Konfigurera mötesmigreringstjänsten (MMS)

Mötesmigreringstjänsten (MMS) är en Skype för företag-tjänst som körs i bakgrunden och automatiskt uppdaterar Skype-möten för användare. MMS har utformats så att användarna inte ska behöva köra mötesmigreringsverktyget för att uppdatera sina Skype-möten.

Krav   

MMS kräver att mötesorganisatörers postlådor finns i Exchange Online.

Primära scenarier   

MMS uppdaterar Skype-möten för en användare i följande två primära scenarier:

 • När användaren migreras från Skype för företag – Server lokalt till Skype för företag – Online

 • När en administratör gör en ändring i användarens inställningar för konferens med uppringning som skulle kräva uppdatering av informationen om konferens med uppringning i den användarens möten

Vanliga scenarier där det inte går att använda MMS   

Här är några vanliga scenarier som kan gälla för dig. Samtliga är scenarier som stöds för migrering. MMS körs emellertid inte i de här scenarierna och du måste använda mötesmigreringsverktyget i stället.

 • Användarpostlådor finns i Exchange Server lokalt

 • Användning av en tredjepartsleverantör för konferens med uppringning

 • Migrering av användare från Skype för företag – Online till Skype Server lokalt

Uppdatera möten när en lokal användare migreras till Skype för företag – Online

Det här är det vanligaste scenariot där MMS kan göra övergången smidigare för användarna. När en användare migreras från Skype för företag – Server lokalt till Skype för företag – Online identifierar MMS den nya användaren och söker igenom användarens kalender efter Skype-möten. Eventuella framtida Skype-möten uppdateras med den nya informationen för användaren.

Om du för närvarande använder Skype Server 2015 för konferens med uppringning

Vi rekommenderar att du följer metodtipsen nedan för bästa möjliga upplevelse med MMS i det här scenariot:

 • Eftersom MMS kräver att användarens postlåda finns i Exchange Online ska du, om du även migrerar från Exchange Server lokalt, flytta användarens postlåda till Exchange Online först.

 • Tilldela licensen för PSTN-konferens till användaren innan du kör cmdleten Move-CSUser för att migrera användaren. Anledningen till det är att MMS även uppdaterar möten när inställningar för konferens med uppringning ändras för en användare. Om du inte tilldelar licensen först uppdaterar MMS alla möten igen när du tilldelar licensen.

Om du för närvarande använder en tredjepartsleverantör för ljudkonferenser (ACP)

Med en tredjeparts-ACP beror det på organisationens inställningar för konferens med uppringning om MMS körs eller inte. Du kan välja att automatiskt ersätta uppringningsnumren från din ACP när du tilldelar en licens för PSTN-konferens till en användare. Å andra sidan kan du behöva förhindra att det händer och behålla uppringningsnumren från din ACP. Du visar organisationens inställning genom att köra följande Windows PowerShell-kommando och kontrollera värdet för parametern AutomaticallyReplaceAcpProvider. Om du behöver hjälp med PowerShell kan du läsa avsnittet Hantera Skype för företag-organisationen med hjälp av PowerShell i slutet av den här artikeln.

Get-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings
 • Om parameterns värde är $true körs MMS när en licens för PSTN-konferens tilldelas till en användare och uppdaterar deras möten. Uppringningsnumren från din ACP behålls tills licensen för PSTN-konferens tilldelas.

 • Om parameterns värde är $false uppdaterar MMS inte mötena även om en licens för PSTN-konferens tilldelas till en användare. Uppringningsnumren från din ACP behålls tills användaren manuellt tillhandahålls för konferens med uppringning i administrationscentret för Skype eller med hjälp av Windows PowerShell.

Uppdatera möten när en användares inställningar för konferens med uppringning ändras

MMS uppdaterar en befintlig Skype för företag – Online-användares möten i följande fall:

 • När du tilldelar eller tar bort en licens för PSTN-konferens

 • När du aktiverar eller inaktiverar konferens med uppringning

 • När du ändrar eller återställer konferens-ID för en användare som konfigurerats för att använda offentliga möten

 • När du flyttar användaren till en ny brygga för konferens med uppringning

 • När tilldelningen av ett telefonnummer tas bort från en brygga för konferens med uppringning. Det här är ett komplext scenario som kräver ytterligare steg. Mer information finns i Koppla eller koppla bort avgiftsbelagda och avgiftsfria telefonnummer för en brygga för konferens med uppringning.

Viktigt!: MMS uppdaterar bara möten när du använder Microsoft-bryggan. Om du använder en tredjepartsleverantör för konferens med uppringning måste användarna uppdatera sina möten manuellt. Då kan du använda mötesmigreringsverktyget.

Det är inte alla ändringar av en användares inställningar för konferens med uppringning som utlöser MMS. Följande två ändringar leder inte till att MMS uppdaterar möten:

 • När du ändrar mötesorganisatörens SIP-adress (deras SIP-användarnamn eller SIP-domän)

 • När du ändrar organisationens mötes-URL med hjälp av kommandot Update-CsTenantMeetingUrl.

Vad händer när MMS uppdaterar möten?

När MMS känner av att en användares möten behöver uppdateras utförs följande steg:

 1. Identifiera alla Skype-möten som användaren har schemalagt i framtiden

  • Skype-möten som förekommit innan MMS körs hoppas över

  • Bara de möten där användaren är organisatör uppdateras

 2. Ersätta informationsblocket för onlinemöten i mötesinformationen

 3. Skicka uppdateringar till alla mötesmottagare åt mötesorganisatören

Hur lång tid tar det att köra MMS?   

Hur lång tid det tar för MMS att migrera möten varierar beroende på hur många användare som påverkas och det totala antalet Skype-möten som varje användare har i sin kalender. Det tar minst 10 minuter. En del stora migreringar kan ta upp till 12 timmar, men de flesta migreringar bör ta mindre än 1 timme.

Begränsningar och potentiella problem   

 • Bara de Skype-möten som har schemalagts genom att användaren klickat på knappen Lägg till Skype-möte i Outlook på webben eller med hjälp av Skype-mötestillägget för Outlook migreras. Med andra ord uppdateras inte det nya mötet om en användare kopierar och klistrar in informationen för Skype-onlinemöten från ett möte till ett nytt möte.

 • MMS ersätter allt i informationsblocket för onlinemöten när ett möte migreras. Därför skrivs en användares ändringar över om de har redigerat det blocket. Eventuellt innehåll som de har i mötesinformationen utanför informationsblocket för onlinemöten påverkas inte.

  Mötesblocket som uppdateras av MMS
 • Mötesinnehåll som har skapats eller kopplats till mötet (whiteboardtavlor, omröstningar och så vidare) behålls inte när MMS har körts. Om mötesorganisatörerna har kopplat innehåll till mötena i förväg måste innehållet återskapas när MMS har körts.

 • Länken till de delade mötesanteckningarna i kalenderobjektet och i Skype-mötet skrivs också över. Observera att de faktiska mötesanteckningarna som lagras i OneNote finns kvar – det är bara länken till de delade anteckningarna som skrivs över.

 • Möten med fler än 250 deltagare (inklusive organisatören) kommer inte att migreras.

 • Vissa UNICODE-tecken i brödtexten till inbjudan kan ha uppdaterats felaktigt till ett av följande specialtecken: ï, ¿, ½, �.

Vad ser användarna när MMS uppdaterar deras möten?

Precis som mötesmigreringsverktyget skickar MMS mötesuppdateringar åt användarna. Det enda användarna ser är därför ytterligare en omgång med aviseringar om accepterande för sina möten. Det kan vara förvirrande för användarna, så vi rekommenderar att du inte bara informerar användarna i förväg när du migrerar dem från den lokala miljön till Skype för företag – Online, utan även när du gör ändringar av konferens med uppringning som utlöser MMS.

Hantera MMS

Du måste använda Windows PowerShell för att hantera MMS och kontrollera status för pågående migreringar. I informationen i det här avsnittet förutsätts det att du är van vid att hantera Skype för företag-organisationen med hjälp av PowerShell. Om du inte har använt PowerShell tidigare kan du läsa avsnittet Hantera Skype för företag-organisationen med hjälp av PowerShell i slutet av den här artikeln.

Hur kontrollerar jag status för mötesmigreringar?

Du använder cmdleten Get-CsMeetingMigrationStatus för att kontrollera status för mötesmigreringar. Nedan visas några exempel.

Om du vill se en sammanfattningsstatus för alla MMS-migreringar kör du följande kommando:

Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Då visas en tabellvy med alla migreringstillstånd enligt följande:

Tillstånd   Användarantal
-----   ---------
Väntar      21
Pågår     6
Misslyckades       2
Lyckades    131

Viktigt!: Om du ser några migreringar som har misslyckats bör du vidta åtgärder för att lösa problemen så snart som möjligt. Andra kan inte ringa upp möten som organiseras av de användarna förrän du har åtgärdat problemen. Mer information finns i avsnittet Vad gör jag om det uppstår ett fel?.

Om du vill se fullständig information om alla migreringar under en viss tidsperiod kan du använda parametrarna StartTime och EndTime. Följande kommando returnerar till exempel fullständig information om alla migreringar från den 1 oktober 2016 till den 8 oktober 2016.

Get-CsMeetingMigrationStatus -StartTime "10/1/2016" -EndTime "10/8/2016"

Du kan även kontrollera status för migreringen för en specifik användare. Då kan du använda parametern UserId. Följande kommando returnerar till exempel status för användaren ashaw@contoso.com:

Get-CsMeetingMigrationStatus -UserId "ashaw@contoso.com"

Vad gör jag om det uppstår ett fel?

När du kör cmdleten Get-CsMeetingMigrationStatus för att se en sammanfattningsvy och märker att det finns migreringar med tillståndet Misslyckades behöver du göra så här:

 1. Avgör vilka användare som påverkas. Kör följande kommando för att se listan över påverkade användare och det specifika fel som har rapporterats:

  Get-CsMeetingMigrationStatus | Where {$_.State -eq "Failed"} | Format-Table UserId,LastErrorMessage
 2. För var och en av de användarna kör du mötesmigreringsverktyget för att migrera deras möten manuellt.

 3. Om migrering fortfarande inte fungerar med mötesmigreringsverktyget finns det två alternativ:

Aktivera och inaktivera MMS

MMS är aktiverat som standard för alla organisationer, men kan inaktiveras vid behov. Om du till exempel vill migrera alla möten manuellt eller om du använder en tredjepartsleverantör för konferens med uppringning kanske du inte behöver köra MMS. Du kan även välja att inaktivera MMS tillfälligt. Du kanske till exempel gör större ändringar av inställningarna för konferens med uppringning för organisationen och inte vill att MMS ska köras förrän alla ändringar är klara.

Du kan se om MMS är aktiverat för organisationen genom att köra följande kommando och kontrollera värdet för parametern MeetingMigrationEnabled. Om parametern är inställd på $true är MMS aktiverat.

Get-CsTenantMigrationConfiguration

Du inaktiverar MMS genom att köra följande kommando:

Set-CsTenantMigrationConfiguration -MeetingMigrationEnabled $false

Du aktiverar MMS genom att köra följande kommando:

Set-CsTenantMigrationConfiguration -MeetingMigrationEnabled $true

Aktivera och inaktivera MMS enbart för ändringar av konferens med uppringning

Du kan även inaktivera MMS enbart för ändringar av konferens med uppringning. Det körs fortfarande när en användare migreras från Skype lokalt till Skype för företag – Online. Du kan kontrollera aktuell MMS-status för uppdateringar av konferens med uppringning genom att köra följande kommando och kontrollera värdet för parametern AutomaticallyMigrateUserMeetings. Om parametern är inställd på $true är MMS inställt på att uppdatera användarmöten när inställningar för konferens med uppringning ändras.

Get-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings

Du inaktiverar MMS för konferens med uppringning genom att köra följande kommando:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallyMigrateUserMeetings $false

Du aktiverar MMS för konferens med uppringning genom att köra följande kommando:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallyMigrateUserMeetings $true

Hur kör jag mötesmigrering manuellt för en användare?

Förutom de automatiska mötesmigreringarna kan du även köra mötesmigreringarna manuellt för en användare genom att köra cmdleten Start-CsExMeetingMigration. Denna cmdlet lägger till användaren i kön för mötesmigering. Tjänsten för mötesmigrering läser användarens begäran och flyttar hans/hennes möten. Du kan kontrollera statusen för mötesmigreringen med hjälp av cmdleten Get-CsMeetingMigrationStatus.

Här följer ett exempel som startar mötesmigrering för användaren ashaw@contoso.com:

Start-CsExMeetingMigration -Identity ashaw@contoso.com

Hantera Skype för företag-organisationen med hjälp av PowerShell

Kontrollera att du använder Windows PowerShell version 3.0 eller senare

 1. Så här kontrollerar du att du har version 3.0 eller senare: Start-menyn > Windows PowerShell.

 2. Kontrollera versionen genom att skriva Get-Host i Windows PowerShell-fönstret.

 3. Om du inte har version 3.0 eller senare måste du hämta och installera uppdateringar i Windows PowerShell. Läs i Windows Management Framework 4.0 om hur du laddar ned Windows PowerShell och uppdaterar till version 4.0. Starta om datorn när du uppmanas att göra det.

 4. Du måste också installera Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online som gör att du kan skapa en Windows PowerShell-fjärrsession som ansluter till Skype för företag – Online. Den här modulen, som endast kan användas på 64-bitarsdatorer, kan laddas ned från Microsoft Download Center i Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online. Starta om datorn om du uppmanas att göra det.

Om du behöver veta mer kan du läsa Ansluta till alla Office 365-tjänster i ett enda Windows PowerShell-fönster.

Starta en Windows PowerShell-session

 1. Gå till Start-menyn > Windows PowerShell.

 2. I Windows PowerShell-fönstret ansluter du till din Office 365-organisation genom att köra:

  Obs!: Du behöver bara köra Import-Module -kommandot första gången du använder Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Om du vill ha mer information om hur du startar Windows PowerShell kan du läsa Ansluta till alla Office 365-tjänster i ett enda Windows PowerShell-fönster eller Ansluta till Skype för företag – Online med Windows PowerShell.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×