Introduktion till frågor

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du vill granska, lägga till, ändra eller ta bort data från databasen ska du använda en fråga.

Med hjälp av en fråga kan du få svar på speciella frågeställningar om data som kan vara svåra att besvara genom att titta direkt på tabelldata. Du kan använda frågor när du filtrerar data, utför beräkningar med data och sammanfattar dem. Du kan också använda frågor om du vill automatisera olika datahanteringsuppgifter och granska ändringar i data innan du sparar dem.

Många databasåtgärder blir enklare med frågor

I den här artikeln

Översikt

Titta på en delmängd data i en tabell

Granska data från flera tabeller samtidigt

Ställa olika varianter av en fråga med hjälp av parametrar

Göra beräkningar utifrån data

Titta på sammanfattade eller aggregerade data

Skapa en ny tabell med hjälp av data från andra tabeller

Lägga till data i en tabell med hjälp av data från andra tabeller

Ändra data automatiskt

Ta bort data automatiskt

Översikt

En fråga är en begäran om dataresultat, att en åtgärd ska utföras på data, eller både och. Med en fråga kan du besvara en enkel frågeställning, utföra beräkningar, kombinera data från olika tabeller eller till och med lägga till, ändra och ta bort tabelldata. De frågor som du använder för att hämta data från en tabell eller göra beräkningar kallas för urvalsfrågor. Frågor som lägger till, ändrar och tar bort data kallas för redigeringsfrågor.

I den här artikeln finns grundläggande information om frågor samt exempel på de olika frågetyperna. Om du vill ha mer information om de olika typerna av frågor söker du i hjälpen eller klickar på länkarna i avsnittet Se även i den här artikeln.

Du kan också använda frågor för att fylla i data i ett formulär eller en rapport. I en väldesignad databas finns de data som du presenterar via ett formulär eller en rapport ofta i flera olika tabeller. Med hjälp av en fråga kan du sammanställa de data som du vill använda innan du designar formuläret eller rapporten.

Om du vill ha mer information om hur du använder en fråga för att fylla i data i rapporter och formulär följer du länkarna i avsnittet Se även, eller söker i hjälpen.

Obs!: I exemplen i den här artikeln används en databas som har skapats med databasmallen Northwind 2007.

Visa hur jag gör inställningar av Northwind 2007

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Nytt.

 2. Klicka på Lokala mallar under Mallkategorier.

 3. Klicka på Northwind 2007 under Lokala mallar och sedan på Skapa.

 4. Öppna databasen genom att följa anvisningarna på sidan Northwind Traders (på objektfliken Startskärm) och stäng sedan dialogrutan Logga in.

Överst på sidan

Titta på en delmängd data i en tabell

Ibland kanske du vill gå igenom alla data i en tabell, men andra gånger bara data från vissa fält. Eller så kanske du bara vill gå igenom vissa fält som uppfyller vissa villkor. Om du vill granska data utifrån villkor ska du använda en urvalsfråga.

Anta att du vill gå igenom en lista med produkter och deras priser. Så här skapar du en fråga som returnerar produkt- och prisinformation:

 1. Öppna Northwind 2007.

 2. Klicka på Frågedesign i gruppen Rapporter på fliken Skapa.

 3. Dubbelklicka på Produkter på fliken Tabeller i dialogrutan Visa tabell.

 4. Stäng dialogrutan Visa tabell.

 5. Dubbelklicka på Produktnamn och Listpris i tabellen Produkter så att dessa fält läggs till i designrutnät.

 6. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Frågan körs och sedan visas en lista med produkter och deras priser.

Överst på sidan

Granska data från flera tabeller samtidigt

Tabeller i en väldesignad databas har logiska relationer med varandra. Dessa relationer baseras på de fält som tabellerna har gemensamt, det vill säga finns i båda tabellerna. När du vill granska data från relaterade tabeller använder du en urvalsfråga.

Anta att du vill granska order för kunder som bor i en viss stad. Data om dessa order och data om kunderna lagras i två tabeller i samma databas. I båda tabellerna finns fältet Kund-ID, som utgör grunden för en en-till-många-relation mellan de två tabellerna. Så här skapar du en fråga som returnerar order för kunder i en viss stad, till exempel Las Vegas:

 1. Öppna Northwind 2007.

 2. Klicka på Frågedesign i gruppen Rapporter på fliken Skapa.

 3. Dubbelklicka på Kunder och Order på fliken Tabeller i dialogrutan Visa tabell.

 4. Stäng dialogrutan Visa tabell.

  Observera linjen, den så kallade kopplingen, som ansluter ID-fältet i tabellen Kunder till fältet Kund-ID i tabellen Order. Linjen anger relationen mellan de två tabellerna.

 5. Dubbelklicka på Företag och Ort i tabellen Kunder så att dessa fält läggs till i frågerutnätet.

 6. Avmarkera kryssrutan på raden Visa i kolumnen Ort som finns i frågerutnätet.

 7. Skriv 'Las Vegas' (ta med de enkla citattecknen) i raden Villkor för kolumnen Ort.

  Om du avmarkerar kryssrutan Visa visas inte orten i resultatet, och om du skriver 'Las Vegas' i raden Villkor anger detta att du bara vill visa poster där värdet i fältet Ort är Las Vegas. I så fall returnerar frågan bara de kunder som bor i Las Vegas – Företag L och Företag AA.

  Observera att du inte behöver visa ett fält för att kunna använda det i ett villkor.

 8. Dubbelklicka på Order-ID och Orderdatum i tabellen Order så att dessa fält läggs till i de nästa två kolumnerna i frågerutnätet.

 9. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Frågan körs och sedan visas en lista med order för kunderna i Las Vegas.

 10. Spara frågan genom att trycka på CTRL+S.

  Dialogrutan Spara som öppnas.

 11. Skriv Order per ort i rutan Frågenamn och klicka på OK.

Överst på sidan

Ställa olika varianter av en fråga med hjälp av parametrar

Ibland kanske du vill köra en fråga som bara skiljer sig en aning från en befintlig fråga. Du kan ändra den ursprungliga frågan och infoga ett nytt villkor, men om du ofta vill köra varianter av en viss fråga bör du använda en parameterfråga. När du kör en parameterfråga ombeds du att ange fältvärden, och sedan används dessa för att skapa frågans villkor.

I föregående exempel skapade du en fråga som returnerade order för kunder som bor i Las Vegas. Du kan ändra frågan så att du får en uppmaning att ange ort varje gång som du kör frågan, så här:

 1. Öppna Northwind 2007.

 2. Klicka på Gränslinje så att navigeringsfönstret visas.

  Obs!: Den här åtgärden behövs inte om navigeringsfönstret redan visas.

 3. Högerklicka i navigeringsfönstret på frågan som heter Order per ort (som du skapade i avsnittet ovan) och klicka på Designvy på snabbmenyn.

 4. Ta bort Las Vegasi raden villkor i kolumnen Ort i frågerutnätet och skriv sedan [på vilken city?].

  Strängen [På vilken ort?] är uppmaningsparametern. Hakparentesen anger att frågan ska innehålla en uppmaning om att ange en parameter, och texten (i det här fallet På vilken ort?) är frågan som visas.

  Obs!: Det går varken att använda punkt (.) eller utropstecken (!) som text i en parameteruppmaning.

 5. Markera kryssrutan i raden Visa i kolumnen Ort, så att frågesresultatet innehåller orten.

 6. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Frågan uppmanar dig att skriva ett värde för Ort.

 7. Skriv New York och tryck på RETUR.

  Frågan körs och sedan visas order för kunder i New York.

  Men om du inte vet vilka värden som du kan ange? Om du vill göra parametern mer flexibel kan du använda jokertecken i uppmaningen:

 8. Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och klicka sedan på Designvy.

 9. Skriv Som [På vilken ort?]&"*" på raden Villkor i kolumnen Ort i frågerutnätet.

  I den här parameteruppmaningen gör nyckelordet Som, tecknet & och asterisken (*) som omges med citattecken att användaren kan skriva en kombination av tecken, bland annat jokertecken, för att returnera olika resultat. Om användaren till exempel skriver * returneras alla orter, om användaren skriver L returneras alla orter som inleds med bokstaven "L", och om användaren skriver *s* returnerar frågan alla orter som innehåller bokstaven "s".

 10. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Skriv Ny som frågeuppmaning och tryck på RETUR.

 11. Frågan körs och sedan visas order för kunder i New York.

Ange parameterns datatyper

Du kan också ange vilken typ av data som en parameter ska acceptera. Du kan ange datatypen för alla parametrar, men det är särskilt viktigt att ange datatypen för numeriska, valuta- och datum/tid-data. När du anger datatypen som en parameter ska acceptera, visas ett felmeddelande för användaren om han eller hon anger fel typ av data, till exempel skriver text i stället för valuta.

Obs!: Om en parameter anges till att acceptera textdata, tolkas alla inmatningar som text och inget felmeddelande visas.

Så här anger du datatypen för parametrar i en fråga:

 1. Klicka på Parametrar i gruppen Visa/dölj på fliken Design när frågan är öppen i designvyn.

 2. I kolumnen Parameter i dialogrutan Frågeparametrar skriver du uppmaningen för respektive parameter som du vill ange datatypen för. Se till att varje parameter matchar uppmaningen som du använder i raden Villkor i frågerutnätet.

 3. Välj datatypen för respektive parameter i kolumnen Datatyp.

Överst på sidan

Göra beräkningar utifrån data

För det mesta ska du inte använda tabeller för att lagra beräknade värden som baseras på data i samma databas. I till exempel tabellen Orderdetaljer i Northwind 2007 lagras inga delsummor om produkterna, eftersom delsumman för en given produkt beräknas med hjälp av data som lagras i fälten Antal, Pris per enhet och Rabatt i tabellen Orderdetaljer.

I vissa fall kanske de beräknade värdena har blivit inaktuella, eftersom de värden som de baseras på ändras. Du bör till exempel inte lagra någons ålder i en tabell, eftersom du då måste uppdatera värdet varje år. I stället ska du lagra personens födelsedatum, och sedan använda ett uttryck i en fråga som beräknar personens ålder.

Så här skapar du en fråga som beräknar delsummor för produkter baserat på data från tabellen Orderdetaljer.

 1. Öppna Northwind 2007.

 2. Klicka på Frågedesign i gruppen Rapporter på fliken Skapa.

 3. Dubbelklicka på Orderdetaljer på fliken Tabeller i dialogrutan Visa tabell.

 4. Stäng dialogrutan Visa tabell.

 5. Dubbelklicka på Produkt-ID i tabellen Orderdetaljer så att fältet läggs till i den första kolumnen i frågerutnätet.

 6. Högerklicka på raden Fält i frågerutnätets andra rad och klicka sedan på Zooma på snabbmenyn.

 7. Skriv eller klistra in följande i rutan Zooma:

  Delsumma: ([Antal]*[Pris per enhet])-([Antal]*[Pris per enhet]*[Rabatt])

  Klicka på OK.

  Detta är det beräknade fältet. Det beräknade fältet multiplicerar antalet av varje produkt med enhetspriset för den produkten, multiplicerar antalet av varje produkt med enhetspriset och rabatten för den produkten, och subtraherar sedan den totala rabatten från det totala priset per enhet.

 8. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Frågan körs och sedan visas en lista med produkter och delsummor, per order.

 9. Spara frågan genom att trycka på CTRL+S och ge sedan frågan namnet Delsummor för produkt.

Överst på sidan

Titta på sammanfattade eller aggregerade data

När du använder tabeller för att registrera transaktioner eller lagra regelbundet återkommande numeriska data, är det användbart att kunna granska dessa data aggregerat, till exempel som summor eller medelvärden.

I Microsoft Office Access 2007 finns en ny funktion, summaraden, med vilken du kan granska enkla aggregerade data i ett datablad. Lägg till en summarad i frågan Delsummor för produkt som du skapades i föregående exempel, så här:

 1. Kör frågan Delsummor för produkt och lämna resultatet öppet i Databladsvy.

 2. Klicka på Summor i gruppen Poster på fliken Start.

  En ny rad visas längst ned i databladet med ordet Summa i den första kolumnen.

 3. Klicka i cellen i den sista raden i databladet som heter Summa.

  Lägg märke till att en pil visas i cellen.

 4. Klicka på pilen för att visa de tillgängliga mängdfunktionerna.

  Eftersom kolumnen innehåller textdata finns det bara två alternativ: Inget och Antal.

 5. Markera Antal.

  Innehållet i cellen ändras från Summa till antalet kolumnvärden.

 6. Klicka på den intilliggande cellen (den andra kolumnen).

  Lägg märke till att en pil visas i cellen.

 7. Klicka på pilen och sedan på Summa.

  Fältet visar kolumnvärdenas summa.

 8. Låt frågan vara öppen i databladet.

Skapa en summeringsfråga för mer komplicerade summeringar

Summaraden i ett datablad är mycket användbar, men för mer komplicerade frågor bör du använda en summeringsfråga. En summeringsfråga är en urvalsfråga som gör det möjligt att gruppera och sammanfatta data. Anta att du vill visa den totala försäljningen per produkt. I en summeringsfråga kan du använda Summa, en mängdfunktion, för att visa den totala försäljningen per produkt.

Använd proceduren nedan och ändra frågan Delsummor för produkt så att den sammanfattar delsummorna per produkt.

 1. Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och klicka sedan på Designvy.

  Frågan Delsummor för produkt öppnas i designvyn.

 2. Klicka på Summor i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

  Raden Summor visas i frågerutnätet.

  Obs!: Trots att de har liknande namn är raden Summor i rutnätet och raden Summa i ett datablad inte samma sak:

  • Du kan gruppera efter fältvärden med hjälp av raden Summor i rutnätet.

  • Du kan lägga till databladsraden Summa i resultatet av en summafråga.

  • När du använder raden Summor i rutnätet måste du välja en mängdfunktion för varje fält. Om du inte vill utföra en beräkning på ett fält, kan du gruppera efter det fältet.

 3. Välj Summa i listrutan i summaraden i den andra kolumnen i frågerutnätet.

 4. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Frågan körs och sedan visas en lista med produkter och delsummor.

 5. Tryck på CTRL+S om du vill spara frågan. Låt frågan vara öppen.

Lägg till ytterligare en grupperingsnivå med hjälp av en korsfråga

Anta att du vill granska produkternas delsummor, men även aggregera efter månad så att varje rad visar delsummor för en produkt, och varje kolumn visar produktdelsummor för en månad. Om du vill visa delsummor för en produkt och visa produktdelsummor för en månad ska du använda en korsfråga.

Du kan ändra frågan Delsummor för produkt igen så att den frågan returnerar rader med produktdelsummor och kolumner med månadsvisa delsummor.

 1. Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och klicka sedan på Designvy.

 2. Klicka på Visa tabell i gruppen Skapa fråga.

 3. Dubbelklicka på Order i dialogrutan Visa tabell och klicka på Stäng.

 4. Klicka på Korstabell i gruppen Frågetyp på fliken Design.

  Raden Visa döljs i frågerutnätet och raden Korstabell visas.

 5. Högerklicka på raden Fält i frågerutnätets tredje rad och klicka sedan på Zooma på snabbmenyn. Rutan Zooma öppnas.

 6. Skriv eller klistra in följande i rutan Zooma:

  Månad: "Månad " & Datumdel("m", [Orderdatum])

 7. Klicka på OK.

 8. Välj följande värden i listrutan på raden Korstabell: Radrubrik för den första kolumnen, Värde för den andra kolumnen och Kolumnrubrik för den tredje kolumnen.

 9. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Frågan körs och sedan visas produktdelsummor, aggregerade per månad.

 10. Spara frågan genom att trycka på CTRL+S.

Överst på sidan

Skapa en ny tabell med hjälp av data från andra tabeller

Med en tabellfråga kan du skapa en ny tabell utifrån data som lagras i andra tabeller.

Anta att du vill skicka data för Chicago-order till en affärspartner i Chicago som använder Access för att förbereda rapporter. I stället för att skicka alla orderdata vill du begränsa informationen som du skickar till särskilda Chicago-order.

Du kan skapa en fråga som innehåller data med Chicago-order och sedan använda en urvalsfråga för att skapa den nya tabellen, så här:

 1. Öppna Northwind 2007.

 2. För att kunna köra en tabellfråga måste du aktivera databasinnehållet med hjälp av meddelandefältet, som finns under menyfliksområdet (en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet) om databasen inte är betrodd när du öppnar den.

  Visa hur jag aktiverar databasen

  1. Klicka på Alternativ i meddelandefältet.

   Dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office visas.

  2. Klicka på Aktivera innehållet och sedan på OK.

  Obs!: Om databasen finns på en betrodd plats visas inte meddelandefältet och innehållet behöver inte aktiveras.

 3. Stäng formuläret Dialogrutan Logga in.

 4. Klicka på Frågedesign i gruppen Rapporter på fliken Skapa.

 5. Dubbelklicka på Orderdetaljer och Order i dialogrutan Visa tabell.

 6. Stäng dialogrutan Visa tabell.

 7. Dubbelklicka på Kund-ID och Leveransort i tabellen Order så att dessa fält läggs till i rutnätet.

 8. Dubbelklicka på Order-ID, Produkt-ID, Antal, Pris per enhet och Rabatt i tabellen Orderdetaljer så att dessa fält läggs till i rutnätet.

 9. Avmarkera rutan Visa i kolumnen Leveransort i rutnätet. Skriv 'Chicago' (med enkla citattecken) i raden Villkor.

  Verifiera frågeresultatet innan du använder det för att skapa tabellen.

 10. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

 11. Spara frågan genom att trycka på CTRL+S.

  Dialogrutan Spara som öppnas.

 12. Skriv Fråga om Chicago-order i rutan Frågenamn och klicka på OK.

 13. Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och sedan på Designvy.

 14. Klicka på Skapa tabell i gruppen Frågetyp på fliken Design.

  Dialogrutan Tabellfråga visas.

 15. Skriv Chicago-order i rutan Tabellnamn i dialogrutan Tabellfråga och klicka sedan på OK.

 16. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

 17. Bekräfta genom att klicka på Ja.

  Den nya tabellen skapas, och tabellen visas i navigeringsfönstret.

  Obs!: Om det redan finns en tabell med samma namn, tas den bort innan frågan körs.

 18. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Eftersom tabellen Chicago-order redan finns, visas en varningsdialogruta.

 19. Klicka på Nej så att åtgärden avbryts och dialogrutan stängs.

Överst på sidan

Lägga till data i en tabell med hjälp av data från andra tabeller

Med en tilläggsfråga kan du hämta data från en eller flera tabeller och lägga till dessa data i en annan tabell.

Anta att du har skapat en tabell som du vill dela med din affärspartner i Chicago, men inser att han eller hon också arbetar med kunder i Milwaukee-området. Du vill då lägga till rader som innehåller data om Milwaukee i tabellen innan du delar den med din partner.

Så här lägger du till data om Milwaukee i tabellen Chicago-order som du skapade i föregående exempel:

 1. Öppna frågan som heter "Fråga om Chicago-order" i designvyn.

 2. Klicka på Lägg till på fliken Design i gruppen Frågetyp. Dialogrutan tilläggsfråga öppnas.

 3. Klicka på pilen i rutan Tabellnamn i dialogrutan Lägg till och markera Chicago-order i listrutan.

 4. Klicka på OK.

  Dialogrutan Lägg till stängs. Raden Visa försvinner från rutnätet och raden Tillägg till visas.

 5. Ta bort 'Chicago' i raden Villkor i kolumnen Leveransort i rutnätet och skriv sedan 'Milwaukee'.

 6. Välj lämpliga fält för respektive kolumn i raden Tillägg till.

  I det här exemplet ska värdena i raden Tillägg till matcha värdena i raden Fält, men det är inte nödvändigt för att tilläggsfrågor ska fungera.

 7. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

Överst på sidan

Ändra data automatiskt

Med en uppdateringsfråga kan du dels ändra data i tabeller, dels ange villkor för att ange vilka rader som ska uppdateras. Med en uppdateringsfråga får du möjlighet att gå igenom den uppdaterade informationen innan uppdateringen utförs.

Viktigt!: En redigeringsfråga kan inte ångras. Du bör skapa en säkerhetskopia av de tabeller som du vill uppdatera innan du använder en uppdateringsfråga.

I föregående exempel lade du till rader i tabellen Chicago-order. I tabellen Chicago-order visar fältet Produkt-ID det numeriska produkt-ID:t. Om du vill göra informationen mer användbar i rapporter bör du byta ut produkt-ID mot produktnamn. Om du vill göra det måste du först ändra datatypen för fältet Produkt-ID i tabellen Chicago-order från Tal till Text, så att fältet Produkt-ID accepterar produktnamn.

Så här uppdaterar du värden i tabellen Chicago-order:

 1. Öppna tabellen Chicago-order i designvyn.

 2. Ändra datatypen i raden Produkt-ID från Tal till Text.

 3. Spara och stäng tabellen Chicago-order.

 4. Klicka på Frågedesign i gruppen Rapporter på fliken Skapa.

 5. Dubbelklicka på Chicago-order och Produkter i dialogrutan Visa tabell.

 6. Stäng dialogrutan Visa tabell.

 7. Klicka på Uppdatera i gruppen Frågetyp på fliken Design.

  Raderna Sortera och Visa försvinner från rutnätet och raden Ändra till visas.

 8. Dubbelklicka på Produkt-ID i tabellen Chicago-order så att det här fältet läggs till i rutnätet.

 9. Skriv eller klistra in följande i raden Ändra till i kolumnen Produkt-ID i rutnätet:

  [Produkter].[Produktnamn]

  Tips: Du kan använda en uppdateringsfråga om du vill ta bort fältvärden med hjälp av en tom sträng ("") eller NULL i raden Ändra till.

 10. Skriv eller klistra in följande i raden Villkor:

  [Produkt-ID] Som ([Produkter].[ID])

  Nyckelordet Som är nödvändigt eftersom fältet som du jämför kan innehålla olika datatyper (Produkt-ID är textdata medan ID är numeriska data).

 11. Du kan granska vilka värden som kommer att ändras av en uppdateringsfråga genom att visa frågan i databladet.

  Klicka på Visa i gruppen Resultat på fliken Design och sedan på Datablad.

  Frågan returnerar en lista med Produkt-ID som kommer att uppdateras.

 12. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  När du öppnar tabellen Chicago-order ser du att de numeriska värdena i fältet Produkt-ID har bytts ut mot produktnamnen från tabellen Produkter.

Överst på sidan

Ta bort data automatiskt

Med en borttagningsfråga kan du dels ta bort data från tabellerna, dels använda den om du vill ange villkor för att ange vilka rader som ska tas bort. Med en borttagningsfråga får du möjlighet att granska raderna som tas bort innan borttagningen utförs.

Anta att du förbereder dig för att skicka tabellen Chicago-order (som uppdaterades i föregående exempel) till din affärspartner i Chicago, och du märker att vissa rader innehåller ett antal tomma fält. Du vill ta bort de rader som innehåller tomma fält innan tabellen skickas. Du skulle kunna öppna tabellen och ta bort raderna manuellt, men det är mer praktiskt att använda en borttagningsfråga om det finns fler än ett fåtal rader som bör tas bort och du har ett tydligt villkor för vilka rader som ska tas bort.

Så här använder du en borttagningsfråga för att ta bort de rader i tabellen Chicago-order som inte har något värde för Order-ID:

 1. Klicka på Frågedesign i gruppen Rapporter på fliken Skapa.

 2. Dubbelklicka på Chicago-order i dialogrutan Visa tabell.

 3. Stäng dialogrutan Visa tabell.

 4. Klicka på Ta bort i gruppen Frågetyp på fliken Design.

  Raderna Sortera och Visa försvinner från rutnätet och raden Ta bort visas.

 5. Dubbelklicka på Order-ID i tabellen Chicago-order så att det här fältet läggs till i rutnätet.

 6. Skriv Är Null i raden Villkor i kolumnen Order-ID i rutnätet.

 7. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×