Introduktion till kontroller

Alla InfoPath-formulär som användarna fyller i baseras på en underliggande formulärmall. Du kan använda Microsoft Office InfoPath för att designa och publicera användarvänliga formulärmallar. Formulärmallen avgör formulärens utseende och funktioner.

När användare fyller i formulär anger de information t.ex. genom att skriva i textrutor, klicka på poster i en lista, markera kryssrutor och utföra andra åtgärder. De objekt som används för att ange information kallas kontroller. Du använder kontroller för att visa data eller alternativ, genomföra åtgärder eller göra formulärets användargränssnitt lättare att läsa.

Förutom standardkontroller som textrutor och listrutor inkluderar InfoPath ett antal nya kontroller, t.ex. upprepande tabeller, alternativgrupper och valfria avsnitt. Med den här typen av kontroller kan du skapa en flexibel formulärmall som gör arbetet lättare för användarna. I en formulärmall för en utgiftsrapport kan du t.ex. använda en upprepande tabell där användarna bara kan ange så många utgiftsposter de behöver.

Information som användarna anger i en kontroll lagras i formulärets datakälla. När du designar en formulärmall använder du normalt åtgärdsfönstret Kontroller för att infoga kontroller, även om du också kan infoga kontroller genom att dra fält och grupp från åtgärdsfönstret Datakälla till formulärmallen.

Du kan anpassa en kontrolls utseende, bland annat teckensnitt, färg, textjustering inuti kontrollen och kontrollens standardvärde, datatyp, och andra egenskaper, som t.ex. Skärmtips som visas när en användare placerar muspekaren på en kontroll. Du kan även anpassa kontrollens beteende, t.ex. dess förmåga att filtrera information eller hantera regel.

Tips: Om du vill visa egenskaper för en kontroll dubbelklickar du på den i formulärmallen.

Artikelinnehåll

Kontroller och datakälla

Olika sätt att infoga kontroller på i en formulärmall

Kontrolltyper

Att tänka på när det gäller kompatibilitet

Kontroller och datakälla

Nästan alla kontroller i ett Microsoft Office InfoPath-formulär är kopplade eller binda till formulärmallens datakälla. De flesta kontroller, inklusive textrutor, kryssrutor och listrutor, är bundna till fält i datakällan. Om en kontroll inte är bunden till datakällan, eller om den är bunden på ett felaktigt sätt, kan inte den information som anges i kontrollen sparas korrekt i den underliggande formulärfilen (.xml).

När du designar en InfoPath-formulärmall kan du ange att fält i datakällan ska skapas automatiskt varje gång du infogar en kontroll, eller så kan du själv manuellt binda varje kontroll till ett befintligt fält.

I det följande exemplet har formulärdesignern infogat en Efternamn-textruta i formulärmallen. Textrutan är bunden till fältet Efternamn i formulärmallens datakälla.

Relationship between control on form template and field in data source

När en användare fyller i ett formulär baserat på den här formulärmallen skriver han eller hon sitt namn i textrutan Efternamn. InfoPath sparar dessa data i Extensible Markup Language (XML), som visas i följande bild.

Data entered in the text box is saved as XML

Typen av kontroll och det kopplade fältet avgör tillsammans vilken typ av information som användarna kan ange i kontrollen, och på vilket sätt de kan ange denna information. Om du t.ex. har en datumväljare i formulärmallen som är bunden till ett fält med datatyp för datum, så kan användarna bara ange datum i den kontrollen. Om de försöker ange andra typer av data, t.ex. namn eller adress, visar InfoPath ett dataverifieringsfel.

Obs!: Förutom formulärmallens huvudsakliga datakälla kan du skapa dataanslutning till XML-dokument, databaser, webbtjänster och Microsoft Windows SharePoint Services-bibliotek och listor. Dessa dataanslutningar fungerar som sekundär datakälla som kan användas för att fylla listrutor, textrutor eller andra kontroller med värden.

Överst på sidan

Olika sätt att infoga kontroller på i en formulärmall

När du skapar en formulärmall kan du använda åtgärdsfönstret Kontroller för att infoga kontroller. Om du väljer att formulärmallens datakälla ska skapas automatiskt när du infogar en kontroll skapas ett fält eller en grupp automatiskt i datakällan för varje kontroll som du lägger till. Du kan också välja att binda varje kontroll till ett fält eller en grupp som redan finns i formulärmallens datakälla. Om du väljer det här alternativet får du en uppmaning om att välja ett fält eller en grupp från datakällan när du infogar en kontroll.

Tips: Om du vill växla mellan att skapa datakällan automatiskt och att binda kontroller till ett fält eller en grupp som redan finns använder du kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller.

Du kan också infoga kontroller genom att dra fält och grupper från åtgärdsfönstret Datakälla till formulärmallen. Varje gång du drar ett fält eller en grupp till formulärmallen får du ett förslag av InfoPath på vilken kontroll som bäst överensstämmer med fältet eller gruppen. Om fältets datatyp till exempel är datum, föreslår InfoPath en datumväljare.

Överst på sidan

Kontrolltyper

Åtgärdsfönstret Kontroller innehåller mer än 30 olika kontroller som du kan lägga till i din formulärmall. Dessa kontroller kan grupperas i följande kategorier:

 • Standardkontroller

 • Upprepande och valfria kontroller

 • Fil- och bildkontroller

 • Avancerade kontroller

 • Anpassade kontroller

I följande tabeller beskrivs syftet med respektive kontroll.

Standardkontroller

Standardkontroller är kontroller som du vanligtvis används för att samla in och visa information. Bland dessa kontroller finns textrutor listrutor, kryssrutor och knappar.

Kontroll

Ikon

Beskrivning

Textruta

Bild av knapp

Den typ av kontroll som används oftast i formulär. Användarna kan skriva vilken typ av oformaterad text som helst i en textruta, exempelvis meningar, namn, tal, datum och tider. Textrutor kan inte innehålla formaterad text.

RTF-ruta

Button image

En typ av kontroll som kan innehålla formaterad text, som fetstilt och kursiverad text, samt många olika teckensnitt, teckensnittstorlekar och teckensnittfärger. Dessutom kan användarna infoga bilder, listor och tabeller i en RTF-ruta.

Nedrullningsbar listruta

Button Image

En kontroll som innehåller en lista med alternativ som användaren kan välja bland. Användaren öppnar listan genom att klicka på en pil, och kan sedan välja ett alternativ. Posterna i listan kan komma från en lista som du skapar manuellt, från värden i formulärets datakälla eller från värden som kommer från en dataanslutning till ett XML-dokument, en databas, en webbtjänst eller ett Microsoft Windows SharePoint Services-bibliotek eller en lista.

Kombinationsruta

Button Image

En kontroll som innehåller en lista med alternativ i en ruta. Användaren väljer ett alternativ genom att markera det eller skriva ett eget. Posterna i listan kan komma från en lista som du skapar manuellt, från värden i formulärets datakälla eller från värden som kommer från en dataanslutning till ett XML-dokument, en databas, en webbtjänst eller ett Windows SharePoint Services-bibliotek eller en lista.

Listruta

Bild av knapp

En kontroll som innehåller en lista med alternativ som användaren kan välja bland. Posterna i listan kan komma från en lista som du skapar manuellt, från värden i formulärets datakälla eller från värden som kommer från en dataanslutning till ett XML-dokument, en databas, en webbtjänst eller ett Microsoft Windows SharePoint Services-bibliotek eller en lista.

Datumväljare

Button image

En typ av kontroll som innehåller en ruta där användarna kan skriva datum och en kalenderknapp som kan användas för att välja ett datum.

Kryssruta

Bild av knapp

En kontroll som låter användarna ange ja/nej- eller sant-/falskt-värden genom att markera eller avmarkera en ruta.

Alternativknapp

Bild av knapp

En kontroll som låter användarna välja bland en uppsättning ömsesidigt uteslutande alternativ. När en alternativknapp i en grupp är markerad avmarkeras de andra alternativknapparna. En grupp med alternativknappar är bunden till ett fält i datakällan, och varje alternativknapp sparar olika värden i fältet.

Knapp

Button image

En kontroll som bland annat används för att skicka ett formulär eller en fråga till en databas. Du kan också koppla en kommandoknapp till regler eller annan kod som körs när användaren klickar på knappen.

Avsnitt

Button Image

En kontroll som fungerar som behållare för andra kontroller. Ett avsnitt kan innehålla alla de kontroller som finns i åtgärdsfönstret Kontroller, även andra avsnitt.

Upprepande och valfria kontroller

Upprepande och valfria kontroller kan vara listkontroller, upprepande tabeller och upprepande avsnitt. Dessa kontroller används för att infoga listposter, rader, postuppsättningar eller valfri information när användarna fyller i ett formulär.

Kontroll

Ikon

Beskrivning

Valfritt avsnitt

Button image

En typ av kontroll som innefattar andra kontroller och kan användas när du vill att en del användare ska kunna ange extra information som inte alla de som fyller i formuläret behöver ange. När användarna fyller i ett formulär med ett valfritt avsnitt kan de välja om de vill innefatta det valfria avsnittet i formuläret eller inte.

Upprepande avsnitt

Button Image

En typ av kontroll som innehåller andra kontroller och används för att visa postbaserade data, till exempel databasposter över anställda. När användarna fyller i ett formulär med upprepande avsnitt kan de lägga till flera förekomster av avsnittet.

Upprepande tabell

Button image

En kontroll som visar upprepande information i en tabellstruktur. Alla poster visas på en ny rad i den upprepande tabellen. När användarna fyller i ett formulär kan de lägga till eller ta bort rader i en upprepande tabell efter behov. Upprepande tabeller kan innehålla andra kontroller.

Vågrätt upprepande tabell

Button image

I denna typ av kontroll visas information som upprepas i en tabellstruktur. Alla poster visas i en ny kolumn i den upprepande tabellen. När användarna fyller i formuläret kan de lägga till eller ta bort kolumner i en upprepande tabell efter behov. Vågrätt upprepande tabeller kan innehålla andra kontroller.

Översikt/Detaljer

Button image

En typ av kontroll som består av upprepande kontroller som är direkt relaterade till varandra. Översiktskontrollen är alltid en upprepande tabell, och detaljkontrollen kan antingen vara en upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt. Kontroller av typen Översikt/Detaljer används för att hantera stora datamängder mer effektivt. Om formulärmallen t.ex. visar information om anställda kan du ange att endast delar av informationen om varje anställd ska visas i översiktskontrollen. När användaren sedan markerar en post (rad) i översiktskontrollen kan detaljkontrollen visa resten av informationen om den anställde.

Punktlista

Button image

En kontroll som låter användarna lägga till eller ta bort punktlisteposter i formuläret efter behov. Punktlistekontroller passar bra när man vill inkludera enkel upprepande text, t.ex. en lista med åtgärdsposter i en formulärmall för dagordning.

Numrerad lista

Button image

En kontroll som låter användarna lägga till eller ta bort nummerlisteposter i formuläret efter behov. Numrerade listor passar bra när man vill inkludera enkel text som upprepar och indikerar en viss typ av ordning, t.ex. i en formulärmall för dagordning.

Oformaterad lista

Button image

En kontroll som låter användarna lägga till eller ta bort poster i formuläret efter behov. Oformaterade listkontroller passar bra när man vill inkludera enkel upprepande text, t.ex. en lista över deltagare i en formulärmall för mötesförfrågan.

Flervalslistruta

Button image

En kontroll som förser användaren med en lista med alternativ som visas som en rullningsbar lista med kryssrutor. Användarna kan markera så många kryssrutor de behöver, och kan dessutom eventuellt lägga till nya poster, beroende på hur formulärmallen har utformats.

Fil- och bildkontroller

Du kan designa formulärmallen så att användarna kan lägga till bifogade filer eller bilder när de fyller i formulär som baseras på formulärmallen. Användare som fyller i InfoPath-formulär med Tablet PC har hjälp av en särskild pennritningskontroll med vilken de kan skapa och spara pennritningar.

Kontroll

Ikon

Beskrivning

Bifogad fil

Bild av knapp

En typ av kontroll som används för att bifoga filer i formuläret. Varje kontroll kan användas för att bifoga en fil, och det går att ange restriktioner ifråga om filtyper. Om du behöver bifoga flera filer kan du placera kontrollen i en upprepande kontroll.

Bild

Button image

En typ av kontroll som kan innefattas i formulärmallar som statiska element, till exempel en titel eller en bakgrund, eller som användarna kan använda för att infoga en bild som en del av formuläret. I bildkontroller kan du lagra bilden i själva formuläret eller lagra en adress (URL (Uniform Resource Locator)) som pekar till den plats där bilden sparats.

Pennritning

Button image

En typ av kontroll som används för att Tablet PC-användare ska kunna lägga till pennanteckningar till sina formulär, antingen inom själva kontrollen eller över en bakgrundsbild.

Avancerade kontroller

Avancerade kontroller är kontroller som kanske används mindre ofta en standardkontroller, och under särskilda omständigheter.

Kontroll

Ikon

Beskrivning

Hyperlänk

Bild av knapp

En typ av kontroll som används för att länka till en URL-adress. En formulärmall som t.ex. visar information om en produktlista kan innefatta hyperlänkar till webbsidor med produktinformation. Hyperlänkkontroller kan länka till vilken webbserver som helst, antingen i ett intranät eller på Internet.

Resultatruta

Button image

En skrivskyddad textruta. Resultatrutor används för att visa statisk text, visa ett värde från en annan kontroll i formuläret, samt för att skapa formler som bygger på XML Path Language (XPath)-uttryck.

Lodrät etikett

Button image

En skrivskyddad textruta som visas lodrätt i formulärmallen. Lodräta etiketter kan till exempel användas som kolumnrubriker i upprepande tabeller.

Rullningsbart område

Button image

En kontroll som innehåller andra kontroller. Kontrollens storlek ändras aldrig, och användaren kan använda rullningslister för att ta fram information som inte syns på skärmen. Rullningsbara områden kan till exempel användas om ett omfattande avsnitt i ett formulär innehåller data som inte behöver visas samtidigt.

Vågrätt område

Button Image

En kontroll som innehåller andra kontroller och som kan användas för att placera andra kontroller sida vid sida i en formulärmall.

Alternativgrupp

Button image

En kontroll som innehåller två eller flera alternativavsnitt som i sin tur innehåller andra kontroller. Varje avsnitt i en alternativgrupp fungerar som ett alternativ i en mängd ömsesidigt uteslutande alternativ. När användaren fyller i formuläret kan han eller hon ersätta det förvalda alternativavsnittet i alternativgruppen med ett annat avsnitt. Om du till exempel skapar en formulärmall för platssökande kan du använda en alternativgrupp för att låta användarna ange antingen ett hemtelefonnummer eller ett telefonnummer till arbetet.

Upprepande alternativgrupp

Button image

En kontroll som visar två eller flera alternativavsnitt i en upprepande struktur. När användaren fyller i formuläret kan han eller hon lägga till, ta bort eller ersätta upprepande alternativgrupper. Om du till exempel utvecklar en formulärmall för platssökande kan du använda en upprepande alternativgrupp för att låta användaren ange flera referenser. För varje referens kan användaren ersätta hemadressinformationen med arbetsadressinformation.

Alternativavsnitt

Button image

En kontroll som innehåller andra kontroller och som alltid ska visas i alternativgrupper eller upprepande alternativgrupper. Alternativavsnitt används för att lägga till fler alternativ i en befintlig alternativgrupp. Om du lägger till ett alternativavsnitt någon annanstans än i en alternativgrupp infogar InfoPath automatiskt alternativavsnittet i en ny alternativgrupp.

Upprepande rekursivt avsnitt

Button image

En kontroll som innehåller andra kontroller och som kan läggas till i sig själv. Upprepande rekursiva avsnitt kan användas för att skapa hierarkiskt innehåll, till exempel dispositioner.

Anpassade kontroller

Du kan använda Guiden Lägg till anpassad kontroll för att skapa anpassade kontroller, bl.a. Microsoft ActiveX-kontroll och malldelar, tillgängliga i InfoPath. En anpassad kontroll är en kontroll som inte ingår i InfoPath som standard.

Kontroll

Beskrivning

Malldel

En anpassad uppsättning kontroller som innehåller layout, egenskapsinställningar och vissa kontrollfunktioner, som kan sparas för återanvändning i flera formulärmallar. När du har skapat en malldel kan du använda Guiden Lägg till anpassad kontroll för att importera malldelen till designläge så att du kan använda den i din formulärmall.

ActiveX-kontroll

En kontroll som inte ingår i InfoPath men som kan läggas till i åtgärdsfönstret Kontroller. Du kan välja bland de ActiveX-kontroller som finns registrerade på datorn, eller använda kontroller som du har utvecklat själv. Om du t.ex. skapar en formulärmall som används för ekonomiska beräkningar kan du utveckla en ActiveX-kontroll som visar uppdaterade aktiekurser i formulärmallen. Efter det att du har skapat eller letat fram en ActiveX-kontroll kan du använda Guiden Lägg till anpassad kontroll för att importera kontrollen till designläge så att du kan använda den i din formulärmall.

Överst på sidan

Att tänka på när det gäller kompatibilitet

När du designar en formulärmall i InfoPath kan du välja ett särskilt kompatibilitetsläge om du ska designa en webbläsarkompatibel formulärmall. När en webbläsarkompatibel formulärmall publiceras på en server som kör InfoPath Forms Servicesoch sedan webbläsaraktiveras kan formulär baserade på formulärmallen visas i en webbläsare. När du skapar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret Kontroller eftersom de inte kan visas i webbläsaren. Följande kontroller kan inte användas i webbläsarkompatibla formulärmallar.

 • Kombinationsruta

 • Flervalslistrutor

 • Översikt/Detaljer

 • Punktlistor, numrerade listor eller oformaterade listor

 • Bild- och pennritningskontroller

 • Pennritningskontroller

 • Lodräta etiketter

 • Rullningsbara områden

 • Vågräta områden

 • Vågräta upprepande tabeller

 • Alternativgrupps-, upprepande alternativgrupps- och alternativavsnittskontroller

 • Upprepande rekursiva avsnitt

 • ActiveX-kontroller

Du kan också välja att designa mallavsnitt och Microsoft Office InfoPath 2007 formulärmallar som är kompatibla med Microsoft Office InfoPath 2003. ActiveX-kontroller stöds inte i malldelar, och är följaktligen dolda i åtgärdsfönstret Kontroller. I bakåtkompatibla formulärmallar stöds inte kombinationsrutor eller flervalslistrutor. När användare öppnar formulärmallen i InfoPath 2003 visas kombinationsrutor som nedrullningsbara listrutor, och flervalslistrutor visas som punktlistor.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×