Introduktion till uttryck

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda uttryck för en rad uppgifter i Microsoft Office Access 2007, till exempel när du vill göra matematiska beräkningar, kombinera eller extrahera text eller validera data. I den här artikeln får du bakgrundsinformation om uttryck – när de kan användas, hur de fungerar jämfört med formler i Microsoft Office Excel och hur de är uppbyggda.

Artikelinnehåll

Översikt över uttryck

Varför använda uttryck?

Jämförelse mellan Access-uttryck och Excel-formler

Beståndsdelar i ett uttryck

Exempel på uttryck

Översikt över uttryck

Ett uttryck är en kombination av några eller alla följande beståndsdelar: inbyggda eller användardefinierade funktioner , identifierare , operatorer och konstanter som returnerar ett enskilt värde.

Tips: Uttrycksverktyget har IntelliSense, så att du kan se vilka argument uttrycket kräver i Access 2010.

Beståndsdelarna i ett uttryck.

Uttrycket nedan innehåller till exempel alla de här fyra komponenterna:

= Summa ( [inköpspris]) * 0, 08

I det här exemplet Summa () är en inbyggd funktion, [Inköpspris] är en identifierare, * är en matematisk operator och 0,08 är en konstant. Det här uttrycket kan användas i en textruta i ett formulär sidfot eller rapportfoten för att beräkna momsen för en grupp med objekt.

Uttryck kan vara mycket mer komplexa eller mycket enklare än det här exemplet. Det här boolesk uttrycket består till exempel av enbart en operator och en konstant:

>0

Det här uttrycket returnerar Sant när det jämförs med ett tal som är större än 0 och Falskt när det jämförs med ett tal som är mindre än 0. Du kan använda det här uttrycket i egenskapen Verifieringsuttryck för en kontroll eller ett tabellfält när du vill säkerställa att endast positiva värden anges.

I Access används uttryck på många ställen när du utför beräkningar, ändrar tecken eller testar data. Tabeller, frågor, formulär, rapporter och makron har alla egenskaper som kan hanteras med uttryck. Du kan till exempel använda uttryck i egenskaperna Kontrollkälla och Standardvärde för en kontroll. Du kan också använda uttryck i egenskapen Verifieringsuttryck för ett tabellfält. Dessutom använder du ofta uttryck som påminner om dem som du använder i ett Access-objekt, till exempel en tabell eller fråga, när du skriver Microsoft VBA-kod (Visual Basic for Applications) för en händelseprocedur eller för en modul.

Obs!: Mer information om vad ett uttryck består av finns i avsnittet Beståndsdelar i ett uttryck senare i den här artikeln.

Överst på sidan

Varför använda uttryck?

I Access kan du använda uttryck när du vill göra något av följande:

 • Beräkna värden som inte lagras direkt i informationen. Du kan beräkna värden för frågefält och kontroller i formulär och rapporter.

 • Ange ett standardvärde för ett tabellfält eller för en kontroll i ett formulär eller en rapport. De här standardvärdena visas när du öppnar en tabell, ett formulär eller en rapport.

 • Skapa ett verifieringsuttryck. Verifieringsuttryck styr vilka värden som användare kan ange i ett fält eller en kontroll.

 • Ange villkor för en fråga.

Ett av de vanligaste sätten att använda uttryck på i Access är att beräkna värden som inte är direkt tillgängliga i dina data. Du kan till exempel skapa en kolumn i en fråga som beräknar radelementsumman och sedan använda det värdet i ett formulär eller en rapport. En kolumn i en fråga som är resultatet av en sådan beräkning kallas ett beräknat fält. Följande uttryck i en fråga beräknar exempelvis radelementsummor med en viss rabatt:

Utökat pris : CCur ( [Orderdetaljer]. [ Enhetspris] * [antal] *(1-[Discount])/100) * 100

Det här uttrycket ger den resulterande kolumnen, eller det beräknade fältet, namnet Utökat pris.

Du kan inte skapa ett tabellfält som automatiskt beräknar sitt eget värde. Om det behövs kan du använda ett tabellfält så att det lagrar resultatet av en beräkning som gjordes någon annanstans (till exempel i en fråga eller i ett formulär). Men om det inte finns någon särskild anledning att göra just så, är det mer effektivt att lagra endast de värden som du behöver för att göra en beräkning och sedan beräkna resultatet när du behöver det.

Anta till exempel att du behöver beräkna den totala summan i dollar för ett radelement i en faktura. I stället för att lagra radelementsumman i databasen beräknar du den vid behov från två andra element som du lagrar i databasen – kvantitet och pris. I en textrutekontroll på fakturarapporten använder du följande uttryck när du vill beräkna värdet:

= CCur ( [Quantity]*[Price])

I det här uttrycket multipliceras kvantitet med pris och sedan används funktionen för valutakonvertering (KonvVal) för att konvertera resultatet till datatypen Valuta. Du kan också beräkna en rabatt för varje order.

Du kan skapa ett beräknat fält när du behöver beräkna eller utföra åtgärder med data i två eller flera tabellfält. Många tabeller lagrar till exempel för- och efternamn i separata fält. Om du vill kombinera dessa för- och efternamn och sedan visa dem i ett och samma fält kan du skapa ett beräknat fält i en fråga. Som vi nämnde tidigare kan det verka logiskt att skapa den typen av beräknat fält direkt i en tabell, men tabeller har inte stöd för den typen av åtgärd. De innehåller inte ett fält eller en egenskap som behövs för att lägga till uttrycket.

Ett beräknat fält som kombinerar och efternamn ser ut så här: [Förnamn] & "" & [Efternamn]. I det här fallet kombinera et-tecken (&) värdet i fältet Förnamn , ett blanksteg (ett blanksteg inom citationstecken) och värdet i fältet Efternamn .

Du kan också använda uttryck för att ange ett standardvärde för ett fält i en tabell eller en kontroll i Access. Skriv till exempel om du vill ange standardvärdet för ett datumfält till dagens datum du datum () i egenskapsrutan Standardvärde för fältet.

Du kan dessutom använda ett uttryck för att ange ett verifieringsuttryck. Till exempel kan du använda ett verifieringsuttryck i en kontroll eller tabellfält att kräva att de datum som anges är större än eller lika med dagens datum. I så fall kan du ange värdet i egenskapsrutan Verifieringsuttryck till > = datum ().

Slutligen kan du också använda ett uttryck när du anger villkor för en fråga. Anta att du vill visa produktförsäljning för order som har levererats inom en viss tidsperiod. Du anger då ett villkor som definierar datumintervallet så att bara de rader som uppfyller villkoret returneras. Ditt uttryck kan till exempel se ut så här:

Mellan #1/1/2007 # Och #12/31/2007 #

När du lägger till ett villkor i frågan och sedan kör den, returneras bara de värden som matchar angivna datum.

Överst på sidan

Jämförelse mellan Access-uttryck och Excel-formler

Access-uttryck liknar Excel-formler på så sätt att båda använder liknande element för att returnera ett resultat. Både Excel-formler och Access-uttryck innehåller ett eller flera av följande element:

 • Identifierare    I Excel är identifierare namnen på enskilda celler eller cellområden i en arbetsbok, till exempel A1, B3:C6eller Blad2! C32. I Access, identifierare är namnen på tabellfält (till exempel [kontakter]! [Förnamn]), kontroller i formulär och rapporter (till exempel formulär! [ Aktivitetslista]! [Beskrivning]), eller egenskaperna för dessa fält och kontroller (till exempel formulär! [ Aktivitetslista]! [Beskrivning].ColumnWidth).

 • Operatorer    I både Access och Excel används operatorer för att jämföra värden eller för att göra enkla beräkningar med data. Några exempel är + (plus) eller - (minus).

 • Funktioner och argument    I både Access och Excel används funktioner och argument för att utföra uppgifter som du inte kan göra enbart med operatorer – till exempel kan du räkna ut genomsnittet för värdena i ett fält, eller konvertera resultatet av en beräkning till ett valutaformat. Några exempel på funktioner är SUMMA och STDAV. Argument är värden som ger information till funktioner. I både Access och Excel finns det många funktioner att välja mellan, men namnen på liknande funktioner är ibland olika. Funktionen MEDEL i Excel motsvarar till exempel funktionen MEDEL i Access, men det finns andra som har olika namn.

 • Konstanter    I både Access och Excel är konstanter värden som inte förändras – till exempel textsträngar eller tal som inte beräknas med hjälp av ett uttryck.

I Access-uttryck används operatorer och konstanter som påminner om dem som används i Excel-formler, men andra identifierare och funktioner används i Access-uttryck. Du kan endast använda en Excel-formel på ett ställe – i en cell i ett kalkylblad. Du kan dock använda ett Access-uttryck på många ställen för en rad uppgifter, till exempel när du vill:

 • skapa beräknade kontroller i formulär och rapporter

 • skapa beräknade fält i frågor

 • använda dem som villkor i frågor

 • validera data som anges i ett fält eller i en kontroll i ett formulär

 • gruppera data i rapporter.

Du kan använda antingen ett Access-uttryck eller en Excel-formel när du vill beräkna numeriska eller datum/tid-värden med hjälp av matematiska operatorer. Om du vill exempel vill beräkna en rabatt för en kund kan du använda Excel-formeln =C2*(1-D2) eller Access-uttrycket = [Enhetspris]*(1-[Rabatt]).

Du kan också använda ett Access-uttryck eller en Excel-formel när du vill kombinera, dela upp eller på annat sätt förändra strängar med hjälp av strängoperatorer. Om du till exempel vill kombinera ett förnamn och ett efternamn till en sträng kan du använda Excel-formeln =D3 & " " & D4 eller Access-uttrycket = [Förnamn] & " " & [Efternamn].

Överst på sidan

Beståndsdelar i ett uttryck

Uttryck kan bestå av identifierare, operatorer, funktioner och argument, konstanter samt värden. I avsnitten nedan beskrivs de här beståndsdelarna mer ingående. Exemplen i de här avsnitten innehåller också korta beskrivningar av uttryckens syntax.

Identifierare

En identifierare är namnet på ett fält, en egenskap eller en kontroll. Du använder en identifierare i ett uttryck för att referera till ett värde som är kopplade till ett fält, en egenskap eller en kontroll. Tänk dig uttrycket = [Begärt leveransdatum]-[Expedierat den]. Det här uttrycket subtraheras värdet i fältet leveransdatum eller kontroll från värdet i fältet Begärt leveransdatum eller kontroll. I det här uttrycket fungerar Begärt leveransdatum och Expedierat den som identifierare.

Operatorer

I Access stöds en rad operatorer, till exempel vanliga aritmetiska operatorer som +, -, * (multiplicering) och / (division). Du kan också använda jämförelseoperatorer som <&nbsp;(mindre än) eller > (större än) när du vill jämföra värden, textoperatorer som & och + när du vill slå samman (kombinera) text, logiska operatorer som Inte och Och när du vill hitta sanna och falska värden samt andra operatorer som är specifika för Access.

Funktioner och argument

Funktioner är inbyggda procedurer som du kan använda i uttrycken. Du använder funktioner för en mängd olika åtgärder, till exempel som att beräkna värden, ändra text och datum och sammanfatta data. En vanlig funktion är Datum som returnerar dagens datum. Du kan använda funktionen Datum på många olika sätt, till exempel som uttryck som anger standardvärdet för ett fält i en tabell. I det här exemplet används det aktuella datumet som värde i fältet som standard när någon lägger till en ny post.

Vissa funktioner kräver argument. Ett argument är ett värde som förser funktionen med indata. Om en funktion kräver mer än ett argument måste du avgränsa argumenten med kommatecken. Ta en titt på funktionen Datum i följande exempeluttryck:

= Format ( datum(), " mmmm d, åååå ")

Det här exemplet används två argument. Det första argumentet är den datum () funktion som returnerar det aktuella datumet. Det andra argumentet ("d mmmm yyyy"), som är avgränsade från det första argumentet med ett kommatecken, anger en textsträng instruktioner hur du formaterar returnerade datumvärde till funktionen Format . Observera att textsträngen måste omges av citattecken. Det här uttrycket illustrerar också att du ofta använder det värde som returnerats av en funktion som ett argument till en annan funktion. I det här fallet datum () fungerar som ett argument.

Länkar till mer information om funktioner och uttryckssyntax finns i avsnittet Se även.

Konstanter

En konstant är ett objekt vars värde inte ändras när Access körs. Konstanterna Sant, Falskt och Null används ofta i uttryck. Du kan också definiera egna konstanter i VBA-kod som du kan använda i VBA-procedurer. VBA är det programmeringsspråk som används i Access.

Obs!: Du kan inte använda VBA-konstanter i egna funktioner som du använder i uttrycken. VBA har till exempel konstanter för dagarna i veckan: vbSunday representerar söndag, vbMonday representerar måndag och så vidare. Var och en av dessa konstanter har ett motsvarande numeriskt värde: Det numeriska värdet för vbSunday är 1, vbMonday är 2 och så vidare. Du kan inte använda dessa konstanter i en egen funktion som anropas från ett uttryck. I stället måste du använda numeriska värden.

Värden

Du kan använda litteralvärden i uttrycken, till exempel talet 1,254 eller strängen "Ange ett tal mellan 1 och 10". Du kan också använda numeriska värden, som kan vara en serie med siffror, inklusive tecken och decimalkomma, om det behövs. Om inget tecken anges, antas värdet vara positivt. Om du vill att ett värde ska vara negativt skriver du ett minustecken (-). Du kan också använda matematisk notation. Det gör du genom att ta med "E" eller "e" och exponentens tecken (till exempel 1,0E-6).

När du använder textsträngar som konstanter, placerar du dem inom citattecken, vilket säkerställer att de tolkas korrekt i Access. I vissa fall infogas de automatiskt. När du till exempel skriver text i ett uttryck för ett verifieringsuttryck omsluts textsträngarna automatiskt med citattecken.

Om du till exempel skriver texten Paris visas "Paris" i uttrycket. Om du vill att ett uttryck ska skapa en sträng som verkligen omges av citattecken innesluter du antingen den kapslade strängen mellan apostrofer (') eller inom grupper av tre stycken citattecken ("). Följande uttryck är till exempel likvärdiga:

Formulär ! [ Kontakter]! [Ort]. Standardvärde = "Paris"

Formulär ! [ Kontakter]! [Ort]. Standardvärde = " " "Paris" " "

Om du vill använda datum-/tidsvärden omsluter du värdena med nummertecken (#). Exempelvis #2007.03.07#, #7-mar-07# och #Mar-07-2007# är giltiga datum-/tidsvärden. När ett giltigt datum-/tidsvärde påträffas som omsluts av #-tecken, behandlas värdet automatiskt som datatypen Datum/tid.

Överst på sidan

Exempel på uttryck

I tabellen nedan listas några exempeluttryck och hur de brukar användas:

Uttryck

Syfte

=[Begärt leveransdatum]-[Expedierat den]

Beräknar differensen mellan datumvärden i två textrutekontroller (med namnet Begärt leveransdatum och Expedierat den) i en rapport.

Datum( )

Anger standardvärdet för ett datum-/tidsfält till dagens datum.

Utökat pris: KonvVal([Orderdetaljer].Enhetspris*[Antal]*(1-[Rabatt])/100)*100

Skapar ett beräknat fält med namnet Utökat pris i en fråga.

Mellan #01.01.07# Och #31.12.07#

Anger villkor för datum-/tidsfält i en fråga.

=[Orderunderformulär].Formulär!Orderdelsumma

Returnerar värdet på kontrollen Orderdelsumma i Orderunderformulär som finns i formuläret Order.

>0

Anger ett verifieringsuttryck för ett numeriskt fält i en tabell – användarna måste ange värden som är större än noll.

Vissa uttryck inleds med likhetsoperatorn (=) och andra gör det inte. När du beräknar ett värde för en kontroll i ett formulär eller en rapport använder du operatorn = för att inleda uttrycket. I andra fall, till exempel när du skriver in ett uttryck i en fråga eller i egenskapen Standardvärde eller Verifieringsuttryck för ett fält eller en kontroll, använder du inte operatorn = såvida inte du lägger till uttrycket i ett textfält i en tabell. I vissa fall, till exempel när du lägger till uttryck i frågor, tas operatorn = bort automatiskt.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×