Introduktion till formulär

Ett formulär i Access är ett databasobjekt som du kan använda till att skapa ett användargränssnitt för ett databasprogram. Ett "bundet" formulär är direkt anslutet till en datakälla, till exempel en tabell eller fråga, och kan användas till att ange, redigera och visa data från datakällan. Du kan också skapa ett "obundet" formulär som inte länkar direkt till en datakälla, men som innehåller kommandoknappar, etiketter och andra kontroller som du behöver för att hantera programmet.

Den här artikeln handlar framförallt om bundna formulär. Du kan använda bundna formulär till att styra åtkomsten till data, till exempel vilka fält och rader med data som visas. Vissa användare kanske till exempel bara behöver se vissa fält i en tabell med många fält. Genom att ge dessa användare ett formulär som bara innehåller de fälten gör du det lättare för dem att använda databasen. Du kan också automatisera vanliga åtgärder genom att lägga till kommandoknappar och andra funktioner i ett formulär.

Tänk på bundna formulär som fönster genom vilka användarna kan se och nå databasen. Ett effektivt formulär förbättrar användningen av databasen i och med att användarna inte måste söka efter det de behöver. Ett snyggt formulär gör arbete med databasen lättare och effektivare. Det kan också förhindra att felaktiga data anges.

Obs!: Den här artikeln förutsätter att du redan har skapat en tabell (eller en fråga som baseras på en eller flera tabeller) och att du vill skapa ett formulär för att visa eller manipulera data.

I den här artikeln

Skapa ett formulär med formulärverktyget

Skapa ett delat formulär med verktyget Delat formulär

Skapa ett formulär som visar flera poster med verktyget Flera objekt

Skapa ett formulär med Formulärguiden (På Engelska)

Skapa ett formulär med verktyget Tomt formulär (På Engelska)

Förstå layout- och designvyn

Finjustera formuläret i layoutvyn

Finjustera formuläret i designvyn

Skapa ett formulär med formulärverktyget

Med formulärverktyget kan du skapa ett formulär med ett enda klick på musen. När du använder det här verktyget placeras alla fält från den underliggande datakällan i formuläret. Du kan börja använda det nya formuläret direkt eller ändra det i layoutvyn eller designvyn så att det passar bättre för ändamålet.

Så här skapar du ett nytt formulär med formulärverktyget

 1. Klicka i navigeringsfönstret på den tabell eller fråga som innehåller de data du vill visa i formuläret.

 2. Klicka på Formulär i gruppen Formulär på fliken Skapa.

Formuläret skapas och visas i layoutvyn. I layoutvyn kan du göra designändringar i formuläret samtidigt som data visas. Du kan till exempel ändra storlek på textrutorna så att informationen får plats, om det behövs.

Om det finns en enskild tabell som har en 1:N-relation till tabellen eller frågan som används för att skapa formuläret, läggs ett datablad till i formuläret som baseras på den relaterade tabellen eller frågan. Om du till exempel skapar ett enkelt formulär som baseras på tabellen Anställda, och det finns en 1:N-relation definierad mellan tabellen Anställda och tabellen Order, visar underdatabladet alla poster i tabellen Order som är aktuella för tabellen Anställda. Du kan ta bort databladet från formuläret om du inte tycker att du behöver det. Om det finns flera tabeller som har en 1:N-relation med tabellen som används för att skapa formuläret, läggs inga datablad till i formuläret.

Skapa ett delat formulär med verktyget Delat formulär

Med ett delat formulär får du två vyer av data samtidigt – en formulärvy och en databladsvy.

Ett delat formulär skiljer sig från kombinationen av ett formulär/underformulär i det att de två vyerna är kopplade till samma datakälla och alltid är synkroniserade med varandra. Om du markerar ett fält i en del av formuläret markeras samma fält i den andra delen av formuläret. Du kan lägga till, redigera och ta bort data från båda delarna (förutsatt att datakällan kan uppdateras och att du inte har konfigurerat formuläret så att de här åtgärderna inte kan utföras).

Med ett delat formulär får du båda formulärtypernas fördelar i ett och samma formulär. Du kan till exempel använda databladsdelen av formuläret till att snabbt leta upp en post och sedan visa och redigera posten i formulärdelen.

Så här skapar du ett delat formulär med verktyget Delat formulär

 1. Klicka i navigeringsfönstret på den tabell eller fråga som innehåller de data du vill visa i formuläret. Du kan också öppna tabellen eller frågan i databladsvyn.

 2. Klicka på Fler formulär i gruppen Formulär på fliken Skapa och sedan på Delat formulär.

Formuläret skapas och visas i layoutvyn. I layoutvyn kan du göra designändringar i formuläret samtidigt som data visas. Du kan till exempel ändra storlek på textrutorna så att informationen får plats, om det behövs. Mer information om formulärvyer finns i avsnittet Förstå layout- och designvyn.

Skapa ett formulär som visar flera poster med verktyget Flera objekt

När du skapar ett formulär med formulärverktyget visas en enskild post i taget i formuläret som skapas. Om du vill ha ett formulär som visar flera poster, men som är mer anpassningsbart än ett datablad kan du använda verktyget Flera objekt.

 1. Klicka i navigeringsfönstret på den tabell eller fråga som innehåller de data du vill visa i formuläret.

 2. På fliken Skapa går du till gruppen Formulär och klickar på Fler formulär. Klicka sedan på Flera objekt.

Access skapar formuläret och visar det i layoutvyn. I layoutvyn kan du utforma ändringar i formuläret medan det visar data.

När du använder verktyget Flera objekt påminner formuläret som skapas i Access om ett datablad. Data ordnas i rader och kolumner och fler än en post visas samtidigt. Med ett formulär med flera objekt får du dock fler anpassningsalternativ än med ett datablad, till exempel möjligheten att lägga till grafiska element, knappar och andra kontroller. Mer information om hur du anpassar formulär finns i avsnitten Finjustera formuläret i layoutvyn och Finjustera formuläret i designvyn.

Skapa ett formulär med Formulärguiden

Om du vill ha större kontroll över vilka fält som ska visas i formuläret kan du använda Formulärguiden i stället för de olika formulärverktygen ovan. Du kan också definiera hur data grupperas och sorteras och du kan använda fält från mer än en tabell eller fråga, så länge du har angett relationerna mellan tabeller och frågor i förväg.

 1. På fliken Skapa i gruppen Formulär klickar du på Formulärguiden.

 2. Följ anvisningarna på sidorna i Formulärguiden.

  Obs!: Om du vill ta med fält från flera tabeller och frågor klickar du inte på Nästa eller Slutför när du har valt fält från den första tabellen eller frågan på första sidan i Formulärguiden. Upprepa i stället stegen för att välja en tabell eller fråga, och klicka på de övriga fält som du vill ha med i formuläret. Fortsätt genom att klicka på Nästa eller Slutför.

 3. Klicka på Slutför på den sista sidan i guiden.

Skapa ett formulär med verktyget Tomt formulär

Om guiden eller verktygen för att skapa formulär inte uppfyller dina behov kan du skapa ett formulär med verktyget Tomt formulär. Det kan vara ett mycket snabbt sätt att skapa ett formulär på, särskilt om du bara tänker ha några få fält i formuläret.

 1. På fliken Skapa går du till gruppen Formulär och klickar på Tomt formulär.

  Ett tomt formulär öppnas i layoutvyn och fönstret Fältlista visas.

 2. Klicka i fönstret Fältlista på plustecknet (+) bredvid tabellen eller tabellerna som innehåller fälten du vill ha med i formuläret.

 3. Du lägger till ett fält i formuläret genom att dubbelklicka på det och dra det till formuläret.

  • När du har lagt till det första fältet kan du lägga till flera fält på samma gång genom att CTRL-klicka på flera fält och dra dem till formuläret samtidigt.

  • Du kan ändra ordningen på tabellerna i fönstret Fältlista beroende på vilken del av formuläret som är markerat. Om du inte kan se fältet du vill lägga till, markerar du en annan del av formuläret och försöker sedan att lägga till fältet igen.

 4. Använd verktygen i gruppen Sidhuvud/sidfot på fliken Design om du vill lägga till en logotyp, rubrik eller datum och tid i formuläret.

 5. Använd verktygen i gruppen Kontroller på fliken Design om du vill lägga till fler kontroller i formuläret.

  Om du vill ha ett lite större urval kontroller växlar du till designvyn genom att högerklicka på formuläret och klicka på Designvy.

Förstå layout- och designvyn

Layoutvyn    Layoutvyn är den mest intuitiva vyn för att göra ändringar i formuläret och den kan användas för i stort sett alla ändringar du kan vilja göra i ett formulär i Access.

I layoutvyn körs formuläret. Det gör att data visas i stort sett som de kommer att visas när formuläret används. I den här vyn kan du också ändra formulärets design. I den här vyn kan du se alla data medan du ändrar formuläret Det gör den mycket användbar när du ändrar storlek på kontroller och utför i stort sett alla andra uppgifter som påverkar formulärets utseende och användbarhet.

Om du stöter på en uppgift som inte kan utföras i layoutvyn kan du växla till designvyn. I vissa situationer visar Access ett meddelande om att du måste växla till designvyn innan du kan göra en viss ändring.

Designvyn    I Designvyn får du en mer detaljerad vy av formulärets struktur. Du kan se avsnitten Sidhuvud, Detalj och Sidfot för formuläret. Formuläret körs inte när du visar det i designvyn. Därför kan du inte se underliggande data när du gör ändringar. Vissa uppgifter är dock lättare att utföra i designvyn än i layoutvyn. Du kan:

 • Lägga till fler kontroller i formuläret, till exempel bundna objektfält, sidbrytningar och diagram.

 • Redigera textrutekontrollens källa i själva textrutan, utan att använda egenskapslistan.

 • Ändra storlek på formulärkontroller, till exempel formulärhuvudet eller informationsavsnittet.

 • Ändra vissa formuläregenskaper som inte kan ändras i layoutvyn.

Finjustera formuläret i layoutvyn

När du har skapat ett formulär kan du finjustera dess design i layoutvyn. Genom att utgå från de faktiska formulärdata kan du ordna om kontrollerna och justera storleken på dem. Du kan placera nya kontroller i formuläret och ange egenskaper för formuläret och dess kontroller.

Om du vill växla till layoutvyn högerklickar du på formulärnamnet i navigeringsfönstret och klickar sedan på Layout.

Formuläret visas i layoutvyn.

Du kan använda egenskapslistan till att ändra egenskaper för formuläret och dess kontroller och avsnitt. Du visar egenskapslistan genom att trycka på F4.

Använd fönstret Fältlista när du vill lägga till fält från den underliggande tabellen eller frågan i formulärdesignen. Så här visar du fönstret Fältlista:

 • På fliken Design, i gruppen Verktyg klickar du på Lägg till befintliga fält eller använd kortkommandot Alt + F8.

Du kan sedan dra fälten direkt från fönstret Fältlista till formuläret.

 • Om du vill lägga till ett enstaka fält dubbelklickar du på det eller drar det från fönstret Fältlista till avsnittet i formuläret där det ska visas.

 • Om du vill lägga till flera fält samtidigt håller du ned CTRL och klickar på önskade fält. Dra sedan de markerade fälten till formuläret.

Finjustera formuläret i designvyn

Du kan också finjustera formulärets design i designvyn. Du kan lägga till nya kontroller och fält i formuläret genom att lägga till dem i rutnätet. I egenskapslistan finns många egenskaper som du kan anpassa formuläret med.

Du växlar till designvyn genom att högerklicka på formulärnamnet i navigeringsfönstret och sedan klicka på Design.

Formuläret visas då i designvyn.

Du kan använda egenskapslistan till att ändra egenskaper för formuläret och dess kontroller och avsnitt. Du visar egenskapslistan genom att trycka på F4.

Använd fönstret Fältlista när du vill lägga till fält från den underliggande tabellen eller frågan i formulärdesignen. Så här visar du fönstret Fältlista:

 • På fliken Design, i gruppen Verktyg klickar du på Lägg till befintliga fält eller använd kortkommandot Alt + F8.

Du kan sedan dra fälten direkt från fönstret Fältlista till formuläret.

 • Om du vill lägga till ett enstaka fält dubbelklickar du på det eller drar det från fönstret Fältlista till avsnittet i formuläret där det ska visas.

 • Om du vill lägga till flera fält samtidigt håller du ned CTRL och klickar på önskade fält. Dra sedan de markerade fälten till formuläret.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×