Konfigurera tidrapporter och aktivitetsstatus

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Innan medlemmar i en grupp kan registrera tid i tidrapporter eller skicka aktivitetsstatus måste du konfigurera tidrapporter och aktivitetsstatus eller både och.

Konfigurera tidrapporter

Konfigurera aktivitetsstatus

Skapa finansiella perioder

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Finansiella perioder på sidan Serverinställningar.

 3. Klicka på det år du vill ange som finansiell period i avsnittet Hantera räkenskapsperiod och klicka sedan på Definiera.

 4. Ange datum då räkenskapsåret ska börja med hjälp av datum datumväljare Bild av knapp i avsnittet Definiera räkenskapsårets startdatum.

 5. Välj formateringsmetod för räkenskapsåret i avsnittet Ange metod för att skapa räkenskapsår:

  • 4,5,4-metoden      Med den här metoden skapas en period på fyra veckor, följd av en period på fem veckor och ytterligare en period på fyra veckor.

  • 4,4,5-metoden      Med den här metoden skapas en period på fyra veckor, följd av ytterligare en period på fyra veckor och slutligen en period på fem veckor.

  • 5,4,4-metoden      Med den här metoden skapas en period på fem veckor följ av två fyraveckorsperioder.

  • 13 månader      Med den här metoden skapas perioder på fyra veckor.

  • Standardkalenderår      Med den här metoden följer periodindelningen standardåret på 12 månader med början den 1 januari.

 6. I avsnittet Definiera regler för namngivning av period skapar du ett unikt namn för perioderna genom att skriva:

  • Ett prefix på upp till 15 tecken.

  • Ett sekvensnummer på upp till sex siffror.

  • Ett suffix på upp till 15 tecken, exempelvis Kvrtl nr -08.

 7. Klicka på Skapa och spara.

På sidan Räkenskapsperiod visas räkenskapsperioden och de enskilda perioderna i rutnätet Justera räkenskapsmånad.

När du har definierat en räkenskapsperiod, kan du redigera den med hjälp av rutnätet. Om du vill justera slutdatum för ett datumintervall inom räkenskapsperiod i kolumnen Slutdatum för räkenskapsårets period rad, Skriv eller välj ett nytt datum genom att använda datum datumväljare Bild av knapp . Datum för följande perioder justeras automatiskt så att alla perioder är sammanhängande.

Tips: Om du vill definiera om räkenskapsperioden på grund av att du har gjort ett misstag måste du markera perioden, klicka på Ta bort och sedan klicka på Definiera innan du kan definiera om den.

Överst på sidan

Konfigurera tidrapportperioder

När du skapar tidrapportperioder anger du vilka perioder gruppmedlemmarna kan välja och rapportera tid i.

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Tidrapportperiod på sidan Serverinställningar.

 3. Ange hur många perioder du vill skapa i avsnittet Definiera parametrar för massperioder, startdatum för den första tidrapportperioden och standardlängden på perioderna angiven i dagar.

 4. I avsnittet Definiera regler för gruppnamngivning anger du namnkonventioner för respektive tidrapportperiod så att gruppmedlemmarna enkelt kan identifiera dem.

  • Skriv ett unikt prefix som ska användas i början av namnet i rutan Ange ett prefix.

  • Om du skapar mer än en period anger du ett sekvensnummer som kan användas för att identifiera varje unik period i rutan Nästa sekvensnummer.

  • Skriv ett unikt suffix som ska användas i slutet av namnet i rutan Ange ett suffix.

 5. Klicka på Skapa flera så att perioderna skapas och sedan på Spara.

 6. I avsnittet Skapa perioder kan du göra ytterligare ändringar av perioderna.

  • Klicka på Infoga före eller Infoga efter om du vill infoga ytterligare tidrapportperioder.

  • Om du vill byta namn på en tidrapportperiod klickar du periodens namn i kolumnen Periodetikett och skriver sedan det nya namnet.

  • Om du vill ändra periodens status klickar du på Öppen eller Stängd i kolumnen Status.

   Obs!: Statusen för alla nya tidrapportperioder är Öppen. Endast serveradministratörer kan stänga en period. Det går inte att förhindra att framtida tidrapporter skickas på sidan Inställningar och standardvärden för tidrapporter.

 7. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Definiera klassificeringar för tidrapportsrad

Klassificeringar är kategorier som du själv definierar för att beskriva det arbete som organisationen eller företaget utför. Du kan exempelvis klassificera fakturerbart och icke fakturerbart arbete på olika sätt.

Som standard används Standardradklassificering för alla rader i tidrapporten.

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Tidrapportklassificeringar på sidan Serverinställningar.

 3. Klicka på Ny klassificering i avsnittet Redigera/ange radklassificering.

 4. Skriv ett nytt namn och en beskrivning i rutnätet som tydligt visar radens klassificering för medlemmarna i gruppen.

 5. Som standard anges Aktiv i Status-kolumnen. Ange klassificeringen som Inaktiv om du inte längre vill att den ska kunna användas. För att kunna skapa rapporter över historik kvarstår klassificeringen i Project Web Access.

Överst på sidan

Ange inställningar och standarder för tidrapport

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Inställningar och standardvärden för tidrapporter på sidan Serverinställningar.

 3. I avsnittet Outlook-vy anger du sedan hur du vill visa schemalagd tid, faktisk tid, övertid, fakturerbar tid och icke fakturerbar tid i Microsoft Office Outlook 2007.

 4. Markera kryssrutan Tidsspårning med standardtyperna Övertid och Ej fakturerbar kommer att användas för tidrapporten i avsnittet Project Web Access-vy om du vill att gruppmedlemmarna ska kunna registrera övertid och icke fakturerbar tid. De kan fortfarande registrera tid för schemalagt arbete.

 5. I avsnittet Standardläget för Skapa tidrapport anger du vilka data som ska inkluderas i standardtidrapporten:

  • Välj Aktuella aktivitetstilldelningar om du automatiskt vill fylla i tidrapporten med information om gruppmedlemmarnas aktivitetstilldelningar.

  • Välj Aktuella projekt om du automatiskt vill fylla i tidrapporten med information om gruppmedlemmarnas aktuella projekt.

  • Välj Ingen automatisk ifyllning om du vill skapa en tom tidrapport för gruppens medlemmar.

 6. Ange i avsnittet Rutnätskolumnenheter för tidrapport om standardenheterna för uppföljning i tidrapporten är dagar eller veckor.

 7. Ange i avsnittet Standardrapporteringsenheter om tidsenheterna i tidsperioderna rapporteras i timmar eller dagar.

  Om du vill ange hur många timmar en hel dags arbete består av skriver du antalet timmar i rutan Antal timmar som en standarddag i en tidrapport ska ha.

 8. I avsnittet Gränser för timrapportering anger du högsta och lägsta antal timmar som är tillåtna i en tidrapport, samt högsta antalet timmar som får rapporteras per dag. Om gruppmedlemmar rapporterar timmar därutöver kommer det att uppstå fel i de tidrapporter som de skickar in.

  Om du inte vill ange några timgränser skriver du 999 om du vill tillåta obegränsat antal timmar och 0 om du inte vill ange någon lägsta timgräns. Om du skriver 0 inaktiverar du rapportgränserna helt.

  Tips: Du kan ange ett standardantal timmar per dag, upp till 999 timmar för att täcka alla timmar som gruppen behöver redovisa.

 9. Ange följande i avsnittet Tidrapportprinciper:

  • Välj Tillåt rapportering i framtida tidrapportperioder om du vill att gruppmedlemmar ska kunna registrera tid i framtida perioder.

  • Markera kryssrutan Tillåt ej verifierade tidrapportsradobjekt om du vill att gruppmedlemmar ska kunna skapa poster i sina tidrapporter för projekt eller aktiviteter som inte ingår i Microsoft Office Project Server 2007.

   Obs!: Du måste markera den här kryssrutan om du endast använder tidrapportfunktionen och inte följer upp projektaktiviteter med hjälp av aktivitetstatus.

 10. Klicka på Aktivera tidrapportgranskning i avsnittet Granskning om du vill skapa en detaljerad post över alla ändringar som har gjorts i tidrapporten.

  Tips: Klicka på Töm logg om du vill tömma loggen.

 11. Klicka på kryssrutan Fast godkännandecirkulation i avsnittet Godkännandecirkulation om du vill förhindra gruppmedlemmar från att manuellt ange nästa godkännare när de skickar sina tidrapporter.

Överst på sidan

Konfigurera aktivitetsstatus

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Inställningar och visning för aktiviteter på sidan Serverinställningar.

 3. Markera den typ av uppföljning i avsnittet Uppföljningsmetod som bäst anger hur du vill att gruppmedlemmar ska rapportera projektaktiviteternas status.

  Tips: Om du vill att projektledarna ska kunna ange olika rapportmetoder för sina projekt avmarkerar du kryssrutan Tvinga projektledarna att använda den metod för statusrapportering som anges ovan för alla projekt. En gemensam rapporteringsmetod är dock en garanti för att samma data konsekvent samlas in för hela företaget.

 4. I avsnittet Skydda användaruppdateringar anger du hur du vill att uppdateringar av verkliga värden ska ske:

  • Om du vill begränsa projektledarens behörighet i fråga om en gruppmedlems aktivitetsstatus markerar du kryssrutan Begränsa uppdateringar i Project Web Access.

  • Om du vill att gruppmedlemmar ska registrera verkliga värden genom att först synkronisera sin aktivitetsstatus med tidrapporten markerar du kryssrutan Endast tidsposter efter tidrapporter. Användare måste synkronisera för att uppdatera aktiviteter.. Om den här kryssrutan är markerad kan aktivitetsstatus endast anges genom att användaren klickar på Importera tidrapport. När informationen i tidrapporten har importerats kan tiden inte redigeras på aktivitetsstatussidorna.

 5. I avsnittet Definiera pågående aktiviteter anger du inom hur många dagar slutförandet av en aktivitet måste schemaläggas för att visas som standard och för att aktiviteten ska betraktas som aktuell i gruppmedlemmens aktivitetslista.

 6. I avsnittet Aktivera Gantt-vyn Gruppmedlem markerar du kryssrutan Aktivera ActiveX-Gantt-vyn för alla användare om du vill att alla användare ska kunna använda de ActiveX-kontroller som behövs för att hantera Gantt-vyn på sidan Aktivitetscenter.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Project Web Access?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×