Kompatibilitetsproblem med pivottabellrapporter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ett eller flera kompatibilitetsproblem som rör pivottabellrapporter hittades under kompatibilitetskontrollen.

Viktigt!: Innan du sparar arbetsboken i ett äldre filformat bör du åtgärda problem som kan medföra omfattande funktionsbortfall och leda till permanent dataförlust eller funktionsproblem.

Problem som kan ge upphov till sämre återgivning behöver inte alltid åtgärdas innan arbetsboken sparas. I detta fall går varken data eller funktionalitet förlorade, men arbetsboken kanske inte ser ut eller fungerar på exakt samma sätt när du öppnar den i en tidigare version av Microsoft Excel.

I den här artikeln

Problem som medför en betydande förlust av funktioner

Problem som kan orsaka sämre återgivning

Problem som medför en betydande förlust av funktioner

Problem

Lösning

En pivottabell i arbetsboken överskrider de tidigare gränserna och kommer att gå förlorad om den sparas i ett tidigare filformat. Enbart pivottabeller som har skapats i kompatibilitetsläge kommer att fungera i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare stöder en pivottabellrapport 1 048 576 unika element per fält, men i Excel 97-2003 stöds endast 32 500 element per fält.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök kompatibilitetskontrollen för att söka efter den pivottabellrapport som överskrider de tidigare gränserna. Spara arbetsboken i Excel 97-2003-format och återskapa sedan denna pivottabellrapport i kompatibilitetsläge.

En pivottabell i den här arbetsboken innehåller regler för villkorsstyrd formatering som används i celler i dolda rader eller kolumner. Om du vill undvika att förlora dessa regler i tidigare versioner av Excel visar du de raderna eller kolumnerna.

Betydelse    Villkorsstyrd formatering som tillämpas för celler i dolda rader eller kolumner kommer att förloras i Excel 97-2003.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att hitta dolda rader eller kolumner som innehåller regler för villkorsstyrd formatering, och expandera sedan dessa rader eller kolumner innan du sparar arbetsboken i ett tidigare Excel-format.

Denna arbetsbok innehåller namngivna mängder som inte associerats med en pivottabell. Dessa namngivna mängder kommer inte att sparas.

Vad innebär detta?    Namngivna uppsättningar som inte associerats med en pivottabell tas bort i Excel 97-2007.

Lämplig åtgärd    För att undvika detta problem ska du se till att du skapar en pivottabell med hjälp av en koppling.

En pivottabell i denna arbetsbok har konsekvensanalys aktiverad. Eventuella opublicerade konsekvensanalysändringar förloras i tidigare versioner av Excel.

Betydelse    Konsekvensanalysändringar som inte publicerats till servern visas inte i tidigare versioner av Excel.

Lämplig åtgärd    Se till att du publicerar konsekvensanalysändringarna innan du öppnar arbetsboken i en tidigare version av Excel (Pivottabellverktyg, fliken Analysera, gruppen Beräkningar, knappen OLAP-verktyg, Konsekvensanalys).

En pivottabell i arbetsboken innehåller en dataaxel där samma mått förekommer fler än en gång. Den här pivottabellen kommer inte att sparas.

Vad innebär detta?    I Excel 2010 och senare kan duplicera du ett mått i en pivottabell som är ansluten till en datakälla för Online Analytical Processing (OLAP). Pivottabellen kan inte visas i Excel 97-2007.

Lämplig åtgärd    I kompatibilitetskontrollen klickar du på Sök för att hitta den pivottabell som innehåller en dataaxel där samma mått visas mer än en gång, och sedan ta bort alla dubblerade mått så att endast ett mått finns kvar.

En pivottabell eller dataanslutning i den här arbetsboken innehåller serverinställningar som inte finns i tidigare versioner av Excel. Vissa pivottabellinställningar eller serverinställningar för dataanslutning kommer inte att sparas.

Vad innebär detta?    Vissa pivottabell eller server anslutningsinställningar som inte är tillgängliga i Excel 97-2007 kommer att förloras.

Lämplig åtgärd    Verifiera att de serverinställningar som du använder är kompatibla med tidigare versioner av Excel och gör sedan alla nödvändiga ändringar (Pivottabellverktyg, fliken Analysera, gruppen Data, knappen Ändra datakälla, kommandot Anslutningsegenskaper).

En pivottabell i den här arbetsboken innehåller data som återges med funktionen Visa värden som. Denna anpassade presentation sparas inte och kommer att ersättas av de ursprungliga värdena från datakällan.

Vad innebär detta?    Funktionen Visa värden som stöds inte i Excel 97-2007 och anpassat värde data som du angivit (till exempel % av överordnad radsumma, % av överordnad kolumnsumman eller % löpande summa i ) inte kan visas.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att hitta de pivottabeller som innehåller anpassade värden och ta sedan bort dessa värden (högerklicka på fältet, klicka på Visa värden som, Ingen beräkning).

Denna arbetsbok innehåller anpassade inbäddade data. Dessa data kommer inte att sparas.

Vad innebär detta?    Inbäddade anpassade data, till exempel Power Pivot data stöds inte i Excel 97-2007. Data kommer att förloras.

Lämplig åtgärd    Ta bort alla Power Pivot-data från en arbetsbok du planerar att arbeta med i en tidigare version av Excel.

Denna arbetsbok innehåller utsnitt som kan användas för att filtrera pivottabeller och kubfunktioner i arbetsboken. Utsnitt fungerar inte i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    Utsnitt är inte tillgängliga i Excel 97-2007 men kommer fortfarande att kunna användas i Excel 2010 eller senare.

Lämplig åtgärd    I den tidigare versionen av Excel kan du använda pivottabellfilter för att filtrera data.

Denna arbetsbok innehåller utsnitt som kan användas för att filtrera pivottabeller och kubfunktioner i arbetsboken. Utsnitt kommer inte att sparas. Formler som refererar till utsnitt returnerar felet #NAMN?.

Betydelse    Utsnitt stöds inte i tidigare versioner av Excel. De kan inte visas och kommer att förloras.

Uppdatering av anslutningar med OLAP-funktioner som refererar till utsnitt returnerar felet #NAMN? i stället för det förväntade resultatet.

Lämplig åtgärd    Använd pivottabellfilter i stället för utsnitt när du filtrerar data.

Överst på sidan

Problem som kan orsaka sämre återgivning

Problem

Lösning

Ett pivottabellformat används på en pivottabell i den här arbetsboken. Formatering av pivottabellen kan inte visas i tidigare versioner av Excel.

Betydelse    I Excel 97-2003 är pivottabellformat inte tillgängliga och kan därför inte visas.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen och leta reda på pivottabellrapporten med ett pivottabellformat och ta sedan bort pivottabellformatet. Lägg därefter manuellt till ett pivottabellformat som finns i tidigare versioner av Excel.

En pivottabell i arbetsboken fungerar inte i tidigare versioner än Excel 2007. Endast pivottabeller skapade i kompatibilitetsläge fungerar i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    En pivottabellrapport som du har skapat i Excel 2007 eller senare kan inte uppdateras i Excel 97-2003.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen och leta reda på pivottabellen som har skapats i det aktuella filformatet. Spara arbetsboken i Excel 97-2003-format och skapa sedan pivottabellrapporten i kompatibilitetsläget igen. Då kan du öppna rapporten i Excel 97-2003 utan att några funktioner förloras.

En pivottabell i den här arbetsboken innehåller fält i kompakt format. I tidigare versioner av Excel ändras den här layouten till tabellformat.

Betydelse    Kompakt format (enskilt eller i kombination med tabellformat och dispositionsformat) för att förhindra att relaterade data sprids ut horisontellt utanför skärmen och för att minimera rullning av texten kan inte användas i Excel 97-2003 och fälten kommer att visas i tabellform.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen och leta reda på pivottabellrapporten med fält i kompakt form och ändra formatet till dispositions- eller tabellformat genom att avmarkera kryssrutan Sammanfoga och centrera celler med etiketter (Verktyg för pivottabell, fliken Analysera, gruppen Pivottabell, kommandot Alternativ, fliken Layout och format).

En pivottabell i den här arbetsboken innehåller inställningar som inte finns i tidigare versioner av Excel. Vissa pivottabellinställningar kommer inte att sparas.

Vad innebär detta?    Vissa pivottabellinställningar stöds inte i Excel 97-2007. De här inställningarna kommer att förloras.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter den pivottabell som innehåller de inställningar som inte stöds. Gör sedan alla nödvändiga ändringar.

En pivottabell i den här arbetsboken har särskilda fältknappar aktiverade eller inaktiverade. Alla fältknappar sparas som aktiverade.

Betydelse    Fältknappar som inte visas i ett pivotdiagram sparas som aktiverade när arbetsboken öppnas och sparas i en tidigare version av Excel.

Lämplig åtgärd    När du öppnar en arbetsbok igen efter att ha sparat den i ett filformat i en tidigare version av Excel kan du behöva aktivera och inaktivera fältknapparna för att visa de knappar som du vill visa (Verktyg för pivotdiagram, fliken Analysera, gruppen Visa/dölj, knappen Fältknappar).

En pivottabell i den här arbetsboken innehåller en eller flera namngivna uppsättningar. Vissa egenskaper i de namngivna uppsättningarna kanske inte sparas.

Betydelse    En eller flera namngivna uppsättningar har icke-standardinställningar för egenskaper som kanske inte sparas när du sparar arbetsboken till filformatet för Excel 97-2003.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter den pivottabellrapport som innehåller de egenskaper för namngivna uppsättningar som har ändrats och gör därefter de ändringar som krävs i dialogrutan Fältinställningar. Högerklicka på någon medlem i den namngivna uppsättningen och klicka sedan på Fältinställningar. På fliken Layout och utskrift kontrollerar du att kryssrutan Visa element från olika nivåer i separata fält inte har markerats (standardinställningen) och att kryssrutan Ordna och ta bort dubbletter från uppsättningen automatiskt har markerats (standardinställningen).

En koppling till den här arbetsboken innehåller en eller flera namngivna uppsättningar eller beräknade medlemmar. Vissa egenskaper för de namngivna uppsättningarna eller de beräknade medlemmarna kanske inte sparas.

Betydelse    Namngivna uppsättningar eller beräknade medlemmar har egenskaper som inte stöds i Excel 2007 och Excel 97-2003. De här egenskaperna kanske inte sparas.

Vad du kan göra    Högerklicka på en medlem i de namngivna uppsättningarna och klicka sedan på Fältinställningar eller på Värdefältsinställningar och gör sedan nödvändiga justeringar.

Utsnittsformat finns i den här arbetsboken och det stöds inte i tidigare versioner av Excel. Detta utsnittsformat kommer inte att sparas.

Betydelse    Ett anpassat utsnittsformat kommer att förloras när arbetsboken sparas i ett filformat för en tidigare version av Excel.

Vad du kan göra    Eftersom utsnitt inte stöds i tidigare versioner av Excel, finns det inget kan du göra om du vill behålla ett anpassat format. I den tidigare versionen av Excel kan använda du Pivottabellfilter för att filtrera data.

En pivottabell i arbetsboken innehåller ett eller flera fält som innehåller upprepade etiketter. Om du uppdaterar pivottabellen går de här etiketterna förlorade.

Vad innebär detta?    Upprepade etiketter stöds inte i Excel 97-2007 och etiketterna förloras när du uppdaterar pivottabellrapporten i en tidigare version av Excel.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen och leta reda på pivottabellen som innehåller upprepade etiketter. Avbryt sedan upprepningen av etiketterna (Verktyg för pivottabell, fliken Design, gruppen Layout, knappen Rapportlayout, kommandot Upprepa inga elementetiketter).

Alternativ text tillämpas i en pivottabell i den här arbetsboken. Alternativ text i pivottabeller tas bort i tidigare versioner än Excel 2007.

Vad innebär detta?    Alternativ text är inte tillgängliga i Excel 97-2007 och kan inte visas i de här tidigare versionerna av Excel.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen när du vill söka efter den pivottabell som innehåller alternativ text. Om du vill visa den alternativa texten i en tidigare version av Excel kan du kopiera den till en tom cell i kalkylbladet. Du kan också infoga en kommentar som innehåller texten.

Högerklicka någonstans i pivottabellen och klicka på Pivottabellalternativ. Markera den alternativa texten i rutan Beskrivning på fliken Alternativ text och kopiera texten genom att trycka på Ctrl+C.

Alternativ text används i en pivottabell i den här arbetsboken. Det går inte att visa alternativ text i Excel 2007.

Vad innebär detta?    Alternativ text är inte tillgänglig i Excel 97-2007 och kan därför inte visas.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen när du vill söka efter den pivottabell som innehåller alternativ text. Om du vill visa den alternativa texten i en tidigare version av Excel kan du kopiera den till en tom cell i kalkylbladet. Du kan också infoga en kommentar som innehåller texten.

Högerklicka någonstans i pivottabellen och klicka på Pivottabellalternativ. Markera den alternativa texten i rutan Beskrivning på fliken Alternativ text och kopiera texten genom att trycka på Ctrl+C.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×