Komma igång med Excel Services och Excel Web Access

Med Excel Services kan du visa och interagera med Excel-arbetsböcker (.xlsx, .xslb och .xls) i webbläsaren, även om Excel inte är installerat på datorn. Om Excel är installerat på datorn kan du använda Excel Services för att publicera en arbetsbok på en SharePoint-webbplats. På så sätt kan du dela arbetsboken i hela företaget och hantera åtkomsten med hjälp av webbplatsbehörigheter. Alla data i arbetsböckerna är säkra, oavsett om de lagras i arbetsboken eller om de kommer från en extern källa, t.ex. en databas. Med Excel Services behöver du bara använda en kopia av dina viktiga arbetsböcker, i stället för att försöka hantera många kopior på flera olika datorer. Du kan se till att endast betrodda författare kan ändra arbetsboken.

Om du vill använda hela eller en del av arbetsboken på en instrumentpanel eller på en annan webbplatssida kan du koppla arbetsboken till webbdelen Excel Web Access. Du kan också anpassa utseendet och funktionerna i webbdelen genom att konfigurera egenskaper som storleken på området som arbetsboken ska visas i, vilka alternativ som ska visas i verktygsfältet och vilken typ av interaktion som ska tillåtas (t.ex. inmatning av indatavärden för parametrar och hämtning). Du kan dessutom koppla webbdelen Excel Web Access till andra webbdelar, t.ex. till webbdelen Aktuell användare eller filterwebbdelen.

I den här artikeln

Vad är Excel Services?

Hur samverkar Excel Services och Excel?

Interagera med en arbetsbok i Excel Services

Publicera en arbetsbok på en SharePoint-webbplats

Ansluta till externa data

Excel Services och Information Rights Management

Vad är Excel Services?

Excel Services är en SharePoint-teknik som utökar Excel med hjälp av serverteknik. Med Excel Services kan användarna öppna arbetsböcker från webbläsaren. Säkerheten och lagringen av arbetsböckerna, liksom eventuella beräkningar, överlåts på servern. Användarna kan navigera eller sortera och filtrera data i arbetsböcker i webbläsaren.

Den som skapar arbetsboken kan definiera särskilda celler i källarbetsboken som parametrar, så att användarna kan infoga värden för beräkningar som utförs när arbetsboken körs. Om Excel är installerat på användarens dator och användaren har nödvändig behörighet kan han eller hon skapa och spara en ögonblicksbild av arbetsboken i webbläsaren eller hämta arbetsboken och arbeta med den i Excel.

Excel Services har tre huvudkomponenter som fungerar tillsammans och som används för att publicera en arbetsbok på en SharePoint-webbplats:

Översikt över Excel Services

1. Excel Calculation Services     är själva motorn i Microsoft SharePoint Server 2010. Excel Calculation Services läser in arbetsboken, utför beräkningar i enlighet med Microsoft Excel 2010, uppdaterar externa data och upprätthåller sessioner. Beräkningarna utförs på servern. Användarna kan inte komma åt funktioner och formler direkt.

2. Excel Web Access    är en webbdel. Excel Web Access kan användas för att visa hela eller en del av en Excel-arbetsbok och gör det möjligt att interagera med arbetsböcker i en webbläsare via DHTML (Dynamic Hierarchical Tag Markup Language) och JavaScript. Eftersom Excel Web Access är en webbdel kan du lägga till den på en webbplatssida, t.ex. en gruppwebbplats, och sedan återanvända den på en annan sida när du vill utan att du behöver hämta någon ActiveX-kontroll till datorn. Du kan också koppla Excel Web Access till andra webbdelar, t.ex. filter, diagram och listor.

3. Excel Web Services tillhandahåller ett programmeringsgränssnitt (API) som utvecklare kan använda för att bygga anpassade program som baseras på Excel-arbetsböcker.

Eftersom Excel Services är en SharePoint-teknik kan du dra nytta av funktioner som säkerhets- och åtkomsthantering, serverbaserad prestandahantering och skalbarhet.

Överst på sidan

Överst på sidan

Hur samverkar Excel Services och Excel?

När Excel och Excel Services används ihop är Excel redigeringsverktyget och Excel Services ett rapporteringsverktyg. Det betyder att du skapar arbetsboken i Excel och sedan sparar den till en SharePoint-webbplats. Därefter kan du öppna arbetsboken i webbläsaren eller använda den i en webbdel.

Hur Excel Services och Excel 2007 samverkar

1. Arbetsboken skapas i Excel. Den som skapar arbetsboken kan välja mellan olika Excel-funktioner, t.ex. tabeller, pivottabeller, diagram eller filter, samt ange namngivna objekt för selektiv visning eller definiera parametrar som medger användarindata från Excel Services.

2. Arbetsboken sparas i ett dokumentbibliotek (eller i en nätverks- eller webbmapp), där den hanteras och skyddas av en administratör.

3. Den som skapat arbetsboken och andra användare kan skapa rapporter och webbdelssidor som använder arbetsboken.

4. Många affärsanvändare kan visa arbetsboken i en webbläsare. Om arbetsboken har anslutningar till externa data kan användarna dessutom uppdatera informationen. Administratörer kan hantera säkerheten och åtkomsten till arbetsboken.

5. Användare med nödvändiga behörigheter kan kopiera arbetsbokens aktuella tillstånd och resultatet från eventuell interaktion (t.ex. sortering och filtrering) under den aktuella sessionen till en lokal dator för vidare analys i Excel.

Överst på sidan

Interagera med en arbetsbok i Excel Services

Även om du inte kan redigera data i en Excel-arbetsbok i Excel Services kan du interagera med data på flera olika sätt. Artiklarna som hänvisas i följande tabell innehåller information om hur du interagerar med en arbetsbok i Excel Services.

Artikel

Beskrivning

Öppna en arbetsbok i webbläsaren

Lär dig hur du öppnar en arbetsbok för visning i webbläsaren och för redigering i Excel.

.Beräkna formler i webbläsarbaserade arbetsböcker

Visa det senaste formelresultatet genom att beräkna om data i arbetsboken.

Uppdatera externa data i en webbläsarbaserad arbetsbok

Uppdatera realtidsdata från en extern datakälla, t.ex. en databas eller en OLAP-kub (Online Analytical Processing).

Sortera data i en arbetsbok i webbläsaren

Sortera information i arbetsbokens kolumner.

Filtrera data i en arbetsbok i webbläsaren

Välj bara de värden som matchar dina villkor genom att använda filter.

Söka efter text, tal eller datum i en arbetsbok i webbläsaren

Sök efter målvärden i arbetsboken med hjälp av sökfunktionen.

Använda diagram och pivotdiagramrapporter i en arbetsbok i webbläsaren

Gör arbetsboken mer användbar genom att lägga till diagram eller pivottabellrapporter.

Använda parametrar i en arbetsbok i webbläsaren

Ändra tillfälligt värdena i celler genom att ange parametervärden för att uppdatera resultatet från en formel eller för att göra en enkel vad händer om-analys.

Skriva ut en Excel-arbetsbok från webbläsaren

Kopiera arbetsboken till Excel och använd alla funktioner i Excel för att formatera arbetsboken före utskriften.

Överst på sidan

Överst på sidan

Publicera en arbetsbok på en SharePoint-webbplats

Du måste skapa arbetsboken i Excel innan du kan publicera den till en SharePoint-webbplats. Du kan använda många Excel-funktioner, t.ex. tabeller, diagram och pivottabeller.

Tips: Excel Services har stöd för de flesta Excel-funktioner, även om vissa stöds på ett lite annorlunda sätt. Mer information om funktioner som stöds och inte stöds finns under Skillnader mellan att använda en arbetsbok i webbläsaren och i Excel.

Artiklarna som hänvisas i följande tabell innehåller information om hur du publicerar en arbetsbok till Excel Services.

Artikel

Beskrivning

Publicera en arbetsbok till Excel Services

Beskriver hur du publicerar en arbetsbok och hur du använder alternativ som parametrar och namngivna objekt.

Publicera en Excel-arbetsbok som "en version av sanningen"

Ger en komplett bild av hur du publicerar en arbetsbok, inklusive hur du konfigurerar administrativa inställningar.

Redigera eller ta bort en arbetsbok från Excel Services

Beskriver hur du redigerar en publicerad arbetsbok.

Överst på sidan

Ansluta till externa data

En Excel-arbetsbok kan lagra alla data i arbetsboken, eller använda dataanslutningar för att komma åt data som lagras externt. När du publicerar en arbetsbok till Excel Services fungerar datalagringen på liknande sätt, oavsett om arbetsboken lagras i ett dokumentbibliotek eller om den används i webbdelen Excel Web Access. I vissa arbetsböcker i Excel Services lagras alla data i arbetsboken, medan andra arbetsböcker har en eller flera anslutningar till externa datakällor, t.ex. en databas eller OLAP-kub.

En dataanslutning innehåller information om hur du hittar, loggar in, frågar och ansluter till den externa datakällan. Anslutningsinformationen kan lagras i arbetsboken, men lagras ofta i en ODC-fil (Office Data Connection), särskilt om många användare delar informationen och du behöver uppdatera anslutningsinformationen regelbundet. Den som skapade arbetsboken eller en administratör kan skapa anslutningsinformationen i Microsoft Excel för att etablera anslutningen och sedan exportera anslutningsinformationen till en ODC-fil. Mer information om hur du skapar anslutningar till externa data i en Excel-arbetsbok finns i avsnittet Översikt över koppling (import) av data.

För att underlätta lagringen, delningen och hanteringen av ODC-filer kan administratören ange ett SharePoint Server 2010-dataanslutningsbibliotek som ett bibliotek på en betrodd plats. Därefter kan administratören hantera eventuella ändringar i anslutningsinformationen från en enda central fil, t.ex. en ändring från en testserver till en produktionsserver. Uppdaterade ändringar hämtas till anslutningsfilen med hjälp av en uppdateringsåtgärd (på klienten eller servern). Du kan också konfigurera SharePoint Services och en användares dator så att ändringar i anslutningsfilen identifieras automatiskt. Mer information om dataanslutningsbibliotek finns i avsnittet Dela och hantera anslutningar till externa data.

Överst på sidan

Överst på sidan

Excel Services och Information Rights Management

Information Rights Management (IRM) är en teknik som skyddar information mot obehörig åtkomst. IRM kan skydda ett dokument eller en arbetsbok och ser till att endast behöriga användare kan visa känslig information. Du kan exempelvis använda IRM för att försäkra dig om att endast utvalda medlemmar i en styrelse kan visa särskilda ekonomiska data innan uppgifterna offentliggörs.

Windows SharePoint Services Version 3.0 och senare stöder IRM i dokumentbibliotek och i alla dokument i biblioteket (oavsett om IRM har aktiverats eller inte för de enskilda dokumenten). När du överför ett dokument till ett dokumentbibliotek som skyddas med IRM, aktiveras IRM för dokumentet.

Excel Services kan inte läsa in en Excel-arbetsbok som skyddas med IRM eller som kommer från ett dokumentbibliotek som skyddas med IRM. Mer information finns i avsnittet Information Rights Management i Office 2010.

Överst på sidan

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×