Konfigurera mötesmigreringstjänsten (MMS)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Möte migrering MMS (Service) är ett Skype för företag-tjänst som körs i bakgrunden och automatiskt uppdaterar Skype för företag och Microsoft Teams möten för användare. MMS är utformad för att eliminera behovet för användare att köra Migreringsverktyget mötet att uppdatera deras Skype för företag och Microsoft Teams möten.

Krav   

MMS kräver att mötesorganisatörers postlådor finns i Exchange Online.

Primära scenarier   

MMS uppdaterar Skype-möten för en användare i följande två primära scenarier:

 • När användaren har migrerats från lokala Skype för företag – Server till Skype för företag – Online.

 • När en administratör ändrar ett ljudkonferens användarinställningar som kräver uppdatering av ljudkonferens informationen i möten för den användaren.

Vanliga scenarier där det inte går att använda MMS   

Här är några vanliga scenarier som kan gälla för dig. Samtliga är scenarier som stöds för migrering. MMS körs emellertid inte i de här scenarierna och du måste använda mötesmigreringsverktyget i stället.

 • Användarpostlådor finns i Exchange Server lokalt

 • Använda en tredjeparts ljudkonferensleverantör

 • Migrera användare från Skype för företag – Online till lokal Skype-servern

Det här är den vanligaste situationen där MMS kan hjälpa dig att skapa en jämnare övergång för användarna. När en användare har migrerats från en lokal distribution av Skype för företag – Server till Skype för företag – Online, MMS identifierar den nya användaren och skanna användarens kalender för Skype för företag och Microsoft Teams möten. Alla framtida möten uppdateras med den nya informationen för den användaren.

Om du redan använder Skype Server 2015 för konferenser

Vi rekommenderar att du följer metodtipsen nedan för bästa möjliga upplevelse med MMS i det här scenariot:

 • Eftersom MMS kräver att användarens postlåda finns i Exchange Online ska du, om du även migrerar från Exchange Server lokalt, flytta användarens postlåda till Exchange Online först.

 • Tilldela användare innan du kör cmdlet Move-CSUser att migrera användaren Ljud-konferenslicens. Detta beror på att MMS uppdateras även möten när ljudkonferens inställningarna ändras för en användare. Om du inte kopplar licensen först, uppdateras MMS alla möten igen när du kopplar licensen.

Om du för närvarande använder en tredjepartsleverantör för ljudkonferenser (ACP)

Med en tredjeparts-AVS beror ifall MMS körs på din organisations ljudkonferens inställningar. Du kan välja att automatiskt ersätta telefonnummer från din AVS när du tilldelar en användare ett Ljud-konferenslicens. Å andra sidan kanske du måste du hindra att det sker och behålla telefonnummer från din AVS. Om du vill se organisationens inställningen kör det här Windows PowerShell-kommandot och kontrollera värdet för parametern AutomaticallyReplaceAcpProvider. Om du behöver hjälp med PowerShell finns i avsnittet Använda PowerShell för att hantera Skype för företagsorganisation i slutet av den här artikeln.

Get-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings
 • Om värdet för denna parameter är $true, sedan MMS körs när en användare har tilldelats en Ljud-konferenslicens och uppdatera sina möten. Telefonnummer från din AVS behålls tills Ljud konferenslicens tilldelas.

 • Om värdet för denna parameter är $false, uppdatera inte MMS möten även om en användare har tilldelats en licens för Ljud konferens med uppringning. Telefonnummer från din AVS behålls tills användaren manuellt etablerats för konferenser i Skype för företag administrationscentret eller med Windows PowerShell.

MMS uppdaterar en befintlig Skype för företag och Microsoft Teams möten i följande fall:

 • När du tilldela eller ta bort Ljud konferenslicens.

 • När du aktiverar eller inaktiverar ljudkonferens.

 • När du ändrar eller återställa konferens-ID för en användare som konfigurerats för att använda offentliga möten.

 • När du flyttar användaren till en ny ljudkonferens-brygga.

 • När ett telefonnummer är inte tilldelats från en ljudkonferens-brygga. Det här är en komplex scenario som det krävs flera steg. Mer information finns i tilldela eller ta bort avgiftsbelagt telefonnummer och avgiftsfritt telefonnummer till en ljudkonferens-brygga.

Viktigt!: MMS uppdaterar endast möten när du använder Microsoft-brygga. Om du använder en tredjeparts ljudkonferensleverantör användare måste du uppdatera mötena manuellt. I det här fallet kan du använda Möte Migreringsverktyget.

Inte alla ändringar på en användares ljudkonferens inställningar utlösa MMS. Följande två ändringar resulterar inte specifikt i MMS uppdatera möten:

 • När du ändrar mötesorganisatörens SIP-adress (deras SIP-användarnamn eller SIP-domän)

 • När du ändrar organisationens mötes-URL med hjälp av kommandot Update-CsTenantMeetingUrl.

När MMS känner av att en användares möten behöver uppdateras utförs följande steg:

 1. Identifiera alla Skype för företag och Microsoft Teams möten som användaren har schemalagts i framtiden

  • Alla Skype för företag eller Microsoft Teams möten som inträffade före när MMS körs hoppas över

  • Bara de möten där användaren är organisatör uppdateras

 2. Ersätta informationsblocket för onlinemöten i mötesinformationen

 3. Skicka uppdateringar till alla mötesmottagare åt mötesorganisatören

Hur lång tid tar det att köra MMS?   

Hur lång tid det tar för MMS att migrera möten varierar beroende på hur många användare påverkas och det totala antalet Skype för företag eller Microsoft Teams möten varje användare har i sin kalender. Det tar 10 minuter att köra ett minimum. När vissa stora migreringar kan det ta upp till 12 timmar, bör de flesta klara inom 1 timme.

Begränsningar och potentiella problem   

 • Skype för företag eller Microsoft Teams möten som har schemalagts genom att klicka på knappen Lägg till Skype-möte i Outlook på webben eller genom att använda tillägget Skype-möte för Outlook migreras. Med andra ord om en användare kopierar och klistrar in Skype onlinemöte information från ett möte till ett nytt möte, uppdateras det nya mötet inte.

 • MMS ersätter allt i informationsblocket för onlinemöten när ett möte migreras. Därför skrivs en användares ändringar över om de har redigerat det blocket. Eventuellt innehåll som de har i mötesinformationen utanför informationsblocket för onlinemöten påverkas inte.

  Mötesblocket som uppdateras av MMS
 • Mötesinnehåll som har skapats eller kopplats till mötet (whiteboardtavlor, omröstningar och så vidare) behålls inte när MMS har körts. Om mötesorganisatörerna har kopplat innehåll till mötena i förväg måste innehållet återskapas när MMS har körts.

 • Länken till de delade mötesanteckningarna i kalenderobjektet och i Skype-mötet skrivs också över. Observera att de faktiska mötesanteckningarna som lagras i OneNote finns kvar – det är bara länken till de delade anteckningarna som skrivs över.

 • Möten med fler än 250 deltagare (inklusive organisatören) kommer inte att migreras.

 • Vissa UNICODE-tecken i brödtexten till inbjudan kan ha uppdaterats felaktigt till ett av följande specialtecken: ï, ¿, ½, �.

Vad ser användarna när MMS uppdaterar deras möten?

Precis som med Migreringsverktyget möte skickar MMS mötesuppdateringar för användare. Därför är det enda som användarna kommer att se en annan hundratal mötesmeddelanden godkännande för sina möten. Det kan vara förvirrande för användare, så vi rekommenderar att du meddela dina användare i förväg inte bara när du flyttar dem från lokala till Skype för företag – Online, men även när du ändrar ljudkonferens som ska utlösa MMS.

Du måste använda Windows PowerShell för att hantera MMS och kontrollera status för pågående migreringar. I informationen i det här avsnittet förutsätts det att du är van vid att hantera Skype för företag-organisationen med hjälp av PowerShell. Om du inte har använt PowerShell tidigare kan du läsa avsnittet Hantera Skype för företag-organisationen med hjälp av PowerShell i slutet av den här artikeln.

Hur kontrollerar jag status för mötesmigreringar?

Du använder cmdleten Get-CsMeetingMigrationStatus för att kontrollera status för mötesmigreringar. Nedan visas några exempel.

Om du vill se en sammanfattningsstatus för alla MMS-migreringar kör du följande kommando:

Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Då visas en tabellvy med alla migreringstillstånd enligt följande:

Tillstånd   Användarantal
-----   ---------
Väntar      21
Pågår     6
Misslyckades       2
Lyckades    131

Viktigt!: Om du ser några migreringar som har misslyckats bör du vidta åtgärder för att lösa problemen så snart som möjligt. Andra kan inte ringa upp möten som organiseras av de användarna förrän du har åtgärdat problemen. Mer information finns i avsnittet Vad gör jag om det uppstår ett fel?.

Om du vill se fullständig information om alla migreringar under en viss tidsperiod kan du använda parametrarna StartTime och EndTime. Följande kommando returnerar till exempel fullständig information om alla migreringar från den 1 oktober 2016 till den 8 oktober 2016.

Get-CsMeetingMigrationStatus -StartTime "10/1/2016" -EndTime "10/8/2016"

Du kan även kontrollera status för migreringen för en specifik användare. Då kan du använda parametern UserId. Följande kommando returnerar till exempel status för användaren ashaw@contoso.com:

Get-CsMeetingMigrationStatus -UserId "ashaw@contoso.com"

Vad gör jag om det uppstår ett fel?

När du kör cmdleten Get-CsMeetingMigrationStatus för att se en sammanfattningsvy och märker att det finns migreringar med tillståndet Misslyckades behöver du göra så här:

 1. Avgör vilka användare som påverkas. Kör följande kommando för att se listan över påverkade användare och det specifika fel som har rapporterats:

  Get-CsMeetingMigrationStatus | Where {$_.State -eq "Failed"} | Format-Table UserId,LastErrorMessage
 2. För var och en av de användarna kör du mötesmigreringsverktyget för att migrera deras möten manuellt.

 3. Om migrering fortfarande inte fungerar med mötesmigreringsverktyget finns det två alternativ:

Aktivera och inaktivera MMS

MMS är aktiverat som standard för alla organisationer, men den kan inaktiveras efter behov. Om du vill migrera manuellt alla möten eller om du använder en tredjeparts ljudkonferensleverantör kanske du inte behöver MMS körs. Du kan också välja att inaktivera tillfälligt MMS. Till exempel du kan göra betydande ändringar till ljudkonferens-inställningar för din organisation och du vill inte att MMS att köra tills alla ändringar har slutförts.

Du kan se om MMS är aktiverat för organisationen genom att köra följande kommando och kontrollera värdet för parametern MeetingMigrationEnabled. Om parametern är inställd på $true är MMS aktiverat.

Get-CsTenantMigrationConfiguration

Du inaktiverar MMS genom att köra följande kommando:

Set-CsTenantMigrationConfiguration -MeetingMigrationEnabled $false

Du aktiverar MMS genom att köra följande kommando:

Set-CsTenantMigrationConfiguration -MeetingMigrationEnabled $true

Aktivera och inaktivera MMS för ljudkonferens ändringar

Du kan också inaktivera MMS för ljudkonferens ändringar. Det kommer fortfarande att köra när en användare har migrerats från Skype för företag lokal till Skype för företag – Online. Om du vill kontrollera MMS aktuell status för ljudkonferens uppdateringar, kör du följande kommando och markerar du värdet för parametern AutomaticallyMigrateUserMeetings . Om denna parameter är inställd på $trueär MMS inställt på Uppdatera användaren möten när ljudkonferens inställningarna ändras.

Get-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings

Om du vill inaktivera MMS för ljudkonferenser, kör du följande kommando:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallyMigrateUserMeetings $false

Om du vill aktivera MMS för ljudkonferenser, kör du följande kommando:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallyMigrateUserMeetings $true

Hur kör jag mötesmigrering manuellt för en användare?

Du kan också köra möte migreringen manuellt för en användare genom att köra cmdlet Start-CsExMeetingMigrationförutom migreringar automatisk möte. Denna cmdlet lägger till användaren i ett migrering kö. Möte migreringstjänsten läsbegäran användare och migrera sina möten. Du kan kontrollera status för möte migrering av cmdlet Get-CsMeetingMigrationStatus.

Här följer ett exempel som startar mötesmigrering för användaren ashaw@contoso.com:

Start-CsExMeetingMigration -Identity ashaw@contoso.com

Kontrollera att du använder Windows PowerShell version 3.0 eller senare

 1. Så här kontrollerar du att du har version 3.0 eller senare: Start-menyn > Windows PowerShell.

 2. Kontrollera versionen genom att skriva Get-Host i Windows PowerShell-fönstret.

 3. Om du inte har version 3.0 eller senare måste du hämta och installera uppdateringar i Windows PowerShell. Läs i Windows Management Framework 4.0 om hur du laddar ned Windows PowerShell och uppdaterar till version 4.0. Starta om datorn när du uppmanas att göra det.

 4. Du måste också installera Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online som gör att du kan skapa en Windows PowerShell-fjärrsession som ansluter till Skype för företag – Online. Den här modulen, som endast kan användas på 64-bitarsdatorer, kan laddas ned från Microsoft Download Center i Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online. Starta om datorn om du uppmanas att göra det.

Om du behöver veta mer kan du läsa Ansluta till alla Office 365-tjänster i ett enda Windows PowerShell-fönster.

Starta en Windows PowerShell-session

 1. Gå till Start-menyn > Windows PowerShell.

 2. I Windows PowerShell-fönstret ansluter du till din Office 365-organisation genom att köra:

  Obs!: Du behöver bara köra Import-Module -kommandot första gången du använder Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Om du vill ha mer information om hur du startar Windows PowerShell kan du läsa Ansluta till alla Office 365-tjänster i ett enda Windows PowerShell-fönster eller Ansluta till Skype för företag – Online med Windows PowerShell.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×