Introduktion till layout av en formulärmall

När du designar en Microsoft Office InfoPath-formulärmall måste du fundera över vilken layout den ska ha, med andra ord hur elementen ska placeras i mallen.

I allmänhet ska du strukturera de olika delarna i mallen så att de som fyller i den kan flytta genom formuläret på ett logiskt sätt. Dessutom kan det vara bra att justera textrutor, kryssrutor och andra element utefter vågräta och lodräta linjer i ett tänkt rutnät. Du kan använda layouttabell som definierar gränserna för rutnätet och hjälper till att justera elementen i formulärmallen.

Artikelinnehåll

Layouttabeller och åtgärdsfönstret Layout

Layoutrelaterade kontroller

Layout-tips

Layouttabeller och åtgärdsfönstret Layout

Det bästa är att skapa en formulärmall som är både visuellt tilltalande och enkel att använda för andra. Med hjälp av layouttabeller kan du uppnå båda dessa mål.

I åtgärdsfönstret Layout finns en samling fördefinierade layouttabeller som du kan använda i formulärmallarna och ge dem en visuell struktur.

Åtgärdsfönstret Layout

En layouttabell är som vilken tabell som helst, utom att den enbart används för layout och inte för annan datapresentation. Till skillnad från andra tabeller har layouttabeller heller inga synliga kantlinjer som standard. När du designar formulärmallen i designläget representeras layouttabellens kantlinjer med streckande linjer, så att du vet att du arbetar med tabellen. När användarna fyller i ett formulär som baseras på formulärmallen, visas emellertid inte dessa kantlinjer.

Du kan bland annat använda layouttabeller när du strukturerar kontroller, avgränsar olika avsnitt, skapar sidhuvuds- och sidfotsavsnitt och placerar logotyper och annan grafik.

I följande exempel används en layouttabell för att strukturera textrutor i ett avsnitt i en formulärmall.

Layouttabell i ett avsnitt i en formulärmall

1. Den här layouttabellen har två rader.

2. Det finns tre kolumner i den andra raden. Kolumnen i mitten används bara för att skapa ett avstånd.

Om du vill lägga till eller ta bort rader och kolumner från en layouttabell klickar du på något av alternativen i listan Sammanfoga och dela celler i åtgärdsfönstret. Om layouttabellerna i åtgärdsfönstret Layout inte passar dina behov kan du lägga till en anpassad layouttabell med det antal rader och kolumner du behöver.

Du kan också använda åtgärdsfönstret Layout om du snabbt vill infoga rullningsområde och vågräta områden i formulärmallen, vilka beskrivs nedan.

Överst på sidan

Layoutrelaterade kontroller

Förutom layouttabeller kan du använda layoutrelaterade kontroller, till exempel avsnitt eller upprepande avsnitt som gör det enklare att designa formulärmallen. När du lägger till en layoutrelaterad kontroll i formulärmallen skapas en tom behållare för andra kontroller.

I tabellen nedan finns korta beskrivningar av de vanligaste layoutkontrollerna.

Kontroll

Beskrivning

Avsnitt

En kontroll som innehåller andra kontroller. I till exempel en formulärmall för skadeanmälan kan du använda ett avsnitt för att gruppera en grupp med textrutor som används för att samla in kontaktinformation från försäkringstagarna.

Valfritt avsnitt

En kontroll som innehåller andra kontroller men som inte visas i formuläret såvida inte användaren väljer att lägga till den. Även om alla anställda i ett företag använder ett målavsnitt i sina utvärderingsformulär, kan bara cheferna välja att lägga till ett valfritt avsnitt om sina ledarskapsmål.

Upprepande kontroll

Med en upprepande kontroll, till exempel ett upprepande avsnitt eller en upprepande tabell, kan användarna utöka ett formulärs innehåll när det fylls i och visa endast nödvändigt antal poster i en serie. Du kan till exempel använda en upprepande tabell i en kostnadsrapport för att samla in och registrera specificerade utgifter från de anställda.

Rullningsbart område

En kontroll som innehåller andra kontroller, har en fast storlek och innehåller rullningsfält så att användarna kan rulla till den information som inte visas. Rullningsbara områden är användbara när ett avsnitt i en formulärmall innehåller en mängd med data, och användarna inte behöver kunna se alla data samtidigt. Om du till exempel använder en upprepande tabell för att visa flera poster från en databas, kan du infoga den upprepande tabellen i ett rullningsbart område för att bara visa några få poster åt gången. Eftersom rullningsbara områden uteslutande används i layoutsyfte är de inte bundna till fält eller grupper i datakällan. Rullningsbara områden kan inte användas i webbläsarkompatibel formulärmall.

Vågrätt område

En kontroll som innehåller andra kontroller och kan placeras vågrätt i en formulärmall. När flera vågräta områden placeras sida vid sida bryts områdena, eller flödar, till nästa rad allt eftersom storleken på skärmen ändras. Vågräta områden används endast i layoutsyfte och kan inte bindas till fält eller grupper i datakällan. Vågräta områden kan inte användas i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Alternativgrupp

En kontroll som visar en grupp ömsesidigt uteslutande alternativ för användaren. En alternativgrupp innehåller alternativavsnitt, varav ett är det förvalda alternativet. Dessa avsnitt kan innehålla andra kontroller. Till exempel kan adressinformationen i formuläret Anställda formateras som en alternativgrupp som innehåller alternativavsnitt. Varje alternativavsnitt innehåller kontroller med korrekt adressyntax för ett land eller en region. När användaren fyller i ett formulär som baseras på formulärmallen kan han eller hon ersätta det förvalda adressavsnittet med ett avsnitt som passar det land där hon eller han bor.

Överst på sidan

Layout-tips

Använd följande tips när du finjusterar utseende, storlek och andra aspekter av layouttabeller och layoutrelaterade kontroller.

  • Om du designar en ny, tom formulärmall bör du först bestämma vilken layout formulärmallen ska ha innan du börjar designa den. Om du inte kommer på någon bra layout, prövar du med att skissa dina idéer på papper. Du kan också använda ett program som Microsoft Office Visio när du finjusterar idéerna och skapar modeller av formulärmallens användargränssnitt. När du har en färdig plan kan du infoga en fördefinierad tabell från åtgärdsfönstret Layout och anpassa den efter behov.

  • I designläge representeras layouttabellernas kantlinjer med streckade linjer så att raderna och kolumnerna visas. När användarna fyller i ett formulär som baseras på formulärmallen syns inte dessa stödlinjer. Resultatet blir en renare och mindre plottrig design. Om du vill dölja stödlinjerna i designläge inaktiverar du dem genom att klicka på Dölj stödlinjerTabell-menyn.

  • Som standard infogas layouttabeller och layoutrelaterade kontroller, till exempel avsnitt och rullningsbara områden, med en bredd som passar den utskrivna sidan. Du kan ändra den här inställningen genom att klicka på Visa egenskaperVisa-menyn. Markera kryssrutan Använd en anpassad layoutbredd för den här formulärmallen under Layoutinställningar på fliken Allmänt och skriv sedan ett annat tal i rutan Anpassad layoutbredd.

  • Om du anger en egen layoutbredd för layouttabeller och layoutkontroller ska du se till att de inte är bredare än formulärmallens utskrivbara område. Du kan snabbt se hur bred den utskrivna sidan är, och om innehållet i formuläret får plats på sidan, genom att klicka på Guiden SidbreddVisa-menyn. När du klickar på det här kommandot visas en streckad, lodrät stödlinje längs skärmens högersida. Stödlinjen representerar den utskrivna sidans högermarginal, baserat på datorns standardskrivare.

  • Om du vill ändra kantlinjen eller färgen på layoutkontrollerna eller layouttabellerna, markerar du kontrollerna och tabellerna som du vill ändra. Öppna Format-menyn, klicka på Kantlinjer och fyllning och gör önskade ändringar.

  • Som standard vänsterjusteras en layouttabell i formulärmallen. Om du vill centrera eller högerjustera hela tabellen markerar du den. Klicka på TabellegenskaperTabell-menyn och klicka på Centrera eller Höger på fliken Tabell.

  • Cellutfyllnad är den mängd utrymme som omringar innehållet i en cell. Tänk dig detta som ett buffertutrymme mellan cellen och texten som finns i den. Genom att justera cellutfyllnaden får du i allmänhet mer kontroll över avståndet än att trycka på RETUR och lägga till blanksteg. Du justerar cellutfyllnaden i en cell genom att välja alternativ på fliken Cell i dialogrutan Tabellegenskaper.

Överst på sidan

Gäller för: Office 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk