp markören upp en rad

UPPIL

Flytta markören ned en rad

NEDPIL

Flytta markören till början av aktuellt stycke

ALTERNATIV + UPPIL

Flytta markören till slutet av aktuellt stycke

ALTERNATIV + NEDPIL

Flytta markören till början av aktuellt ord

ALTERNATIV + VÄNSTERPIL

Flytta markören till slutet av aktuellt ord

ALTERNATIV + HÖGERPIL

Ta bort tecknet till vänster om markören eller ta bort den markerade texten

DELETE

Ta bort tecknet till höger om markören eller ta bort den markerade texten

Delete

Om tangentbordet inte har tangenten Delete använder du FN + DELETE .

Infoga ett tabbstopp

TABB

Flytta markören till början av raden

KOMMANDO + VÄNSTERPIL

Flytta markören till slutet av raden

KOMMANDO + HÖGERPIL

Flytta markören till början av meddelandetexten

KOMMANDO + UPPIL

Flytta markören till slutet av meddelandetexten

KOMMANDO + NEDPIL

Flytta markören till början av den markerade texten

KOMMANDO + HOME

Flytta markören till slutet av den markerade texten

KOMMANDO + END

Rulla upp

PGUP

Rulla ned

PGDN

Flagga meddelanden, kontakter och aktiviteter för uppföljning

Om du vill

Tryck på

Flagga det valda objektet för uppföljning, med I dag som förfallodatum

CTRL + 1

Flagga det valda objektet för uppföljning, med I morgon som förfallodatum

CTRL + 2

Flagga det valda objektet för uppföljning, med Denna vecka som förfallodatum

CTRL + 3

Flagga det valda objektet för uppföljning, med Nästa vecka som förfallodatum

CTRL + 4

Flagga det valda objektet för uppföljning, med Inget förfallodatum

CTRL + 5

Flagga det valda objektet för uppföljning, och lägg till ett anpassat förfallodatum

CTRL + 6

Flagga det valda objektet för uppföljning, och lägg till en påminnelse

CTRL + =

Märka det markerade objektet med Slutförd

CTRL + 0

Rensa det markerade objektets uppföljningsflagga

ALTERNATIV + KOMMANDO + APOSTROF (')

Hjälpfönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna Outlook Hjälp-menyn

SKIFT + KOMMANDO + ?

Rulla mot början av ett hjälpavsnitt en skärm i taget

PGUP

Rulla mot slutet av ett hjälpavsnitt en skärm i taget

PGDN

Rulla mot början av ett hjälpavsnitt en rad i taget

UPPÅTPIL

Rulla mot slutet av ett hjälpavsnitt en rad i taget

NEDÅTPIL

Kopiera markeringen till Urklipp

KOMMANDO + C

Stänga hjälpfönstret

KOMMANDO + W

Se även

Gemensamma tangentbordsgenvägar i Office

Kortkommandon för att skriva valutasymbolen för euro

Gäller för: Outlook for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk