Introduktion till uttryck

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda uttryck för en rad uppgifter i Microsoft Access, t.ex. utföra matematiska beräkningar, kombinera eller extrahera text eller validera data. I den här artikeln får du bakgrundsinformation om uttryck  – när de ska användas, hur de fungerar jämfört med formler i Microsoft Excel och hur de är uppbyggda.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Översikt över uttryck

Varför använda uttryck?

Jämförelse mellan Access-uttryck och Excel-formler

Beståndsdelarna i ett uttryck

Exempel på uttryck

Uttryck – en översikt

Ett uttryck är en kombination av några eller samtliga av följande: inbyggda eller användardefinierade funktioner, identifierare, operatorer och konstanter som utvärderas till ett enda värde.

Beståndsdelarna i ett uttryck.

Uttrycket nedan innehåller till exempel fyra komponenter:

=Summa([Inköpspris])*0,08

I det här exemplet Summa() är en inbyggd funktion, [Inköpspris] är en identifierare, * är en matematisk operator och 0,08 är en konstant. Det här uttrycket kan användas i en textruta i ett formulär sidfot eller rapportfoten för att beräkna momsen för en grupp med objekt.

Uttryck kan vara mycket mer komplexa eller mycket enklare än det här exemplet. Det här boolesk uttrycket består till exempel av enbart en operator och en konstant.

>0

Det här uttrycket returnerar True när det jämförs med ett tal som är större än 0 och returnerar Falskt när det jämförs till ett tal som är mindre än 0. Du kan använda det här uttrycket i egenskapen Verifieringsuttryck för en kontroll eller fält så att endast positiva värden anges.

I Access kan använda uttryck på många platser att utföra beräkningar, ändra tecken eller testa data. Tabeller, frågor, formulär, rapporter och makron alla har egenskaper som accepterar ett uttryck. Du kan till exempel använda uttryck i egenskaperna Kontrollkälla och Standardvärde för en kontroll. Du kan också använda uttryck i egenskapen Verifieringsuttryck för ett tabellfält. Dessutom när du skriver Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kod för händelseprocedurer eller för en modul använda du ofta uttryck som liknar de som du använder i ett Access-objekt, till exempel en tabell eller fråga.

Obs!: Mer information om beståndsdelarna i ett uttryck finns i avsnittet beståndsdelar i ett uttryck, senare i den här artikeln.

Överst på sidan

Varför använda uttryck?

I Access kan du använda uttryck när du vill göra något av följande:

 • Beräkna värden som inte finns direkt i dina data. Du kan beräkna värden i fält i tabeller och frågor, och du kan också beräkna värden i kontroller i formulär och rapporter.

 • Ange ett standardvärde för ett tabellfält eller en kontroll i ett formulär eller en rapport. De här standardvärdena visas varje gång du öppnar en tabell, ett formulär eller en rapport.

 • Skapa ett verifieringsuttryck. Verifieringsuttryck styr vilka värden som användare kan ange i ett fält eller en kontroll.

 • Ange villkor för en fråga.

Ett av de vanligaste sätten att använda uttryck i Access är att beräkna värden som inte är direkt tillgängliga i dina data. Du kan till exempel skapa en kolumn i en tabell eller fråga som beräknar en radelementsumma och sedan använda det värdet i ett formulär eller en rapport. En kolumn i en tabell eller fråga som är resultatet av en sådan beräkning kallas ett beräknat fält. Följande uttryck i en fråga beräknar exempelvis radelementsummor med en viss rabatt:

Utökat pris : CCur ([Orderdetaljer]. [ Enhetspris] * [antal] *(1-[Discount])/100) * 100

Det här uttrycket ger den resulterande kolumnen eller beräknade fältet, namnet utökat pris.

Du kan skapa ett beräknat fält när du behöver beräkna eller utföra åtgärder med data i två eller flera tabellfält. Många tabeller lagrar till exempel för- och efternamn i separata fält. Om du vill kombinera dessa för- och efternamn och sedan visa dem i ett och samma fält kan du skapa ett beräknat fält i en tabell eller i en fråga.

Ett beräknat fält som kombinerar och efternamn ser ut så här: [Förnamn] & ”” & [Efternamn]. I det här fallet kombinera et-tecken (&) värdet i fältet Förnamn , ett blanksteg (ett blanksteg inom citationstecken) och värdet i fältet Efternamn .

Du kan också använda uttryck för att ange ett standardvärde för ett fält i en tabell eller en kontroll i Access. Till exempel om du vill ange standardvärdet för ett datumfält till dagens datum, inskrivning datum() i egenskapsrutan Standardvärde för fältet.

Du kan dessutom använda ett uttryck för att ange ett verifieringsuttryck. Till exempel kan du använda ett verifieringsuttryck i en kontroll eller tabellfält att kräva att de datum som anges är större än eller lika med dagens datum. I så fall kan du ange värdet i egenskapsrutan Verifieringsuttryck till > = datum().

Slutligen kan du också använda ett uttryck när du anger villkor för en fråga. Anta att du vill visa produktförsäljning för order som har levererats inom en viss tidsperiod. Du anger då ett villkor som definierar datumintervallet så att bara de rader som uppfyller villkoret returneras av Access. Ditt uttryck kan till exempel se ut så här:

Mellan #1/1/20 11 # Och #12/31/20 11 #

När du lägger till ett villkor i frågan och sedan kör den, returneras bara de värden som matchar angivna datum.

Överst på sidan

Jämförelse mellan Access-uttryck och Excel-formler

Access-uttryck liknar Excel-formler på så sätt att båda använder liknande element för att returnera ett resultat. Både Excel-formler och Access-uttryck innehåller ett eller flera av följande element:

 • Identifierare    I Excel är identifierare namnen på enskilda celler eller cellområden i en arbetsbok, till exempel A1, B3:C6eller Blad2! C32. I Access, identifierare är namnen på tabellfält (till exempel [kontakter]! [ Förnamn]), kontroller i formulär och rapporter (till exempel formulär! [ Aktivitetslista]! [Beskrivning]), eller egenskaperna för dessa fält och kontroller (till exempel formulär! [ Aktivitetslista]! [Beskrivning].ColumnWidth).

 • Operatorer    I både Access och Excel för operatorer att jämföra värden eller att utföra enkla beräkningar på dina data. Exempel: + (plus) eller - (minus).

 • Funktioner och argument    I både Access och Excel-funktioner och argument används för att utföra uppgifter som du inte kan göra med hjälp av operatorer enbart – du kan till exempel hitta medelvärdet av värdena i ett fält eller konvertera resultatet av en beräkning i ett valutaformat. Exempel på funktioner omfattar Summa och StdAv. Argument är värden som ger information till funktioner. Access och Excel båda har många funktioner som du kan välja, men namnen på liknande funktioner i program är ibland olika. Funktionen medel i Excel motsvarar till exempel funktionen AVG i Access.

 • Konstanter    I både Access och Excel är konstanter värden som inte förändras  – till exempel textsträngar eller tal som inte beräknas med hjälp av ett uttryck.

I Access-uttryck används operatorer och konstanter som påminner om dem som används i Excel-formler, men andra identifierare och funktioner används i Access-uttryck. Excel-formler används vanligtvis endast i kalkylbladsceller. Du kan dock använda Access-uttryck på många ställen för en rad uppgifter, till exempel när du vill:

 • Skapa beräknade kontroller i formulär och rapporter

 • Skapa beräknade fält i tabeller och frågor

 • Använda dem som villkor i frågor

 • Validera data som anges i ett fält eller i en kontroll i ett formulär

 • Gruppera data i rapporter

Du kan använda ett Access-uttryck eller en formel i Excel för att beräkna numerisk eller datum/tid-värden med hjälp av matematiska operatorer. Till exempel för att beräkna ett diskonterat pris för en kund kan du kan använda Excel formel =C2*(1-D2) eller Access-uttryck = [enhet Price]*(1-[Discount]).

Du kan också använda ett Access-uttryck eller en formel i Excel för att kombinera, dela, eller på annat sätt ändra strängar med hjälp av sträng operatorer. Om du vill kombinera första och sista namnet till en sträng, kan du till exempel använda Excel-formel = D3 & ”” & D4 eller Access-uttryck = [Förnamn] & ”” & [Efternamn].

Överst på sidan

Beståndsdelar i ett uttryck

Uttryck kan bestå av identifierare, operatorer, funktioner och argument, konstanter samt värden. I avsnitten nedan beskrivs de här beståndsdelarna mer ingående. Exemplen i de här avsnitten innehåller också korta beskrivningar av uttryckens syntax.

Identifierare

En identifierare är namnet på ett fält, en egenskap eller en kontroll. Du använder en identifierare i ett uttryck för att referera till ett värde som är kopplade till ett fält, en egenskap eller en kontroll. Tänk dig uttrycket = [Begärt leveransdatum]-[Expedierat den]. Det här uttrycket subtraheras värdet i fältet leveransdatum eller kontroll från värdet i fältet Begärt leveransdatum eller kontroll. I det här uttrycket fungerar Begärt leveransdatum och Expedierat den som identifierare.

Operatorer

Access stöder en mängd operatorer, inklusive vanliga aritmetiska operatorer som +, -, * (multiplicera), och / (dividera). Du kan också använda jämförelseoperatorer, till exempel < (mindre än) eller > (större än) för att jämföra värden, textoperatorer, till exempel & och + för att sammanfoga (kombinera) text, logiska operatorer som inte och och för att bestämma värdet SANT eller FALSKT-värden och andra operatorer som är specifika för Access.

Funktioner och argument

Funktionerna är inbyggda metoder som du kan använda i ditt uttryck. Använda funktioner för en mängd olika åtgärder, till exempel beräknar värden, ändra text och datum och summera data. Till exempel är en ofta använda funktionen datumsom returnerar det aktuella datumet. Du kan använda funktionen datum i en mängd olika sätt, t ex i ett uttryck som anger standardvärdet för ett fält i en tabell. I det här exemplet när någon lägger till en ny post är värde för fältet inställt till dagens datum som standard.

Vissa funktioner kräver argument. Ett argument är ett värde som innehåller indata för funktionen. Om en funktion kräver mer än ett argument måste separera du argumenten med ett kommatecken. Tänk dig funktionen datum i följande exempel uttryck:

= Format(Date() ”, mmmm d, yyyy ”)

Det här exemplet används två argument. Det första argumentet är funktionen datum() som returnerar det aktuella datumet. Det andra argumentet (”d mmmm yyyy”), som är avgränsade från det första argumentet med ett kommatecken, anger en textsträng instruktioner hur du formaterar returnerade datumvärde till funktionen Format . Observera att textsträngen måste omges av citattecken. Det här uttrycket illustrerar också att du ofta använder det värde som returnerats av en funktion som ett argument till en annan funktion. I det här fallet fungerar datum() som ett argument.

Länkar till mer information om funktioner och uttryckssyntax finns i avsnittet Se även.

Konstanter

En konstant är ett objekt vars värde inte ändras om Access körs. Sant, Falsktoch Null konstanter används ofta i uttryck. Du kan också definiera egna konstanter i VBA-kod som du kan använda i VBA-procedurer. VBA är det programmeringsspråk som används.

Obs!: Du kan inte använda VBA-konstanter i egna funktioner som du använder i uttrycken. VBA har till exempel konstanter för dagarna i veckan: vbSunday representerar söndag, vbMonday representerar måndag och så vidare. Var och en av dessa konstanter har ett motsvarande numeriskt värde. Det numeriska värdet för vbSunday är 1 och vbMonday är 2. Du kan inte använda dessa konstanter i en egen funktion som anropas från ett uttryck. Istället måste du använda numeriska värden.

Värden

Du kan använda litteralvärden i uttrycken, till exempel talet 1,254 eller strängen "Ange ett tal mellan 1 och 10." Du kan också använda numeriska värden, som kan vara en serie med siffror, inklusive tecken och decimalkomma, om det behövs. Om inget tecken anges, antas värdet vara positivt. Om du vill att ett värde ska vara negativt skriver du ett minustecken (-). Du kan också använda matematisk notation. Det gör du genom att ta med "E" eller "e" och exponentens tecken (t.ex. 1,0E-6).

När du använder textsträngar som konstanter, placerar du dem inom citattecken, vilket säkerställer att de tolkas korrekt i Access. I vissa fall infogas citattecknen automatiskt. När du till exempel skriver text i ett uttryck för ett verifieringsuttryck eller för frågevillkor omsluts textsträngarna automatiskt med citattecken.

Om du skriver text Parisvisas till exempel ”Paris” i uttrycket. Om du vill använda ett uttryck ska skapa en sträng som faktiskt är omgivet av citattecken du omge kapslade strängen i apostrofer (') citattecken eller inom tre uppsättningar med dubbel () citattecken. Följande uttryck är likvärdiga:

Formulär! [Kontakter]! [Ort]. Standardvärde = ”Paris”

Formulär! [Kontakter]! [Ort]. Standardvärde = ”” ”Paris” ””

Om du vill använda datum-/tidsvärden omsluter du värdena med nummertecken (#). Exempelvis är #7-3-11#, #7-mar-11# och #mar-7-2011# alla giltiga datum- och tidsvärden. När ett giltigt värde för datum-/tidsvärde påträffas som omges av #-tecken, behandlas värdet automatiskt som datatypen Datum/tid i Access.

Överst på sidan

Exempel på uttryck

I tabellen nedan listas några exempel på Access-uttryck och hur de brukar användas:

Uttryck

Syfte

=[BegärtDatum]-[ExpedieradDen]

Beräknar differensen mellan datumvärden i två textrutekontroller (med namnet Begärt leveransdatum och Expedierat den) i en rapport.

Datum()

Anger standardvärdet för ett datum-/tidsfält till dagens datum.

Utökat pris: CCur([Orderdetaljer].Enhetspris*[Antal]*(1-[Rabatt])/100)*100

Skapar ett beräknat fält med namnet Utökat pris i en fråga.

Mellan #1-1-2011# Och #31-12-2011#

Anger villkor för ett datumfält i en fråga.

=[Orderunderformulär].Formulär!Orderdelsumma

Returnerar värdet på kontrollen Orderdelsumma i Orderunderformulär som finns i formuläret Order.

>0

Anger ett verifieringsuttryck för ett numeriskt fält i en tabell  – användarna måste ange värden som är större än noll.

Vissa uttryck börjar med operatorn lika med (=) och andra inte. När du beräknar ett värde för en kontroll i ett formulär eller en rapport, använder du operatorn = för att börja uttrycket. I andra fall, till exempel när du skriver ett uttryck i en fråga eller i egenskapen Standardvärde eller verifieringsuttryck för ett fält eller en kontroll kan använder du inte operatorn = såvida inte uttrycket läggs till i ett textfält i en tabell. I vissa fall, till exempel när du lägger till uttryck i frågor, tas bort operatorn = automatiskt.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×