Kortkommandon för Outlook

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om kortkommandon

Du kan snabbt utföra uppgifter med hjälp av tangentbordet - en eller flera tangenter som du trycker på för att slutföra en åtgärd. Till exempel när du trycker på KOMMANDO + P öppnas dialogrutan Skriv ut.

Meddelanden: 

  • Kortkommandobeskrivningar gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord. Tangentbordsgenvägar för bärbara datorer kan också skilja sig åt.

  • Inställningarna i vissa versioner av Macintosh-operativsystem och vissa verktygsprogram kan vara i konflikt med kortkommandon och och funktionstangeter i Office. Information om hur du ändrar tangenttilldelningen för ett kortkommando finns i Mac-hjälpen för din version av operativsystemet, eller i verktygsprogrammet.

Vanliga Outlook-funktioner

Om du vill

Trycker du på

Starta Outlook utan att köra scheman eller försöka ansluta till en e-postserver. Använd det här alternativet för att förhindra att du får anslutningsfel när du använder Outlook och inte är ansluten till nätverket.

SKIFT (när du startar Outlook)

Öppna databasverktyget när Outlook är stängt

Håll ned ALTERNATIV-tangenten och klicka på Outlook-ikonen i Docka.

Spara ett objekt

KOMMANDO + S

Skriva ut ett objekt

KOMMANDO + P

Ångra den senaste åtgärden

KOMMANDO + Z

Upprepa den senaste åtgärden.

KOMMANDO + Y

Minimera aktivt fönster

KOMMANDO + M

Skapa en ny mapp i navigeringsfönster

SKIFT + KOMMANDO + N

Dölja läsfönstret eller visa det till höger

KOMMANDO + \

Dölja läsfönstret eller visa det längs ned

SKIFT + KOMMANDO + \

Flytta det markerade objektet till en annan mapp

SKIFT + KOMMANDO + M

Kopiera det markerade objektet till en annan mapp

SKIFT + KOMMANDO + C

Markera alla objekt i objektlistan om objektlistan är det aktiva fönstret

KOMMANDO + A

Dölja eller visa menyfliksområdet

ALTERNATIV + KOMMANDO + R

Dölja Outlook

KOMMANDO + H

Avsluta Outlook

KOMMANDO + Q

Fönster och dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Gå till e-postvyn

KOMMANDO + 1

Gå till kalendervyn

KOMMANDO + 2

Gå till vyn Kontakter

KOMMANDO + 3

Gå till vyn Uppgifter

KOMMANDO + 4

Gå till vyn Anteckningar

KOMMANDO + 5

Öppna fönstret Förlopp eller göra det till det aktiva fönstret

KOMMANDO + 7

Öppna felloggen eller göra den till det aktiva fönstret

KOMMANDO + 8

Öppna Min dag

KOMMANDO + 9

Öppna fönstret Sök kontakter

KOMMANDO + 0

Öppna dialogrutan Inställningar

KOMMANDO + , (komma)

Öppna Mediebläddrare

CTRL + KOMMANDO + M

Bläddra framåt i öppna fönster

KOMMANDO + TILDE ( ~)

Bläddra bakåt i öppna fönster

SKIFT + KOMMANDO + TILDE (~)

Stänga det aktiva hjälpfönstret

KOMMANDO + W

Öppna det markerade objektet

KOMMANDO + O

Flytta framåt genom rutorna i en dialogruta

TABB

Flytta bakåt genom rutorna i en dialogruta

SKIFT + TABB

Sökning

Om du vill

Trycker du på

Göra en vanlig sökning i Outlook

OPTION + KOMMANDO + F

Göra en avancerad sökning i Outlook

SKIFT + KOMMANDO + F

Söka efter text i ett objekt

KOMMANDO + F

Söka efter nästa förekomst av texten du sökte i ett objekt

KOMMANDO + G

Söka efter föregående förekomst av texten du sökte i ett objekt

KOMMANDO + SKIFT + G

Avbryta en pågående sökning

KOMMANDO + PUNKT

Dialogrutan E-post

Om du vill

Trycker du på

Skapa ett nytt meddelande

KOMMANDO + N

Skicka ett öppet meddelande

KOMMANDO + RETUR

Skicka alla meddelanden i Utkorgen och ta emot alla inkommande meddelanden

KOMMANDO + K

Skicka alla meddelanden i Utkorgen

SKIFT + KOMMANDO + K

Spara det öppna meddelandet och förvara det i mappen Utkast

KOMMANDO + S

Lägga till en bilaga i ett öppet meddelande

KOMMANDO + E

Öppna dialogrutan Stavning och grammatik

KOMMANDO + KOLON (:)

Kontrollera mottagarnas namn i öppna meddelanden

CTRL + KOMMANDO + C

Svara den som skickade meddelandet eller, om meddelandet är från en distributionslista, svara distributionslistan

KOMMANDO + R

svara alla

SKIFT + KOMMANDO + R

Vidarebefordra meddelandet

KOMMANDO + J

Öppna det markerade meddelandet i ett separat fönster

KOMMANDO + O

Ta bort flaggan för det markerade meddelandet

ALT + KOMMANDO + APOSTROF (')

Markera det markerade meddelandet som skräppost

KOMMANDO + SKIFT + J

Ange att det markerade meddelandet inte är skräppost

KOMMANDO + SKIFT + ALTERNATIV + J

Visa föregående meddelande

CTRL + ]

Visa nästa meddelande

CTRL + ]

Flytta det markerade meddelandet till en mapp

SKIFT + KOMMANDO + M

Minska visningsstorleken på texten i ett öppet meddelande eller i läsfönstret

KOMMANDO + BINDESTRECK (-)

Öka visningsstorleken på texten i ett öppet meddelande eller i läsfönstret

KOMMANDO + +

Bläddra ned till nästa skärm med text eller, om du är i slutet av ett meddelande, visa nästa meddelande

Blanksteg

Bläddra upp till föregående skärm med text eller, om du är i början av ett meddelande, visa föregående meddelande

SKIFT + BLANKSTEG

Ta bort det markerade meddelandet

DEL

Ta bort det aktuella meddelandet och stäng meddelandefönstret om det är öppet

KOMMANDO + DEL

Markera alla markerade meddelanden som lästa

KOMMANDO + T

Markera alla markerade meddelanden som olästa

SKIFT + KOMMANDO + T

Markera alla meddelanden i en mapp som lästa

ALTERNATIV + KOMMANDO + T

Kalender

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny avtalad tid.

KOMMANDO + N

Öppna den markerade kalenderhändelsen

KOMMANDO + O

Ta bort händelse i kalendern

DEL

Växla vy så att dagens datum ingår

KOMMANDO + T

Öppna datumväljaren Visa datum

SKIFT + KOMMANDO + T

I dagvyn: gå till föregående dag. I vecko- och arbetsveckovy: gå till föregående vecka. I månadsvyn: gå till föregående månad.

KOMMANDO + VÄNSTERPIL

I dagvyn: gå till nästa dag. I vecko- och arbetsveckovy: gå till nästa vecka. I månadsvyn: gå till nästa månad.

KOMMANDO + HÖGERPIL

Kontakter

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny kontakt

KOMMANDO + N

Spara och stänga en kontakt

KOMMANDO + RETUR

Öppna den markerade kontakten

KOMMANDO + O

Ta bort kontakten

DEL

Stänga den aktuella öppna kontakten och öppna föregående kontakt

CTRL + ]

Stänga den aktuella öppna kontakten och öppna nästa kontakt

CTRL + ]

Uppgifter

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny aktivitet

KOMMANDO + N

Spara och stänga en uppgift

KOMMANDO + RETUR

Öppna den markerade uppgiften

KOMMANDO + O

Ta bort uppgiften

DEL

Stänga den aktuella öppna uppgiften och öppna föregående uppgift i uppgiftslistan

CTRL + ]

Stänga den aktuella öppna uppgiften och öppna nästa uppgift i uppgiftslistan

CTRL + ]

Kommentarer

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny anteckning

KOMMANDO + N

Öppna den markerade anteckningen

KOMMANDO + O

Ta bort anteckningen

DEL

Stänga den aktuella öppna anteckningen och öppna föregående anteckning i anteckningslistan

CTRL + ]

Stänga den aktuella öppna anteckningen och öppna nästa anteckning i anteckningslistan

CTRL + ]

Skicka en anteckning som ett e-postmeddelande

KOMMANDO + J

Skicka en anteckning som en bilaga i ett e-postmeddelande

CTRL + KOMMANDO + J

Redigera och formatera text

Om du vill

Trycker du på

Klippa ut den markerade texten till Urklipp

KOMMANDO + X

Kopiera en markering till Urklipp

KOMMANDO + C

Kopiera markeringen till klippboken

KONTROLL + ALTERNATIV + C

Klistra in en markering från Urklipp

KOMMANDO + V

Klistra in från klippboken

CTRL + ALTERNATIV + V

Klistra in en markering från Urklipp och matcha målformatet

SKIFT + ALTERNATIV + KOMMANDO + V

Gör markerad text fetstilt

KOMMANDO + B

Gör markerad text kursiv

KOMMANDO + I

Gör markerad text understruken

KOMMANDO + U

Gör markerad texten genomstruken

SKIFT + KOMMANDO + X

Flytta markören ett tecken åt vänster

VÄNSTERPIL

Flytta markören ett tecken åt höger

HÖGERPIL

Flytta markören en rad uppåt

UPPIL

Flytta markören en rad nedåt

NEDPIL

Flytta markören till början av det aktuella stycket

ALTERNATIV + UPPÅTPIL

Flytta markören till slutet av det aktuella stycket

ALTERNATIV + NEDPIL

Flytta markören till början av det aktuella ordet

ALTERNATIV + VÄNSTERPIL

Flytta markören till slutet av det aktuella ordet

ALTERNATIV + HÖGERPIL

Ta bort tecknet till vänster om markören eller ta bort den markerade texten

DEL

Ta bort tecknet till höger om markören eller ta bort den markerade texten

Ta bort

Om det inte finns någon Ta bort -tangent på tangentbordet använder du FN + DEL.

Infoga ett tabbstopp

TABB

Flytta markören till början av raden

KOMMANDO + VÄNSTERPIL

Flytta markören till slutet av raden

KOMMANDO + HÖGERPIL

Flytta markören högst upp i meddelandets brödtext

KOMMANDO + UPPIL

Flytta markören längst ned i meddelandets brödtext

KOMMANDO + NEDPIL

Flytta markören till början av den markerade texten

KOMMANDO + HOME

Flytta markören till slutet av den markerade texten

KOMMANDO + END

Rulla uppåt

PGUP

Rulla nedåt

PGDN

Flagga meddelanden, kontakter och uppgifter för uppföljning

Om du vill

Trycker du på

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med dagens datum som förfallodatum

CTRL + 1

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med förfallodatumet I morgon

CTRL + 2

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med förfallodatumet Den här veckan

CTRL + 3

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med förfallodatumet Nästa vecka

CTRL + 4

Flagga det markerade objektet för uppföljning, utan förfallodatum

CTRL + 5

Flagga det markerade objektet för uppföljning och lägg till ett anpassat förfallodatum

CTRL + 6

Flagga det markerade objektet för uppföljning och lägg till en påminnelse

CTRL + =

Ange det markerade objektet som slutfört

CTRL + 0

Ta bort det markerade objektets uppföljningsflagga

ALT + KOMMANDO + APOSTROF (')

Hjälpfönster

Om du vill

Trycker du på

Öppna Hjälp-menyn i Outlook.

SKIFT + KOMMANDO + ?

Bläddra mot början av ett hjälpavsnitt en skärmbild i taget

PGUP

Bläddra mot slutet av ett hjälpavsnitt en skärmbild i taget

PGDN

Bläddra mot början av ett hjälpavsnitt en rad i taget

Uppil

Bläddra mot slutet av ett hjälpavsnitt en rad i taget

Nedpil

Kopiera markeringen till Urklipp

KOMMANDO + C

Stänga hjälpfönstret.

KOMMANDO + W

Se även

Kortkommandon för att skriva valutasymbolen för euro

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×